• Rada školy

   Štatút RŠ


   Zápisnice

   Zápisnica z RŠ 12. 05. 2022


   Výročné správy


   Zloženie RŠ 2022/23

   predsedníčka:
   Mgr. Jarmila Šmecková
   hospodárska:
    PhDr. Sylvia Kurtíková
    
   Zástupcovia za
   zriaďovateľa:
        Mgr. Terézia Gabčanová
        Mgr. Dušan German
        Juraj Maťko
        ThDr. Janka Miháliková
   rodičov:
        Bc. Michal Kissimon
        Mgr. Andrea Kubejová
        PhDr. Sylvia Kurtíková
   pedag. zamestnancov
        Mgr. Katarína Jakubcová
        Mgr. Jarmila Šmecková
   nepedag. zamestnancov
        Ing. Hana Homoľová
   žiakov
        Viktória Iždinská
    • Rada školy 2022/2023

    • Rada školy je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti škôl, školských zariadení, orgánov miestnej štátnej správy, orgánov obcí a samosprávnych krajov z pohľadu školskej problematiky. Za najväčšiu právomoc rady školy je považovaná možnosť odvolať a voliť riaditeľa školy. Za ustanovenie rady školy je zodpovedný zriaďovateľ.
      
     Legislatíva
     • zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
     • zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
     • vyhláška č. 230/2009 Z. z., ktorou sa mení vyhláška č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení
      
     Kompetencie
     • uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa
     • navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa
     • predkladá návrh na odvolanie riaditeľa alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa; návrh na odvolanie riaditeľa predkladá vždy s odôvodnením
     • vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy alebo školského zariadenia, k návrhu na zrušenie školy a školského zariadenia
     • vyjadruje sa ku dokumentom predkladaným riaditeľom školy
      
     Zasadania a uznesenia
     Orgán školskej samosprávy je schopný uznášať sa, ak je na jeho zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov.
     Na platné uznesenie orgánu školskej samosprávy je potrebný nadpolovičný počet hlasov prítomných členov orgánu školskej samosprávy.
     Na platné uznesenie orgánu školskej samosprávy vo veci vymenovania, odvolania alebo potvrdenia riaditeľa vo funkcii je potrebný nadpolovičný počet hlasov všetkých jeho členov.
     Zasadnutia rady školy sú verejné, ak členovia rady školy dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov nerozhodnú inak.
     Svoju činnosť rada školy primerane dokumentuje a dokumentáciu vedie písomne. Dokumentácia je potrebná vzhľadom k tomu, aby nedochádzalo k prípadným nedorozumeniam alebo pochybeniam pretože rada školy sa vyjadruje k závažným skutočnostiam školy.
      
     Členstvo
     Rada školy na EGT sa skladá z 11 členov.
     Za ustanovenie rady školy zodpovedá zriaďovateľ.
     Členom rady školy nemôže byť riaditeľ školy a jeho zástupca.
     Funkčné obdobie orgánu sú štyri roky.
      
     Zloženie rady školy v EGT
     • dvaja zástupcovia pedagogických zamestnancov zvolení vo voľbách pedagogickými zamestnancami školy alebo školského zariadenia,
     • jeden zástupca nepedagogických zamestnancov zvolený vo voľbách nepedagogickými zamestnancami školy alebo školského zariadenia,
     • traja zástupcovia rodičov zvolení vo voľbách rodičmi školy alebo školského zariadenia,
     • jeden zástupca žiakov zvolený žiackou školskou radou a
     • štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa
      
     Predsedníčka RŠ:
     Mgr. Jarmila Šmecková, email: jarmila.smeckova@egt.sk
      
     Hospodárska RŠ:
     PhDr. Sylvia Kurtíková, email: sysik@centrum.sk