• MATURITA 2020

    Organizáciu maturitnej skúšky (MS) upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 72 – § 93) a vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov.

     

    PREDMETY MS

    Žiak gymnázia s vyučovacím jazykom slovenským koná MS iba z vyučovacích predmetov (okrem výchovných vyučovacích predmetov), ktoré sú uvedené v učebnom pláne školy a v ktorých sa vzdelával. Vyberá si štyri predmety:

    1. slovenský jazyk a literatúra (vykoná v 4. ročníku bilingválneho gymnázia),

    2. anglický jazyk na úrovni C1 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (§ 6, odsek 9 a § 7, odsek 10 vyhlášky o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov).

    3. voliteľný predmet zo skupiny prírodovedných, spoločenskovedných alebo ostatných predmetov, pričom hodinová dotácia z tohto predmetu počas gymnaziálneho štúdia musí byť aspoň 6 hodín týždenne, v čom môžu byť zahrnuté aj semináre alebo cvičenia rovnakého zamerania,

    4. ďalší voliteľný predmet – akýkoľvek predmet zo skupín predmetov, v ktorom sa žiak vzdelával a je uvedený v učebnom pláne školy (okrem výchovných vyučovacích predmetov). Výber predmetu nie je podmienený hodinovou dotáciou a úrovňou.

    Žiak môže skladať MS z anglického jazyka aj ako štátnu jazykovú skúšku. (Zákon 245/2008, § 89, ods.7)

    Žiak si môže ďalší cudzí jazyk voliť ako ďalší voliteľný (štvrtý) alebo ako dobrovoľný predmet. Vykoná iba ÚFIČ MS na úrovni B1 alebo B2 podľa vlastného výberu.

    SKUPINY PREDMETOV MS:

    Skupina prírodovedných predmetov: biológia, fyzika, chémia, informatika, matematika.

    Skupina spoločenskovedných predmetov: dejepis, geografia, občianska náuka.

    Skupina ďalších cudzích jazykov: francúzsky, nemecký, ruský jazyk.

    Skupina ostatných predmetov: evanjelické náboženstvo a. v., latinčina, psychológia, ďalší predmet z učebného plánu školského vzdelávacieho programu po schválení MŠVVaŠ SR.

    DOBROVOĽNÝ PREDMET

    Žiak môže dobrovoľne konať MS aj z ďalších predmetov, v ktorých sa vzdelával a ktoré sú súčasťou vzdelávacieho programu školy. Vykonaním dobrovoľnej MS sa rozumie aj absolvovanie len externej časti MS, internej časti MS, jednej z foriem internej časti MS alebo ich kombinácie. V riadnom skúšobnom období môže žiak vykonať dobrovoľnú skúšku najviac z dvoch predmetov.

     

    ČASTI MS JEDNOTLIVÝCH PREDMETOV

    MS z jednotlivých predmetov môže pozostávať z externej časti (EČ)internej časti (IČ), pričom interná časť môže mať písomnú formu (PFIČ) aj ústnu formu (ÚFIČ). EČ MS je písomný test zadávaný Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) a vykonáva sa z predmetu slovenský jazyk a literatúra, povinného predmetu zo skupiny cudzích jazykov a z matematiky v rovnakom čase na celom území Slovenskej republiky. Zadania úloh testov vychádzajú z platných cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti maturantov z príslušného predmetu. EČ MS nie je verejná. PFIČ MS tvorí súbor tém alebo zadaní, ktorý zadáva NÚCEM. Vyhodnocuje sa priamo v škole. Vykonáva sa z predmetu slovenský jazyk a literatúra a povinného predmetu zo skupiny cudzích jazykov v rovnakom čase na celom území Slovenskej republiky, v ten istý deň ako EČ MS z daného predmetu. PFIČ MS nie je verejná.

    Externá časť a písomná forma internej časti MS

    • Slovenský jazyk a literatúra (SJL)

    Trvanie EČ MS: 100 minút

    Formát úloh: 40 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou

    Trvanie PFIČ MS: 150 minút

    Formát úloh: 1 úloha s dlhou odpoveďou (štyri témy s určenou žánrovou formou, z ktorých si žiak vyberie a vypracuje iba jednu)

    • Anglický jazyk (AJC1)

    Obsahom a úrovňou náročnosti zodpovedá test EČ MS a zadanie PFIČ MS úrovni C1 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.

    Trvanie EČ MS: 150 minút

    Formát úloh: 64 úloh s výberom odpovede, 26 úloh s krátkou odpoveďou

    Trvanie PFIČ MS: 90 minút

    Formát úloh: 1 úloha s dlhou odpoveďou

    (jedno zadanie s určenou žánrovou formou, ktorého súčasťou môžu byť aj obrázky, tabuľky, grafy alebo doplnkový sprievodný text).

    • Matematika (MAT)

    Trvanie EČ MS: 150 minút

    Formát úloh: 20 úloh s krátkou odpoveďou, 10 úloh s výberom odpovede

    Počas EČ MS z matematiky môžu žiaci používať bežné písacie potreby, prehľad vzťahov na poslednom liste testu a kalkulačku, ktorá nie je súčasťou mobilného telefónu, nedokáže vykresľovať grafy, zjednodušovať algebrické výrazy obsahujúce premenné, počítať korene rovníc.

    Podrobné špecifikácie testov EČ MS, tém a zadaní PFIČ MS sú zverejnené na https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita  v časti Dokumenty na stiahnutie – Špecifikácia testov EČ a PFIČ MS v šk. roku 2020/2021.

    Ústna forma internej časti MS

    • ÚFIČ MS je ústna odpoveď pred predmetovou maturitnou komisiou. Koná sa zo všetkých predmetov MS.
    • Maturitná skúška z tretieho, resp. štvrtého vyučovacieho predmetu sa koná v jazyku, v ktorom sa predmet vyučoval. Ak sa predmet vyučoval súčasne v oboch jazykoch, vykoná žiak ÚFIČ bilingválne, t.j. minimálne jedna úloha v maturitnom zadaní je v anglickom jazyku. Rozsah a hodnotu takýchto úloh určuje predmetová komisia. (Zákon 245/2008, § 76, ods.9)
    • Ak žiak maturuje z tretieho, resp. štvrtého predmetu, ktorý sa vyučoval v anglickom jazyku alebo bilingválne, je súčasťou internej časti maturitnej skúšky aj písomná skúška z tohto predmetu v anglickom jazyku.
    • Zoznam vyučovacích predmetov, z ktorých sa koná ústna maturitná skúška v anglickom jazyku, prípadne bilingválne, je aktualizovaný v každom školskom roku.
    • Na ÚFIČ MS si žiak z každého predmetu žrebuje jedno zo schválených maturitných zadaní. Maturitné zadania pripravuje príslušná predmetová komisia školy. Schvaľuje ich riaditeľ školy na základe odporučenia predsedu predmetovej komisie školy do 31. marca príslušného školského roka a následne aj predseda príslušnej predmetovej maturitnej komisie do 30. apríla školského roka. Súčasťou maturitných zadaní je zoznam učebných pomôcok, ktoré môže žiak používať; v predmete slovenský jazyk a literatúra je aj vzorec na výpočet stupňa prospechu. (Vyhláška 318/2008, § 8, ods.2)
    • Minimálny počet zadaní v jednom predmete je 30, pričom každé zadanie sa použije iba jedenkrát v danom dni. Zadania vychádzajú z cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti maturanta z príslušného predmetu a ich obsah zohľadňuje aj predpísaný čas určený na trvanie skúšky a jej prípravu. Maturitné zadanie obsahuje dve alebo tri samostatné úlohy, ktoré sú podľa možností a charakteru predmetu z viacerých tematických okruhov. Maturitné zadania sa nezverejňujú!
    • Žiak má 20 minút na prípravu svojej odpovede (výnimkou je informatika, kde je na prípravu určených 30 minút) a následne 20 minút na odpoveď. V nej prostredníctvom monológu alebo dialógu s členmi predmetovej maturitnej komisie žiak prezentuje svoje vedomosti a zručnosti.
    • V jeden deň môže žiak vykonať ÚFIČ MS najviac z troch predmetov.
    • ÚFIČ MS zo všetkých predmetov žiak vykoná v priebehu najviac piatich pracovných dní.
    • ÚFIČ MS je verejná. Obsah a charakteristika ÚFIČ MS z jednotlivých predmetov je uvedená v prílohe vyhlášky č. 318/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov, III. časť Podrobnosti o spôsobe konania a obsahu ústnej formy internej časti maturitnej skúšky.
    • Žiak si na každú časť MS prinesie občiansky preukaz alebo iný doklad totožnosti a vypne mobilný telefón.

     

    TERMÍNY KONANIA MS

    Termín EČ a PFIČ MS určuje MŠVVaŠ SR. V tomto školskom roku určilo riadny termín EČ a PFIČ MS nasledovne:

    • 16. marec 2021 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra
    • 17. marec 2021 (streda) – anglický jazyk
    • 18. marec 2021 (štvrtok) – matematika

    Termín ÚFIČ MS určí na návrh riaditeľa školy odbor školstva okresného úradu v sídle kraja (OŠ OÚ). Riadnym termínom je jeden týždeň v čase od 17. mája 2021 do 4. júna 2021 (piaty ročník) a druhý termín od 4. júna 2021 do 30. júna 2021 (štvrtý ročník). Pred začiatkom konania ÚFIČ MS (5. ročník) sa žiak päť po sebe nasledujúcich pracovných dní nezúčastňuje na vyučovaní (akademický týždeň). Tieto dni sú určené na prípravu žiaka na skúšku.

    ĎALŠIE TERMÍNY:

    • 30. september – žiak písomne oznámi triednemu učiteľovi predmety, ktoré si zvolil na MS
    • 8. – 13. apríl 2021 – náhradný termín externej časti MS a písomnej formy internej časti MS
    • 3. – 8. september 2021 – opravný termín externej časti MS a písomnej formy internej časti MS pre šk. rok 2020/2021