• Evanjelické gymnázium škola príležitostí

     •                              PONÚKA:

      * slovensko-anglické štúdium so zahraničnými lektormi
      * maturitnú skúšku na úrovni C1
      * možnosť získania certifikátov v oblasti informačných technológií
      * široký výber mimoškolských záujmových aktivít
      * kvalitnú prípravu na akúkoľvek vysokú školu doma aj v zahraničí
     • Študijný odbor: gymnázium - bilingválne štúdium 7902 J 74       

     • ​​​​​​Na EGT je štúdium päťročné a jeho hlavným cieľom je poskytovať moderné stredoškolské všeobecné vzdelanie v súlade s najnovšími poznatkami, skúsenosťami a trendmi vzdelávania doma i v zahraničí. Štúdium poskytuje široký základ vedomostí v širokom rozsahu prírodovedne a humanitne zameraných predmetov. Žiak má možnosť počas štúdia získať a rozvíjať kľúčové kompetencie pre 21. storočie ako kritické myslenie, spoluprácu, kreativitu a komunikáciu. Škola sa snaží žiakom vštepovať hodnoty ako čestnosť, láska, sloboda, rešpekt, sebaovládanie, pomoc druhým či schopnosť odpustiť. Staviame na základných kresťanských hodnotách.
      HODNOTY SÚ PRE NÁS ROVNAKO VÝZNAMNÉ AKO VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI.
      Svoje vedomosti a komunikačné zručnosti môže rozvíjať nielen v anglickom jazyku ale aj vo francúzskom, nemeckom či ruskom jazyku.  Školský vzdelávací program dáva možnosť okrem štúdia povinných predmetov získavať vedomosti a zručnosti vo voliteľných predmetoch. Pri vhodnej voľbe voliteľných predmetov dáva školský vzdelávací program možnosť žiakovi pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu na ktoromkoľvek type vysokej školy doma či v zahraničí. Cieľom je všestranne a flexibilne vybaviť žiaka pre vysokoškolské štúdium akéhokoľvek zamerania, pre ďalšie celoživotné vzdelávanie a prax.  
     • Prečo by si mal ísť na EGT?

      • v rámci 5-ročného štúdia získaš úplné stredoškolské vzdelanie končiace maturitnou skúškou, ktorá ťa oprávňuje študovať na ktorejkoľvek vysokej škole na Slovensku a v zahraničí
      • budeš žiť v peknom  prostredí uprostred hôr Slovenského rudohoria a Muránskej planiny
      • budú ťa učiť sympatickí učitelia v peknej a príjemnej škole
      • máš možnosť urobiť si štátnu skúšku z anglického jazyka a angličtinu budeš počuť od ľudí, pre ktorých je to rodný jazyk, teda od Američanov
      • keď skončíš, budeš sa vedieť dohovoriť dvoma svetovými jazykmi /angličtina, nemčina, ruština alebo francúzština/
      • nemôžeme zabudnúť na možnosť štúdia v zahraničí, prostredníctvom vlastného výmenného programu ako aj cez rôzne agentúry
      • získaš zručnosť pri používaní moderných IT v dobre vybavených počítačových učebniach, v triedach vybavených interaktívnou tabuľou, dataprojektormi, počítačom riadenom laboratóriu ...
      • škola sa zapája do medzinárodných projektov, ktoré umožňujú návštevu  zahraničných krajín
      • aktuálne pracujeme na programoch Akadémia veľkých diel, Zmudri do škôl a Škola, ktorá mení svet
      • pripravujeme žiakov na život a prácu v spoločnosti, rozvíjame u nich kritické myslenie, kreativitu, spoluprácu, prezentačné a komunikačné schopnosti.
     • Kam môžeš ísť vo voľnom čase?

      • podnikať a orientovať sa vo svete financií  ťa naučíme na aplikovanej ekonómii
      • dbáme i o tvoje zdravie, a preto si môžeš každý rok zdokonaliť svoje lyžiarske a plavecké umenie
      • umožníme ti zapojiť sa do rôznych súťaží a olympiád na regionálnej i celoslovenskej úrovni
      • DofE na EGT- Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu  je rozvojový program, ktorý ti umožní rozvinúť svoje schopnosti, naplniť svoj potenciál a pomôcť uspieť v živote
      • okrem prekonania samého seba, nových zážitkov a priateľov získaš certifikát uznávaný na univerzitách a firmách po celom svete
      • škola sa snaží prispôsobovať záujmom žiakov, preto ponúka množstvo voliteľných predmetov, mimovyučovacích aktivít, stačí si len vybrať
      • krúžky – športový, zdravotnícky, turistický, matematický, výpočtová technika, klub fyziky, bioklub, školský časopis ...
      • ak máš záujem o informatiku, škola spolupracuje s IT akadémiou
      • čaká ťa pestrá ponuka duchovných aktivít na  English clube 
      • cez prestávku alebo po vyučovaní si  môžeš v budove školy zahrať stolný tenis, šípky, ak rád čítaš, je ti k dispozícii školská knižnica a Chillout zóna.