• Bol to zvláštny školský rok.

     •  

      Sedem z desiatich mesiacov sme  sa učili online. Videli a počuli sme sa len cez obrazovku, a práca na počítači pri príprave hodín, či domácich úloh a zadaní nám zabrala veľa času.

      Zvládli sme to pomerne dobre. Všetci  sme sa veľa naučili, žiaci aj učitelia. Skúšali sme nové veci, nové metódy, aplikácie. Niečo fungovalo výborne, niečo trochu a niečo vôbec.

      Urobili sme aj veľa chýb, z ktorých sa pokúsime poučiť. Ale, kto nič nerobí, nič nepokazí.

      A my sme toho urobili aj napriek Corone veľa.

      Dôkazom toho je aj skutočnosť, že žiaci okrem školských povinností zvládli aj súťaže, projekty, či iné mimoškolské aktivity. Ocenenie si prebralo takmer 80 žiakov.

      Ďakujem všetkým žiakom, učiteľom aj zamestnancom za vynaloženú prácu a úsilie, ktoré venujú budovaniu školy. My všetci sme tými, ktorí tvoria značku EGT.

      Prajem nám všetkým požehnané letné prázdniny.

       

       

      It was a special school term.

      We learned online for seven out of ten months. We only saw and heard through the screen, and work at a computer to prepare lessons or homework and projects took a long time.

      We have managed it quite well. Both students, as well as teachers, have learned a lot. We tried new things, new methods, applications. Something worked great, something just a little, and something didn´t work at all.

      We have also made a lot of mistakes from which we will try to learn. But only the one who does nothing cannot be mistaken.

      And we did a lot despite Corona.

      The evidence is the fact that students have participated in many extracurricular activities, competitions, and projects. As a result, almost 80 students received their awards.

      I thank all the students, teachers, and staff for the work and effort in building the school.

      We are all the ones who make up the EGT brand.

      I wish us all a blessed summer vacation.

     • Kompostér ako odmena za prvé miesto v projekte Elektroodpad –Dopad.

     •  Aj napriek horúčavám, sme v pondelok 28.6. so skupinkou nadšencov zo 4.A  poskladali našu výhru- kompostér, ktorý bude slúžiť na recykláciu a zužitkovanie biodpadu z našej školy.

      Túto cenu sme získali ako odmenu za najaktívnejšiu školu na Slovensku zapojenú do projektu CEEV Živica a spoločnosti SEWA a.s. ELEKTROODPAD-DOPAD. Touto cestou sa chcem poďakovať za aktívnu prácu členkám akčného tímu Alžbete Chmelkovej, Julii Borošovej a Henriete Vengrínovej za aktivity, ktoré pripravovali  v priebehu celého školského roka. Veľká vďaka patrí aj všetkým vám, ktorí ste sa aktívne zapojili a priniesli elektro-odpad do nášho zberu ako aj hospodárskym pracovníkom, školníkom našej školy za ich pomoc.

      Gabika Antalová

    • Klíma nás spája
     • Klíma nás spája

     • Vďaka občianskemu združeniu Priatelia Zeme – CEPA hostila naša škola v mesiacoch máj a jún 2021 putovnú výstavu Klíma nás spája. Cieľom výstavy je formou fotografií a textu podať žiakom a učiteľom informácie o problematike klimatických zmien a inšpirovať žiakov k tvorivému prístupu ku globálnym, ekologickým a environmentálnym súvislostiam a problémom.

      Thanks to the civic association Priatelia Zeme –CEPA (Friends of the Earth – CEPA), in May and June 2021 our school hosted the touring exhibition Climate unites us. The aim of the exhibition is to provide students and teachers with information on climate change in a form of photographs and text and inspire them to a creative approach to global, ecological and environmental contexts and problems.

    • Výsledky prijímacích skúšok na EGT - jún 2021
     • Výsledky prijímacích skúšok na EGT - jún 2021

     • (pre šk. rok 2021/2022) 2.kolo

      Maximálny počet bodov na prijímacích skúškach z jednotlivých častí bol nasledovný:

                                                              - 50     

                                    OLYPMIÁDY          - podľa počtu ocenení     

                                    PSY                        - 118     

                                    EVB                        - 50     

                                    SJL a MAT              - 50     

                  

      Zápis sa bude konať 25. júna 2021 (t. j. piatok) od 13:00 do 14:00 hod.

    • Prváci na účelovom cvičení
     • Prváci na účelovom cvičení

     • 18.6.2021 sme sa učili trochu inak. My žiaci 1. ročníka sme sa po prvýkrát zúčastnili účelového cvičenia. Zo školy sme vyrazili o 8:00 hod. a do Rejkova nám to trvalo približne 50 minút. Po krátkej pauze sme sa začali rozprávať o tom, čo by sme robili, keby sa stratíme; keby stretneme divú zver; alebo keby sa zraníme. Potom sme sa venovali voľnočasovým aktivitám: ako hra s loptou alebo hádzanie frisbee. A, samozrejme, sme si nenechali ujsť ani tisovské sysle. Po vyše než troch hodinách zábavy sme sa pobrali domov. Radi by sme za tento úžasný deň poďakovali pani učiteľkám J. Potančokovej, J. Ovčiarikovej a M. Kubinskej. Už teraz sa nevieme dočkať na ďalšie účelové cvičenia.

      18.6.2021 was a different school day. We, students of the first year, participated in a purposeful exercise for the first time. We started our exercise in Tisovec and our destination was Rejkovo. It took us about 50 minutes to get there. After a short break we began to talk about "what to do if we are lost"; "what to do if we get injured" and about "what to do if we encounter wild animals". Then we did some group activities like playing with a ball or a frisbee. Last but not least, we went to take a look at Tisovec's ground squirels. After more than three hours of fun we decided to head home. We would like to thank Ms. J. Potančoková; Mrs. M. Kubínska and Mrs. J. Ovčiariková for this great day and we can't wait to participate in another purposeful exercise.

      Tereza Motyčková a Róbert Bejtic

    • Účelové cvičenie – 2. ročník
     • Účelové cvičenie – 2. ročník

     • 17.6. 2021 sme sa opäť po dlhej karanténnej dobe mohli zúčastniť účelového cvičenia v Rejkove v Tisovci.

      My, žiaci 2. ročníka, sme absolvovali účelové cvičenie v Rejkove, počas ktorého sme preberali, ako sa orientovať v teréne, ako sa zachovať v krízových situáciách v prírode, čo robiť, ak sa niekto zraní. Spoločne sme si pripravili opekačku, vyrobili sme si ražne, založili oheň a najedli sa opekaných dobrôt. Celým účelovým cvičením sa niesla dobrá nálada a užívali sme si aj spoločné športové aktivity.

      Ďakujeme pani riaditeľke Mgr. Miroslave Štefánikovej a zodpovednej vyučujúcej pani PaedDr. Miriam Kubinskej za príjemnú atmosféru a zorganizovanie účelového cvičenia.

      On the 17th of June, again, after a long time in quarantine, we were able to participate on purposeful exercise in Rejkovo in Tisovec.

      We, the students of the 2nd year, took part in the purposeful exercise in Rejkovo, during which we discussed how to orientate oneself in the field, how to behave in crisis situations in nature, what to do if someone is injured. Together we prepared a barbecue, made roasters, started a fire and ate roasted goodies. We were in a good mood during the whole purposeful exercise and we also enjoyed some sports activities.

      We’d also like to thank our headmistress Mrs. Štefániková and our teacher Mrs. Kubinská for the good atmosphere and for the organization of this event.

     • EGT v Záježovej

     • Náš tím projektu Hurá von s Pl@ntNetom v zložení : Mgr. Gabriela Antalová, Denis Dovala, Milota Rajchelová, Emma Karasová a Alžbeta Chmelková bol vybraný medzi päť najlepších škôl z celého Slovenska za najinšpiratívnejšiu infokampaň projektu.

      V dňoch od 7.6 do 9.6. 2021 sme sa zúčastnili odmenového pobytu v školiacom centre CEEV Živica v Záježovej. Počas pobytu sme odprezentovali svoju prácu pred zástupcami škôl a tvorcom aplikácie Pierrom Bonnetom z Francúzska, naučili sme sa mnoho nového, zažili sme množstvo zábavy, team-buildingovych aktivít a získali sme nových priateľov. Výstupom projektu bude pripravovaný dokument o využití aplikácie Pl@ntNet na vyučovaní pre širokú verejnosť v ktorom budeme účinkovať.

      Chceme sa poďakovať CEEV Živica, Ivane Poláčkovej a Františkovi Cimmermanovi za spoluprácu a príjemný pobyt.

      Our team of the project Hurá von s Pl@ntNetom which consists Mgr. Gabriela Antalová, Denis Dovala, Milota Rajchelová, Emma Karasová and Alžbeta Chmelková, was chosen within the five best schools in Slovakia for the most inspiring info campaign of the project.

      We participated in a reward stay at the CEEV Živica educational center in Záježová between the days of 7th and 9th June. During the stay, we presented our work in front of school representatives and Pl@ntNet application creator Pierre Bonnet from France. We learnt lots of new things, experienced a lot of fun and team building activities and we found new friends there. The output of the project will be a prepared public document on the use of the Pl@ntNet application for teaching in which we will participate

      .We would also like to thank CEEV Živica, Ivana Poláčková and František Cimmerman for cooperation and a pleasant stay in Záježová. 

      Text : Alžbeta Chmelková, Gabriela Antalová Foto: CEEV Živica

     • Deň narcisov

     • Žiaľ, aj rok 2021 pokračuje v znamení koronavírusu. Napriek mnohým uvoľneniam opatrení proti šíreniu covidu sa jubilejný - 25. ročník  Dňa narcisov - musí zaobísť bez našich tradičných dobrovoľníkov v uliciach. EGT je škola, ktorá dôverne Deň narcisov pozná, pretože naši žiaci boli nenahraditeľnými pomocníkmi pri zbierke v uliciach. Veľmi sme dúfali, že toho roku už budeme zbierku organizovať opäť. Vzhľadom k situácii, aj keď nie tradične, Deň narcisov nemôže mať pauzu, lebo ani rakovina pauzu nemá. Pacienti našu pomoc potrebujú, preto potrebujeme Deň narcisov, ktorý je najväčším zdrojom príjmu na pokrytie všetkých nákladov spojených s projektami pre ľudí s onkologickým ochorením, ale tiež na projekty preventívne - pre zdravú populáciu.

       Boli by sme Vám  veľmi vďační, ak by ste podporili Deň narcisov. 

      Od 7.6. do 20.6. je možné zaslať SMS na  číslo 848 (v hodnote 3 eurá).

      Veríme, že i keď iný, ako tradičný, aj tento ročník Dňa narcisov nám umožní naďalej poskytovať účinnú pomoc onkologickým pacientom, ktorí sa na nás s dôverou a nádejou na pomoc obracajú. 

    • Úspech v sociálnom podnikaní
     • Úspech v sociálnom podnikaní

     • Sociálne podnikanie

      Sociálne podnikanie je medzinárodná súťaž, ktorá spája mladých a nápaditých ľudí, študentov stredných a základných škôl, ktorí chcú riešiť sociálne problémy v rôznych oblastiach našej spoločnosti. Naša spoločnosť Divergent preto neváhala a vytvorila tím Sociálneho podnikania, ktorý vymyslel skvelý nápad – Časostroj, s ktorým reprezentovali firmu v súťaži, kde sa zúčastnilo ďalších 250 škôl z celého Slovenska.

      Prvý školský týždeň po korona-pauze sme sa my, Tereza Fedorová, Kristína Stieranková a Dominika Šinková, žiačky štvrtého ročníka, zúčastnili národného finále v projekte Social Innovation Rely. Finále sa konalo 11. mája a prebiehalo online formou prostredníctvom MS Teams. Spomedzi desiatich najlepších tímov sme sa umiestnili na treťom mieste, čo považujeme za obrovský úspech.

      Časostroj je aplikácia, Google mapa, ktorej úlohou je oživiť spomienky pamätníkov. Spoluprácou so seniormi dokazujeme, že aj ich veková kategória je pre spoločnosť dôležitá a ich zážitky môže prežívať práve pomocou nášho projektu. Autentickou audio-nahrávkou, či fotkami približujeme prijímateľovi príbehy seniorov a ich spomienky na dané miesto, budovu či kultúrnu pamiatku, tak udržujeme pomocou Časostroja stále nažive.

       

      Social Innovation Relay

      Social Innovation Relay is an international competition connecting young and creative students from primary and high schools who want to deal with social problems in different areas of today´s society. Therefore, our school company Divergent did not hesitate, and has created a Social Entrepreneurship team. The team of three students came up with a great idea – The Time Machine, with which they represented our company in this competition. Another 250 teams from different Slovak schools took part in this project.

      The first week after being back at school, did we, Tereza Fedorová, Kristína Stieranková a Dominika Šinková, 4 graders, participate in the national final round of Social Innovation Relay. It took place on May 11, via MS Teams. Among 10 Slovak teams, we won the third place and we see it as a great success.

      The Time Machine will be an application – Google map. Its role will be to bring old memories back to life. By cooperating with the elderly we can show them, that they are very important part of our society and their memories can be shared with other people through our unique project. Thanks to the authentic audio recordings and photos connecting with certain places, will we interpret the memories of our grandparents to the users of the application. This way, we will keep those memories alive for other generations.

       

      TEXT: Terka Fedorová

      PREKLAD: Kristína Stieranková

    • EGT online letný anglický tábor
     • EGT online letný anglický tábor

     • Pozor!!!

      Prichádza informácia práve pre TEBA!

      Nevieš čo budeš robiť počas letných prázdnin?

      Tak neváhaj a prihlás sa na „EGT online letný anglický tábor – ATTRACTION“, ktorý organizuje Evanjelické gymnázium v Tisovci v spolupráci s americkými organizáciami Mission of Christ a Concordia University v Nebraske.

       

      Letný tábor sa uskutoční v dňoch od 19. júla do 23. júla 2021, v čase od 13:00 do 15:00 hod. z pohodlia domova, cez webovú aplikáciu ZOOM. Určený je pre žiakov 7. – 9. ročníka ZŠ a stredoškolákov vo veku od 13 do 16 rokov. Cena tábora je zadarmo. Jediné, čo potrebuješ urobiť, je zaregistrovať sa do 25. júna 2021 a musíš mať počítač s kamerou, reproduktormi a internetovým pripojením. Šancu na účasť v letnom tábore má ten, kto sa prvý prihlási. Berieme len prvých 30 zaregistrovaných.

      Link na registráciu (prihlasovací formulár): https://forms.gle/AeKh2g2KGpfnb7CZ8

       

      Prečo by sa mal prihlásiť?

      Lebo ... chceš stretnúť nových ľudí z druhej polovice zemegule?

      Lebo ... sa obávaš, že zabudneš angličtinu počas letných prázdnin?

      Lebo ... sa chceš zlepšiť v angličtine zábavnou formou cez skupinky, väčšie skupinové aktivity - zamyslenia, hry, konverzáciu, či modlitbu?

      Lebo ... si chceš precvičiť rozprávanie a počúvanie s rodenými Američanmi tvárou tvár?

      Lebo ... chceš niečo zažiť toto leto namiesto osamelého a nudného sedenia doma?

       

      Je zabezpečené aj tlmočenie – žiakmi našej školy z vyšších ročníkov.

       

      Kontaktná osoba

      Mgr. Lýdia Naďová, školská farárka

      Evanjelické gymnázium, Jesenského 836, 980 61 Tisovec

      E-mail: lydia.nadova@egt.sk

      Tel. č.: 0907 070 621

       

      „Veď Boh nám nedal ducha bojazlivosti, ale ducha sily, lásky a rozvahy.“

      2 TIM 1:7