• Deň učiteľov

   • 28. marec je deň narodenia pedagóga Jána Amosa Komenského, učiteľa národov. Je to deň, kedy si s prvými jarnými kvetmi pripomíname odkaz tohto velikána pedagogiky. Jeho citát nám hovorí za všetko: 

    „Jeden deň s dobrým učiteľom je viac ako tisíc dní usilovného samoštúdia.“

    Tento deň sa stal sviatkom oslavy práce všetkých pedagogických pracovníkov, ktorých práca je poslaním a zaslúžia si za svoje znalosti, trpezlivosť a obetu - úctu a poďakovanie.

    Profesia učiteľa kladie na osobnosť človeka vysoké požiadavky. Na jednej strane musí byť učiteľ „vedcom“, ktorý musí veľa poznať, ovládať, tvoriť. Svojím profesionálnym prístupom a odbornosťou rozvíja vedomosti a praktické schopnosti žiakov. Na druhej strane sa však od učiteľa očakáva, že bude zároveň „umelcom“, aby deti a žiakov „nainfikoval“ láskou k hľadaniu, objavovaniu, k múdrosti a k dobru. Neraz sa ocitá v pozícii psychológa či starostlivého rodiča a musia sa v ňom skĺbiť hodnoty, ku ktorým vedie aj svojich žiakov a to múdrosť, tolerancia, empatia či férovosť.

    Ten učiteľ, ktorý sa vyznačuje takýmto prístupom k práci, je skutočne dobrým učiteľom. Lebo práve od práce učiteľa závisí budúcnosť detí, od toho, ako učiteľ pripraví našu mladú generáciu na vstup do spoločnosti. Učiteľ vychováva a vzdeláva celou svojou osobnosťou, aj keď nie vždy sa mu za to dostáva adekvátneho uznania.

    Malou útechou a morálnym povzbudením môže byť to, že naše školy opustili už tisícky mladých ľudí, z ktorých sa stali lekári, inžinieri, právnici, učitelia a našli uplatnenia na rôznych postoch spoločenského, kultúrneho aj politického života.

    Samospráva mesta Tisovec si uvedomuje, že práca učiteľov je veľmi náročná a zodpovedná, a preto si dovoľuje, tak v mene vedenia mesta, ako aj v mene poslancov mestského zastupiteľstva poďakovať sa všetkým v tento veľký deň, ktorých zásluhou fungujú školy v meste Tisovec už dlhé roky. Oceňuje profesionálny a ľudský prístup k žiakom, k práci, k prezentácii školy, mesta, regiónu i Slovenska, tak doma, ako aj v zahraničí.

    Poďakovanie mesta Tisovec učiteľom Evanjelického gymnázia v Tisovci:

    2012 – Mgr. Ľubomíra Petricová

    2013 – Mgr. Miroslava Štefániková

    2015 – Mgr. Jaroslava Szczyrbová

    2016 – Ing. Ladislav Čajko

    2017 – Mgr. Tatiana Pohorelská

    2018 – RNDr. Jana Kobelová

    2019 – PhDr. Helena Pašiaková, PhD a Stephanie Lund

    2021 – Mgr. Gabriela Antalová

    2023 – Mgr. Martina Paľová