• MATURITA 2022/2023

     

                  Organizáciu MS upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 224/2022 Z. z. o strednej škole. Realizáciu EČ MS a PFIČ MS zabezpečuje oddelenie hodnotenia a monitorovania vzdelávania NIVaM.

    TERMÍN MATURITNEJ SKÚŠKY

    Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v školskom roku 2022/2023 v predmetoch:

    • 14. marca 2023 (utorok) – v predmete slovenský jazyk a literatúra,
    • 15. marca 2023 (streda) – v predmete anglický jazyk,
    • 16. marca 2023 (štvrtok) – v predmete matematika,

    Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 3. až 5. 4 a 12. 4. 2023.

    Opravný a 2. náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 5. až 8. 9. 2023.

     

    CHARAKTERISTIKA TESTOV EČ MS, TÉM A ZADANÍ PFIČ MS

    v Slovenský jazyk a literatúra (SJL):

    Externá časť maturitnej skúšky (EČ MS):

    o   Trvanie EČ MS: 100 minút

    o   Formát úloh: 40 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou

    Písomná forma internej časti maturitnej skúšky (PFIČ MS):

    o   Trvanie PFIČ MS: 150 minút

    o   Formát úloh: 1 úloha s dlhou odpoveďou (štyri témy s určenou žánrovou formou, z ktorých si žiak vyberie a vypracuje iba jednu)

    o   požadovaný rozsah práce je 1,5 – 3 strany A4

    v Anglický jazyk (AJC1):

    o   Obsahom a úrovňou náročnosti zodpovedá test EČ MS a zadanie PFIČ MS úrovni C1 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.

    Externá časť maturitnej skúšky:

    o   Trvanie EČ MS: 150 minút

    o   Formát úloh: 64 úloh s výberom odpovede,

    o   26 úloh s krátkou odpoveďou

    Písomná forma internej časti maturitnej skúšky:

    o   Trvanie PFIČ MS: 90 minút

    o   Formát úloh: 1 úloha s dlhou odpoveďou (jedno zadanie s určenou žánrovou formou, ktorého súčasťou môžu byť aj obrázky, tabuľky, grafy alebo doplnkový sprievodný text).

    o    požadovaný rozsah práce je 260 – 320 slov pre jazykovú úroveň C1

    v Matematika (MAT):

    Externá časť maturitnej skúšky:

    o   Trvanie EČ MS: 150 minút

    o   Formát úloh: 20 úloh s krátkou odpoveďou, 10 úloh s výberom odpovede

    Podrobné špecifikácie testov EČ MS, tém a zadaní PFIČ MS sú zverejnené na https://www2.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita  v časti Dokumenty na stiahnutie – Špecifikácia testov EČ a PFIČ MS v školskom roku 2022/2023.