• Členské pre školský rok 2021/2022

    Od septembra 2014 škola prostredníctvom občianskeho združenia „Združenie rodičov a priateľov EGT Tisovec“ (ďalej len ZRaP EGT) vyberá členské.

    Poslaním občianskeho združenia ZRaP EGT je podpora vyučovacieho procesu, rozvoj školy a jej aktivít s cieľom zlepšiť vedomostný, duchovný aj telesný rozvoj žiakov. Členmi združenia sa stávajú všetci rodičia a iní zákonní zástupcovia, ktorých deti sú riadnymi žiakmi Evanjelického gymnázia.


    Výška členského pre školský rok 2021/2022 je stanovená pre všetkých žiakov vo výške 150,00 €. Výnimku tvoria žiaci študujúci v zahraničí, kde ja výška členského stanovená na  50,00 € za celý školský rok.

    V prípade nepriaznivej sociálnej, či inej situácie v rodine je možnosť požiadať o zníženie členského na príslušný školský rok. Bližšie informácie a podmienky k žiadosti  Vám radi poskytnú na sekretariáte školy.


    Členské je možné uhradiť najneskôr do 30. 09. 2021 v hotovosti do pokladne ZRaP EGT na sekretariáte školy alebo na bežný účet vedený v SLSP, a.s.

     

    Zákonní zástupcovia žiakov majú možnosť zaplatiť členské aj zriadením trvalého príkazu na sumu 75,00 € polročne, prípadne 15,00 € mesačne.

     

    Pokyny k platbe:
    IBAN: SK46 0900 0000 0003 8128 1052
    KS: 0558
    VS: rodné číslo žiaka (bez lomítka),
    ŠS: školský rok, za ktorý sa platí členské (bez oddeľovača medzi jednotlivými rokmi),
    poznámka resp. doplňujúce údaje: meno a priezvisko žiaka + trieda


    Dôležité informácie:

    Oficiálny názov: Združenie rodičov a priateľov EGT Tisovec (skratka ZRaP EGT)

    IČO: 37 89 47 06

    Adresa: Jesenského 836, 980 61  Tisovec

    Štatutárny orgán: PhDr. Sylvia Kurtíková, predsedníčka Rodičovskej rady ZRaP EGT
     

    Na stiahnutie

    suhlasSclenstvomVzdruzeni.pdf - (stačí vyplniť iba jeden formulár, odstrihnúť a doručiť do školy)

    stanovyZdruzenia.pdf

    skutocne_cerpanie-clenskeho-2020-2021_k_31.08.2021.xls

    predpoklad_cerpania_2021_2022.xlsx