• Potvrdenie o návšteve SŠ na účely výplaty daňového bonusu a prídavku na dieťa

   • Povinnosť doručovať potvrdenia o návšteve školy je zrušená

    zákonom č. 221/2019 Z. z.

    na znižovanie administratívnej záťaže tzv. „zákonom proti byrokracii“

     

    1. Daňový bonus

    Daňovníci - fyzické osoby, ktorí podávajú daňové priznanie typu A (príjmy podľa § 5 zákona o dani z príjmu, ďalej len „ZDP“) alebo typu B (s príjmami podľa § 5 a § 6 ods.1 a 2 ZDP) od roku 2019 už nemusia dokladovať daňový bonus na dieťa potvrdením o návšteve školy. Táto povinnosť bola zrušená zákonom č. 221/2019 Z. z. na znižovanie administratívnej záťaže tzv. „zákonom proti byrokracii“.

    V súlade s § 32 ods. 10 ZDP - daňovník, ktorý podáva daňové priznanie a uplatňuje si daňový bonus na dieťa žijúce s ním v domácnosti, ktoré študuje na škole v rámci siete stredných a vysokých škôl na území SR (okrem zamestnanca, ktorému zamestnávateľ vyplatil daňový bonus podľa § 33 v plnej sume, na ktorú mal nárok) nepreukazuje nárok na uplatnenie daňového bonusu potvrdením školy alebo potvrdením o poberaní prídavku na dieťa.

     

    2. Potvrdenie o návšteve školy poberateľ rodinných prídavkov už pre Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny neprekladá!

    S účinnosťou od 1.9.2019 podľa ustanovení zákona o prídavku na dieťa oprávnená osoba (poberateľ prídavku na dieťa) nie je povinná preukazovať skutočnosti, ktoré sú platiteľovi známe z výkonu inej činnosti platiteľa, alebo ktoré môže platiteľ získať z dostupného informačného systému verejnej správy.

    Preto je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny povinné od 1. septembra 2019 získavať údaje o deťoch, žiakoch a študentoch z dostupného informačného systému Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

    V praxi to znamená, že poberatelia prídavkov na dieťa (väčšinou rodičia alebo iné oprávnené osoby) od 1. septembra 2019 už nemusia na úrady práce doručovať papierové potvrdenia o návšteve školy. Prídavky na dieťa budú vyplatené automaticky v bežnom výplatnom termíne obvyklým spôsobom.

    Ak dieťa študuje v zahraničí, ústredie práce o ňom údaje z informačného systému Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky nemôže získať. Preto v tomto prípade bude oprávnená osoba povinná predložiť papierové potvrdenie o návšteve školy na základe výzvy príslušného úradu práce.

     

    3. Potvrdenie o návšteve školy je možné získať na stránke

     

    https://www.potvrdeniaonavsteveskoly.sk/rodne-cislo

     

    Všetky dáta sa čerpajú z rezortného informačného systému Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

     

    30.06.2023, Mgr. Miroslava Štefániková, riaditeľka školy