• Výsledky prijímacích skúšok na EGT - máj 2022 (pre šk. rok 2022/2023)
     • Výsledky prijímacích skúšok na EGT - máj 2022 (pre šk. rok 2022/2023)

     • Maximálny počet bodov na prijímacích skúškach z jednotlivých častí bol nasledovný:                                                                                                                                   

      ZŠ                -          50                                                                                      

      OLYPMIÁDY  -        podľa počtu ocenení                                                                    

      PSY             -          122                                                                                                   

      EVB             -          50                                                                                                     

      SJL a MAT -       50                                                                                                                                                                               

        Zápis sa bude konať od 1. júna do 3. júna 2022 v čase od 13:00 do 16:00 hod.

      Chceli by sme Vás poprosiť, aby ste nám čo najskôr potvrdili, či Vaše dieťa nastúpi alebo nenastúpi na našu školu. Potvrdenie môžete doručiť osobne, cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu: riaditel@egt.sk, prípadne poslať poštou na adresu školy alebo do elektronickej schránky školy. Vzor potvrdenia o nastúpení / nenastúpení žiaka na štúdium si môžete stiahnuť tu.

     • Olympiáda ľudských práv

     • Dňa 7.4. 2022 sa uskutočnilo celoslovenské kolo 24.ročníka Olympiády ľudských práv. Z našej školy postúpila tretiačka Alžbeta Chmelková, ktorá nás veľmi dôstojne reprezentovala. Prisľúbila, že na budúci sa chce zúčastniť znovu, pretože tento ročník sa tiež neuskutočnil tradične. Bez online formy, s možnosťou byť v Omšení a spoznať iných účastníkov je otvorenejšia a prijateľnejšia forma pre všetkých zúčastnených. Tentokrát nezasiahol vírus, ale konflikt na Ukrajine. Komplex v Omšení, kde celoslovenské kolo malo prebiehať a roky prebieha,  poskytlo Ministerstvo núdznym susedom. Skutočnosť sme prijali s pokorou, veď sa naplnila podstata súťaže. O ľudských právach netreba len rozprávať, ale je potrebné pomáhať, ako dokážeme. Sme hrdí, že Slovensko pomáha.-js-

     • ,,YES GREEN“ – VODA – TURÍN

     • ,,YES GREEN“ – VODA – TURÍN

      Tri pojmy, ktoré charakterizujú projektové stretnutie v talianskom Turíne začiatkom mesiaca máj.

      Problematike znečistenia vody sme sa mali venovať v Turíne pred 2 rokmi, ale bohužiaľ nás zastavila pandémia. Teraz to už vyšlo. V Turíne sme sa stretli so zástupcami partnerských škôl z Bulharska, Českej republiky, Litvy, Estónska a samozrejme z hosťujúcej školy v Taliansku. Zoja Jurčiaková, Lilliana Kurtíková, Viktória Opálková a Tomáš Bobka v sprievode pani učiteľky Kobelovej a Štefánikovej reprezentovali našu školu. Každá škola prezentovala problémy s vodou vo svojej krajine, v mikrobiologickom laboratóriu sa žiaci venovali rozboru prinesených vzoriek vody, absolvovali CLIL vyučovanie v Environmentálnom múzeu v Turíne  a zvládli aj jednoduché pokusy v chemickom laboratóriu. Spestrením bola prehliadka kultúrnych pamiatok v Turíne a exkurzia do Milána, kde sme mali možnosť vidieť naživo nástennú maľbu Leonarda Da Vinciho Posledná večera a navštívili sme gotickú katedrálu Duomo Milano.  Projektové stretnutie prehĺbilo priateľstvá medzi žiakmi z rôznych krajín a vytvorilo možnosti ďalšej spolupráce.

       

      "YES GREEN" - WATER - TURIN

      Three terms characterize the project meeting in Turin, Italy at the beginning of May.

      We were supposed to address the issue of water pollution in Turin 2 years ago, but unfortunately, we were stopped by a pandemic. It is out now. In Turin, we met with representatives of partner schools from Bulgaria, the Czech Republic, Lithuania, Estonia, and of course, from a visiting school in Italy. Zoja Jurčiaková, Lilliana Kurtíková, Viktória Opálková and Tomáš Bobka, accompanied by teachers Kobelová and Štefániková, represented our school. Each school presented water problems in its own country, in the microbiology laboratory, the students analyzed the water samples brought, completed CLIL teaching at the Environmental Museum in Turin, and also managed simple experiments in the chemical laboratory. The tour of the cultural monuments in Turin and an excursion to Milan, where we had the opportunity to see a live mural of Leonardo Da Vinci's Last Supper and visited the Gothic Duomo Milano, was a highlight. The project meeting deepened friendships between students from different countries and create opportunities for further cooperation.

    • SÚŤAŽ – BEDMINTON ŽIAKOV A ŽIAČOK SŠ
     • SÚŤAŽ – BEDMINTON ŽIAKOV A ŽIAČOK SŠ

     • Dňa 28. apríla 2022 sme vycestovali do Hrachova, kde sa konalo OKRESNÉ KOLO v BEDMINTONE ŽIAKOV A ŽIAČOK SŠ. Našu školu reprezentovalo družstvo dievčat, ktoré sa umiestnilo na 1. mieste a vybojovalo si postup na KRAJSKÉ KOLO.

      Postupová súťaž na seba nenechala dlho čakať, a tak sme 5. mája 2022 odcestovali do Zvolena a pokračovali v súťažení. Dievčatá Kristína Stieranková (5.B) a Tereza Kederová (1.B), v konkurencii 6 družstiev, získali krásne 2. miesto. Srdečne gratulujeme.

      Ďakujeme za vzornú reprezentáciu.(ZU)

    • SÚŤAŽ – BASKETBAL ŽIAKOV SŠ
     • SÚŤAŽ – BASKETBAL ŽIAKOV SŠ

     • Vďaka uvoľneniu opatrení pristúpilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky k obnoveniu niektorých školských športových súťaží. Dňa 20.apríla sme nezaháľali a zúčastnili sa OKRESNÉHO KOLA v BASKETBALE ŽIAKOV SŠ. Súťaž organizovalo CVČ RELAX, Rimavská Sobota, v spolupráci so Strednou odbornou školou v Tisovci. Súťaže sa zúčastnili družstvá: SOŠ Tisovec a EGT Tisovec. Družstvo chlapcov EGT sa umiestnilo na 2. mieste. Žiakom patrí poďakovanie za reprezentáciu.(ZU)

     • Dokážeme spolu viac - štafeta na EGT.

     • V rámci štafetového behu naprieč celým Slovenskom, ktorý spája všetky evanjelické školy došlo k odovzdaniu štafety u nás na EGT.

      Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí v termíne od 1.4.2022 až do 22.4.2022 behali, bicyklovali a zbierali km do súťaže Dokážeme spolu viac na podporu rekonštrukcie sociálnych zariadení pre hluchoslepé deti v Červenici.

      Celková suma vyzbieraných finančných prostriedkov ešte nie je konečná, a preto môžete až do konca apríla využiť tieto možnosti podpory

       

      a/ dobrovoľne prispieť na účet zbierky s názvom Dokážeme spolu viac SK51 0200 0000 0045 6925 4257  

      b/ kúpou produktov (ponožky, multifunkčnej šatky, čelenky) značky FUSAKLE cez e-shop https://www.fusakle.sk/kolekcie/pomaham/dokazeme-spolu-viac.html

       

      Všetkým zapojeným bežcom a cyklistom patrí obrovská vďaka.

      Odovzdali nie len finančný dar ale priniesli aj osobné posolstvo pre hendikepované deti.

    • Deň Zeme 2022
     • Deň Zeme 2022

     • 22. apríla si každoročne pripomíname Deň Zeme. Posledné dva roky sme  boli všetci doma na dištančnom vyučovaní a viacerí naši žiaci sa zapojili do skrášlenia okolia svojho bydliska. V tomto školskom roku sme sa mohli vrátiť k akcii organizovanej školou.

           Žiaci 1. ročníka sa vybrali po náučnom chodníku "Poďte s nami za sysľami". Tento náučný chodník v roku 2019 navrhli naši žiaci a stali sa tak víťazmi celoslovenskej súťaže Tatranskí rytieri. V tom istom roku sa ich návrh s podporou NP Muránska planina aj zrealizoval. Autori projektu sú v súčasnosti už naši absolventi, ale EGT sa o náučný chodník aj naďalej stará a bude starať.

           Počas Dňa Zeme žiaci 1. ročníka upravili náučný panel, ktorý bol podmytý vodou, na sysľovisku pomohli s likvidáciou starého smetiska a strihaním náletových drevín, obnovili a doplnili značenie náučného chodníka a popri celej trase náučného chodníka vyzbierali smeti. Verím, že napriek práci prežili pekný deň a my im za túto prácu im ďakujeme.

            Všetkých Vás pozývame na prechádzku po náučnom chodníku, sysle sú už aktívne a hravé. Tiež prosíme, aby sme aj ostatní priložili ruku a chránili našu prírodu nielen v tento deň.

           Every year on April 22 we celebrate the Earth Day. For the last two years there was the distance learning, but several of our students were involved in cleaning their surroundings. This school year we were able to return to the event organized by the school.

            The 1st graders went along the ground squirrels educational trail. This educational trail was designed by our students in 2019 and they became the “Tatra Knights” winners of the all-Slovak competition by doing so. In the same year, with the support of the Muránska planina National Park, the trail was put into practice. The authors of the project are our graduates, but EGT students continue to take care of this trail.

           During Earth Day, the first-year students repaired the educational panel, which was washed away with water, they helped to get rid of the old landfill and renewed the nature trail markings. They also collected rubbish along the entire trail. I believe that despite of their hard work, they had a nice day and we thank them for their contribution.

            We invite you all to take a walk on the nature trail, the ground squirrels are already active and playful. We also ask all of you to protect our nature throughout the whole year.

     • Deň narcisov 2022

     •  

      PODPORTE AJ VY DEŇ NARCISOV 2022

      Na Slovensku je veľa vzácnych zbierok. Pre ľudí s rakovinou je však zbierka narcisov tá najvzácnejšia. 28. APRÍLA JE DEŇ NARCISOV. Pripnite si malý kvietok na podporu onkologických pacientov opäť aj v uliciach. Viac o možnostiach prispenia i o tom, ako pomáha Liga proti rakovine, nájdete na www.dennarcisov.sk.

      Prispieť môžete do 6.5.

      Liga proti rakovine vám ďakuje.

     • DÔLEŽITÉ!!!

     • V SÚČASNEJ SITUÁCII POVAŽUJE NAŠA ŠKOLA EVANJELICKÉ GYMNÁZIUM TISOVEC ZA DÔLEŽITÉ SA DIŠTANCOVAŤ OD AKÝCHKOĽVEK PREJAVOV NENÁVISTI, XENOFÓBIE A SPOCHYBŇOVANIA VÁŽNOSTI SITUÁCIE NA UKRAJINE.

      Škola sa snaží pomáhať našim susedom, ktorí pred vojnou chránia seba a svoje rodiny. Sme dobrovoľne zapojení  do spolupráce s organizáciou, ktorá pomoc poskytuje v okrese a tiež s našou cirkvou, ktorá pomáha priamo v meste.

    • Krajské kolo Ekonomickej olympiády
     • Krajské kolo Ekonomickej olympiády

     • Lukáš Ferencz z V.B triedy obhájil svoju pozíciu ekonomického znalca aj v tomto školskom roku. Po úspešnom absolvovaní školského kola postúpil do krajského. To sa konalo v online priestore dňa 24. februára. Zúčastnilo sa ho 540 študentov z celého Slovenska. Hoci sa Lukášovi darilo a svojimi vedomosťami a ekonomickými analýzami potvrdil vysokú mieru ekonomického myslenia jeho umiestnenie (8. najlepší v kraji) mu v silnej konkurencii nepostačovalo na postup do celoslovenského kola. Gratulujeme ku krásnemu umiestneniu medzi mladými ekonómami Slovenska. 😊

      Erika Guzmová

      Lukáš Ferencz from V.B tried to defend his position as an economic expert this school year as well. After successfully completing the school round, he advanced to the regional round. It took place online on February 24th. It was attended by 540 students from all over Slovakia. Although Lukáš was successful and his knowledge and economic analysis confirmed his high level of economic thinking, his placement (8th best in the region) was not enough for him to advance to the national round in the face of strong competition. Congratulations on a beautiful position among the young economists of Slovakia. 😊

    • EGT firma Fragment na veľtrhu v Bratislave
     • EGT firma Fragment na veľtrhu v Bratislave

     • V utorok sme sa ako vedenie študentskej firmy Fragment zúčastnilo veľtrhu v Bratislave, kde sme si zrovnali sily s vyše štyridsiatimi študentskými firmami z celého Slovenska. Avšak ako aj po iné roky, ani tentoraz EGT neostalo bez povšimnutia. Po dni strávenom v predajnom stánku a neustálom kontakte s potenciálnymi zákazníkmi, porotcami a bez problémov zvládnutej prezentácii na pódiu sme si ani počas vyhodnotenia priveľmi neoddýchli. Hneď v prvej kategórii sme sa umiestnili na krásnom druhom mieste, po ktorom nasledovali dve ďalšie bronzové medaily a až tri prvé miesta, čím sme získali najviac ocenení zo všetkých firiem. 

      Ocenenia sme získali v kategóriách:

      01. Accace Výročná správa - 2. miesto 

      02. AT&T Manažérsky tím - 3. miesto 

      03. Nivy Marketingová prezentácia - 3. miesto 

      04. Citi Finančné riadenie - 1. miesto 

      05. IBM Spoločensky zodpovedná študentská firma - 1. miesto 

      06. SK-NIC Virtuálna firemná komunikácia - 1. miesto 

      Ocenený bol aj náš zástupca prezidentky, ktorý sa umiestnil v kategórii Manpower Leadership Award. Tam však naše úspechy neskončili. Dostali sme sa medzi finalistov pre Company of the Year Competition, čo znamená že zabojujeme aj o účasť na medzinárodnej súťaží, ktorá sa bude konať v Estónsku.

      Ďakujeme každému, kto nás akokoľvek podporil a dúfame, že nám budete držať palce aj naďalej! 

      S pozdravom, Š. f. Fragment.

       

      On Tuesday, we, as the management of the student company Fragment, participated in a fair in Bratislava, where we compared our skills with more than forty students´ companies from all over Slovakia. However, as in previous years, not even this time did EGT go unnoticed. After a day spent in a sales booth, constant contact with potential customers and jurors, and a successful presentation on the stage, we did not rest too much during the evaluation. In the first category, we placed in a beautiful second place, followed by two bronze medals and up to three first places, which made us the company with the most awards. 

      We received awards in the following categories:

      01. Accace Annual Report - 2nd place

      02. AT&T Management Team - 3rd place

      03. Nivy Marketing presentation - 3rd place

      04. Citi Financial Management - 1st place

      05. IBM Socially responsible student company - 1st place

      06. SK-NIC Virtual corporate communication - 1st place

      Our substitute president, who placed in the Manpower Leadership Award category, was also awarded. However, our success did not end there. We were among the finalists for the Company of the Year Competition, which means that we are also fighting for participation in the international competition, which will take place in Estonia.

      Thank you to everyone who has supported us in any way, and we hope you will keep your fingers crossed for us!

      Best regards, Š. f. Fragment.

    • Y.E.S. G.R.E.E.N v Prahe
     • Y.E.S. G.R.E.E.N v Prahe

     • V dňoch 28. marca až 1. apríla sa vybraní žiaci druhého ročníka ( Jonáš Bábela, Robert Bíž, Filip Karvay a Petra Porubiaková) zúčastnili ďalšieho stretnutia projektu Y.E.S. G.R.E.E.N, tentokrát v Prahe.

      Na stretnutí sa zúčastnili aj žiaci Bulhraska, Česka, Estónska a Litvy, mali sa zúčastniť aj Taliani, ktorí sa nedostavili. V pondelok bolo v programe prezentovanie prezentácií a následne vzájomné spoznávanie a malá prehliadka Prahy z českými študentami v skupinkách. V utorok sa konal výlet do národného parku České Švajčiarsko, v stredu sa prezentovali rozprávky a uskutočnili workshopy. Vo štvrtok sa žiaci vybrali na exkurziu do Kutnej Hory a v piatok sa prehliadka historických častí Prahy aj spolu s hradom.

      Študenti domov odcestovali v piatok a v sobotu.

    • Volejbalový turnaj
     • Volejbalový turnaj

     • Dňa 24.3.2022 sa uskutočnil volejbalový turnaj v telocvični SOŠ, ktorý organizovala naša študentská firma Fragment. Zmerali si sily 4 družstvá a vo finálnom zápase si vybojovala zaslúžene prvenstvo trieda 4.A. A nasledujúce miesta obsadili: 2. miesto 3.A a 3.miesto 2.A.

      Špeciálne ocenenie "Najodvážnejší tím" bolo udelené triede 1.A.

      Turnaja sa zúčastnilo spolu okolo 30 študentov, ktorý aktívne súťažili a svojou účasťou nás naozaj veľmi potešili. Hlavný cieľ organizovania tohto turnaja vnímame predovšetkým ako príjemne spoločne strávený čas. Ďakujeme vsetkym zúčastneným a dúfame, že sa stretneme opäť na ďalších podujatiach organizovaných našou firmou.

       

      Fragment š.f.

     • „Dokážeme spolu viac“

     • Pozvanie do športovej súťaže spojenej s verejnou zbierkou s názvom:

      „Dokážeme spolu viac“

      Ide o celoslovenskú výzvu evanjelických škôl v Liptovskom Mikuláši pri príležitosti ich výročia.

      V septembri 2022 bude aj naša škola Evanjelické gymnázium v Tisovci začínať 30. školský rok a pri tejto príležitosti sa pripájame k výzve ESŠ v Liptovskom Mikuláši.

      Zbierka je venovaná na prestavbu sociálnych zariadení pre hendikepované hluchoslepé deti v Červenici.

       

       Motto: Tu som ja, pošli mňa. Izaiáš 6:8

       

      Všetky podmienky projektu verejnej zbierky a jej podpory ako aj podmienky súťaže nájdete na webe https://esslm.sk/home. Prihlasovanie je jednoduché, stačí zaplatiť štartovné 7 eur a prihlásiť sa cez webovú stránku a zbierať km (behať či bicyklovať). Propozície súťaže sú v texte nižšie. Účastníkom môže byť každý, kto chce s láskou prispieť na dobrú vec, pre postihnuté deti.

       

      Verím, že táto obrovská podpora nás všetkých, milí učitelia, žiaci, rodičia, priatelia, absolventi, milí účastníci, naštartuje a my: Dokážeme spolu viac.

       

       

      PROPOZÍCIE

      Športová súťaž spojená s verejnou zbierkou s názvom: „Dokážeme spolu viac“ s celoslovenskou výzvou pre všetky evanjelické školy, rodičov a priateľov i priaznivcov športu: „O najšportovejšiu školu roku 2022“.

       

      Organizátor: Oslavujúca Evanjelická spojená škola v Liptovskom Mikuláši (pri príležitosti osláv 20. a 30. výročia založenia evanjelických škôl).

       

      Zbierka je venovaná: Na prestavbu sociálnych zariadení pre hendikepované hluchoslepé deti v Červenici.

       

      Podmienky súťaže: Najšportovejšou školou roku 2022 sa stáva škola, ktorá “nabehá“ a “nabicykluje“ najvyšší počet km a bude mať najväčší počet svojich priaznivcov. Každý súťažiaci má možnosť výberu svojho tímu, ktorému kilometre odovzdá. Na území Slovenska máme 13 miest, kde sídlia evanjelické školy, a preto je na každom účastníkovi, a teda na každom z vás, aby si svoj tím našiel a podporil tak danú školu či región. Účastník (charitatívny darca) má možnosť zbierať svoje kilometre počas celého trvania súťaže t.j. 22 dní. Na webovej adrese https://esslm.sk/home pod položkou Dokážeme spolu viac budete môcť od 1.4.2022 sledovať živé výsledky počas celého podujatia.

       

      Účastníkom môže byť každý, kto chce s láskou prispieť na dobrú vec, a to na prestavbu sociálnych zariadení pre hendikepované deti v Červenici.

       

      Disciplíny: Beh alebo jazda na bicykli.

       

      Termín súťaže: od 1.4. – do 22.4.2022 (22 dní).

       

      Štartovné: 7 eur + možnosť dobrovoľného príspevku na zbierku.

       

      Prihlasovanie: Online registrácia (cez internet).

       

      Začiatok prihlasovania: Je možný už od 28.3.2022, ukončenie bude 21.4.2022 o 23:59 h. Prihláseným sa účastník stáva až po uhradení štartovného.

       

      Úhrada štartovného: Štartovné môžete uhradiť dvomi spôsobmi: kartou alebo prevodom na účet. Obe možnosti vám budú ponúknuté po vyplnení online prihlášky. Po úhrade sa vaše meno objaví v zozname prihlásených okamžite. Ak nevyužijete možnosť platby kartou, obdržíte email s inštrukciami k platbe prevodom (ak email nenájdete, skontrolujte priečinok SPAM/REKLAMA). Hneď po pripísaní úhrady prevodom sa meno prihláseného zobrazí v zozname prihlásených a účastníkovi príde potvrdzujúci email.

       

      Vyhlásenie víťaza: Vyhlásenie najšportovejšej školy roku 2022 bude 29.4.2022 (v piatok) v areáli Evanjelickej spojenej školy v Liptovskom Mikuláši, ul. Komenského 10.

       

      Odovzdanie zbierky: Finančnú zbierku na podporu odovzdáme záverečným štafetovým behom (25.4. – 28.4.2022), ktorým chceme priniesť virtuálne km z trinástich tímov zo všetkých evanjelických škôl až do Červenice. Zostavené štvorčlenné družstvá z Liptovského Mikuláša prejdú trasu (beh a bicykel) cez všetky evanjelické školy a ponesú výťažok deťom do Červenice. Počas štafety mikulášskeho tímu je možné pripojiť sa v regióne k bežcom a podporiť ich.

       

      Ako si zadať svoj výsledok:

      Vzdialenosť si každý účastník (darca) odmeria sám prostredníctvom športových hodiniek alebo aplikácie v mobile. Následne si vzdialenosť nahrá do výslednej listiny.

      Postup pre zadávanie vzdialenosti:

       

      1. Vo výsledkoch pri svojom mene kliknite na možnosť „Zadať kilometre“.

      2. Zadajte svoj rok narodenia.

      3. Zadajte svoje kilometre.

      4. Kliknite na „Poslať“ a hotovo. Váš výkon bol zaznamenaný.

       

      V priebehu pretekov je možné svoje kilometre navyšovať. Na editáciu kilometrov postupujte rovnako. Staré kilometre nahraďte novými. Ak vám niečo nefunguje, napíšte časomieru cez ikonu v pravom hornom rohu.

       

      Ďalšie možnosti podpory zbierky:

      - dobrovoľným príspevkom na číslo účtu zbierky: SK51 0200 0000 0045 6925 4257 s názvom Dokážeme spolu viac,

      - kúpou produktu (ponožky, čelenka, multifunkčná šatka) značky Fusakle cez e-shop https://www.fusakle.sk/kolekcie.html z kolekcie Pomáham s motívom zbierky „Dokážeme spolu viac“, odkiaľ výťažok putuje na účet zbierky.

       

      Všetky informácie nájdete na: https://esslm.sk/home

      Verím, že táto obrovská podpora hendikepovaných nás všetkých, milí účastníci, naštartuje a my:

      Dokážeme spolu viac.

    • Deň učiteľov
     • Deň učiteľov

     • Na Slovensku patrí 28. marec už takmer sedem desaťročí pedagogickým pracovníkom. V tento deň majú sviatok všetci učitelia. Pri príležitosti Dňa učiteľov, v deň narodenia Jána Amosa Komenského, tak máme vzácnu príležitosť poďakovať všetkým pedagógom za ich pomoc pri vzdelávaní nových generácií. Učiteľská práca je poslaním a za svoje znalosti, trpezlivosť a obetu si zaslúžia našu úctu a poďakovanie.

      Aj my, žiaci EGT, sme dnes oficiálne poďakovali a pogratulovali naším učiteľom a učiteľkám k ich sviatku.

      Všetko najlepšie...

     • EGT a Zelený certifikát

     • 25.3. nám firma SEWA a.s. zaslala email s oznamom, že sme ako bonus k certifikátu o úspešnom vedení projektu ElektroOdpad-Dopad a zbere elektroodpadu získali Zelený certifikát.

      Zelený certifikát a logo sme získali, ako jedna z mála škôl na Slovensku, za odovzdaný elektroodpad a použité batérie za rok 2020-2021. Tento certifikát potvrdzuje, že naša škola pristupuje zodpovedne k ochrane životného prostredia a správnemu triedeniu odpadu. Vďaka tomu môžeme využívať služby firmy SEWA a.s. na bezplatný odvoz elektroodpadu a použitých batérií.

      V zbere elektroodpadu aj naďalej pokračujeme, preto ak máte doma staré nefunkčné elektrospotrebiče alebo batérie neváhajte ich priniesť do zberných nádob v škole. Aj takýmto spôsobom môžete prispieť k zlepšeniu životného prostredia.

      Viac o ekologickej recyklácií sa môžete dozvedieť na webe : https://www.sewa.sk/sluzby/bezplatny-zber-elektroodpadu/  

       

      EGT and the Green certificate

      On the 25th March, the company of SEWA a.s. sent us an email about a bonus Green certificate that we achieved as an addition to the base certificate achieved from successful E-waste project representation and e-waste collection.

      We got the Green certificate and its logo thanks to our e-waste and old battery collecting program for the years 2020 and 2021. This certificate confirms that our school takes a responsible approach to environmental protection and proper waste sorting. Thanks to this, we can use the services of SEWA a.s. for the free removal of electrical waste and used batteries.

      We continue to collect electrical waste, so if you have old non-functional electrical appliances or batteries at home, do not hesitate to bring them into the containers at school. In this way, you can also help to improve the environment.

      You can learn more about recyclation on the webpage: https://www.sewa.sk/sluzby/bezplatny-zber-elektroodpadu/  

       

      Alžbeta Chmelková 3. A

     • Exkurzia

     • Dňa 16. marca sa po dvoch rokoch žiaci štvrtého a tretieho ročníka mohli zúčastniť exkurzie v literárnom múzeu v Banskej Bystrici a expozície domu Jozefa Gregora Tajovského v Tajove. Exkurzia bola obohatená zaujímavými faktami o živote banskobystrického rodáka a pani prednášajúca si pre žiakov pripravila pracovný list. V literárnom múzeum im bola podaná prednáška o Petrovi Karvašovi a jeho tvorivom živote. Dozvedeli sme sa veľa nových a užitočných informácií nielen k maturite. V plane je návštevu divadla a inscenovanej hry Petra Karvaša - Polnočná omša. Exkurziu bola príjemným spestrením pomaturitného dňa.

      16th of March the students of fourth and third grade took part in an excursion in Literary and music museum in Banská Bystrica and an exhibition in the house of Jozef Gregor Tajovský in Tajov. Excursion was enriched with worksheet given by the lecturer. In Literary museum, the students were given a lecture about Peter Karvaš and his creative life. We got to know a lot of new and useful information not only for Maturita exam. We also plan to visit the theater and inscenation of Peter Karvaš's play - Midnight mass. The excursion was a pleasurable vary of post-maturita day.

      D. Murínová a D. Dorčáková 4.A

     • Výberové konanie na pozíciu riaditeľa školy.

     • Západný dištrikt ECAV na Slovensku so sídlom vo Zvolene v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme vyhlasuje výberové konanie na pozíciu riaditeľa školy pre:


                                                                         EVANJELICKÉ GYMNÁZIUM,
                                                                         JESENSKÉHO 836, TISOVEC


      Predpoklady na výkon pozície riaditeľa školy sú stanovené v § 9 ods. 1 a § 39 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


      A/ KVALIFIKAČNÉ PREDPOKLADY:
      • kvalifikačné predpoklady pre príslušný druh a typ školy v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
      • prvá atestácia podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
      • najmenej päť rokov pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia výberového konania v zmysle § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov,
      • ovládanie štátneho jazyka podľa § 17 zákona č. 138/2019 Z. z.,
      • bezúhonnosť podľa § 15 zákona č. 138/2019 Z. z.,
      • zdravotná spôsobilosť podľa § 16 zákona č. 138/2019 Z. z.


      B/ OSTATNÉ PREDPOKLADY:
      • spôsobilosť na právne úkony
      • poznať a orientovať sa v školskej, ekonomickej, pracovnoprávnej legislatíve na školách s právnou subjektivitou, o základná znalosť legislatívy evanjelického cirkevného školstva
      • člen ECAV
      • usporiadaný rodinný život
      • komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti
      • anglický alebo nemecký jazyk
      • znalosť práce s PC (Word, Excel, Internet)


      PRIHLÁŠKU DO VÝBEROVÉHO KONANIA DOLOŽENÚ O:
      1. žiadosť o zaradenie do výberového konania
      2. doklady o vzdelaní,
      3. zaradenie do kariérneho stupňa učiteľ s prvou atestáciou (§ 39 ods. 3 písm. b) zákona č. 138/2019 Z. z.),
      4. čestné prehlásenie uchádzača o bezúhonnosti,
      5. návrh koncepcie rozvoja školy,
      6. profesijný životopis,
      7. potvrdenia o dĺžke pedagogickej činnosti,
      8. lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti podľa § 16 odsek 2 zákona č. 138/2019 Z. z.,
      9. kópie certifikátov, alebo dokladov preukazujúcich absolvovanie ďalšieho vzdelávania,
      10. stanovisko domáceho zborového farára,
      11. písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania podľa 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov


      zasielajte do 31.3.2022 (rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky) v obálke s označením „Výberové konanie riaditeľ EGT – NEOTVÁRAŤ“ na adresu: Biskupský úrad ZD ECAV na Slovensku, Námestie SNP 5, 960 01 Zvolen. Kontaktná osoba: Ing. Žilinčík, skoly@zdecav.sk


      Ponúkaný plat: V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. Zákon o odmeňovaní niektorých
      zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v nadväznosti na zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


      Termín a miesto výberového konania budú oznámené prihláseným uchádzačom, ktorí splnia všetky podmienky zaradenia do výberového konania najmenej 7 dní pred dňom výberového konania.


      Vo Zvolene 10.3.2022


      Ing. Renáta Vinczeová               Mgr. Ján Hroboň
       dozorkyňa ZD ECAV                  biskup ZD ECAV