• GRADUATION CEREMONY 2021

     • V piatok 28. mája 2021 sa po roku opäť za prísnych epidemických opatrení konala definitívna rozlúčka s našimi piatakmi - slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení – GRADUATION.
      Podujatie začalo bohoslužbami v Evanjelickom kostole v Tisovci, kde slávnostnú kázeň predniesol biskup ZD ECAV Mgr. Ján Hroboň.
      Potom riaditeľka školy, Miroslava Štefániková, predstavila prítomných hostí. Oficiálnu časť moderovali žiaci EGT Henrieta Vengrínová a Lukáš Ferencz. Preberanie vysvedčení spestrilo aj čítanie ,,častušiek“, keďže tohtoroční absolventi boli vinou Corony ochudobnení o stužkovú slávnosť.

      Prítomným sa prihovorili triedne učiteľky RNDr. Jana Kobelová a Mgr. Erika Guzmová. Za 5.A predniesli poďakovanie Marianna Dobisová a Slavomír Šmídt. Za 5.B sa prihovorili absolventi Lea Domská a Alex Milan Koščo.

      Po prevzatí vysvedčení nasledovalo odovzdávanie ocenení  Laudatio Industriae, ktoré v tomto roku získali – Janka Baranová (5.B), Marianna Dobisová (5.A), Pavel Chmelko (5.B) a Slavomír Šmídt (5.A).

      Po zaznení študentskej hymny Gaudeamus Igitur sa prostredníctvom videoprojekcie absolventom prihovorila školská farárka Mgr. Lýdia Naďová a bývala lektorka Stephanie Parkinson – Lund.


      Na záver oficiálnej časti v kostole pani Mgr. Iveta Jančíková v mene rodičov pogratulovala absolventom a poďakovala učiteľom za úsilie, ktoré vynaložili pri vzdelávaní ich detí.

      Našim absolventom želáme všetko dobré do ďalšieho osobného, študijného a profesijného života.

      A veríme, že si uchovajú pekné spomienky na študentský život na našej škole.

      video TU fotky TU

       

      -----------------------------------------

       

      On Friday, May 28, 2021, after a year, and again under strict epidemic measures, a final farewell, the GRADUATION, was held for our 5th graders.

      The event began with services in the Evangelical Church in Tisovec, where Bishop ZD ECAV Mgr Ján Hroboň delivered the solemn preach.

      Then the school principal Miroslava Štefániková introduced the guests present. The official part was presented by EGT students Henrieta Vengrínová and Lukáš Ferencz. Reading the certificates was enriched by  " častuška"  reading ( a short funny poem about individual students) since due to Corona the graduates missed their Ribbon Night

      The class teachers RNDr. Jana Kobelová and Mgr. Erika Guzmová made their speeches. Graduates Marianna Dobisová and Slavomír Šmídt thanked for 5.A. students and graduates Lea Domská and Alex Milan Koščo spoke for 5.B.

      Then Laudatio Industriae awards were given to Janka Baranová (5.B), Marianna Dobisová (5.A), Pavel Chmelko (5.B) and Slavomír Šmídt (5.A).

      After the student anthem Gaudeamus Igitur, the graduates were greeted by school pastor Mgr. Lýdia Naďová and former lecturer Stephanie Parkinson - Lund.

       

      At the end of the official part, Mrs. Mgr. Iveta Jančíková congratulated the graduates and thanked the teachers for their efforts in educating their students.

      We wish our graduates all the best for the following personal, study, and professional life.

    • DEŇ ZEME 2021
     • DEŇ ZEME 2021

     • Deň Zeme sme si pripomenuli 22. apríla. Začal sa oslavovať v roku 1970 ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia. Deň Zeme nám pripomína našu závislosť na zemských zdrojoch a upozorňuje nás na dopady ľudskej činnosti na životné prostredie.

      Keďže počas dňa Zeme stále prebiehalo dištančné vyučovanie, pripravili sme na EGT výzvu pre všetkých žiakov a zamestnancov školy:

      ZAČNI KDE SI - POUŽI, ČO MÁŠ - UROB, ČO MÔŽEŠ

      Ďakujeme všetkým žiakom a zamestnancom, ktorí sa zapojili do výzvy, vyzbierali hromadu odpadu a pomohli prírode. Boli by sme radi, keby sa táto výzva stala pre každého z nás osobnou výzvou a nie len výzvou aprílovou.

       

      We reminded Earth Day on April 22nd. People started to celebrat in 1970 as a response to widespread environmental damage. Earth Day reminds us of our dependence on Earth resources and draws our attention to the impact of human activity on the environment.

      As  we were learning remotely on the Earth Day, we prepared an EGT challenge for all students and school staff:

      START, WHERE YOU ARE- USE WHAT YOU HAVE - DO WHAT YOU CAN

      We thank all the students and staff who took part in the challenge, collected a pile of waste and helped our countryside. We hope this challenge can become a personal challenge for each of us and not just in April .

     • Akčný deň Elektroodpadu

     • V utorok 25.5. sme  na Chapli usporiadali Akčný deň Elektroodpadu. Členky nášho akčného tímu si pripravili pre spolužiakov prezentáciu o našom projekte. Hovorili sme o dopade hromadenia odpadu na životné prostredie a klimatických zmenách, ktoré spôsobuje nesprávne zaobchádzanie s elektroodpadom.

      Na záver si žiaci mohli overiť svoje vedomosti v krátkom kvíze o elektroodpade a recyklácii. Výťazky  súťaže si odniesli malé ekoceny   / dobíjateľné batérie, plátenú ekotašku či frisbee od Sewa a.s. /

      Ďakujeme vám za aktívnu účasť a tešíme sa na ďalšie aktivity, ktoré budeme pre vás organizovať.

      Gabika Antalová a Alžbeta Chmelková

    • Projekt ENTER pre školy 2020 na EGT
     • Projekt ENTER pre školy 2020 na EGT

     • Naša škola sa zapojila na prelome rokov 2020/21 do grantovej výzvy Nadačného fondu Telekom. V rámci tohto projektu sme získali finančný príspevok na zakúpenie mikro:bitov a rozširujúcich sád.

      Projekt sa nám podarilo úspešne zrealizovať napriek nepriaznivej situácii ohľadom pandémie Covidu. Všetky aktivity sa preniesli do online priestoru v rámci dištančného vzdelávania. Len teraz od 10. mája sme aktivity realizovali aj prezenčne priamo v škole.

      Projekt nám sprostredkoval možnosť nakúpiť potrebné komponenty a tak sa každý žiak v rámci predmetu Internet Vecí (IoT) mohol aktívne a prakticky zapojiť do ovládania mikro:bitov, pripájania rôznych senzorov, ktoré merajú veličiny z okolitého sveta.

      Jeden krát skúsiť a vidieť je viac ako sto krát počuť. Žiaci merali, navrhovali rôzne zariadenia, prenášali namerané hodnoty cez komunikačné kanály do počítača, ale aj na web.

      Všetky aktivity projektu podporil Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis.

     • Infokampaň projektu Hurá von s Pl@ntNetom

     • V máji končí náš školský projekt Hurá von s Pl@ntNetom . Náš tím na projekte pracoval aj počas dištančného vzdelávania . Krátky súhrn našej páce si môžete pozrieť na priloženom linku . 

      https://www.youtube.com/watch?v=xLGNhsJl6PM

      Mgr. Gabriela Antalová a autorka videa Alžbeta Chmelková

     • Projekt ElektroOdpad-dopad na ZŠ V.Mináča v Klenovci

     • ElektroOdpad-dopad V piatok 7.5.2021 sme zrealizovali rovesnícke vzdelávanie tentokrát na Základnej škole V. Mináča v Klenovci. Stretnutie so žiakmi 8.ročníka bolo pre nás výnimočné, lebo sme boli po dlhom čase opäť na riadnom vyučovaní v škole. Pre žiakov sme pripravili prezentáciu o elektroodpade ale aj aktivity, pri ktorých pracovali v malých skupinkách. Na hodine vládla živá a tvorivá atmosféra, žiaci vytvárali svoje návrhy ako prebieha život elektrospotrebičov, ako ich čo najlepšie recyklovať. Dozvedeli sa o živote ľudí, ktorí pracujú pri ťažbe, výrobe či triedení elektrospotrebičov . Tieto témy žiakov ale aj vyučujúce zaujali a dohodli sme sa aj na ďalšej spolupráci v rámci projektu. Týmto sa chceme poďakovať riaditeľstvu školy za spoluprácu a vytvorenie podmienok na realizáciu nášho rovesníckeho vzdelávania a tým rozšíriť povedomie o správnom zbere a recyklácii rôznych druhov elektro-odpadu. Ďakujeme aj žiakom za ich aktívny a tvorivý prístup a tešíme sa na dalšie spoločné stretnutie.

       Mgr. Gabika Antalová, Alžbeta Chmelková, Henrieta Vengrínová

       

      On Friday 7.5.2021, we organized a peer education at primary school V.Mináč in Klenovec. Meeting with the 8th grade students was very special, because after a long time, we were able to meet with them face to face at their class. We prepared a presentation about electro waste for students, together with some activities, and they were working on it together in a small groups. There was an exciting and creative atmosphere, where students were creating their own ideas about the life of an electrical appliances, and how to recycle. They found out about the life of a people, who work at the mines, manufactures, or recycling the electric appliances. Students, together with their teachers, found the theme really interesting and we made an another arrangement on the project and our cooperation. By this way, we would like to thank the principal of the school, for cooperation and creating terms for realization of our peer education and by that way, spread awareness about the right way of recycling different types of electro waste. We would also like to say a big thanks to the students for their active and creative behavior, and we are looking forward to another meeting.

      Translation: Júlia Borošová 2.A

     • Elektroodpad-dopad rovesnícke vzdelávanie

     • Dňa 5.5.2021 sme zrealizovali ďalšie rovesnícke vzdelávanie tentokrát  na Základnej škole Dr. V. Clementisa v Tisovci. Pretože pandemická situácia nedovoľuje zúčastniť sa vyučovania priamo v škole, uskutočnili sme online stretnutie so žiakmi 7. a 5. ročníka pričom žiaci boli už prezenčne v škole. Na hodinách sme si pre žiakov pripravili prezentáciu o elektroodpade ale aj aktivity, pri ktorých sa mohli zabaviť a zapájať všetci. Aj keď bol takýto spôsob rovesníckeho vzdelávania  pre nás nový, úspešne sme to zvládli a žiaci sa so záujmom zapájali do aktivít. Žiaci mali veľa dobrých postrehov a informácií o téme recyklácie rôznych druhov odpadu aj vďaka projektu Zelená škola, ktorý aktívne prebieha na ich škole.

      Týmto sa chceme poďakovať riaditeľstvu školy a pani učiteľke Mgr. Petre Kertész za spoluprácu a podporu pri realizácií nášho projektu. Zároveň chceme poďakovať žiakom a všetkým, ktorí nám pomohli technicky zrealizovať vyučovanie.

      Mgr. Gabika Antalová, Alžbeta Chmelková, Henrieta Vengrínová

     • Od 10.5.2021 začína EGT prezenčné vyučovanie.

     • Od 10.5.2021 začína EGT prezenčné vyučovanie – okres Rimavská Sobota prešiel do ružovej farby.

      Škola sa riadi pokynmi Covid automatu, podľa zaradenia okresu v ktorom sídli.

      Prezenčné vyučovanie je povinné aj pre žiakov z iných okresov (bez ohľadu na farbu okresu z ktorého prichádzate).

      Vyučovanie bude prebiehať podľa rozvrhu hodín platného od 10.mája 2021.

      Pri vstupe do školy žiak do 18.rokov nepotrebuje žiadne potvrdenie.

      Žiak nad 18.rokov sa preukáže Vyhlásením o bezinfekčnosti.(v prílohe na EduPage)

      Príchod do školy od 10.5.2021

      • Odporúčame minimalizovanie zhromažďovania osôb pred školou a pred školským internátom.
      • Zakazuje sa vstup do školy rodičom a iným osobám. V prípade potreby osobného stretnutia s vedením školy, učiteľmi alebo ekonómkou zvoňte pri zadnom vchode školy, vypíšte a podpíšte formulár o bezinfekčnosti  a dodržiavajte epidemiologické nariadenia – rúško, dezinfekcia, odstup.
      • Pri vstupe do budovy školy je povinnosť mať rúško, dezinfikovať si ruky - bezdotyková dezinfekcia  a dodržiavať odstup 2 metre.
      • Žiaci 1. a 2. ročníka vchádzajú do školy hlavným vchodom – pravou stranou cez dvere okolo bufetu do šatne.
      • Žiaci 3. a 4.ročníka vchádzajú do školy hlavným vchodom – ľavou stranou priamo do šatne.
      • Žiak po vstupe do školy ide priamo k svojej skrinke, kde sa prezuje a okamžite sa presunie do triedy podľa rozvrhu.
      • Žiaci povinne nosia rúško všade vo vnútorných priestoroch školy.
      • Žiak si umýva ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami.
      • V kmeňových triedach sú žiakom k dispozícii dezinfekčné prostriedky.
      • Toalety v škole sú vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami (obrúskami) pre bezpečné osušenie rúk.
      • Telesná a športová výchova bude prebiehať len vo vonkajšom prostredí. Žiaci sú povinní si priniesť cvičebný úbor vhodný aj do chladnejšieho počasia.

       

      Odchod zo školy

      • Žiak pri odchode zo školy ide priamo k svojej skrinke, kde sa prezuje a okamžite opustí budovu školy rovnakou cestou ako pri jej príchode.
      • V čase zvýšených epidemiologických opatrení školy je zakázané zdržiavať sa v šatniach nad rámec nevyhnutných úkonov (prezutie, odloženie kabátov, študijných materiálov a i.).
      • V prípade nepriaznivého počasia sa dochádzajúci žiaci zdržiavajú do odchodu autobusu/vlaku vo vymedzených priestoroch šatne.

       

      Odporúčania

      • Žiaci, ktorí majú záujem o obed v pondelok 10.5.2021, kontaktujte poskytovateľa a objednajte si obed ( jedáleň ZŠ 047 54 93 309, reštaurácia Centrál – 0903 268 539, 0903 293 924 )
      • Žiaci, ktorí bývajú na internáte sa môžu nasťahovať v nedeľu podvečer (ako obvykle). V prípade konkrétnejších informácií ohľadom internátu Vás budeme informovať.