• Informácia k prijímacím skúškam.

     • Vážení rodičia, milí uchádzači o štúdium na EGT,

      prijímacie skúšky na Evanjelické gymnázium v Tisovci sa budú konať v termínoch: 05.05.2021 a 12.05.2021 v súlade s aktuálnymi pokynmi ministra školstva - https://www.minedu.sk/data/att/19439.pdf.

      Pozvánky na prijímacie skúšky Vám budú zaslané elektronickou poštou (cez EduPage a emailom) alebo listovou zásielkou (ak ste neuviedli email) v priebehu pondelka 26.04.2021.

      Prosíme Vás, aby ste si na uvedené termíny zabezpečili platné antigénové testy, bez ktorých nebude možné prijímacie skúšky absolvovať.

      Tešíme sa na Vás.

       

     • Mental Health Day

     • Dňa 21.4.2021 sa na EGT konal Deň Mentálneho Zdravia. Na základe požiadavky žiakov tento deň zorganizovala členka žiackej rady Kristína Stieranková v spolupráci s absolventkou výmenného programu FLEX, Ksenijou Edelinski B.Sc. zo Srbska. Počas tohto dňa sa konali dva webináre v angličtine, prvý ráno o 9:00 pre A triedy a druhý poobede o 12:30 pre B triedy. Viedla ich Ksenija a cieľom webinárov bolo oboznámiť žiakov so závažnosťou problémov súvisiacich s mentálnym zdravým u mnohých ľudí. Lektorka priblížila štyri okruhy, týkajúce sa tejto témy: "Závažnosť a jazyk", "Pomáhanie druhým", "Naše vlastné mentálne zdravie" a "Psychoterapia". Taktiež poskytla žiakom materiály, ktoré im pomôžu s ich mentálnych zdravým v budúcnosti. Celkovo sa webinárov zúčastnilo 162 žiakov a dostali sme pozitívnu spätnú väzbu. Všetky materiály a nahrávku z webináru môžete nájsť na týchto linkoch:

      https://uloz.to/tamhle/D5airqFaGvfc (webinár)

      https://uloz.to/tamhle/2pAWg45oChFJ  (materiály: prezentácia, worksheets,...). 

      Prosíme Vás, aby ste vyplnili tento dotazník ako spätnú väzbu: shorturl.at/jAX37 

       

      On April 21, at the request of our students, a member of the school council, Kristína Stieranková, cooperated with an alumna of the Future Leaders Exchange program, Ksenija Edelinski B.Sc. from Serbia, and organized a Mental Health Day at EGT. There were two webinars in English during this day. The first one was at 9 am for the A classes and the second one was at 12.30 pm for the B classes. Ksenija led the webinars, and the main goal was to familiarize students with the importance of the mental health problems that many people face and to educate them about four main topics: "Relevance and language", "Helping others," "Our own mental health", "Psychotherapy". She also provided students with materials to help them with their mental health in the future. Overall, 162 students attended webinars and we received positive feedback from them. You can find all the materials and a recording of the webinar here:

      https://uloz.to/tamhle/D5airqFaGvfc (mental health day webinar)

      https://uloz.to/tamhle/2pAWg45oChFJ (materials). 

      And please fill out this survey as feedback: shorturl.at/jAX37 

       

     • Výzva projektu EletroOdpad-Dopad

     • Výzva projektu EletroOdpad-Dopad

      Chceš urobiť niečo pre zlepšenie životného prostredia? Máš doma nefunkčné, staré elektrické zariadenia ako sú monitory, notebooky, telefóny, varné kanvice alebo inú drobnú elektroniku?

      Zapoj sa do našej výzvy a prines ich do budovy školy!

      Ku dňu Zeme (22.4) sme si pre vás pripravili výzvu, do ktorej sa môžete zapájať do konca mesiaca apríl.

      Pravidlá výzvy:

      1. Vyzbieraj doma čo najviac elektroodpadu
      2. Prines elektroodpad do školy
      3. Sprav si fotku! Na fotke musí byť vidieť tvoj elektroodpad a zbernú nádobu ( ak sa kvôli karanténnym opatreniam nemôžeš dostaviť do školy odfoť a odváž svoj elektroodpad doma)
      4. Fotku pošli pani Antalovej na adresu gantalova@gmail.com

      Čo môžeš získať?

      V prvom rade pomôžeš životnému prostrediu a traja najaktívnejší z vás dostanú zaujímavé ceny a zároveň získajú body do súťaže tried.  

    • Workshop - Príprava na maturitnú skúšku
     • Workshop - Príprava na maturitnú skúšku

     • V dňoch od 22.03. do 26.03. 2021 sa uskutočil pre štvrtý ročník workshop pod názvom – Príprava na maturitnú skúšku. Cieľom workshopu bolo pripraviť žiakov za pomoci rôznorodých úloh a aktivít z gramatickej a literárnej zložky na internú časť maturitnej skúšky a zároveň zdokonaliť ich komunikačné schopnosti v predmetoch SJL a LIS. I napriek skutočnosti, že hneď v prvý deň o 11.00 hod. minister školstva oznámil správu – maturanti nebudú písať ani sloh a nebudú ani ústne odpovedať – žiaci pracovali celý týždeň ako včielky. V rámci tohto týždňa sa venovali aj písaniu rôznych slohových útvarov. Vyskúšali si písanie úvahy, príležitostného prejavu, opisu či životopisu. Slohové práce boli napísané na excelentnej úrovni, hodnej maturanta, o čom svedčia aj záverečné známky z workshopu. V tomto prípade sa potvrdila známa veta: “Kde je vôľa, tam je cesta”.

      From 22nd to 26th of March there was a Slovak language workshop for the fourth year students called – Getting ready for Maturita exam. The workshop goal was to prepare students for the internal part of the exam and to enhance their communication skills in the Slovak language and literature, using various tasks and activities. Even though on the first day of this workshop the Minister of Education announced that the final exam, written and verbal, is to be cancelled, students still did their best and approached their work responsibly. During the week students wrote different types of essays. They learnt how to write reflective essay, special occasion speech, descriptive essay and curriculum vitae (CV). All essays were excellently written and Maturita worthy, which was reflected by the final grades. We could say that a famous expression, “Where there is a will, there is a way”, has been applied here.

    • Workshop globálneho vzdelávania
     • Workshop globálneho vzdelávania

     • Náš tretiacky workshopový týždeň sme začali témou uhlíkovej stopy a zároveň sme zistili, aká je tá naša. Následne sme pracovali v skupinách a tvorili prezentácie o rôznych krajinách sveta a ich uhlíkovej stope.

      Pomocou učenia sa navzájom – tvorením prezentácii v skupinách, sme sa dozvedeli toho veľa nového. Tento týždeň bol veľmi poučný z viacerých hľadísk. Nielen z aktuálnych tém ako napríklad koronavírus alebo očkovanie, ale zároveň aj iných už dlho spomínaných tém ako napríklad klíma alebo voda. 22.3.2021 sme si taktiež pripomenuli Svetový deň vody.

      Počas workshopu sme si povedali aj o ohrozených druhoch zvierat a za prednášku chceme veľmi pekne poďakovať pani Ing. Jane Šmídtovej. Workshop sme zakončili témou o elektroodpade, kde sme mali možnosť vypočuť si prednášku od našich mladších spolužiačok z 2.A triedy.

      Touto cestou by sme chceli poďakovať všetkým prednášajúcim a zároveň aj pani učiteľkám - RNDr  J. Kobelovej, Mgr. M. Štefánikovej, Mgr. G. Antalovej, Mgr. T. Pohorelskej, Ing. E. Guzmovej.  ktoré nás sprevádzali celým workshopovým týždňom.

       

      Workshop of global education

      We started our third year workshop week with a topic about the carbon footprint and at the same time we found what ours is. Afterwards, we worked in groups and created presentations about different countries of the world and their carbon footprint.

      We learned a lot of new things by teaching each other – by creating group presentations. This week has been very informative in several aspects. Not only thank to current topics such as coronavirus or vaccination but also other topics that have been around for a long time such as climate or water. Speaking of water, this week, on Monday 22nd of March we also remembered the World Water Day.

      During the workshop we also talked about endangered species of animals and we would like to thank Ing. Jana Šmídtová. We ended our workshop with a topic on electronic waste where we had the opportunity to listen to a lecture from our younger classmates from the 2A.

      We would like to take this opportunity to thank all the lecturers, but also the teachers – RNDr. J. Kobelová, Mgr. M. Štefániková, Mgr. G. Antalová, Mgr. T. Pohorelská and Ing. E. Guzmová who accompanied us through our workshop week.

       

      Text and translation: D. Dorčáková, M. Törköly