• ZRaPEGT

   Stanovy ZRaPEGT


    

   Zástupcovia jednotlivých tried:

   Predseda:
   PhDr. Sylvia Kurtíková
    
   Zástupcovia za:
   I. A
   Ľubomíra Benešová
   I. B
   PhDr. Sylvia Kurtíková
   II. A
   Mgr. Andrea Kubejová
   III. A
   Mgr. Katarína Sroková
   III. B
   Bc. Michal Kissimon
   IV. A
   JUDr. Juraj Šturmankin
   IV. B
   Mgr. Dana Kmeťová
   V. A
   Mgr. Janka Jurčiaková
   V. B
   Erika Gabrielová
    • Združenie rodičov a priateľov Evanjelického gymnázia Tisovec

    • Členský príspevok pre školský rok 2023/2024

     Od septembra 2014 škola prostredníctvom občianskeho združenia „Združenie rodičov a priateľov EGT Tisovec“ vyberá členský príspevok.

     Združenie rodičov a priateľov EGT Tisovec (ZRaPEGT),

     sídli na adrese gymnázia. Jedná sa o nepolitické, neziskové, mimovládne občianske združenie. Je to združuje rodičov a iných zákonných zástupcov detí, ktoré sú riadnymi žiakmi EGT ako aj ostatných priaznivcov a sympatizantov školy. 

     Poslaním združenia je podpora vyučovacieho procesu, rozvoj školy a jej aktivít vrátane mimoškolskej činnosti s cieľom zlepšiť vedomostný, duchovný aj telesný rozvoj žiakov. Združenie s vedením školy a pedagogickým zborom  pri riešení problémov výchovy a vzdelávania, pri ochrane práv detí ako aj pri presadzovaní výchovného zámeru rodičov.

     Združenie funguje na princípe zástupcov jednotlivých tried, ktorí zhromažďujú námety, pripomienky a požiadavky ostatných rodičov. Zástupcovia sa stretávajú a rokujú s riaditeľkou školy a ostatnými pracovníkmi, kde sa snažia riešiť vznesené požiadavky k obojstrannej spokojnosti.

     Orgánmi združenia sú plenárne zhromaždenie členov združenia – stretáva sa raz ročne. Schvaľuje a rieši dôležité záležitosti ako napr. zmenu výšky členského príspevku.

     Rodičovská rada je výkonný orgán združenia. Tvoria ho zástupcovia jednotlivých tried, ktorých si volia rodičia na svojich triednych združeniach. Stretávajú sa podľa potreby 3-4 krát ročne. V dnešnej dobe má mať teda 9 členov, toľko koľko je v škole tried.  Zástupcovia si spomedzi seba zvolia predsedu, ktorý je hlavným zástupcom na rokovaniach s vedením školy.

     Revízna komisia je kontrolný orgán združenia, má 3 členov a jej úlohou je kontrola účtovníctva a samotnej činnosti združenia.

     Finančné prostriedky – príjmy združenia sú hlavne členské príspevky členov, prípadné dary  fyzických a právnických osôb, dotácie v prípade úspešnosti podaných projektov a v neposlednom rade príspevky z 2 % podielových daní. Práve 2% boli jedným z hlavných dôvodov, aby sa bývalé školné pretransformovalo na dnešné členské. Finančné prostriedky sú vedené na bankovom účte v SLSP.

     Výška členského príspevku v školskom roku 2023/2024 je 200,- € / žiak.

     Členský príspevok je možné platiť buď v hotovosti na sekretariáte školy, alebo bezhotovostne na bežný účet vedený v SLSP, a.s. formou zadania trvalého príkazu mesačne, prípadne jednorazovou ročnou, polročnou alebo štvrťročnou platbou.

     IBAN: SK46 0900 0000 0003 8128 1052
     KS: 0558
     VS: rodné číslo žiaka,
     ŠS: školský rok, za ktorý sa platí členské (bez oddeľovača medzi jednotlivými rokmi),
     poznámka resp. doplňujúce údaje: meno a priezvisko žiaka + trieda

     V prípade, že sa rodina žiaka nachádza v zlej finančnej situácii, môže zákonný zástupca žiaka požiadať o zníženie členského príspevku

     Finančné prostriedky - výdavky združenia sú priame platby školy, ktorá ich použije na základe súhlasu rodičovskej rady na rozvoj školy. Financie sú používané najmä na úhradu poplatkov súvisiacich s povolením na zamestnanie, ubytovanie amerických lektorov, zabezpečenie hygienických potrieb pre žiakov, úrazové poistenie žiakov počas štúdia, dopravné náklady na akcie školy, exkurzie, plavecké či lyžiarske kurzy, štartovné na rôznych vedomostných a športových súťažiach, ako aj na príspevok na ocenenie najlepšieho žiaka počas jeho 5-ročného štúdia na škole. Podrobný rozpis čerpania je zverejnený na webovej stránke školy, prípadne sa môžete informovať priamo u ekonómky v škole.

     Počas štúdia Vašich detí v EGT sa automaticky stávate členmi združenia. Prihlášku - členstvo podpisujete na zápise.