• Reformácia - Čo sa to deje vôkol nás a ako môžeme na to reagovať?
     • Reformácia - Čo sa to deje vôkol nás a ako môžeme na to reagovať?

     • Pred viac ako 500 rokmi si možno aj takéto otázky kládol Martin Luther pri pohľade na svet okolo seba. Čo sa to deje vôkol nás?  Či už pri pohľade na svet; na dištančné vzdelávanie; na situáciu, ktorá sa bytostne dotýka len mňa samotného; či kvôli tomu, že nás v blízkej budúcnosti čaká celoplošné testovanie kvôli pandémii Covid-19.

      Nech sa to týka čohokoľvek, chcem nás povzbudiť k tomu, aby sme aj tento „chaos“ prijali ako príležitosť k zastaveniu sa. Ako príležitosť k vybočeniu z našich vychodených koľají. Ako príležitosť k renovácií. Neopakujme staré spôsoby, staré chyby, nemajme poruke len to naše – veď ja už teraz viem, ako to dopadne... Zahoďme všetky naše sťažnosti, deštruktívnu kritiku a začnime podnikať vlastnú cestu vnútornej premeny.

      Príkladom veľkej premeny je Martin Luther, ktorý sa svedomitým štúdiom Biblie, modlitbou, odovzdanosťou Bohu mal odvahu postaviť za biblické pravdy.

      A vyjadril to nielen vo svojich 95 tézach proti odpustkom, ktoré pribil na dvere Wittenberského chrámu. Na Slovensku sa tieto tézy po prvý krát prečítali práve v roku 1520 v Ľubici pri Kežmarku – bude tomu 500 rokov.

      Luther sa snažil nájsť odpovede na problémy vtedajšieho sveta prostredníctvom Biblie. Aj my sa snažme hľadať vhodné odpovede pre náš svet a svet okolo nás. Jedinou Bibliou, ktorú si možno niektorí ľudia môžu prečítať je život veriaceho. Akú „Bibliu“ si ľudia okolo nás čítajú z nášho života ako učiteľov a žiakov na kresťanskej škole?

      Luther počas svojho života tiež prežil pandémiu a po jej skončení napísal toto:  „Budem prosiť Boha aby nás milostivo ochránil. Potom budem vykurovať (pozn. oheň a dym bol jediný spôsob dezinfekcie, aký vtedy poznali), aby som pomohol vyčistiť vzduch. Budem podávať lieky a brať ich. Budem sa vyhýbať miestam a osobám, kde moja prítomnosť nie je potrebná, aby som sa nenakazil a tým náhodou nespôsobil, že sa iní nakazia a tak im spôsobil smrť v dôsledku mojej nedbanlivosti. Ak si ma Boh chce vziať, On si ma určite nájde. Ja som urobil všetko, čo odo mňa očakáva, a preto nie som zodpovedný ani za svoju vlastnú smrť ani za smrť iných. Ak ma však môj blížny potrebuje, nebudem sa mu vyhýbať a pôjdem k nemu slobodne.“ Všimnime si, že toto je bohabojná viera, pretože nie je ani drzá a bezohľadne hlúpa, a ani nepokúša Boha. Martin Luther v r. 1527

      Som človek, ktorý dokáže svoju vieru v praxi? Viem rešpektovať nariadenia iných? Viem pomôcť, ak je nutné? Viem sa stiahnuť a nebyť stredobodom pozorností za každú cenu? Vyhrocujem situáciu a teším sa z reakcií iných?

      Odpovede si už musí nájsť každý sám. Vieme, čo urobil Luther, ktorého si Pamiatku reformácie pripomíname 31.10.

      To čo urobíme dnes, čaká na naše rozhodnutie. I napriek tomu, že nevieme odvrátiť, či zmeniť vonkajšie okolnosti v momentálnom okamihu, tak môžeme meniť seba! Tú energiu neistoty, strachu a chaosu investujme sebe samým, ale v prítomnosti Boha. Dovoľme Mu, nech pracuje v našom živote - na našom srdci a v našej mysli😊

      Majme túžbu sa premieňať. Vnútorne formujme základy nášho charakteru, ktorý iným prezradí, akým človekom som, poprípade sa stávam. Nechajme sa viesť Duchom Božím ako najlepším radcom pre náš život. Verím, že vtedy bude náš život mať zmysel a cieľ v súlade s Božím plánom.

      Dôverujme, že Pán Boh nás pevne drží i počas týchto dní a nezabúdajme na to, že tento svet potrebuje premenených ľudí, ktorí sa len tak ľahko nedajú ovplyvniť zlom vôkol nich. Ako to vyjadril apoštol Pavel: A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením mysle, aby ste vedeli rozpoznať, čo je vôľa Božia, totiž, čo je dobré, milé a dokonalé.

         List Rímskym 12,2 

                                         Lýdia Naďová – školská farárka

      Pripájam informácie kedy si budete môcť vypočuť alebo sledovať služby Božie k Pamiatke reformácie v našich médiách...

      Poprípade mnohé evanjelické CZ vysielajú svoje služby Božie online... bližšie info nájdete na FB alebo na stránkach jednotlivých cirkevných zborov...

     • Historicky prvá online ceremónia DofE na Slovensku aj vo svete.

     • V pondelok 26.októbra 2020 sa o 17. hodine konala historicky prvá online ceremónia DofE na Slovensku aj vo svete, ktorej sme boli súčasťou.  Oceneným sa prihovorili významné osobnosti ako syn Vojvodu z Edinburghu princ Edward, bývalý a súčasný veľvyslanec Spojeného kráľovstva na Slovensku, prezidentka SR Zuzana Čaputová a desiatky významných slovenských osobností.

      Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu je program, ktorý dáva mladým ľuďom vo veku 14 až 24 rokov šancu komplexne rozvinúť svoje schopnosti a charakterové vlastnosti pre reálny život, naplniť svoj potenciál a pomôcť im uspieť v živote.

      Veľké poďakovanie patrí všetkým učiteľom, ktorí na programu DofE na škole spolupracujú :            

      • pani Gabike Antalovej, ktorá celý program na škole zastrešuje a pôsobí aj ako vedúca programu,
      • pani Miriam Kubinskej, ktorá pôsobí ako cvičiteľka a hodnotiteľka dobrodružných expedícií,
      • pani Lýdii Naďovej, ktorá pôsobí ako vedúca programu,
      • pánovi Jurajovi Remeňovi, ktorý pôsobí ako cvičiteľ a hodnotiteľ dobrodružných expedícií,
      • pani Miroslave Štefánikovej, ktorá pôsobí ako vedúca programu a zároveň aj ako cvičiteľka a hodnotiteľka dobrodružných expedícií,
      • pani Zuzane Vojtekovej, ktorá pôsobí ako vedúca programu a zároveň aj ako cvičiteľka a hodnotiteľka dobrodružných expedícií,
      • všetkým ostatným kolegom, ktorí pomáhajú našim žiakom pri plnení cieľov.

       

      Súčasťou ceremónie bola aj prítomnosť 20 veľkých firiem a organizácií na Slovensku, ktoré sa rozhodli pri výberových procesoch uznávať absolventov zlatej úrovne DofE. K niektorým univerzitám v Európe, ktoré pri prijímaní na štúdium udeľujú absolventom DofE extra body, tak pribudla pre absolventov  vyššia šanca zamestnať sa v niektorých slovenských firmách.

       

      Medzi ocenenými na všetkých úrovniach DofE boli aj naši žiaci.

      Sme na Vás hrdí a gratulujeme.

      Na zlatej úrovni získali ocenenie naše absolventky, ktorým program Dofe pomohol dostať sa na vytúžené univerzity doma aj v zahraničí:

      Anna Celanová

      Bianka Felnerová

      Denisa Krštieňová

      Alexandra Kúdelková

      Andrea Uličná

      Na striebornej úrovni dosiahli ocenenie dievčatá, ktoré splnili náročné ciele a prekonali ťažké podmienky dobrodružnej expedície v Nízkych Tatrách:

      Ema Mecková

      Dominika Murínová

      Tatiana Schmidtová

      • Na bronzovej úrovni úspešné zvládli stanovené ciele aj expedície:

      Tomáš Bobka

      Júlia Borošová

      Lenka Bubelýniová

      Alžbeta Chmelková

      Denis Dovala

      Emma Karasová

      Megan Margetová

      Paulína Sedláková

      Henrieta Vengrínová

      Zároveň chceme absolventov povzbudiť, aby pokračovali v programe na vyššej úrovni a ostatných, aby sa nebáli do tohto skvelého programu zapojiť.

       

       

      The historically first online DofE ceremony.

       

      On Monday, October 26, 2020 at 5 pm, the historically first online DofE ceremony took place in Slovakia and in the world, of which we were a part. The winners were addressed by important personalities such as the son of the Duke of Edinburgh, Prince Edward, the former and current ambassador of the United Kingdom to Slovakia, the President of the Slovak Republic Zuzana Čaputová and dozens of Slovak figures.

      The Duke of Edinburgh International Award is a programme that gives young people aged 14 to 24 a chance to comprehensively develop their skills and character traits for real life, fulfil their potential and help them succeed in life.

      Many thanks to all teachers who collaborate on the DofE programme at the school:            

      • Ms. Gabika Antalová, who covers the entire programme and also acts as the programme leader
      • Ms. Miriam Kubinska, who coaches and evaluates adventure expeditions
      • Ms. Lýdia Naďová, the programme leader
      • Mr. Juraj Remeň, who coaches and evaluates adventure expeditions
      • Ms. Miroslava Štefániková, the programme leader who also coaches and evaluates adventure expeditions
      • Ms. Zuzana Vojteková, the programme leader who also coaches and evaluates adventure expeditions
      • all other colleagues who assist our students in achieving their goals

       

      Twenty large companies and Slovak organizations, which decided to recognize DofE gold-level graduates in the selection processes, were also present at the ceremony. Some universities in Europe award extra points to DofE graduates on their applications, and now the graduates will also have a better chance to find work in some Slovak companies.

       

      Our students were among the awarded at all levels of DofE.

      We are proud of you and congratulation.

      Our graduates, who were awarded the golden level and whom programme DofE also helped to be accepted at their desired universities at home and abroad:

      Anna Celanová

      Bianka Felnerová

      Denisa Krštieňová

      Alexandra Kúdelková

      Andrea Uličná

      Girls who met demanding goals and overcame the difficult conditions of an adventure expedition in the Low Tatras achieved the award at the silver level:

      Ema Mecková

      Dominika Murínová

      Tatiana Schmidtová

      Those who met the set goals and expeditions at the bronze level:

      Tomáš Bobka

      Júlia Borošová

      Lenka Bubelýniová

      Alžbeta Chmelková

      Denis Dovala

      Emma Karasová

      Megan Margetová

      Paulína Sedláková

      Henrieta Vengrínová

      At the same time, we would like to encourage graduates to continue in the higher levels and others not to be afraid and get involved in this great programme.

       

       

       

       

    • Školská firma si zvolila predsedníctvo, vznikol aj názov
     • Školská firma si zvolila predsedníctvo, vznikol aj názov

     • Novovzniknutá školská firma má za sebou výberové konanie na najvyššie pozície firmy, ktoré sa konalo vo štvrtok 1. októbra. Za prezidentku firmy bola zvolená Nikola Machničová, ktorá vyhrala v konkurencii Andreja Repu a Patrika Hurika.

      Okrem prezidentky si firemníci volili aj viceprezidentov pre jednotlivé odbory. Viceprezidentom pre ľudské zdroje bude Andrej Repa. Funkciu viceprezidenta pre výrobu bude zastávať Lucia Fiľová. Marketingu bude šéfovať Filip Palaš a viceprezidentom pre financie bude Michal Mihály.

      Na prvom stretnutí si členovia firmy zvolili aj názov. Jednohlasne sa všetci zhodli na názve Divergent, čo v preklade do slovenčiny znamená odlišný.

      Tohtoročná firma je aj plná noviniek: novým pedagogickým dozorom je Erika Hrušková, ktorá vystriedala Ladislava Čajka, výberové konanie sa konalo hlasovaním členov firmy, nie odbornej poroty a pribudli aj nové pozície vo firme: riaditeľ plesu a zájazdu, sociálne podnikanie či podnikanie bez hranic.

      Prehľad všetkých pozícii v tohtoročnej školskej firmy Divergent:

      Prezidentka firmy: Nikola Machničová
      Viceprezident pre ľudské zdroje: Andrej Repa
      Viceprezident pre financie: Michal Mihály
      Viceprezident pre marketing: Filip Palaš
      Viceprezident pre výrobu: Lucia Fiľová

      Oddelenie marketingu: Veronika Pribylinová, Simona Strigáčová, Matej Hank, Tatiana Schmidtová
      Oddelenie financií: Michal Šulko, Aneta Čelinská, Lukáš Ferencz, Jana Tomengová
      Oddelenie výroby: Veronika Rusnáková, Natália Debnárová, Ema Mecková, Barbora Gigacová
      Oddelenie ľudských zdrojov: Lucia Pohorcelová, Liana Mesíková

      Dozorná rada: Patrik Hurik

      Riaditeľ plesu: Emma Karasová
      Riaditeľ zájazdu: Jakub Smital

      Podnikanie bez hraníc: Kristína Stieranková

      Sociálne podnikanie: Tereza Fedorová

    • Sme Ambasádorskou školou Európskeho parlamentu
     • Sme Ambasádorskou školou Európskeho parlamentu

     • Kancelária Európskeho parlamentu v spolupráci s agentúrou Neuropea realizuje vzdelávací program, ktorý je zameraný na žiačky a žiakov stredných a odborných škôl. Tento vzdelávací program má názov Ambasádorská škola Európskeho parlamentu. Cieľom je šíriť povedomie o Európskej únií a európskej parlamentnej demokracii medzi ľudmi. Presne tohto programu sme sa zúčastnili aj my a naša škola sa dnes pýši titulom “Ambasádorskej školy”. Osem žiakov z egt po celý minulý rok aktívne vzdelávalo o Európskej únii od tých najmenších- škôlkárov, po tých najstarších- dôchodcov. Pred pár dňami sme dostali titul ktorý bude visieť na našej škole a taktiež sme ako jednotlivci získali diplomy ako odmenu za našu tvrdú prácu. Dúfame, že tento program zaujme aj mladšie ročníky a žiaci EGT v ňom budú poctivo pokračovať.

      The office of the European Parliament in collaboration with the agency Neuropea are launching a new educational program that is aimed at students of various high schools. This educational program is called The Ambassador School of The European Parliament. The goal of this particular program is to spread awareness about the European Union and The European Parliament and its democracy among people. Our school also has taken a part in this program and today, we can proudly say that our school was given the title of “The Ambassador School”. Eight students of EGT have been actively teaching all sorts of people - from the youngest to the oldest members of our society- all about The European Union last year. We are happy we have received an official documental title that will be hanged on a wall in our school. Individual students have also received their certificates as a result of their hard work. We sincerely hope that this program will be able to attract the interest of younger students and that our school will be able to continue to be a part of this program in the future as well.

     • Dištančné vzdelávanie OZNAM

     • MŠVVaŠ podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní

      (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

      s účinnosťou od 12. októbra 2020 do odvolania

      rozhodlo nasledovne:

      mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v stredných školách

      podľa § 32 školského zákona,

      riaditelia stredných škôl zabezpečia dištančné vzdelávanie žiakov SŠ.

      ***

      Evanjelické gymnázium v Tisovci bude pokračovať v dištančnom vzdelávaní podľa rozvrhu,

      bližšie informácie sa zverejňujú na EduPage školy.

      ***

      naliehavom prípade sa v škole bude nachádzať službukonajúca osoba

      v čase od 09:00 do 12:00 hod., kedy nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle:

      sekretariát školy                        047/55 11 700

      hospodár školy                          047/55 11 704

      referent školy                           047/55 11 709

      Mimo tohto času sa môžete s nami skontaktovať na telefónnych číslach:

      • v prípade nejakých špecifických požiadaviek a otázok (vedenie školy)

                 Mgr. Miroslava Štefániková, riaditeľka (Hnúšťa)             0908 852 995

                 Mgr. Jaroslava Szczyrbová, zást. riaditeľky (Tisovec)    0908 962 319

      • v prípade doručenia poštovej zásielky (THP úsek)

                 Ing. Hana Homoľová, zást. pre ekonomické veci (Tisovec)   0911 179 854

                 Zuzana Smitalová, referentka školy (Hačava-Skálie)            0917 247 531

                 Mgr. Martina Paľová, sekretárka (Klenovec)                         0903 492 746

       

      Za pochopenie Vám ďakujeme.

    • Dištančné vzdelávanie od piatku 9.10.2020
     • Dištančné vzdelávanie od piatku 9.10.2020

     • Vážení kolegovia, rodičia a milí žiaci,z dôvodu potvrdenia  vírusu Covid 19 u žiaka našej školy prechádza škola do Oranžovej fázy. 

      Riaditeľka školy vyhlasuje od piatku 9.októbra 2020 dištančné vzdelávanie pre celú školu, z dôvodu nútenej karantény veľkej skupiny učiteľov.

      Ukončenie dištančného vzdelávanie je predbežne stanovené na utorok 13.10.2020.

      Prosíme žiakov o zodpovedný prístup k dištančnému vzdelávaniu. Predpokladáme, že prezenčné vzdelávanie začne v stredu 14.10.2020. V prípade nových skutočností Vás budeme o zmenách okamžite informovať.

      Prajem všetkým veľa trpezlivosti a sily.

      Miroslava Štefániková, riaditeľka školy

     • Ocenenia DofE - Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu dorazila do EGT

     • V pondelok 5.októbra 2020 o 8,00 hodine ráno zastalo pred našou školou auto  s pracovníkmi slovenskej pobočky DofE. Riaditeľ DofE na Slovensku Marián Zachar osobne priniesol ocenenia, ktoré odovzdal do rúk riaditeľky školy pani Miroslave Štefánikovej a koordinátorke programu na škole pani Gabriele Antalovej. Poďakoval za prácu, ktorú v rámci programu na škole robíme. Vysoko ocenil nasadenie účastníkov programu a ich vedúcich v čase zvýšených epidemických opatrení. 

      Veľmi nás teší, že sa našim žiakom darí plniť úlohy v rámci programu DofE.

      5 dievčat - absolventiek z roku 2019 - si preberie ocenenie na najvyššej zlatej úrovni. Sú prvými, ktoré záskali ocenenie na zlatej úrovni v banskobystrickom kraji. 

      Na sriebornej úrovni si preberú ocenenia 3 dievčatá a ďalších 10 chlapcov a dievčat získalo ocenenie na bronzovej úrovni.

      Blahoželáme všetkým oceneným a o spôsobe  odovzdania cien ich budeme čoskoro informovať.