• Evanjelické gymnázium v Tisovci – EGT -  poskytuje bilingválne vzdelávanie – v slovenskom a anglickom jazyku.

     

     

    Vzdelávanie sa realizuje na troch úrovniach.

     

     

    PRVÝ ROČNÍK – základ tvorí jazyková príprava v anglickom jazyku

     

     

    Predmet

    Týždňová časová dotácia

    poznámka

    Anglický jazyk

    12

    intenzívna jazyková príprava v anglickom jazyku, ktorý žiaci používajú vo vyšších ročníkoch ako vyučovací jazyk na vybraných predmetoch.

    Konverzácia v anglickom jazyku

    4

     

    Slovenský jazyk a literatúra

    2

     

    Matematika

    5

    Bilingválne – základné pojmy

    Kritické myslenie a informačná gramotnosť

    1

    rozvíja u žiakov schopnosť porozumieť, triediť a overovať rôzne druhy informácií.

     

    Informatika

    1

     

    Evanjelické a.v. náboženstvo

    2

     

    Umenie a kultúra

    2

    v mesiaci december žiaci pracujú na príprave predstavenia Christmas Story

    Základy administratívy

    2

    žiaci si osvoja základy strojopisu

    Telesná a športová výchova

    2

     

     

    Team building - september

     

    Workshopy:

    December – UKL – Christmas Story

    Jún – Debatný workshop

     

    Lyžiarsky výcvik – podľa snehových podmienok - február

     

     

     

    DRUHÝ A TRETÍ ROČNÍK

    • sústreďujú sa na získanie základných vedomostí v jednotlivých všeobecnovzdelávacích predmetoch.

     

     

    Predmet

    Týždňová časová dotácia – 2.ročník

    Týždňová časová dotácia – 3.ročník

    poznámka

    Anglický jazyk

    5

    5

    .

    Slovenský jazyk a literatúra

    2

    4

     

    Druhý cudzí jazyk

    3

    3

     Ponúkame ruský, nemecký a francúzsky

    Matematika

    4

    3

    bilingválne

    Informatika

    2

    -

     

    Evanjelické a.v. náboženstvo

    2

    2

    bilingválne

    Fyzika

    3

    2

    bilingválne

    Chémia

    3

    2

     

    Biológia

     

    3

    bilingválne

    Geografia

    2

    2

     

    Dejepis

    -

    4

    bilingválne

    Telesná a športová výchova

    2

    2

     

     

    Workshopy:

    2. ročník – ECDL workshop – december

                   - mediálny – február

                   - ako prezentovať v ANJ - marec

                   - informatický – jún

    3.ročník – finančná gramotnosť – december

                   - globálne vzdelávanie – február

                   - Živá knižnica - marec

                   - prírodovedné spektrum – jún

    Plavecký výcvik – 2.ročník – máj-jún

     

    ŠTVRTÝ A PIATY ROČNÍK

    • umožňuje žiakom profiláciu podľa záujmu a škola ponúka široký výber voliteľných predmetov s dostatočnou časovou dotáciou.

     

    Predmet

    Týždňová časová dotácia – 4.ročník

    Týždňová časová dotácia – 5.ročník

    poznámka

    Anglický jazyk

    5

    5

    .

    Konverzácia v anglickom jazyku

    -

    4

    Povinný seminár

    Anglická literatúra

    2

    -

    Povinný seminár

    Slovenský jazyk a literatúra

    4

    -

     

    Literárny seminár

    2

    -

    Povinný seminár

     

    Druhý cudzí jazyk

     

    3

     

    2

     Ponúkame ruský, nemecký a francúzsky jazyk

    Konverzácia v nemeckom, ruskom alebo francúzskom jazyku

     

    2

     

    2

     

    Voliteľný predmet

    Seminár z matematiky

    4

    4

    Voliteľný predmet

    Cvičenia z matematiky

    -

    3

    Voliteľný predmet

    Seminár z informatiky

    2

    4

    Voliteľný predmet

    Internet vecí

    2

    -

    Voliteľný predmet

    Evanjelické a.v. náboženstvo

    2

    2

    Bilingválne

    Seminár z evanjelického a.v. náboženstva

    2

    2

    Bilingválne

    Voliteľný predmet

    Seminár z fyziky

    2

    4

    Bilingválne

    Voliteľný predmet

    Cvičenia z fyziky

    -

    2

    Bilingválne

    Voliteľný predmet

    Seminár z chémie

    4

    4

    Voliteľný predmet

    Cvičenia z chémie

    -

    2

    Voliteľný predmet

    Seminár z biológie

    4

    4

    Bilingválne

    Voliteľný predmet

    Cvičenia z biológie

    -

    2

    Bilingválne

    Voliteľný predmet

    Seminár z geografie

    2

    4

    Voliteľný predmet

    Dejepis

    2

    -

    Bilingválne

    Seminár z dejepisu

    4

    4

    Bilingválne

    Voliteľný predmet

    Občianska náuka

    2

    1

     

    Spoločenskovedný seminár

    2

    4

    Voliteľný predmet

    Psychológia

    2

    2

    Voliteľný predmet

    Aplikovaná ekonómia

    3

    2

    Nepovinný predmet

    Telesná a športová výchova

    2

    2

     

     

    V 4.ročníku v rámci disponibilných hodín pre všetkých je povinný - literárny seminár - 2hodiny a anglická literatúra - 2hodiny, žiak si musí vybrať z ponuky 2 ďalšie voliteľné predmety /4-8 hodín/

    V 5.ročníku je pre všetkých v rámci voliteľných seminárov povinná anglická konverzácia a žiak si musí vybrať min 8 hodín z ostatnej ponuky voliteľných predmetov

     

    Workshopy:

    4.ročník  - čitateľská gramotnosť – december

                   - SJL gramatika na nečisto – február

                   - reálie anglicky hovoriacich krajín – jún

    5. ročník – angličtina – december

                   - písanie v ANJ – február

     

    Súčasťou vzdelávania vo všetkých ročníkoch sú aj pravidelné celoškolské stretnutia Chapel venované rôznym spoločným duchovným a vzdelávacím aktivitám, ktoré sú realizované na jednej vyučovacej hodine v týždni – spravidla 5 hodina v utorok.

    Žiak získa štúdiom na našej škole všeobecné vzdelanie gymnaziálneho typu. Umožňuje absolventom študovať na ktoromkoľvek type VŠ na Slovensku, v Európe, vo svete. Škola vytvára podmienky na dosiahnutie výbornej znalosti anglického jazyka, C1-C2  Európskeho referenčného rámca, ktorá umožňuje štúdium v zahraničí. Poskytuje štandardnú znalosť druhého cudzieho jazyka podľa výberu – nemeckého, francúzskeho, ruského - na úrovni B1, B2  Európskeho referenčného rámca a počítačovú gramotnosť.

                Vychováva kresťana, občana demokratickej spoločnosti, Európana žijúceho a konajúceho v duchu tradičných hodnôt západnej civilizácie.

    Štúdium je ukončené maturitnou skúškou zo slovenského jazyka a literatúry, anglického jazyka na úrovni C1  a dvoch ďalších predmetov podľa vlastného výberu žiaka.