• Team building
     • Team building

     • Kurz pre našich prvákov

      Team building sa bude konať v Tisovci a v jeho okolí v čase od 2. 9. 2020 do 4. 9. 2020.

      Náklady za kurz sú hradené zo zápisného.

      Žiaci sa zúčastnia rôznych indoorových a outdoorvých aktívít, preto je potrebné, aby si vzali vhodné oblečenie aj obuv na pobyt vonku, ale aj vo vnútorných priestorov v nepriaznivom počasí (potrebné sú prezúvky).

      Aktivity budú prebiehať pod vedením  triednych učiteliek, školskej spirituálky a amerických lektoriek.

      Cieľom tohto kurzu je prostredníctvom zábavných, pohybových a súťažno-zábavných aktivít podporiť vzájomnú komunikáciu, spoluprácu a integráciu účastníkov do skupiny.

      Prosíme Vás, aby ste pri nástupe doručili triednym učiteľkám vysvedčenie z posledného ročníka 8. alebo 9., ktorý ukončilo Vaše dieťa.

    • Informácie k začiatku školského roku 2020/2021
     • Informácie k začiatku školského roku 2020/2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      školský rok 2020/2021 začneme v utorok 1. septembra 2020 v tisovskom evanjelickom kostole Službami Božími so začiatkom o 15:00 hodine.

      Vzhľadom na situáciu a v súlade s manuálom opatrení pre školy a školské zariadenia vydané MŠ SR v čase koronavírusu, je potrebné, aby ste dodržiavali nasledovné opatrenia:

      Príchod do kostola:

      Pri vstupe do kostola je povinnosť mať rúško a dezinfikovať si pri vchode ruky!

      1) Žiaci 1. ročníka aj s rodičmi prídu do kostola bočným vchodom od tržnice o 14:30 hodine a sadnú si na určené miesto podľa pokynu triednych učiteliek, ktorým pri príchode odovzdajú vypísaný a podpísaný Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka pred nástupom do strednej školy.

      2) Žiaci vyšších ročníkov prichádzajú do kostola vchodom a v časových intervaloch uvedených v tabuľke, odovzdajú svojim triednym učiteľkám Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka pred nástupom do strednej školy a sadnú si na presne určené miesto.

      Trieda        Čas príchodu do kostola                  Vchod do kostola

      2.A                     14:40                                        Bočný vchod od tržnice

      2.B                     14:45                                        Bočný vchod od tržnice

      3.A                     14:50                                        Bočný vchod od tržnice

      3.B                     14:30                                        Hlavný vchod kostola

      4.A                     14:35                                        Hlavný vchod kostola

      4.B                     14:40                                        Hlavný vchod kostola

      5.A                     14:45                                        Hlavný vchod kostola

      5.B                     14:50                                        Hlavný vchod kostola

      Absolventi          14:55                                        Hlavný vchod kostola

      Prosíme žiakov, ktorí boli v termíne od 17. augusta 2020 do 31. augusta 2020 v zahraničí alebo sa zúčastnili hromadných podujatí, tak ako sú uvedené v zdravotnom dotazníku a nespĺňajú zdravotné kritériá pre nástup do školy, aby čo najskôr kontaktovali svoje triedne učiteľky.

      3) Ubytovanie žiakov na školskom internáte SOŠ v Tisovci bude možné v utorok 1. septembra 2020 od 13:00 hod. Ubytovanie bude prebiehať za dodržiavania určitých hygienických podmienok. Pred nástupom na internát je potrebné priniesť vypísaný a podpísaný Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka pred nástupom do strednej školy. Bližšie informácie týkajúce sa ubytovania budú zverejnené do 28. augusta 2020.

      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo dokument - Manuál opatrení pre stredné školy.

      Škola pripravila interné pokyny pre žiakov, zákonných zástupcov a zamestnancov platné od 1.septembra 2020.

      Pre tých, ktorí nemajú MS Word ale aj alternatíva pre ostatných Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka pred nástupom do strednej školy vo formáte editovateľného pdf.