• Evanjelické gymnázium Tisovec

     škola, ktorá ponúka:

     • dôkladnú prípravu pre Vaše deti na  prácu a štúdium doma aj v  zahraničí,
     • angličtinu ako študijný a pracovný jazyk,
     • každodenný kontakt so zahraničnými lektormi, ktorí posilňujú  jazykové  zručnosti v angličtine,
     • rešpektujeme učebné štýly našich žiakov a podporujeme ich v individuálnom  smerovaní,
     • rozvíjame vedomosti a zručnosti v oblasti informačných technológií.

      

     Našim cieľom - VÍZIOU - je, aby naši žiaci:

     • získali vášeň pre celoživotné vzdelávania a uplatňovali kresťanské hodnoty,
     • používali kritické a angažované myslenie tak, aby sa stali produktívnymi členmi spoločnosti, ktorí budú príkladom v občianskej, environmentálnej  a etickej zodpovednosti,
     • niesli zodpovednosť za  svoje konanie a prácu,
     • morálne sa správali v komunikácii aj skutkoch.

      

     V rámci našej MISIE - sme odhodlaní:

     • vytvárať podmienky pre vzdelávanie a výchovu žiakov v podnetnom prostredí so zameraním na kresťanské hodnoty a zodpovednosť, aby sme našim žiakom umožnili dosiahnuť akademický a sociálny úspech. 

      

     Rozvíjame kľúčové kompetencie pre 21. storočie,

     ktoré uvádzajú aj odborníci na prácu a ľudské zdroje:

      

           KRITICKÉ MYSLENIE 

     • v 1.ročníku ako samostatný predmet,
     • podpora kritického myslenia vo všetkých vyučovacích predmetoch,

           SPOLUPRÁCA

     • v rámci práce na projektoch, pri aktivitách počas workshopových týždňov aj na vyučovaní,
     • vedieme žiakov k spolupráci pri dosahovaní cieľov,

           KREATIVITA 

     • vytvárame priestor pre realizáciu návrhov žiakov pri riešení úloh, navrhovaní postupov, 
     • podporujeme ich kreatívnosť v prezentovaní  prác,

           KOMUNIKÁCIA

     • vedieme žiakov k otvorenej, dôstojnej a slušnej komunikácii, ktorá rešpektuje osobnosť každého človeka,
     • žiaci, rodičia, učitelia aj zamestnanci školy spolupracujú a komunikujú na úrovni partnera s partnerom

           HODNOTY

     • snažíme sa žiakom vštepovať hodnoty ako čestnosť, láska, sloboda, rešpekt, sebaovládanie, 
     • pomoc druhým či schopnosť odpustiť.

      

     Staviame na základných kresťanských hodnotách.

      

     HODNOTY SÚ PRE NÁS ROVNAKO DÔLEŽITÉ 

     AKO VEDOMOSTI a ZRUČNOSTI.