• Krajšie Vianoce
     • Krajšie Vianoce

     • Študentská firma Fragment sa počas tohto čarovného vianočného obdobia rozhodla urobiť krajšie Vianoce deťom na Klinike pediatrickej onkológie a hematológie SZU v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Banskej Bystrici. 

       

      Je vianočný čas a k tomu stále bojujeme s pandémiou. Počas tohoto obdobia sa málo myslí na práve takýchto pacientov, ktorí by sa potešili z každej maličkosti. Vyzbierané peniaze od ľudí putujú na vybavenie novej detskej herne na pedriatickom okologickom oddelení. Spoločne sme nakúpili hračky a interaktívne hry, ktoré nám ako nápady odporučila špeciálna pani učiteľka uvedeného oddelenia v nemocnici. Veľmi sa tešíme, že už teraz sme stihli vyzbierať nemalú sumu pre tieto detičky. Ďakujeme aj za vaše finančné príspevky.

       

      Číslo účtu SK27 0900 0000 0051 8433 4752    Do poznámky prosím uveďte “Krajšie Vianoce”.

       

      Autor: Študentská firma Fragment

     • Workshop Christmas story

     • Christmas story workshop

      V dňoch od 29. novembra do 3. decembra prebiehal v našej škole workshopový týždeň.                          My, prváci, sme sa zamerali na workshop Christmas story. Cieľom workshopu bolo vytvorenie krátkych videí skupine. Naučili sme sa pracovať s rôznymi médiami,komunikovať v skupine a mnoho iných zručností. Výstupom bolo cca 5 minútové video na tému Rôzne pohľady na Vianoce.

      Týždeň sme odštartovali zadaním úloh a cieľových požiadaviek, rozdelili sme sa do ľubovoľných skupín a vymýšľali námety na príbehy.

      V utorok sme tvorili scenáre, začali sme nacvičovať scénky pomocou spomínaných scenárov a vybrali sme vhodné piesne. V strede týždňa nám žiaci Alžbeta Chmelková a Denis Dovala z 3ročníka. a Diana Dorčáková a Max Torkoly zo 4. ročníka priblížili postup tvorby a strihania videa. Vyrobili sme aj pozvánky a plagáty. Štvrtok sa niesol v samotnej príprave videí, ktoré sme na záver týždňa odprezentovali spolužiakom a učiteľskému zboru. Počas celého týždňa sme usilovne pracovali .

      Každá skupina žiakov splnila cieľové požiadavky , i keď to bolo v online priestore náročnejšie ako sme očakávali.

      V mene celého ročníka by som sa chcela poďakovať pani učiteľkám  Gabriele Antalovej , Kataríne Jakubcovej a Michaele Púpalovej za príjemnú spoluprácu, mnoho konzultácií  a psychickú podporu počas celého týždňa. Vašu prácu si nesmierne vážime!

       

       

      The workshop week was held at our school from November 29 to December 3.                                      Despite all the limitations of distance learning, all students took the form of online lessons.                            We, the first graders, focused on Christmas story workshop. The main goal of the workshop was creating the works of art, working in a group, working with media, the ability to make a conversation, developing the creativity and lastly, making a video. Our output was a video with different views on Christmas which was around 5-minute long.

      We started the week by talking about the week’s plan, dividing into groups and creating the ideas                   for the story. We created scenarios, we started rehearsing some scenes, then using the mentioned scenarios and selected suitable music on Tuesday. In the middle of the week, the third graders  and fourth graders explained how to create and edit the video, later we created invitations and posters to Christmas story. We spent Thursday preparing the videos which we presented to our classmates and teachers at the end of the week.

      In my opinion, it was a good week. Every student group accomplished in the teacher’s expectations   even when it was harder than we actually thought. On behalf of the whole first year, I would like        to thank Mrs. Antalová, Mrs. Jakubcová and Mrs. Púpalová for their pleasant cooperation, many consultations and psychological support through the week. We appreciate your work!

      Iveta Ďurišová 1.B

    • Advent – čas čakania
     • Advent – čas čakania

     • Advent je časom čakania, očakávania. Čakáme s Máriou na jej dieťa, čakáme s Jozefom, so židmi na mesiáša. Ale je to naozaj tak? V kostoloch sa všetky štyri adventné nedele číta a hovorí o tom, že prichádza Ježiš, že je Vykupiteľ, že tí, ktorí na neho čakajú to vedia, alebo tušia. Ale čakáme na neho aj my? Očakávame ho? Očakávame od neho niečo? Očakávame niečo od kresťanstva, od viery, od cirkvi?

      Mária čaká na svoje dieťa – je tehotná, ona svoje očakávanie nemôže ignorovať, každý deň sa jej čas čakania kráti. My môžeme naše očakávanie – alebo neočakávanie ignorovať, ako dlho len chceme, nám sa neodrátava deväť mesiacov.

      Chcem ale všetkých nás povzbudiť k tomu, aby sme predsa len využili čas tohto adventu. Máme skvelý čas izolácie, ticha, snehu, malebnej scenérie za oknom na to, aby sme si sami položili otázku, čo od Krista, od viery čakáme? A ak nečakáme nič – prečo to tak je?

    • ECDL workshop – 29.11 – 3.12.2021
     • ECDL workshop – 29.11 – 3.12.2021

     • Tento týždeň žiaci 2. ročníka v rámci projektu IT akadémia absolvovali workshop ECDL.

      ECDL (Európsky vodičský preukaz na počítače) je medzinárodne uznávaný systém certifikačných programov, skrátene Systém ECDL, ktorý vznikol ako odpoveď na problémy trhu práce ako zisťovať a preukazovať schopnosti zvládnuť základné informačné technológie a ako medzinárodne jednotne overovať znalosti a zručnosti na ovládanie osobných počítačov a bežných počítačových aplikácií. V štátoch mimo Európy je systém ECDL známy pod značkou ICDL (International Computer Driving Licence).

      Cieľom workshopu bolo zlepšiť zručnosti a zvýšiť gramotnosť našich druhákov (digitálne a komunikačné kompetencie) podľa medzinárodného štandardu ECDL a pripraviť žiakov na testovanie, ktoré uskutočnilo Školské výpočtové stredisko v Banskej Bystrici.

      Zdokonalili sme sa v moduloch:

      M2 – Práca s počítačom a správa súborov, ktorý je zameraný na znalosti a práce s operačným systémom, správu súborov, prácu s počítačovou sieťou a externými zariadeniami.

      a M3 – spracovanie textu, ktorý je zameraný na používanie textového editora na tvorbu a úpravu textových dokumentov pre každodennú potrebu. Je to praktický mierne náročný modul, ktorý je určený pre širokú verejnosť.(JR)

    • WORKSHOP FINANČNEJ GRAMOTNOSTI
     • WORKSHOP FINANČNEJ GRAMOTNOSTI

     • V týždni od 29.11. do 3.12. sa konal na našej škole workshopový týždeň. Prebrali sa rôzne témy. Pre tretí ročník to bola téma finančnej gramotnosti. Prebrali sme si základy úročenia, mien a kurzov, mzdy a dane, správu osobných financií a dôchodkového sporenia či daňový systém a finančnú matematiku. V pondelok nám pani Kobelová vysvetlila základné matematické pojmy súvisiace s geometrickým rastom a poklesom ako ako aj úročenie produktov.

      S pani Guzmovou sme sa pozreli na finančný trh a bankové produkty a vypracovali sme prípadovú štúdiu - investičný plán. Tiež sme si odskúšali svoju finančnú gramotnosť v teste. V utorok sme s pani Hruškovou hľadali dobrý podnikateľský nápad. Vyskúšali sme si aj prezentáciu svojho nápadu pred investormi.

       V stredu sme mali prednášku s pani Perončíkovou z OVB na tému dôchodkové poistenie (II. pilier). Prednášku na tému mzdy a mzdové predpisy mala pani Homoľová - naša školská ekonómka. Oboznámila nás s výplatnou páskou, odvodmi a daňami z platu a pracovnou zmluvou.

      Vo štvrtok sme sa opäť zamerali na podnikanie. Pani Hrušková nám priblížila začiatok podnikania a hľadania tímu. Následne sme mali prednášku s pánom Havrilom zo spoločnosti Partners Group na tému osobného spravovania financií. Tiež sme sa zapojili do finančnej olympiády.

      Piatok sme zavŕšili finančnou matematikou s pani Kobelovou a daňovým systémom s pani Rosiarovou Hláskovou. Celý týždeň sme ukončili rovnakým testom finančnej gramotnosti ako na začiatku, aby sme videli náš progres. Tento workshop nás naučil ako sa začať orientovať na finančnom trhu, ako sa zdaňuje a čo všetko obnáša podnikanie. Veríme, že prispel k zvýšeniu našej finančnej gramotnosti.

      Alžbeta Chmelková (III.A) a Denis Dovala (III.B)

      During our workshop week that took place from November 29 to December 3, 2021 we discussed many topics. The financial literacy was the topic for third year students. We were studying personal savings for the pension, basics of interest rate, currencies and exchange rate, personal finance management, taxes or finance in mathematics. On Monday, with Mrs Kobelová, we studied the basics of interest rates and how to calculate them. With Mrs Guzmová, we looked at the financial market, bank products and our homework was to prepare a case study - an investment plan. We also tested our financial literacy. On Tuesday, with Mrs Hrušková, we were talking about the business idea. We also tried to present our product in front of investors. On Wednesday, we had a session with Mrs Perončíková from OVB about the second pillar (savings for the pension). The session about wages and wage regulations was with Mrs Homoľová - she is also our school economist. She informed us about payroll, payroll taxes and employment contracts. On Thursday, we focused on business again. Mrs Hrušková showed us how to start a new business and find a new team. After that, we had a session with Mr. Havrila from Partners Group. He showed us how to set efficient personal finance plans. We also participated in a finance competition. On our last day, we solved problems of finance in mathematics with Mrs Kobeová and the tax system in Slovakia. This workshop taught us how to understand the world of the finance markets, how to properly calculate taxes and everything that is important for the business. We also hope that this workshop helped to increase our financial literacy.

    • WORKSHOP The Global Issues / Globálne Záležitosti
     • WORKSHOP The Global Issues / Globálne Záležitosti

     • V čase od 29.novembra do 3.decembra na našej škole prebiehal týždeň workshopov a študenti piateho ročníka sa prvé dva dni venovali otázkam, ktoré majú súvislosť s globálnymi problémami. V rámci hodín konverzácie v anglickom jazyku sa venujeme aj téme médií a masmediálnej komunikácie, preto pondelkové aktivity bola zamerané najmä na tému hodnovernosti médií. Študenti mali príležitosť stretnúť sa s redaktorkou z televízie Markíza, ktorá im priblížila zistenia svojej výskumnej práce v oblasti konšpirácií a hoaxov. Okrem toho si mohli overiť silu vlastného kritického myslenia a vypočuli si skúsenosti žurnalistu Jakuba Godu s rôznymi menej, či viac hodnovernými médiami.

       

      V utorok sme sa venovali téme sociálnych a životných podmienok v rôznych kútoch sveta a téme dobročinnosti a dobrovoľníctva. Naša lektorka anglického jazyka Michelle Van Wyk porozprávala o Južnej Afrike , o krajine a živote, ktorý je v tomto kúte sveta dosť odlišný od toho nášho.

      Clar Rich porozprávala o svoje misii, ktorú prišla robiť k nám do EGT. O jej pohnútkach a skúsenostiach, ktoré s touto prácou súvisia. A o tom, ako jej táto skúsenosť ovplyvnila jej život.

      Študenti mali možnosť stretnúť sa s Fei Chin, ktorá v súčasnosti pracuje v New Yorku pre neziskovú organizáciu, ktorá podporuje vzdelávacie aktivity v rozvojových krajinách. Ako absolventka vysokej školy pracovala pre Mierové Zbory na Slovensku. 

      Na záver Martin Zvolenský a Jana Chovanová porozprávali o svojej skúseností s dobrovoľníctvom v Afrike, Karibiku a Južnej Amerike.

      GLOBAL ISSUES Workshop

      From November 29 to December 3, 2021  a week of workshops took place at our school as every year. The fifth-year students spent their first two days with topics related to global issues. During the conversation classes in English, we also deal with the topic of media and mass media communication, so Monday's activities focused mainly on the topic of media credibility. The students had the opportunity to meet the journalist from Markíza television, who presented them the findings of her research work in the field of conspiracies and hoaxes. In addition, they were able to test the strength of their own critical thinking and listen to the experiences of journalist Jakub God with various more or less credible media.

      On Tuesday, we addressed the topic of social and living conditions in various parts of the world and the topic of charity and volunteering. Our English teacher Michelle Van Wyk talked about South Africa, the country and life, which is quite different in this corner of the world from ours.

      Clar Rich talked about her mission she is doing at EGT. About her motivations and experiences related to this work. And how this experience has affected her life.

      Later on students had the opportunity to meet Fei Chin, who currently works in New York for a non-profit organization that supports educational activities in developing countries. As a university graduate, she worked for the Peace Corps in Slovakia.

      In the end, Martin Zvolenský and Jana Chovanová talked about their experiences with volunteering in Africa, the Caribbean Island and South America.

    • Ustanovujúce valné zhromaždenie
     • Ustanovujúce valné zhromaždenie

     • Naša študentská firma Fragment uskutočnila dňa 26. októbra 2021 v priestoroch EGT valné zhromaždenie, ktoré bolo so 78% účasťou akcionárov uznášania schopné.

      Prvým bodom programu bolo otvorenie zhromaždenia v podaní moderátorky Johanky Šuhajovej a Tomáša Bobku, ktorý mal na starosti prednesenie návrhov stanov. Program, ako aj návrhy týkajúce sa výberu funkcií členov firmy ako sú dozorná rada, návrhy stanov, členovia manažmentu, boli akcionármi jednohlasne odsúhlasené. Nasledoval príhovor našej slečny prezidentky Liliany Kurtíkovej, ktorá pokračovala otvorením podnikateľského plánu. Po odprezentovaní podnikateľského plánu následne moderátorka vyzvala viceprezidentov, aby predstavili plán svojho oddelenia a v neposlednom rade, aby Viktória Opalková ako viceprezidentka pre výrobu predstavila náš finálny návrh pre výrobok. Podnikateľský plán bol jednohlasne schválený. Naše zhromaždenie sa nezaobišlo ani bez diskusie, počas ktorej nám mohli akcionári dávať otázky a my sme im disponovali potrebnými informáciami. Cieľom študentskej firmy Fragment je naplniť očakávania zakazníkov, a to je podmienené výrobou enviromentálne zvýhodneného produktu.

      Za účasť na valnom zhromaždení Vám srdečne ďakujeme, ako aj za prejavenú dôveru pri kúpe a účasti na našich akciách. Veríme, že budeme našu školu úspešne a vytrvalo reprezentovať.

      text: Laura Stožeková, 4.A

      foto: Max Torköly, 4.A

       

      General Assembly

      Our student company Fragment held a general meeting on October 26, 2021, in the building of EGT, in which 78% of the shareholders attended, we had a quorum.

      The purpose of the assembly was the opening of the meeting by moderator Johanka Šuhajová and Tomáš Bobka, who was in charge of the approval of the articles of incorporation. The program, as well as proposals concerning the selection of functions of the company's members such as the supervisory board, approval of the articles of incorporation, members of the management, were unanimously approved by the shareholders. This was followed by a speech led by our president Liliana Kurtíková, who continued with the opening of the business plan. After presenting the business plan, the moderator invited the vice presidents to present the plan of their departments and, last but not least, to Viktória Opálková as vice president for production to present our final product. The business plan was unanimously approved. Our meeting did not go without a discussion, during which the shareholders could ask us questions and we answered. The main goal of the student company Fragment is to meet the expectations of customers, and this is conditioned by the production of an environmentally friendly product.

      Thank you very much for participating in the General Meeting, as well as for your trust in the purchase and participation in our events. We believe that we will successfully and persistently represent our school.

      text: Laura Stožeková, 4.A

      photo: Max Torköly, 4.A

     • Konferencia INOŠKOLA 2021 bude online!

     • Evanjelické gymnázium v Tisovci

      organizuje

      Konferenciu pre všetkých aktívnych učiteľov regiónu

      INOŠKOLA EGT

      10.novembra 2021

       

      Konferencia bude prebiehať v online priestore!

      Prihláseným záujemcom bude link na pripojenie poslaný deň pred konferenciou.

      PROGRAM:

      08:00 – 08:30  Prezentácia

      08:30 – 08:45  Otvorenie konferencie – Mgr. Miroslava Štefániková, riaditeľka EGT

      08:45 – 09:15  Inoškola –  Vĺčatá

      • Hľadáme aktívne a inovatívne školy, ktoré sa snažia pripraviť žiakov na budúce povolania, ktoré si ešte ani nevieme predstaviť

      09:15 – 09:45   Accelium – Ing. Vladislav Leško, Ing. Ivan Papay

      • Predstavíme vám inovatívny vzdelávací program, ktorý využíva strategické hry na zaujatie žiakov, hodnotenie ich zručností a rozvoj strategického myslenia, sebauvedomovania, sústredenia a vytrvalosti

      9:45 –  10:00   prestávka

      10:00 – 11:10 Regionálne centrá podpory učiteľov - PaedDr. Marek Kmeť , Mgr. Zuzana Sojková

      • podpora učiteľov prostredníctvom mentoringu, poradenstva a konzultačných činností priamo v regiónoch informácie o zriaďovaní RCPU a skúsenostiach z už zriadených centier

      11:00 – 12:15 workshopy:

      1. Kam vedie nacionalizmus a extrémizmus -  Mgr. Jarmila Šmecková
      2. Mentor v mojej triede ! - Mgr. Katarína Jakubcová
      3. Triedne knižnice – Viktória Marcinová
      4. Online tools – Bc. Clara Rich, PaedDr. Zuzana Vojteková
      5. Objaviť, spoznať, zažiť  – Mgr. Monika Podolínska

      12:15 -13:00   prestávka

      13:00 – 14:30  Ako horieť a nevyhorieť  – Mgr. Karol Kováč, PhD /Inštitút stresu/

      14:30 – ukončenie konferencie

       

      Súčasťou konferencie je aj výstava o príbehoch ľudí vo vojnách v Chorvátsku, v Bosne a Hercegovine a ich posolstve

       

      Prihlásiť sa môžete do 5.novembra 2021 na link:

      https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzZMftesaXtkVNA7d5CAHZ-ynXqkcWBkXu-VDbb9ttc9T8tQ/viewform

       

      WORKSHOPY

      1. Kam vedie nacionalizmus a extrémizmus - Mgr. Jarmila Šmecková

      Ľudia sa delia na my a oni, o druhých hovoria ako o neľuďoch, keď tí správni „tých“ nechcú a vyčleňujú zo svojej spoločnosti... Príbehy zo Slovenska? Áno. A tiež hovoríme o príbehoch ľudí vo vojnách v Chorvátsku a v Bosne a Hercegovine a ich posolstve.

      Ako vzdelávať žiakov, aby vedeli kriticky rozoznávať, čo vedie k nacionalizmu, extrémizmu a radikalizmu a poznali ich dôsledky?

       

      2. Mentor v mojej triede! -  Mgr. Katarína Jakubcová

      Na workshope sa dozviete, čo robí a nerobí mentor v školskej praxi, príklad štruktúry mentoringového rozhovoru a bližšie sa pozrieme na spätnú väzbu a reflexiu - dve z troch najdôležitejších mentorských zručností. Čo mi mentoring dal a čo vzal, dozviete sa z mojej skúsenosti.

       

      3. Triedne knižnice  -  Mgr. Viktória Marcinová

      Triedna knižnica znamená dať deťom knihy na dosah ruky. Zároveň ich cez prestávku utíši a tiež im pomáha sústrediť sa. Čím ju ale naplniť, aby naozaj zaujala?

       

      4. Online nástroje vo vzdelávaní  – Bc. Clara Rich, PaedDr. Zuzana Vojteková

      Predstavíme Vám praktické online nástroje – Edpuzzle pre prácu s krátkym videom a tvorba online Únikovej hry, ktoré je možné využívať na rôznych predmetoch v prezenčnej aj dištančnej forme vzdelávania.

       

      5. Objaviť, spoznať, zažiť  - Mgr. Monika Podolinská

       

      Učiť deti, ktoré inak vyzerajú, žijú a rozprávajú, nie je jednoduché. No určite nie nemožné. Ja som sa rozhodla ísť cestou zážitku a osobnej skúsenosti. A výsledky mojich žiakov potvrdzujú, že som sa rozhodla správne.

       

      Upozornenie: v prípade nepriaznivej epidemickej situácie bude konferencia prebiehať aj v online priestore  - po prihlásení Vám bude zaslaný link na pripojenie.

       

      Tešíme sa na stretnutie s vami, na výmenu skúseností a vzájomnú inšpiráciu :)

     • Asociácia absolventov EGT - AAEGT

     • Ahojte!

      Ako skupina absolventov Evanjelického gymnázia v Tisovci (ďalej len "EGT") sme sa rozhodli založiť občianske združenie - Asociácia absolventov EGT (ďalej len "AAEGT"). Cieľom združenie je pomáhať škole prepájaním absolventov, zdieľaním skúseností a finančnými prostredkami.

      Momentálne pracujeme na stanovách občianskeho združenia, pričom by sme ho radi zaregistrovali do konca roka a od začiatku roka 2022 začali fungovať.

      Touto cestou by ste chceli pozvať ostatných absolventov školy, aby sa stali členmi AAEGT a prípadne pomohli s vytváraním toho, čomu presne sa budeme venovať. Ak máš záujem zapojiť sa, vyplň, prosíme, dotazník nižšie.

      https://docs.google.com/.../1FAIpQLSfBIeSOcQR.../viewform...

      Vďaka a tešíme sa na spoluprácu!

      Peter Ondriaš, Vratko Strmeň a ďalší absolventi

    • Projekt Y.E.S. - G.R.E.E.N. v Litve
     • Projekt Y.E.S. - G.R.E.E.N. v Litve

     • Od 4. do 8. októbra sa konala mobilita projektu Y.E.S. G.R.E.E.N. v Litve. Zúčastnili sa jej žiaci z tretieho ročníka - Alžbeta Chmelková 3.A, Hana Kobelová 3.A, Alžbeta Smitalová 3.B a Denis Dovala z 3.B. Ako pedagogický dozor boli školou poverené pani zástupkyňa Mgr. Jaroslava Szczyrbová a pani učiteľka Mgr. Katarína Jakubcová.

      Téma tejto mobility bola biodiverzita. Napísali sme dve rozprávky a tiež vypracovali prezentáciu. Svoje práce sme odprezentovali pre ostatné zúčastnené krajiny (Litva, Česká republika, Estónsko, Taliansko a Bulharsko).

      Počas voľného času sme spoznávali krajinu, ľudí a kultúru Litvy. Ochutnali sme aj národné jedlo Ceppeliny. Vybudovali sme si aj množstvo priateľstiev. Pre mnohých z nás je to nezabudnuteľný zážitok. Podľa slov priateľov z Litvy sme tu vždy vítaní.

      Na záver sa chceme poďakovať vedeniu školy za možnosť zúčastniť sa mobility a nášmu pedagogickému dozoru za trpezlivosť a ústretovosť počas tejto mobility.

      Denis Dovala (III.B) a Alžbeta Chmelková (III.A)

       

       

      The mobility in YES G.R.E.E.N project was held in Lithuania from October 4 - 8. The following students took part in this mobility: Alžbeta Chmelková 3.A, Hana Kobelová 3.A, Alžbeta Smitalová 3.B a Denis Dovala 3.B. The pedagogical supervision was held by Mgr. Jaroslava Szczyrbová and Mgr. Katarína Jakubcová.

      The theme of this mobility was a biodiversity. We wrote two fairy tales and also prepared the presentation for the other participants from the following countries: (Lithuania, Estonia, Czech Republic, Italy and Bulgaria).

      During our free time we explored the country and the culture of Lithuania. We tasted the national Lithuanian meal called Ceppeliny. We made new friends and for many of us it was an unforgettable experience. As our friends from Lithuania say, we will always be welcomed in Lithuania.

      In conclusion, I would like to thank the school leadership for the opportunity to participate in this mobility and our pedagogical supervision for their patience and helpfulness during this stay.

     • Týždeň zdravého životného štýlu


     • Týždeň zdravého životného štýlu

      V dňoch od 11. do 15. októbra sa na našej škole konal týždeň zdravého životného štýlu. V pondelok si žiaci 3. ročníka vyskúšali váženie na biometrických váhach a meranie tlaku. V utorok na Chapli si žiačky 4.A Dominika Murínová a Henrieta Vengrínová pre spolužiakov pripravili prezentáciu o očkovaní proti HPV. Pani učiteľka Gabriela Antalová nám v rámci Chaplu odprezentovala základné pravidlá správnej životosprávy ako aj techniky správneho dýchania. V stredu a štvrtok sme na chodbe žiakom ponúkali zdravú ovocnú desiatu. Žiaci si mohli vybrať mandarínky, banány a jablká. V priebehu týždňa žiaci 2. a 3. ročníka na hodinách biológie súťažili v kvíze o zdravom životnom štýle.

      Dúfame, že ste si z tohto týždňa niečo odniesli a pochutnali si na ovocnej desiate.

      Na záver sa chceme poďakovať pani Antalovej za organizáciu tohto týždňa ako aj všetkým žiakom, ktorí sa podieľali na jeho príprave a priebehu.

       

      Healthy lifestyle week

      In the days from 11th to 15th October there was a healthy lifestyle week going on in our school. It started on Monday when the third years tried measuring on biometric scales as well as measuring their blood pressure. On Tuesday’s Chapel lesson, students from 4thA Dominika Murínová and Henrieta Vengrínová prepared a presentation about HPV vaccination. Mrs. Gabriela Antalová presented about the basic rules of healthy lifestyle and about the technique of correct breathing. We offered the students a healthy snack in the corridors during the big break on Wednesday and Thursday. Students could choose between tangerines, bananas and apples. The second and third years also competed in healthy lifestyle quiz during their biology classes that week.

      We hope that you took something useful from this week and that you enjoyed the healthy fruit snack.

      In conclusion, I’d like to thank Mrs. Antalová for the organization of this week as well as all the students that took part in its preparation and course.

      Alžbeta Chmelková, Gabriela Antalová

     • Clean-up Day

     • Clean-up Day je medzinárodný deň, ktorý sa tento rok oslavoval 18.9. Naši žiaci ho oslávili vyzbieraním odpadkov v okolí rôznych miest, ako Tisovec, Hnúšťa, Hrachovo, ... Spolu sa zapojilo okolo 40 žiakov, ktorí vyzbierali 42 vriec odpadu. Aktívne triedy budú odmenené bodmi do triedneho hodnotenia a plagáty, ktoré sme pripravili z fotiek od žiakov môžete nájsť na nástenke na 2. poschodí. Ďakujeme všetkým, čo sa zapojili!

      Clean-up Day is an international holiday and this year, we celebrated it on September 18. Our students cleaned up surroundings in towns including Tisovec, Hnúšťa, Hrachovo. In total, around 40 students participated in the activity and together we filled 42 trash bags. Active classes will be rewarded with points. You can find few posters (created from photos students sent us) on the 2nd floor. Thank you everyone who participated!

    • Imatrikulácie prvákov
     • Imatrikulácie prvákov

     • V piatok 24.09.2021 sa na našej škole uskutočnili imatrikulácie prvákov spolu s vyhodnotením športového dňa, ktorý sa uskutočnil vo štvrtok 23.09.2021.

      Tretie miesto získala 4.A. Druhé miesto obsadila 2.A. Víťazmi sa stala 3.A. Všetkým srdečne gratulujeme.

      Imatrikulácie pripravil tretí ročník spolu s triednymi učiteľkami PaedDr. Miriam Kubinskou a Mgr. Jaroslavou Šmeckovou. Téma imatrikulácií bola Rock.  Tretiaci sa s chuťou a nadšením stretávali mimo vyučovania a pripravovali toto neformálne prijatie prvákov. Dali si záležať, aby si aj napriek pandemickým opatreniam  tento deň všetci užili. Preto sa toto podujatie organizovalo (ako sa hovorí, pod holým nebom). Ako to už býva zvykom tretiaci si pre prvákov pripravili rôzne zábavné úlohy, ktoré museli splniť. Nezabudli ani na nových pedagógov, Mgr. Katarínu Jakubcovú a Mgr. Michaelu Púpalovú, pre ktoré si pripravili karaoke tých najväčších rockových hitov. Pripravený bol tiež bufet a quiz pre spolužiakov aj učiteľov. Ďakujeme dievčatám z 3.A triedy za prípravu bufetu a Natálii Petruškovej (3.A) za pripravenie quizu.

      Na záver sa chceme poďakovať pani riaditeľke Mgr. Miroslave Štefánikovej a triednym učiteľkám za trpezlivosť a ochotu nám toto podujatie pomôcť organizovať.

      On Friday, the 24th of September 2021, matriculations of the first graders had happened together with the evaluation of the sports day, which took place on Saturday, the 23rd of September 2021, and are, as follows:

      4.A ended up at third place followed by 2.A at second place and the winners of the day were the 3.A class. Congratulations to all of you!

      The program of matriculations this year was, as usual, prepared by the third graders with a little help from their head teachers PaedDr. Miriam Kubinská and Mgr. Jaroslava Šmecková. The students diligently prepared the program so that they could properly and harmlessly welcome the new students to our amazing school. Despite the pandemic measures, they managed to make a great and entertaining program that many students enjoyed thoroughly with many fun tasks for the first graders and a little quiz for the audience. Other than welcoming new students to our school, they also welcomed some of the new (and returning) teachers who were tasked to sing karaoke. Hopefully Mgr. Katarína Jakubcová and Mgr. Michaela Púpalová enjoyed it just as much as we did. The program ended with the third graders choosing a godchild and giving them a welcoming gift. After the program, the participants were free to grab a snack from the buffet that the girls from 3.A wonderfully prepared for us.

    • Európsky týždeň športu na EGT + Šóšikov memoriál
     • Európsky týždeň športu na EGT + Šóšikov memoriál

     • Aj tento rok sme odštartovali športovo. V rámci Európskeho týždňa športu, sa na našej škole 23. septembra uskutočnil deň športu spojený s Európskym dňom jazykov. 

      Žiaci za svoje triedy súťažili v rôznych športových disciplínach a popri tom pracovali na jazykových úlohách. Medzi bežné disciplíny ako prekážková dráha, streľba na florbalovú bránu, zhyby a workoutové cvičenia, pribudla aj nová zábavná disciplína, chôdza na lyžiach. 

      Taktiež sme si uctili pamiatku bývalého študenta Petra Šóšika spomienkovým behom tisovskými ulicami. 

      Za výbornú organizáciu ďakujeme PaedDr. Kubínskej aj celému učiteľskému zboru. Špeciálne ďakujeme pani učiteľkám Mgr. Ovčiarikovej, Ing. Hruškovej a Mgr. Dúbravskej za sprevádzanie a prípravu jazykových úloh. 

      Víťazom srdečne blahoželáme a dúfame, že akciu bude možné zopakovať aj budúci rok.

      ... 

      As part of the European sports week, Sports day took place in our school along side of European language day on September 23rd. 

      Student competed various sports and, in addition, worked on language tasks. Besides the common disciplines such as obstacle course, floorball, pull ups and workout exercises, a new fun discipline has been added, walking on skiing. 

      We honored the memory of the former student Peter Šóšik with the memorial run through the streets of Tisovec. 

      Last but not least we would like to thank PaedDr. Kubínská together with the entire teaching staff for amazing organization. Special thanks to the teachers Mgr. Ovčiarikovej, Ing. Hrušková and Mgr. Dúbravská for preparing language tasks. 

      We congratulate the winners and hope to take part in next year's Sports day as well.

    • Elektronické nahlasovanie žiadostí a vyhlásení - edupage
     • Elektronické nahlasovanie žiadostí a vyhlásení - edupage

     • Uľahčite si život posielaním vyhlásení a formulárov cez Edupage

      Domáci AG samotest výsledok

      Oznámenie o výnimke z karantény (plnoletý žiak)

      Oznámenie o výnimke z karantény (žiak – zákonný zástupca)

      Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

      Informovaný súhlas so zverejňovaním fotografií a videozáznamov

      Informovaný súhlas so spracovaním osobných údajov

      Návod TU