• ECDL certifikáty
     • ECDL certifikáty

     • 15. februára 2022 sme 34 žiakom 3. a 4. ročníka rozdali ECDL certifikáty. Aby ich mohli získať, veľmi usilovne pracovali počas workshopu, ktorý bol venovaný tematike digitálnych zručností. Učili sa 4 moduly – Základy práce s počítačom, Spracovanie textu, Prezentácia a Základy práce online. A vyústením ich práce boli skúšky, ktoré sa konali pod záštitou IT Akadémie a  Školského výpočtového strediska v Banskej Bystrici.

      Čo to vlastne ECDL je?

      Európsky systém ECDL – European Computer Driving Licence (Európsky vodičský preukaz na počítače), vo svete využívaný pod názvom ICDL, vyrástol z európskeho systému  na celosvetový systém.

      Certifikáty systému ECDL sú medzinárodne rešpektovanými dokladmi o tom, že ich držiteľ dosahuje požadovanú úroveň/štandard digitálnych zručností z príslušnej oblasti IT. Overovanie digitálnych zručností - digitálnej spôsobilosti prostredníctvom systému ECDL sa používa vo vyše 100 krajinách sveta a vykonáva sa v 41 jazykoch. IT Asociácia Slovenska a Republiková únia zamestnávateľov podpísali memorandum, v ktorom odporúčajú svojim členom, aby pri prijímaní zamestnancov a pri ich ďalšom vzdelávaní v základných počítačových zručnostiach v širšej miere využívali a akceptovali certifikáty systému ECDL, prípadne ďalšie vhodné systémy certifikácií.

      Viac informácií o systéme ECDL je možné nájsť na: https://www.ecdl.sk/

       

      ECDL certificates

      On February 15, 2022, thirtyfour students from the 3rd and 4th year were awarded ECDL certificates. In order to acquire them, they had worked very hard during a workshop on digital skills. Four modules were taught – Basics of Computer Work, Word Processing, Presentation and Basics of Working Online. The outcome of their work were exams, which took place under the auspices of the IT Academy and the School Computing Center in Banská Bystrica.

      What exactly is ECDL?

      The European Computer Driving License (ECDL) system, which is used worldwide under the name ECDL and grew from a European system to a worldwide system.

      ECDL certificates are internationally recognised evidence that the holder has achieved the required level / standard of digital skills in the relevant IT field. Digital skills validation through the ECDL system is used in more than 100 countries around the world and is performed in 41 languages. The IT Association of Slovakia and the Republican Union of Employers have signed a memorandum in which they recommend their members to widely use and accept ECDL certificates or other suitable certification systems when hiring and further educating employees in basic computer skills.

      More information about the ECDL system can be found at: https://www.ecdl.sk/

    • EXPERT GENIALITY SHOW
     • EXPERT GENIALITY SHOW

     • Celoslovenská vedomostná súťaž pre žiakov základných a stredných škôl má svojich víťazov. Víťazom je každý, kto vystúpi zo svojej komfortnej zóny a urobí niečo naviac. Takýchto víťazov máme v EGT štyridsať osem od prvého až po piaty ročník. Súťažili online v dvoch spomedzi šiestich ponúknutých tém: Od Dunaja k Tatrám (Slovenské dejiny, umenie, šport, biológia, geografia, aktuality, slávni Slováci), Mozgolamy (logické hádanky, postupnosti, zaujímavé slovné úlohy, kombinačné, pojmové myslenie), Svetobežník (fyzická geografia, humánna geografia), Tajomstvá prírody (biológia, fyzika, astronómia, chémia), Do you speak English? (čítanie, bežné výrazy, gramatika, reálie), Góly, body, sekundy (história a druhy športu, rekordy, olympionizmus, športovci, fyziológia tela športovcov, strava).

      EXPERT GENIALITY SHOW

      The Slovak knowledge competition for primary and secondary school students has its winners. The winner is anyone who steps out of their comfort zone and does something extra. We have forty-eight such winners at EGT from the first to the fifth year. They competed online in two of the six topics offered: From Danube to the Tatras (Slovak history, art, sports, biology, geography, news, famous Slovaks). Brainteasers (logical puzzles, sequences, interesting math issues, combinational, conceptual thinking). Globetrotter (physical geography, human geography). Secrets of nature (biology, physics, astronomy, chemistry). Do you speak English? (reading, common expressions, grammar, realities). Goals, points, seconds (history and types of sports, records, Olympics, athletes, physiology of athletes' bodies, diet).

    • Dress-Up-Day: Valentín a Black Lives Matter
     • Dress-Up-Day: Valentín a Black Lives Matter

     • Dňa 14.02.2022 sa na našej škole uskutočnil dress up day, tentokrát na tému Valentín a Black Lives Matter. Úlohou žiakov bolo obliecť si čiernu, bielu a červenú farbu. Počas veľkej prestávky sa konala už tradičná Valentínska pošta. Dúfame, že každý svoju valentínsku poštu obdržal. Na druhý deň, 15.02.2022, sa konal chapel s tematikou Black Lives Matter. Prezentáciu spolu pripravili Amália Lajčáková 1.A a Denis Dovala 3.B.

      Ďakujeme všetkým zúčastneným a tešíme sa na ďalšie akcie žiackej školskej rady.

      Denis Dovala (3.B)

     • Dress-up day

     • Dňa 7. februára 2022 sa na našej škole konal dress-up day na tému "Bring anything but a backpack". Na treťom mieste sa umiestnila Ivana Kyseľová (2.B) s hojdacím koníkom, na druhom mieste bola Martina Pomaj (3.B) s chlebníkom plným jedla a víťazi boli Martin Feranec a Alexandra Štempelová (2.B) s nákupným košíkom z Lidla.

      Ďakujeme všetkým za účasť a tešíme sa na budúci dress-up day, už v pondelok 14.02.2022.

     • Ako dopadla zbierka "Krajšie Vianoce" ?

     • Vianoce sú už za nami rovnako ako aj zbierka “Krajšie Vianoce” organizovaná nami, členmi tohtoročnej študentskej firmy Fragment. Spoločne sme vyzbierali sumu, ktorá presiahla hranicu 700€. Po konzultácii so špeciálnou pedagogičkou pani Holosovou z Fakultnej nemocnici v Banskej Bystrici sme z vyzbieranej sumy nakúpili hračky na prianie, ktoré poputovali do herne pre detských onkologických pacientov, ktorí sa z nich už teraz tešia.

      Ďakujeme každému kto prispel a urobil krajšie Vianoce.

      Fragment

    • Darujte 2% pre Vaše deti
     • Darujte 2% pre Vaše deti

     • Milí rodičia a priaznivci EGT,

       

      chceli by sme Vás informovať o možnosti pomôcť škole. Je to možnosť poskytnutia 2 % Vami zaplatenej dane za rok 2021. Vďaka Vašej ochote pomôcť, poukážu jednotlivé daňové úrady určitú finančnú čiastku, ktorá prispeje k rozvoju a zlepšeniu záujmových aktivít Vašich detí na našej škole. V minulom roku sa aj vďaka Vašej podpore podarilo získať 1 003 EUR, za čo Vám chceme touto cestou poďakovať. Získané finančné prostriedky sa použili na nákup 3D tlačiarne s príslušenstvom a harddiskov pre školský server..

       

      Pri Evanjelickom gymnáziu v Tisovci je vytvorené občianske združenie, ktoré patrí medzi prijímateľov 2 % Vami zaplatenej dane.

      Identifikačné údaje prijímateľa 2 % (3 %):

      IČO:                                                   37894706

      Obchodné meno (názov):                  Združenie rodičov a priateľov EGT Tisovec

       

      Darcami môžu byť fyzické osoby ako aj právnické osoby.

      Ak ste ešte nedarovali 2 % a rozhodnete sa túto prosbu akceptovať, pre darovanie postupujte podľa nasledujúcich krokov:

       

      ZAMESTNANEC – požiada svojho zamestnávateľa do 15. 02. 2022 o vykonanie ročného zúčtovania dane:

      1. V mzdovej učtárni Vášho zamestnávateľa si nechajte potvrdiť (resp. vystaviť) Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2021 (tlačivo č.1). Z tohto potvrdenia si viete vypočítať 2 % Vašej zaplatenej dane. Následne na to vyplňte Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (tlačivo č. 2). Suma 2 % zaplatenej dane nesmie byť nižšia ako 3,00 € a nemáte nedoplatok na dani alebo máte nedoplatok, ale do dňa podania vyhlásenia o poukázaní 2 % máte tento nedoplatok vysporiadaný.
      2. Obidva vyplnené tlačivá odovzdajte alebo zašlite poštou na daňový úrad príslušný podľa Vášho trvalého bydliska najneskôr do 30. apríla 2022.
      3. Existuje možnosť darovania 3 % zaplatenej dane. Túto možnosť majú osoby, ktoré odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín v organizácii a získali od organizácie potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti. Toto potvrdenie je nutné priložiť k vyhláseniu o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) .

      FYZICKÁ OSOBA, ktorá si podáva daňové priznanie sama  (napr. živnostník alebo osoba, ktorá mala viac príjmov zo závislej činnosti – minimálna výška sumy 2 % zaplatenej dane nesmie byť nižšia ako 3,00 €)

       

      1. V daňovom priznaní pre FO (DPFO typ A - str. 5, VIII. oddiel, DPFO typ B – str. 12. XII. oddiel) sú už uvedené kolónky na poukázanie 2 % z dane v prospech len jedného prijímateľa. Údaje o prijímateľovi uveďte podľa horeuvedených údajov.
      2. Vyplnené daňové priznanie odovzdajte na daňový úrad príslušný podľa Vášho bydliska v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania určenú (zvyčajne do 31. marca) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2 % z dane žiadne iné tlačivo.
      3. Existuje možnosť darovania 3 % zaplatenej dane. Túto možnosť majú osoby, ktoré odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín v organizácii a získali od organizácie potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti. Toto potvrdenie je nutné priložiť k daňovému priznaniu.

      PRÁVNICKÁ OSOBA (môže poukázať 1,0 % z dane aj viacerým prijímateľom, ale suma 1,0 % zaplatenej dane pre jedného prijímateľa nesmie byť nižšia ako 8,00 € a nemáte nedoplatok na dani):

      1. V daňovom priznaní pre PO (DPPO - str. 12, VI. časť) sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0 % v prospech jedného prijímateľa a v prílohe sa môžu uviesť ďalší štyria prijímatelia. Údaje o prijímateľovi uveďte podľa horeuvedených údajov.
      2. Vyplnené daňové priznanie odovzdajte na daňovom úrade príslušnom podľa sídla firmy v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania určenú (zvyčajne do 31. marca) a zaplaťte daň z príjmov. Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 1,0 % z dane žiadne iné tlačivo.
      3. Existuje možnosť darovania 2 % zaplatenej dane. Túto možnosť majú právnické osoby, ktoré do termínu na podanie DP a zaplatenia dane (zvyčajne do 31.2021) DARUJÚ vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi). V tomto prípade v daňovom priznaní pre PO vyplnia na str.12, VI. časti, kolónky 2 a 

      V prípade otázok neváhajte kontaktovať Ing. Hanu Homoľovú emailom na hanka.homolova@egt.sk alebo telefonicky na t. č. 047 55 11 704.

       

      Ďakujeme všetkým, ktorých naša výzva osloví. Chceme Vás ubezpečiť, že takto získané finančné prostriedky budú  účelovo využité na podporu vedy, športu a vzdelávania žiakov našej školy, ako aj na zabezpečenie rôznych učebných pomôcok, výpočtovej techniky, literatúry a pod..

      Mgr. Miroslava Štefániková

      riaditeľka školy