• 2. kolo prijímacích skúšok

    • Riaditeľka Evanjelického gymnázia v Tisovci v zmysle § 66 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

     vyhlasuje ďalší termín na vykonanie prijímacej skúšky

     na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka pre školský rok 2023/2024.

     Termín prijímacej skúšky je určený na utorok 20. júna 2023.

      

     NEZMEŠKAJ ...

     POSLEDNÉ VOĽNÉ MIESTO !!!

     ČAKÁ NA TEBA ...

      

     Termín podania prihlášky je pre všetky odbory vzdelávania rovnaký.

     Naša škola patrí medzi školy s talentovým odborom.

     Podanie prihlášky

     Prihlášku možno podať buď  elektronicky  (zadáva sa v systéme aSc agenda, eŠkola) bez podpisu, alebo  na tlačive 056 MŠVVaŠ SR  (od 01. januára 2023 s podpismi oboch zákonných zástupcov).

     Ak sa podáva prihláška na tlačive, je platná aj s podpisom jedného zákonného zástupcu, ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca, a ak o tejto skutočnosti doručia riaditeľovi školy písomné vyhlásenie.

     Elektronická prihláška na strednú školu

     Ak sa rodič rozhodne pre elektronické podanie prihlášky, vyplnenú prihlášku odošle prostredníctvom školského informačného systému základnej škole na potvrdenie hodnotenia. Riaditeľ základnej školy prihlášku elektronicky potvrdí bezodkladne tak, aby zákonný zástupca mohol podať prihlášku na vzdelávanie v zákonnej lehote. Školský informačný systém po potvrdení prihlášky riaditeľom ZŠ a potvrdení podania prihlášky zákonným zástupcom odošle prihlášku všetkým ŠŠ, ktorých odbory vzdelávania uviedol zákonný zástupca v prihláške.

     Výsledky prijímacích skúšok

     Riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 23. júna 2023 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.).

     Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 28. júna 2023 (23:59 hod.), písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.

     Odvolanie proti rozhodnutiu

     Ak žiak nebol prijatý, zákonný zástupca sa môže proti rozhodnutiu riaditeľa strednej školy o neprijatí odvolať v lehote do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

   • Výsledky prijímacích skúšok - máj 2023

    pre školský rok 2023/2024

     

    Zverejnenie výsledkov sa uskutočňuje na základe § 66 ods. 5 a § 68 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré určuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

     

    Zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacích skúšok

     

    Maximálny počet bodov na prijímacích skúškach z jednotlivých častí bol nasledovný:

    50 bodov                              výsledky zo základnej školy

    podľa počtu ocenení            výsledky za okresné, regionálne a celoslovenské kolo olympiád

    130 bodov                            psychologický test

    50 bodov                              test z evanjelického a. v. náboženstva

    50 bodov                              test študijných predpokladov z matematiky a slovenského jazyka

     

    Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr

    do 24. mája 2023 (23:59 hod.), písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.

     

    Dokumenty:

    Potvrdenie o nastúpení/nenasúpení žiaka na štúdium

    Písomné vyhlásenie

    Čestné vyhlásenie

    Súhlas so spracovaním osobných údajov

    Univerzálny informovaný súhlas

    Členstvo v Združení rodičov a priateľov EGT

    Žiadosť o vydanie Preukazu žiaka ISIC/EURO 26

    Objednávcí formulár na školskú mikinu EGT

    Žiadosť o prijatie do školského internátu

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     • Výsledky prijímacích skúšok

      budú zverejnené 19. mája 2023.

    • Harmonogram prijímacích skúšok

    • Prijímacie skúšky pre uchádzačov na našu školu sa budú konať v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

     v utorok 2. mája 2023 a vo štvrtok 11. mája 2023.

     PROGRAM:

     08:30 – 09:00 hod.:    príchod žiakov do školy, registrácia, rozdelenie a presun do tried                                              

     09:00 – 09:15 hod.:    pokyny k psychologickému testu

     09:15 – 10:15 hod.:    psychologický test

     10:15 – 10:30 hod.:    prestávka

     10:30 – 10:40 hod.:    pokyny k testom z matematiky a slovenského jazyka a literatúry     

     10:40 – 11:20 hod.:    testy z MAT, SJL         

     11:20 – 11:30 hod.:    prestávka

     11:30 – 11:35 hod.:    pokyny k testu z evanjelického a. v. náboženstva         

     11:35 – 11:55 hod.:    test z evanjelického a. v. náboženstva       

      

     09:00 hod.:    Stretnutie rodičov s riaditeľkou školy v miestnosti č. 305.

      

     08:30 – 09:00 hod.:  bude na recepcii k dispozícii zamestnankyňa školy v prípade, ak by rodičia potrebovali doplniť doklady, potvrdenia alebo mali nejaké otázky.

     Výsledky prijímacích skúšok budú zverejnené v piatok 19. mája 2023 od 08:00 hod. 

     na webovej stránke školy: www.egt.edupage.org

     alebo sa ich môžete telefonicky opýtať na čísle: 047/55 11 700.

     Tešíme sa na stretnutie!

      

    • Prihláška na strednú školu

    • Chystáš sa na strednú školu?
     Tvoja cesta začína tu! 
      
     Termín podania prihlášky je pre všetky odbory vzdelávania rovnaký.
     Prihlášku na strednú školu je potrebné podať do 
      
     20. marca 2023 (t. j. pondelok).
      
     Od 1. januára 2022 platí novela školského zákona, podľa ktorej už rodič (zákonný zástupca dieťaťa) vypĺňa len jednu prihlášku na strednú školu, v ktorej uvedie v poradí podľa záujmu najviac 2 netalentové odbory a najviac 2 talentové odbory.
      
     Naša škola patrí medzi školy s talentovým odborom.
      
     Podanie prihlášky
     Prihlášku možno podať buď  elektronicky  (zadáva sa v systéme aSc agenda, eŠkola) bez podpisu, alebo  na tlačive 056 MŠVVaŠ SR  (od 01. januára 2023 s podpismi oboch zákonných zástupcov).
     Ak sa podáva prihláška na tlačive, je platná aj s podpisom jedného zákonného zástupcu, ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca, a ak o tejto skutočnosti doručia riaditeľovi školy písomné vyhlásenie.
      
     Elektronická prihláška na strednú školu
      
     Ak sa rodič rozhodne pre elektronické podanie prihlášky, vyplnenú prihlášku odošle prostredníctvom školského informačného systému najneskôr do 14. marca 2023 základnej škole na potvrdenie hodnotenia.
     Riaditeľ základnej školy prihlášku elektronicky potvrdí bezodkladne tak, aby zákonný
     zástupca mohol podať prihlášku na vzdelávanie v zákonnej lehote do
      
     20. marca 2023.
     Školský informačný systém po potvrdení prihlášky riaditeľom ZŠ a potvrdení podania prihlášky zákonným zástupcom odošle prihlášku všetkým ŠŠ, ktorých odbory vzdelávania uviedol zákonný zástupca v prihláške.
      
     Termíny prijímacích skúšok
      
     Na základe § 66 ods. 5 a § 68 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, určuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky termíny konania prijímacích skúšok na stredné školy pre školský rok 2023/2024 a termín zverejnenia zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2023/2024 takto:
      
     Termíny konania prijímacích skúšok na našej škole:
      
     1. termín:      2. mája 2023
     2. termín:     11. mája 2023 
      
     Výsledky prijímacích skúšok
      
     Riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 19. mája 2023 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.).
     Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 24. mája 2023 (23:59 hod.), písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.
      
     Ďalší termín
      
     Ďalší termín na vykonanie prijímacej skúšky na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka okrem stredných škôl s osemročným vzdelávacím programom (§ 66 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z.) je 20. jún 2023, z organizačných dôvodov sa môže prijímacia skúška skončiť 21. júna 2023.
     Riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 23. júna 2023 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.).
     Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 28. júna 2023 (23:59 hod.) písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.
      
     Odvolanie proti rozhodnutiu
      
     Ak žiak nebol prijatý, zákonný zástupca sa môže proti rozhodnutiu riaditeľa strednej školy o neprijatí odvolať v lehote do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

      

    • Vyskúšaj si prijímacie skúšky na nečisto

    • Základné informácie z jednotlivých častí PS

     Skúšobný test na prijímacie skúšky zo SJL

     Test je zameraný na čítanie s porozumením. Obsahuje tiež úlohy z oblasti fonetiky, lexikológie a syntaxe slovenského jazyka. Uchádzač môže dosiahnuť celkový počet bodov 25. Na vyriešenie testu je limit 25 minút a následne si samostatne môže test vyhodnotiť.

     Skúšobný test na prijímacie skúšky z MAT

     Test je zameraný na počítanie logických úloh. Obsahuje úlohy z oblasti geometrie, kombinatoriky na priamu úmernosť a percentá. Časovo nie je ohraničený a pri nesprávne vyriešených úlohách ponúka správne riešenie.

     Skúšobný test na prijímacie skúšky z EVB

     Test je zameraný na základné informácie kresťanskej viery. Obsahuje otázky o Biblii; o Ježišovi; modlitby – Viera všeobecná kresťanská a Modlitba Pánova (Otče náš); cirkevný rok; osoba reformátora Martina Luthera. Kvíz obsahuje 10 otázok s možnosťou výberu správnej odpovede.

     Skúšobný psychlogický test na prijímacie skúšky

     „Prijmi sa tak, ako si. S vedomím, že tvári môžeš dodať krásu svojho srdca.“

                                                                                                                        Gilbert

     Pretože ste sa rozhodli študovať na bilingválnom gymnáziu, určite máte dobré jazykovo–komunikačné predpoklady a logiku. Naše gymnázium kladie na žiakov vyššie požiadavky v učení, preto pred vstupom na školu preskúmame aj Vašu povahu, psychiku, aby sme zistili, či ste dostatočne vytrvalí, usilovní a vyrovnaní. Na psychologické testy nebudete potrebovať špeciálnu prípravu. Stačí mať sebadôveru a optimizmus.

      

    • Prípravný kurz pre uchádzačov o štúdium

    • Evanjelické gymnázium v Tisovci organizuje pre ľahšiu a kvalitnejšiu prípravu uchádzačov o štúdium na prijímacie skúšky prípravný kurz zo slovenského jazyka, matematiky a evanjelického a. v. náboženstva.
     Aby si sa mohol zúčastniť, je potrebné prihlásiť sa prostredníctvom prihlášky najneskôr do 9. marca 2023.
      
     Miesto konania: Evanjelické gymnázium Tisovec, Jesenského 836/3, 980 61  Tisovec
      
     Slovenský jazyk (SJL)
     Evanjelické a. v. náboženstvo (EVB), 1. časť
     Termín konania:          10. marca 2023             
     Čas konania:              13:00 – 16:00 hod.        
     (Hodiny budú rozdelené na 2 hodiny SJL a 1 hodinu EVB, t. j. 3 vyučovacie hodiny, každá v trvaní 45 minút a následne 10 minútová prestávka.)
      
     Matematika (MAT)
     Evanjelické a. v. náboženstvo (EVB), 2. časť
     Termín konania:          17. marca 2023                     
     Čas konania:              13:00 – 16:00 hod.        
     (Hodiny budú rozdelené na 2 hodiny MAT a 1 hodinu EVB, t. j. 3 vyučovacie hodiny, každá v trvaní 45 minút a následne 10 minútová prestávka.)
      
     Ďalšie informácie: Žiak si musí priniesť prezuvky, písacie potreby, zošit, občerstvenie a pitie.
      
     Prípravu budú vykonávať skúsení pedagógovia EGT, ktorí sa autorsky podieľajú na príprave podkladov pre prijímacie skúšky.
      
     Prípravný kurz je bezplatný.
      
     ***
      
     Dokumenty: