• Evanjelické gymnázium Tisovec – škola, ktorá ponúka:

    - dôkladnú prípravu pre Vaše deti na  prácu a štúdium doma aj v  zahraničí

    - angličtinu ako študijný a pracovný jazyk

    - každodenný kontakt s americkými lektormi, ktorý posilňuje  jazykové  zručnosti v angličtine

    - rešpektujeme učebné štýly našich žiakov a podporujeme ich v individuálnom  smerovaní

    - rozvíjame vedomosti a zručnosti v oblasti informačných technológií,

    - sme súčasťou IT Akadémie

     

    Rozvíjame kľúčové kompetencie pre 21.storočie, ktoré uvádzajú 

    aj odborníci na prácu a ľudské zdroje:

    KRITICKÉ MYSLENIE – v 1.ročníku ako samostatný predmet,

                                       - podpora kritického myslenia vo všetkých vyučovacích predmetoch,

    SPOLUPRÁCA -  v rámci práce na projektoch, pri aktivitách počas workshopových  týždňov aj na vyučovaní 

                                vedieme žiakov k spolupráci pri  dosahovaní cieľov,

    KREATIVITA – vytvárame priestor pre realizáciu návrhov žiakov pri riešení úloh, navrhovaní postupov 

                            a podporujeme ich kreatívnosť v prezentovaní  prác,

    KOMUNIKÁCIA – vedieme žiakov k otvorenej, dôstojnej a slušnej komunikácii, ktorá rešpektuje osobnosť každého človeka,

                             - žiaci, rodičia, učitelia aj zamestnanci školy spolupracujú a komunikujú na úrovni partnera s partnerom

    HODNOTY snažíme sa žiakom vštepovať hodnoty ako čestnosť, láska, sloboda, rešpekt, sebaovládanie, 

                         pomoc druhým či schopnosť odpustiť.

     

                         Staviame na základných kresťanských hodnotách.

     

    HODNOTY SÚ PRE NÁS ROVNAKO VÝZNAMNÉ AKO VEDOMOSTI a ZRUČNOSTI.