• Poďakovanie študentke Aničke Luptákovej
     • Poďakovanie študentke Aničke Luptákovej

     • Milá pani riaditeľka a triedna pani profesorka,týmto chceme poďakovať Vašej študentke z nášho Cirkevného zboru ECAV Lučenec Aničke Luptákovej, ktorá sa ako  dobrovoľníčka  prihlásila pomôcť pri varení polievky pre bezdomovcov. Náš Cirkevný zbor ECAV Lučenec už 4 roky varí polievku pre bezdomovcov, a tým sa zapája do charitatívnej   služby kresťanských cirkvi v meste Lučenec,ktoré od konca októbra do začiatku apríla  sa striedajú pri varení polievky pre bezdomovcov. Táto polievka sa vydáva v Nocľahárni pre bezdomovcov na Olbrachtovej ulici.  V stredu, 9.12.2020 sme spolu s Aničkou na fare navarili  polievku na stredu a na štvrtok, cícerovú a kapustovú.  Boli sme ju  spolu vydať v Nocľahárni od 12:00 do 13:00 hod.  Veľmi si vážime jej ochotu aj záujem, čo je ojedinelé, lebo väčšinou sa do našej služby zapájajú dôchodcovia.  Verím, že je to dobrá skúsenosť aj pre ňu. Prikladáme aj fotku, ktorú sme si spolu urobili, škoda, že nám nenapadlo odfotiť sa aj pri výdaji polievky v Nocľahárni. Týmto  zároveň prosíme o jej ospravedlnenie za neúčasť na dištančnom vyučovaní. S pozdravom Mária Hroboňová, ev. farárka a Ľudovít Hroboň, zborový farár CZ ECAV Lučenec

     • Workshop v piatom ročníku

     • Aj v tomto školskom roku predmetová komisia anglického jazyka pripravila päť dní rôznorodých aktivít zameraných na prípravu na písomný test z anglického jazyka. Žiaci absolvovali vyučovanie v blokoch, ktoré boli zamerané na čítanie s porozumením, počúvanie s porozumením, zhrnutie gramatických javov týkajúcich sa slovies- gramatických časov, podmienkových viet, trpného a činného rodu. Štvrtý blok bol zameraný na utvrdenie si vedomosti v oblasti využívania členov, jednotlivých zámen ako aj  čísiel a rodov podstatných mien. Cieľom piateho bloku bolo zopakovať si a utvrdiť si vedomosti týkajúce sa slovotvorby v angličtine.  Posledný deň workshopu bol venovaný simulácii on line maturitného testu. Žiaci cez portál Edu page absolvovali maturitný test, kde po jeho ukončení zistili svoj výsledok okamžite. V rámci workshopu sa zoznámili s rôznymi prístupmi a stratégiami, ktoré sa využívajú nielen pri maturitnom testovaní, ale aj pri rôznych medzinárodných skúškach.

      Workshop in the fifth year

      Also this school year, the English Department prepared five days of various activities aimed at preparation for a written test in English. Students learnt in blocks, which were focused on reading comprehension, listening comprehension, summary of grammatical phenomena, including verbs-grammatical tenses, conditional sentences, passive and active voice. The fourth block was focused on consolidating knowledge in the use of articles, individual pronouns as well as numbers and genera of nouns. The aim of the fifth block was to review and consolidate their knowledge of word formation in English. The last day of the workshop was dedicated to the simulation of the online Maturita test. Studnts through the Edu portal page took the Maturita  test, where they found out their result immediately after its completion. During the workshop, they got acquainted with various approaches and strategies that are used not only for  Maturita testing, but also in various international exams.

      (ZV)

    • Vianočná pošta
     • Vianočná pošta

     • Ahojte egéťáci :-)

      Za pomoci školského časopisu môžete vyčarovať úsmev na tvári vašich spolužiakov, učiteľov či kamarátov z EGT. Pýtate sa ako? Tu je návod: zaprajte im prostredníctvom vianočnej pošty krásne sviatky. Napíšte vinš (nezabudnite dopísať meno odosielateľa a prijímateľa + triedu) na mail: skolskycasopisegt@gmail.com, najneskôr do 13.12. 2020. Všetky priania uverejníme v najbližšom čísle nášho časopisu Inteligent. Aj takýmto spôsobom môžete urobiť niekomu nesmiernu radosť :-)

    • Workshop čitateľskej gramotnosti
     • Workshop čitateľskej gramotnosti

     • V dňoch od 30.11. do 04.12. 2020 sa žiaci štvrtého ročníka zúčastnili online workshopu s názvom Čitateľská gramotnosť. Cieľom workshopu bolo, aby si žiaci osvojili čitateľské zručnosti potrebné na efektívnu prácu s textom. Počas celého týždňa pracovali naši zverenci s rozličnými druhmi textov a o ich usilovnosti svedčia aj vysoké výsledné percentá zo záverečného testu. Veríme, že po ukončení workshopu egeťáci disponujú takými čitateľskými kompetenciami, ktoré im umožnia zvládnuť externú časť maturitnej skúšky bez akýchkoľvek stresov a s excelentnými výsledkami :-)

    • Workshop kritického myslenia
     • Workshop kritického myslenia

     • V dňoch  od 30. 11. do 4. 12. žiaci sa  prvých ročníkov zúčastnili workshopu kritického myslenia. Cieľom workshopu bolo vytvoriť argumentačnú esej na tému Písanie domácich úloh je prežitok. Môžeme konštatovať, že všetci žiaci pracovali  veľmi dôsledne a pozorne. Naučili sa pracovať s argumentami,  dokazovať ich a používať. Dokázali používať rôzne zdroje informácií   a zaznamenávať ich. Veríme , že poznatky , ktoré získali na workshope, využijú aj v budúcnosti na iných vyučovacích predmetoch.

    • Workshop finančnej gramotnosti
     • Workshop finančnej gramotnosti

     • V dňoch 30.11. až 4.12. sa na našej škole realizoval workshopový týždeň v netradičnej forme. Zúčastnili sme sa ho dištančne, formou online hodín. My, tretiaci, sme sa tento týždeň zamerali na tému finančnej gramotnosti. Týždeň sme odštartovali spoločným stretnutím, kde sme sa oboznámili s témou a plánom na nasledujúce dni. Boli sme rozdelení do skupín, v ktorých sme pracovali na zadaných úlohách. Venovali sme sa finančnej matematike, dozvedeli sme sa viac o finančnom trhu a o nástrahách práce s financiami. V stredu nás čakala prvá hodina s externou prednášajúcou, p. Rosiarovou Hláskovou, kde sme si vyskúšali vypĺňanie daňového priznania. Vo štvrtok sme mali prednášku s p. Havrilom zo spoločnosti Partners Group, ktorý nám predstavil finančné plánovanie. Posledný deň sme zavŕšili prednáškou s p. Perončíkovou zo spoločnosti OVB Allfinanz a.s., kde sme sa dozvedeli užitočné informácie o II. pilieri. Všetky prednášky boli veľmi zaujímavé a získali sme množstvo nových informácií, ktoré nám v budúcnosti určite pomôžu. V mene ročníka by som sa chcela poďakovať všetkým prednášajúcim a samozrejme aj pani učiteľkám, ktoré nás týmto týždňom sprevádzali.

      J. Šuhajová, 3.A trieda

      The workshop week was held in our school from November 30th to December 4th in a non-traditional form. We participated in it in the form of online classes. We, the third graders, focused on the topic of financial literacy. We started the week off by talking through the week's plan and we were acquainted with the topic. We were divided into groups in which we worked on the assigned tasks. We focused on financial mathematics, we learned more about the financial market and our upcoming work with finances. On Wednesday we had the first lesson with an external lecturer, Mrs. Rosiarová Hlásková, where we tried filling in the tax return. On Thursday we had a lecture with Mr. Havrila from the Partners Group, who presented financial planning to us. We finished off with a lecture with Mrs. Perončíková from OVB Allfinanz a.s., where we learned more about the II. pillar. All topics were very interesting and we got a lot of new information that will help us in the future. On behalf of both of the classes, I would like to thank all the lecturers and, of course, the teachers who accompanied us throughout the week.

      J. Šuhajová, 3.A trieda

    • Workshop mediálnej výchovy
     • Workshop mediálnej výchovy

     • V dňoch od 30.11 do 4.12 prebiehal na našej škole workshopový týždeň. Aj napriek obmedzeniam dištančného vzdelávania sme pre žiakov pripravili zaujímavý program. V druhom ročníku prebiehal workshop mediálnej výchovy, ktorý bol zameraný na prevenciu a médiá.

      V pondelok sa žiaci oboznámili s médiami a publicistickým štýlom. O drogových závislostiach žiaci besedovali s pani Erikou Botlíkovou z organizácie Slovensko bez drog.

      V utorok sme pokračovali v tejto téme o nelátkových závislostiach. Pripomenuli sme si Deň Červených stužiek ako deň boja proti HIV/AIDS pozretím filmu Anjeli a prednáškou o tomto ochorení. Pestrý program pokračoval rovesníckym vzdelávaním, ktoré pripravili žiačky Alžbeta Chmelková a Júlia Borošová na tému O čom médiá mlčia – „Kazítka“ v elektronike vrámci projektu ElektroodpadDopad. O svojej práci nám porozprávala pani redaktorka TV JOJ Edita Hutková, ktorá sa venuje najmä spravodajstvu a Kriminovinám JOJ v našom regióne.

      Utorok a streda bola venovaná hoaxom, o ktorých žiakom prednášala pani riaditeľka Mgr. Miroslava Štefániková a pán Remeň. O počítačovej kriminalite a bezpečnosti na internete žiakom rozprávala kpt. Mgr. Lenka Lásová preventistka z PZ SR.

      Štvrtok sme venovali bezpečnému správaniu sa na internete sledovaním náučných videí z portálu ZMUDRI.sk a ukážok z filmu o počítačovej kriminalite a detskej pornografií „V sieti“. Žiaci absolvovali besedu o kyberšikane s pani psychologičkou Janou Cirákovou z CPPPPaP Rimavská Sobota.

      V piatok žiaci prezentovali svoje skupinové práce, ktoré tvorili počas celého týždňa na vybrané témy týkajúce sa prevencie. Ich práce boli vytvorené v publicistickom štýle. Napriek tomu, že pracovali znevýhodnení len v online prostredí, ich prístup bol veľmi svedomitý, ich práce boli originálne a nekonvenčné.

      Chcela by som sa poďakovať všetkým kolegom: pani Štefánikovej, Szczyrbovej, Ovčiarikovej, Dúbravskej, Kubinskej a pánovi Remeňovi za spoluprácu.

      Veľká vďaka patrí všetkým pozvaným hosťom, ktorí po prvýkrát prednášali cez internet a boli ochotní aj napriek ťažkostiam zúčastniť sa na našom workshope.

      Ďakujem aj žiakom za ich aktívny prístup a výbornú spoluprácu počas celého týždňa.

      Gabriela Antalová

     • BLAHOŽELÁME po druhý krát....

     • Konečne sa dozvedáme výsledky zo súťaže VIVAT GEORGIUS TRANOSCIUS (VGT).

      VGT je už 7. ročník medzinárodnej súťaže družobných gymnázií, ktoré chcú vytvárať priestor pre inšpiráciu, vzdelávanie a výmenu skúseností mladých ľudí.
      Základom je významná historická osobnosť – evanjelický kňaz Juraj Tranovský, ktorý sa narodil v Sliezsku na Morave, pôsobil v Poľsku, Česku a na Slovensku, kde i zomrel.


      Súťaž prebieha v žánrových kategóriách: duchovná poézia a próza (básne, duchovné zamyslenia, glosy), duchovná pieseň (autorská-vlastný text i hudba) – len pre gymnáziá, výtvarná, fotografická a filmová tvorba na duchovnú tému. Súťažiaci sú rozdelení do troch vekových skupín: 1.stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ a gymnáziá. Cieľom súťaže je prezentovať svet a hodnoty mladého človeka, ktorý je nielen ich príjemcom, ale hlavne ich tvorcom, uchovávateľom a šíriteľom.

      Našu školu zastupovali 6 žiaci v rôznych kategóriách. Avšak nakoniec  dve z nich sa umiestnili na krásnych miestach v literárnej kategórií – duchovná poézia.

      Alžbeta Smitalová na 2. mieste – s básňou Kamila a Martina Kováčiková na 1. mieste – s básňou Srdce.

      Ich básne a možno aj iné ukážky tejto súťaže zverejníme možno v ďalšom čísle nášho školského časopisu.

      SME HRDÍ NA VÁS a nech aj naďalej Vás vedie Duch Boží a inšpiruje k hodnotnej tvorbe, ktorá osloví každú generáciu...

      ...a samozrejme odmena je už na ceste k Vám...


      Povzbudzujeme aj ostatných žiakov našej školy, aby preukázali svoje talenty vo vyššie spomenutých oblastiach.

     • Gratulujeme výherkyni kvízu

     • Výhercom kvízu, ktorý sme zverejnili v školskom časopise Inteligent v rámci týždňa vedy a techniky, sa stáva Dominika Murínová z III.A triedy. Srdečne gratulujeme a v priebehu budúceho týždňa k Dominike poputuje aj balík s výhrou.