• Dokážeme spolu viac - štafeta na EGT.

     • V rámci štafetového behu naprieč celým Slovenskom, ktorý spája všetky evanjelické školy došlo k odovzdaniu štafety u nás na EGT.

      Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí v termíne od 1.4.2022 až do 22.4.2022 behali, bicyklovali a zbierali km do súťaže Dokážeme spolu viac na podporu rekonštrukcie sociálnych zariadení pre hluchoslepé deti v Červenici.

      Celková suma vyzbieraných finančných prostriedkov ešte nie je konečná, a preto môžete až do konca apríla využiť tieto možnosti podpory

       

      a/ dobrovoľne prispieť na účet zbierky s názvom Dokážeme spolu viac SK51 0200 0000 0045 6925 4257  

      b/ kúpou produktov (ponožky, multifunkčnej šatky, čelenky) značky FUSAKLE cez e-shop https://www.fusakle.sk/kolekcie/pomaham/dokazeme-spolu-viac.html

       

      Všetkým zapojeným bežcom a cyklistom patrí obrovská vďaka.

      Odovzdali nie len finančný dar ale priniesli aj osobné posolstvo pre hendikepované deti.

    • Deň Zeme 2022
     • Deň Zeme 2022

     • 22. apríla si každoročne pripomíname Deň Zeme. Posledné dva roky sme  boli všetci doma na dištančnom vyučovaní a viacerí naši žiaci sa zapojili do skrášlenia okolia svojho bydliska. V tomto školskom roku sme sa mohli vrátiť k akcii organizovanej školou.

           Žiaci 1. ročníka sa vybrali po náučnom chodníku "Poďte s nami za sysľami". Tento náučný chodník v roku 2019 navrhli naši žiaci a stali sa tak víťazmi celoslovenskej súťaže Tatranskí rytieri. V tom istom roku sa ich návrh s podporou NP Muránska planina aj zrealizoval. Autori projektu sú v súčasnosti už naši absolventi, ale EGT sa o náučný chodník aj naďalej stará a bude starať.

           Počas Dňa Zeme žiaci 1. ročníka upravili náučný panel, ktorý bol podmytý vodou, na sysľovisku pomohli s likvidáciou starého smetiska a strihaním náletových drevín, obnovili a doplnili značenie náučného chodníka a popri celej trase náučného chodníka vyzbierali smeti. Verím, že napriek práci prežili pekný deň a my im za túto prácu im ďakujeme.

            Všetkých Vás pozývame na prechádzku po náučnom chodníku, sysle sú už aktívne a hravé. Tiež prosíme, aby sme aj ostatní priložili ruku a chránili našu prírodu nielen v tento deň.

           Every year on April 22 we celebrate the Earth Day. For the last two years there was the distance learning, but several of our students were involved in cleaning their surroundings. This school year we were able to return to the event organized by the school.

            The 1st graders went along the ground squirrels educational trail. This educational trail was designed by our students in 2019 and they became the “Tatra Knights” winners of the all-Slovak competition by doing so. In the same year, with the support of the Muránska planina National Park, the trail was put into practice. The authors of the project are our graduates, but EGT students continue to take care of this trail.

           During Earth Day, the first-year students repaired the educational panel, which was washed away with water, they helped to get rid of the old landfill and renewed the nature trail markings. They also collected rubbish along the entire trail. I believe that despite of their hard work, they had a nice day and we thank them for their contribution.

            We invite you all to take a walk on the nature trail, the ground squirrels are already active and playful. We also ask all of you to protect our nature throughout the whole year.

     • Deň narcisov 2022

     •  

      PODPORTE AJ VY DEŇ NARCISOV 2022

      Na Slovensku je veľa vzácnych zbierok. Pre ľudí s rakovinou je však zbierka narcisov tá najvzácnejšia. 28. APRÍLA JE DEŇ NARCISOV. Pripnite si malý kvietok na podporu onkologických pacientov opäť aj v uliciach. Viac o možnostiach prispenia i o tom, ako pomáha Liga proti rakovine, nájdete na www.dennarcisov.sk.

      Prispieť môžete do 6.5.

      Liga proti rakovine vám ďakuje.

     • DÔLEŽITÉ!!!

     • V SÚČASNEJ SITUÁCII POVAŽUJE NAŠA ŠKOLA EVANJELICKÉ GYMNÁZIUM TISOVEC ZA DÔLEŽITÉ SA DIŠTANCOVAŤ OD AKÝCHKOĽVEK PREJAVOV NENÁVISTI, XENOFÓBIE A SPOCHYBŇOVANIA VÁŽNOSTI SITUÁCIE NA UKRAJINE.

      Škola sa snaží pomáhať našim susedom, ktorí pred vojnou chránia seba a svoje rodiny. Sme dobrovoľne zapojení  do spolupráce s organizáciou, ktorá pomoc poskytuje v okrese a tiež s našou cirkvou, ktorá pomáha priamo v meste.

    • Krajské kolo Ekonomickej olympiády
     • Krajské kolo Ekonomickej olympiády

     • Lukáš Ferencz z V.B triedy obhájil svoju pozíciu ekonomického znalca aj v tomto školskom roku. Po úspešnom absolvovaní školského kola postúpil do krajského. To sa konalo v online priestore dňa 24. februára. Zúčastnilo sa ho 540 študentov z celého Slovenska. Hoci sa Lukášovi darilo a svojimi vedomosťami a ekonomickými analýzami potvrdil vysokú mieru ekonomického myslenia jeho umiestnenie (8. najlepší v kraji) mu v silnej konkurencii nepostačovalo na postup do celoslovenského kola. Gratulujeme ku krásnemu umiestneniu medzi mladými ekonómami Slovenska. 😊

      Erika Guzmová

      Lukáš Ferencz from V.B tried to defend his position as an economic expert this school year as well. After successfully completing the school round, he advanced to the regional round. It took place online on February 24th. It was attended by 540 students from all over Slovakia. Although Lukáš was successful and his knowledge and economic analysis confirmed his high level of economic thinking, his placement (8th best in the region) was not enough for him to advance to the national round in the face of strong competition. Congratulations on a beautiful position among the young economists of Slovakia. 😊

    • EGT firma Fragment na veľtrhu v Bratislave
     • EGT firma Fragment na veľtrhu v Bratislave

     • V utorok sme sa ako vedenie študentskej firmy Fragment zúčastnilo veľtrhu v Bratislave, kde sme si zrovnali sily s vyše štyridsiatimi študentskými firmami z celého Slovenska. Avšak ako aj po iné roky, ani tentoraz EGT neostalo bez povšimnutia. Po dni strávenom v predajnom stánku a neustálom kontakte s potenciálnymi zákazníkmi, porotcami a bez problémov zvládnutej prezentácii na pódiu sme si ani počas vyhodnotenia priveľmi neoddýchli. Hneď v prvej kategórii sme sa umiestnili na krásnom druhom mieste, po ktorom nasledovali dve ďalšie bronzové medaily a až tri prvé miesta, čím sme získali najviac ocenení zo všetkých firiem. 

      Ocenenia sme získali v kategóriách:

      01. Accace Výročná správa - 2. miesto 

      02. AT&T Manažérsky tím - 3. miesto 

      03. Nivy Marketingová prezentácia - 3. miesto 

      04. Citi Finančné riadenie - 1. miesto 

      05. IBM Spoločensky zodpovedná študentská firma - 1. miesto 

      06. SK-NIC Virtuálna firemná komunikácia - 1. miesto 

      Ocenený bol aj náš zástupca prezidentky, ktorý sa umiestnil v kategórii Manpower Leadership Award. Tam však naše úspechy neskončili. Dostali sme sa medzi finalistov pre Company of the Year Competition, čo znamená že zabojujeme aj o účasť na medzinárodnej súťaží, ktorá sa bude konať v Estónsku.

      Ďakujeme každému, kto nás akokoľvek podporil a dúfame, že nám budete držať palce aj naďalej! 

      S pozdravom, Š. f. Fragment.

       

      On Tuesday, we, as the management of the student company Fragment, participated in a fair in Bratislava, where we compared our skills with more than forty students´ companies from all over Slovakia. However, as in previous years, not even this time did EGT go unnoticed. After a day spent in a sales booth, constant contact with potential customers and jurors, and a successful presentation on the stage, we did not rest too much during the evaluation. In the first category, we placed in a beautiful second place, followed by two bronze medals and up to three first places, which made us the company with the most awards. 

      We received awards in the following categories:

      01. Accace Annual Report - 2nd place

      02. AT&T Management Team - 3rd place

      03. Nivy Marketing presentation - 3rd place

      04. Citi Financial Management - 1st place

      05. IBM Socially responsible student company - 1st place

      06. SK-NIC Virtual corporate communication - 1st place

      Our substitute president, who placed in the Manpower Leadership Award category, was also awarded. However, our success did not end there. We were among the finalists for the Company of the Year Competition, which means that we are also fighting for participation in the international competition, which will take place in Estonia.

      Thank you to everyone who has supported us in any way, and we hope you will keep your fingers crossed for us!

      Best regards, Š. f. Fragment.

    • Y.E.S. G.R.E.E.N v Prahe
     • Y.E.S. G.R.E.E.N v Prahe

     • V dňoch 28. marca až 1. apríla sa vybraní žiaci druhého ročníka ( Jonáš Bábela, Robert Bíž, Filip Karvay a Petra Porubiaková) zúčastnili ďalšieho stretnutia projektu Y.E.S. G.R.E.E.N, tentokrát v Prahe.

      Na stretnutí sa zúčastnili aj žiaci Bulhraska, Česka, Estónska a Litvy, mali sa zúčastniť aj Taliani, ktorí sa nedostavili. V pondelok bolo v programe prezentovanie prezentácií a následne vzájomné spoznávanie a malá prehliadka Prahy z českými študentami v skupinkách. V utorok sa konal výlet do národného parku České Švajčiarsko, v stredu sa prezentovali rozprávky a uskutočnili workshopy. Vo štvrtok sa žiaci vybrali na exkurziu do Kutnej Hory a v piatok sa prehliadka historických častí Prahy aj spolu s hradom.

      Študenti domov odcestovali v piatok a v sobotu.