• Prevzatie samotestov – usmernenie
     • Prevzatie samotestov – usmernenie

     • AG samotesty, ktoré ste si objednali na základe vášho záujmu sa budú vydávať na našej škole nasledovne:

      10. 09. 2021 (piatok) od 11:00 hod. do 14:00 hod.

      13. 09. 2021 (pondelok) od 7:00 hod. do 15:30 hod.

      14.09.2021 (utorok) od 7:00 hod. do 15:30 hod.

      Vydanie AG samotestov bude zabezpečené na recepcii školy. Za neplnoletého žiaka môže testy vyzdvihnúť len jeden zo zákonných zástupcov oproti podpisu na preberacom protokole triedy, na základe preukázania sa dokladom totožnosti. Zákonný zástupca môže vstúpiť do budovy len na čas nevyhnutný na účely prevzatia testov, pričom je potrebné dodržať R-O-R.

      Plnoletý žiaci si testy prevezmú osobne na sekretariáte školy 10. 09. 2021 (piatok) v čase od 10:00 hod. do 14:00 hod.

      Návod na použitie pre samotestovanie:

      Bližšie informácie k samotestovaniu pripravené Ministerstvom zdravotníctva SR nájdete na webstránke https://www.health.gov.sk/Clanok?Hlavna-sprava-COVID-19, ktorá obsahuje:

       

      1. Sprievodca pre samotestovanie vypracovaný Ministerstvom zdravotníctva SR:

      https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/Sprievodca-samotestovanie-Covid-19.pdf

      1. Návod výrobcu na použitie pri samotestovaní (dostanete aj vytlačený spolu s testami):

      https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/samodiagnosticky-test-navod-na-pouzitie.pdf

      1. Inštruktážne video ako vykonať samotestovanie pripravené Ministerstvom zdravotníctva SR: https://youtu.be/bihiBgpM9pc

              video sa spustí aj naskenovaním nasledovného QR kódu:

      Dôležité upozornenia:

      Preberajúci (zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak) preberá antigénové testy na domáce samotestovanie. Testovanie sa realizuje v súlade so ŠKOLSKÝM SEMAFOROM dvakrát týždenne, t.j. v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy a kedykoľvek, keď žiak prejavuje jeden z príznakov ochorenia COVID-19. Vykonanie samotestu bude zákonný zástupca škole potvrdzovať prostredníctvom EDUPAGE, v krajných prípadoch, písomným potvrdením. Zákonný zástupca škole potvrdzuje vykonanie poskytnutého testu, výsledok testu škole oznamuje len v prípade, že bol žiak pozitívny a zostáva doma.

      Zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak svojím podpisom preberacieho protokolu berie na vedomie:

      • Antigénové testy sú zákonnému zástupcovi alebo plnoletému žiakovi odovzdávané výlučne za účelom diagnostiky ochorenia COVID19 žiaka, ktorému sú určené.
      • V prípade, ak zákonný zástupca alebo plnoletý žiak antigénové testy nepoužije, pričom zároveň nedošlo k ich znefunkčneniu, je povinný ich škole vrátiť.
      • V prípade, ak zákonný zástupca alebo plnoletý žiak antigénové testy použije na iný ako dohodnutý účel, je povinný vydať bezdôvodné obohatenie formou finančného plnenia, ktorého výška sa vypočíta ako súčin počtu odovzdaných antigénových testov a trhovej ceny jedného antigénového testu.
    • Účelové cvičenie - Požiarnici
     • Účelové cvičenie - Požiarnici

     • Dňa 6.9.2021  žiaci druhého ročníka absolvovali v poradí už tretie účelové cvičenie. Tentokrát so zameraním na riešenie mimoriadnych udalostí - požiarna ochrana a pohyb v prírode – topografia. O  mimoriadnych situáciách v každodennom živote, hrozbe vzniku požiarov a ich následné uhasenie nám prišli porozprávať členovia Dobrovoľného hasičského zboru v Tisovci – Rado Sekáč  a Ľubo Hanuska, za čo im veľmi pekne ďakujeme. Žiaci sa dozvedeli mnoho zaujímavých informácií, ale aj praktických rád ako sa správať,  čo robiť pri vzniku požiaru a následnej evakuácii z miesta požiaru. V časti topografia si žiaci zopakovali čo je mierka mapy, ako mapu správne čítať a prakticky si vyskúšali prácu s mapou a buzolou pomocou  mobilnej aplikácie.

      Prajeme si, aby sme sa s  krízovými situáciami stretávali čo najmenej a keď bude niekto v ohrození života budeme sa vedieť zachovať tak, že podáme pomocnú ruku.

      On September 6, 2021, the second-year students completed the third special-purpose exercise in a row. This time focused on dealing with emergencies – fire protection and movement in nature – topography. Members of the Voluntary Fire Brigade in Tisovec – Rado Sekáč and Ľubo Hanuska – came to tell us about extraordinary situations in everyday life, the threat of fires and their subsequent extinguishing – for which we thank them very much. Students heard a lot of interesting information, but also practical advice on how to behave, what to do in the event of fire and subsequent evacuation from the fire site. In the topography section, students revised the scale of the map, how to read the map correctly, and tried working with the map and compass using a mobile application.

      We wish to deal with crisis situations as little as possible, and when someone is in danger, we should be able to give a helping hand.

    • Otvorenie školského roka 2021/2022 EGT v Tisovci
     • Otvorenie školského roka 2021/2022 EGT v Tisovci

     • Otvorenie školského roka 2021/2022  EGT v Tisovci

      Ani sme sa nenazdali a letné prázdniny tak rýchlo ubehli a my sme sa opäť stretli v školských laviciach. Opäť je tu nový školský rok a s ním aj nové výzvy, nové možnosti a nové priateľstvá.

      Verím, že ste počas prázdnin stihli navštíviť miesta, o ktorých ste snívali, priateľov, ktorých ste dávno nevideli a zažili ste mnoho dobrodružstiev. Školský rok sme začali už tradične 1. septembra v Evanjelickom kostole v Tisovci na slávnostných Bohoslužbách spojených s otvorením nového školského roka, ktoré tento rok otvorila pani zástupkyňa školy Mgr. Jaroslava Szczyrbová, nakoľko pani riaditeľka bola pracovne v zahraničí v Estónsku. V tomto hektickom období plnom zmien a opatrení, s ktorými sa postupne učíme žiť si azda otvorenie tohto školského roka vážime ešte viac s nádejou, že školský rok bude prebiehať v čo najnormálnejšom režime. Myslím, že hovorím za všetkých, keď poviem, že už si všetci prajeme čo najviac prezenčného vyučovania bez sociálnej izolácie.

      S tým súvisí aj výber nášho spoločného motta do nasledujúceho školského roka FUTURE – BUDÚCNOSŤ. Budúcnosť je prítomná len potenciálne, vlastne sa musí ešte realizovať, a preto je vždy spájaná s istým očakávaním a často aj neistotou z nepoznaného. A veru isté očakávania či slabú neistotu som zazrela v nejedných očiach, skôr badateľnú u našich nových prvákov.

      Do budúcnosti sa radi pozeráme s vierou a nádejou, že bude lepšia a dúfame, že sa nám veci podaria tak, ako máme v pláne. V podobnom duchu sa niesla aj kázeň pána farára Radima Pačmára. Hovoril o očakávaniach, ktoré od vzdelávania máme o výzvach, ktoré prijímame, ale aj o problémoch pred ktorými neraz stojíme. Tu si dovolím použiť citát z Biblie: „ Veď ja poznám zámer, ktorý mám s vami – hovorí Pán. Sú to myšlienky pokoja a nie súženia: Dám vám budúcnosť a nádej.“

      Budúcnosť síce nepoznáme, ale  budúcnosť je aj vo vašich rukách, milí naši študenti, vo vašom snažení vzdelávať sa a rásť, vo vašom snažení prekonávať prekážky, aby ste sa stali silnejšími, vo vašom snažení ísť stále vpred a predovšetkým vo vašej viere.

      Budúcnosť je  vo vzdelaní a hodnotách, ktoré vám EGT ponúka a sú odrazovým mostíkom k vášmu úspechu. Prajem vám, všetkým študentom ako aj pedagógom, aby ste sa do budúcnosti pozerali s otvorenou mysľou, odhodlaním a nádejou, ktorú nám Pán ponúka.

      PaedDr. Miriam Kubinská

      Opening of the school year 2021/2022 EGT in Tisovec

      The summer flew by so quickly that we didn’t even see the new year sneak up on us - suddenly we met again at our school desks. Once again, a new school year has come - and with it new challenges, new opportunities and new friendships.

      I believe that during the holidays you managed to visit the places you dreamed of, friends you haven’t seen for a long time and you have experienced many adventures. We started the school year according to our tradition, on September 1 in the Evangelical Church in Tisovec with an opening church service and opening of the new school year, by the school's representative Mgr. Jaroslava Szczyrbová, because our principal was working abroad in Estonia. In this hectic period full of changes and measures with which we are gradually learning to live and perhaps again this school year, we appreciate even more with the hope that the school year will take place in the most normal regime possible. I think I speak for everyone when I say that we all want as much full-time learning as possible without social isolation.

      With the team, the selection of our motto for the next school year is “THE FUTURE.” The future is still coming, in fact it has yet to be realized, and therefore with it comes certain expectations and often uncertainty because of the unknown. And I believe there are certain expectations or a little uncertainty in many eyes, more noticeable in our new freshmen.

      We like to look to the future with faith and hope that it will be better, and we hope that we will succeed as we plan. The sermon by pastor Radim Pačmár was in a similar spirit. He talked about the expectations we have from education, about the challenge we accept, but also about the problems we often face. God speaks through the prophet Jeremiah to his chosen people Israel, and to us: “For I know the plans I have for you, says the LORD - plans to prosper you, and not to harm you, plans to give you a future and a hope.” (Jeremiah 29:11)

      We do not know the future, but the future is also in your hands, our dear students who are trying to learn and grow, to try to overcome obstacles to become stronger, thus trying to keep moving forward and above all growing in their faith.

      The future lies in the education and values ​​that EGT offers you and which are a stepping stone to your success. I wish you, students and educators alike, to look to the future with an open mind, determination, and hope that the Lord offers us.

      PaedDr. Miriam Kubinská

    • Začiatok školského roku 2021/2022 - POKYNY
     • Začiatok školského roku 2021/2022 - POKYNY

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Školský rok 2021/2022 začneme v stredu 1.septembra 2021 Službami Božími so začiatkom o 15.00 hodine v evanjelickom kostole v Tisovci.

      Prosíme rodičov aj žiakov, aby dodržiavali nariadenia ÚVZ týkajúce sa Bohoslužieb – povinné nosenie rúška v interiéri a v kostole si sadali na označené miesta.

      Pri prvom stretnutí na začiatku školského roku prosíme zákonných zástupcov  aj plnoletých žiakov o ,, Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, ktoré žiak odovzdá triednej učiteľke po ukončení Služieb Božích (nájdete na webe školy v časti Dokumenty – Covid usmernenia).

      V zelených okresoch rodič (plnoletý žiak)  predkladá toto vyhlásenie dobrovoľne na základe odporúčania ministerstva v záujme ochrany zdravia na škole.

      Ďakujeme, že nám pomáhate chrániť zdravie žiakov a učiteľov školy.

      Po skončení Služieb Božích bude v kostole celoškolské rodičovské združenie a následne  rodičovské združenie žiakov 1.ročníka.

      Tlačivá na cestovné poukážky a potvrdenia o návšteve školy žiakom potvrdia administratívne pracovníčky školy po skončení Služieb Božích vo vstupnej časti kostola.

     • Záujem o antigénové samotesty.

     • Vážení rodičia,

      Škola má možnosť zabezpečiť AG samotesty s krátkymi tyčinkami pre žiakov, určené na domáce použitie. Požiadať o samotesty môžete prostredníctvom EduPage stránky školy. Rodičia žiakov 1.ročníka, ktorí ešte nemajú prihlasovacie údaje na stránku EduPage môžu požiadať o samotesty mailom na adresu skola@egt.sk .

      Požiadať o samotesty môžete do 25.8.2021 do 23:50 hodiny.

    • EGT online letný tábor 2021 – Attraction
     • EGT online letný tábor 2021 – Attraction

     • V týždni od 19. do 23.7. sa pod vedením pani farárky Lýdie Naďovej a dobrovoľníkmi spomedzi žiakov druhého ročníka Denisa Dovalu a Alžbety Chmelkovej na EGT, ako aj vďaka našej bývalej americkej lektorke Stephanie Lund Parkinson -  v spolupráci s americkými dobrovoľníkmi konal nultý ročník online tábora. Tento letný tábor sa niesol pod názvom Attraction a bol zameraný na Slovo Božie a konverzáciu v anglickom jazyku. Trval síce len dve hodiny, ale stálo to za to.

      Pre účastníkov tábora boli pripravené rôzne zábavné, tvorivé aktivity spojené s anglickými lekciami a konverzáciou v angličtine s americkými dobrovoľníkmi. Počas každodenných stretnutí sme zažili kopec zábavy, milých chvíľ, zmysluplných rozhovorov, ale hlavne sme sa naučili mnoho nového, či už z jazykovej alebo duchovnej stránky.

      Hoci sme sa na našich táborových stretnutiach stretávali v malom počte, kvôli jeho online podobe, ktorou sme i po tomto roku presýtení, táborom sa niesla dobrá a priateľská nálada. Účastníci tábora mali možnosť rozprávať sa a bližšie sa spoznať s ich americkými lektorkami aj v menších skupinkách, do ktorých boli rozdelení. Vážime si priateľský prístup oboch strán a spontánnosť účastníkov, ktorá mnohokrát priniesla zábavu, či bystré nápady.

      S každým dňom k nám prichádzali nové témy dňa a pre mnohých nové biblické príbehy, o ktorých sme počúvali, rozprávali a diskutovali. Z osobnej skúsenosti môžem vyzdvihnúť rekapituláciu príbehu v slovenčine, pri ktorej sa opäť pripomenula pointa príbehu a účastníci mu mohli lepšie porozumieť. Pracovitosť, zábava a porozumenie sú prvé tri slová, ktoré mi prídu na myseľ, keď pomyslím na tento tábor. Bol to náš prvý online tábor, veľká výzva a zároveň krok do neznáma. No s pracovitými ľuďmi, ktorí dokážu premeniť aj učenie cez zoom na zábavu sa dá zvládnuť ozaj všetko.

      Veľmi si vážime možnosť spolupracovať s americkými dobrovoľníkmi a ešte viac si ceníme ponuku k ďalším stretnutiam, spolupráci, ktorú sme dostali od americkej strany.

      Aj touto cestou by sme sa chceli poďakovať najmä pani farárke Lýdii Naďovej za organizáciu tábora, americkým dobrovoľníkom za ich ochotu zúčastniť sa a pripraviť si aktivity pre účastníkov. Ďakujeme aj dobrovoľníkom (žiakom), ktorí boli ochotní pomôcť pri organizácii tábora ako aj pri jeho priebehu a samozrejme ďakujeme účastníkom tábora, ktorí nám každý deň priniesli dobrú náladu.

      Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s americkou stranou.

                                                                                                                                   Alžbeta Chmelková

      On the 19th to 23rd of July the pilot of the EGT online English camp was held. The camp was led by the pastor Lýdia Naďová and second-year student volunteers Denis Dovala and Alžbeta Chmelková from EGT, as well as our former American lecturer Stephanie Lund Parkinson in cooperation with a team of American volunteers. This summer camp was called "Attraction" and it focused on the Word of God and conversation in English. It lasted only two hours a day, but it was worth it.

      Various fun, creative activities relating to English lessons were prepared for the camp participants, and conversations took place each day in English with the American volunteers. During the daily meetings we experienced a lot of fun, beautiful moments and meaningful conversations, but most of all we learned a lot of new things, both from a linguistic and a spiritual point of view.

      Although the group of participants was small at our camp meetings due to the online format, which we were already saturated with after the previous school year, the camp mood was good and friendly. The participants of the camp had the opportunity to talk and get to know their American teachers better thanks to the smaller groups into which they were divided. We appreciated the friendly approach of both sides, the lecturers and participants, and the spontaneity of the participants, who many times brought fun or clever ideas.

      Each new day featured a new topic, and for many of the participants, new Bible stories were told and discussed. A student volunteer recapped the story in Slovak, again reminding campers of the point of the story and allowing participants to understand it better. 

      Hard work, fun and understanding are the first three words that come to my mind when I think of this camp. It was our first online camp, a great challenge and at the same time a step into the unknown. But with hardworking people who can turn zoom learning into fun, you can really handle anything.

      We really appreciate the opportunity to work with American volunteers, and even more we appreciate the Americans' offer for further meetings.

      We would especially like to thank Mrs. Lýdia Naďová for organizing the camp and the American volunteers for their willingness to participate and prepare activities for the participants. We also thank the volunteers (students) who were willing to help with the organization of the camp and the daily meetings, and of course we thank the participants of the camp who came with a good mood every day.

      We look forward to further cooperation with the American team.

                                                                                                                               Alžbeta Chmelková

    • EGT cez prázdniny
     • EGT cez prázdniny

     • Vedenie Evanjelického gymnázia v Tisovci Vám oznamuje,

      že počas letných prázdnin bude škola pre verejnosť otvorená

       (vstup cez zadný vchod) v pracovných dňoch od 9.00 hod. do 11.00 hod.

      V prípade potreby nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle:

      sekretariát školy       047/55 11 700

       

      Zároveň Vám oznamujeme, že z dôvodu čerpania dovoleniek

      bude škola administratívne zatvorená

      v období od pondelka 19.07.2021 do piatka 13.08.2021.

      naliehavom prípade počas obdobia administratívneho zatvorenia školy

      sa môžete s nami skontaktovať na telefónnych číslach:

       

      V prípade nejakých špecifických požiadaviek a otázok (vedenie školy)

           Mgr. Miroslava Štefániková, riaditeľka (Hnúšťa) 0908 852 995

           Mgr. Jaroslava Szczyrbová, zást. riaditeľky (Tisovec) 0908 962 319

      V prípade iných požiadaviek alebo doručenia poštovej zásielky (THP úsek)

           Ing. Hana Homoľová, zást. pre ekonomické veci (Tisovec) 0911 179 854

           Mgr. Martina Paľová, sekretárka (Klenovec) 0903 492 746

           Zuzana Smitalová, referentka školy (Hačava-Skálie) 0917 247 531

       

      Za pochopenie Vám ďakujeme.

     • Bol to zvláštny školský rok.

     •  

      Sedem z desiatich mesiacov sme  sa učili online. Videli a počuli sme sa len cez obrazovku, a práca na počítači pri príprave hodín, či domácich úloh a zadaní nám zabrala veľa času.

      Zvládli sme to pomerne dobre. Všetci  sme sa veľa naučili, žiaci aj učitelia. Skúšali sme nové veci, nové metódy, aplikácie. Niečo fungovalo výborne, niečo trochu a niečo vôbec.

      Urobili sme aj veľa chýb, z ktorých sa pokúsime poučiť. Ale, kto nič nerobí, nič nepokazí.

      A my sme toho urobili aj napriek Corone veľa.

      Dôkazom toho je aj skutočnosť, že žiaci okrem školských povinností zvládli aj súťaže, projekty, či iné mimoškolské aktivity. Ocenenie si prebralo takmer 80 žiakov.

      Ďakujem všetkým žiakom, učiteľom aj zamestnancom za vynaloženú prácu a úsilie, ktoré venujú budovaniu školy. My všetci sme tými, ktorí tvoria značku EGT.

      Prajem nám všetkým požehnané letné prázdniny.

       

       

      It was a special school term.

      We learned online for seven out of ten months. We only saw and heard through the screen, and work at a computer to prepare lessons or homework and projects took a long time.

      We have managed it quite well. Both students, as well as teachers, have learned a lot. We tried new things, new methods, applications. Something worked great, something just a little, and something didn´t work at all.

      We have also made a lot of mistakes from which we will try to learn. But only the one who does nothing cannot be mistaken.

      And we did a lot despite Corona.

      The evidence is the fact that students have participated in many extracurricular activities, competitions, and projects. As a result, almost 80 students received their awards.

      I thank all the students, teachers, and staff for the work and effort in building the school.

      We are all the ones who make up the EGT brand.

      I wish us all a blessed summer vacation.

     • Kompostér ako odmena za prvé miesto v projekte Elektroodpad –Dopad.

     •  Aj napriek horúčavám, sme v pondelok 28.6. so skupinkou nadšencov zo 4.A  poskladali našu výhru- kompostér, ktorý bude slúžiť na recykláciu a zužitkovanie biodpadu z našej školy.

      Túto cenu sme získali ako odmenu za najaktívnejšiu školu na Slovensku zapojenú do projektu CEEV Živica a spoločnosti SEWA a.s. ELEKTROODPAD-DOPAD. Touto cestou sa chcem poďakovať za aktívnu prácu členkám akčného tímu Alžbete Chmelkovej, Julii Borošovej a Henriete Vengrínovej za aktivity, ktoré pripravovali  v priebehu celého školského roka. Veľká vďaka patrí aj všetkým vám, ktorí ste sa aktívne zapojili a priniesli elektro-odpad do nášho zberu ako aj hospodárskym pracovníkom, školníkom našej školy za ich pomoc.

      Gabika Antalová

    • Klíma nás spája
     • Klíma nás spája

     • Vďaka občianskemu združeniu Priatelia Zeme – CEPA hostila naša škola v mesiacoch máj a jún 2021 putovnú výstavu Klíma nás spája. Cieľom výstavy je formou fotografií a textu podať žiakom a učiteľom informácie o problematike klimatických zmien a inšpirovať žiakov k tvorivému prístupu ku globálnym, ekologickým a environmentálnym súvislostiam a problémom.

      Thanks to the civic association Priatelia Zeme –CEPA (Friends of the Earth – CEPA), in May and June 2021 our school hosted the touring exhibition Climate unites us. The aim of the exhibition is to provide students and teachers with information on climate change in a form of photographs and text and inspire them to a creative approach to global, ecological and environmental contexts and problems.

    • Výsledky prijímacích skúšok na EGT - jún 2021
     • Výsledky prijímacích skúšok na EGT - jún 2021

     • (pre šk. rok 2021/2022) 2.kolo

      Maximálny počet bodov na prijímacích skúškach z jednotlivých častí bol nasledovný:

                                                              - 50     

                                    OLYPMIÁDY          - podľa počtu ocenení     

                                    PSY                        - 118     

                                    EVB                        - 50     

                                    SJL a MAT              - 50     

                  

      Zápis sa bude konať 25. júna 2021 (t. j. piatok) od 13:00 do 14:00 hod.

    • Prváci na účelovom cvičení
     • Prváci na účelovom cvičení

     • 18.6.2021 sme sa učili trochu inak. My žiaci 1. ročníka sme sa po prvýkrát zúčastnili účelového cvičenia. Zo školy sme vyrazili o 8:00 hod. a do Rejkova nám to trvalo približne 50 minút. Po krátkej pauze sme sa začali rozprávať o tom, čo by sme robili, keby sa stratíme; keby stretneme divú zver; alebo keby sa zraníme. Potom sme sa venovali voľnočasovým aktivitám: ako hra s loptou alebo hádzanie frisbee. A, samozrejme, sme si nenechali ujsť ani tisovské sysle. Po vyše než troch hodinách zábavy sme sa pobrali domov. Radi by sme za tento úžasný deň poďakovali pani učiteľkám J. Potančokovej, J. Ovčiarikovej a M. Kubinskej. Už teraz sa nevieme dočkať na ďalšie účelové cvičenia.

      18.6.2021 was a different school day. We, students of the first year, participated in a purposeful exercise for the first time. We started our exercise in Tisovec and our destination was Rejkovo. It took us about 50 minutes to get there. After a short break we began to talk about "what to do if we are lost"; "what to do if we get injured" and about "what to do if we encounter wild animals". Then we did some group activities like playing with a ball or a frisbee. Last but not least, we went to take a look at Tisovec's ground squirels. After more than three hours of fun we decided to head home. We would like to thank Ms. J. Potančoková; Mrs. M. Kubínska and Mrs. J. Ovčiariková for this great day and we can't wait to participate in another purposeful exercise.

      Tereza Motyčková a Róbert Bejtic

    • Účelové cvičenie – 2. ročník
     • Účelové cvičenie – 2. ročník

     • 17.6. 2021 sme sa opäť po dlhej karanténnej dobe mohli zúčastniť účelového cvičenia v Rejkove v Tisovci.

      My, žiaci 2. ročníka, sme absolvovali účelové cvičenie v Rejkove, počas ktorého sme preberali, ako sa orientovať v teréne, ako sa zachovať v krízových situáciách v prírode, čo robiť, ak sa niekto zraní. Spoločne sme si pripravili opekačku, vyrobili sme si ražne, založili oheň a najedli sa opekaných dobrôt. Celým účelovým cvičením sa niesla dobrá nálada a užívali sme si aj spoločné športové aktivity.

      Ďakujeme pani riaditeľke Mgr. Miroslave Štefánikovej a zodpovednej vyučujúcej pani PaedDr. Miriam Kubinskej za príjemnú atmosféru a zorganizovanie účelového cvičenia.

      On the 17th of June, again, after a long time in quarantine, we were able to participate on purposeful exercise in Rejkovo in Tisovec.

      We, the students of the 2nd year, took part in the purposeful exercise in Rejkovo, during which we discussed how to orientate oneself in the field, how to behave in crisis situations in nature, what to do if someone is injured. Together we prepared a barbecue, made roasters, started a fire and ate roasted goodies. We were in a good mood during the whole purposeful exercise and we also enjoyed some sports activities.

      We’d also like to thank our headmistress Mrs. Štefániková and our teacher Mrs. Kubinská for the good atmosphere and for the organization of this event.

     • EGT v Záježovej

     • Náš tím projektu Hurá von s Pl@ntNetom v zložení : Mgr. Gabriela Antalová, Denis Dovala, Milota Rajchelová, Emma Karasová a Alžbeta Chmelková bol vybraný medzi päť najlepších škôl z celého Slovenska za najinšpiratívnejšiu infokampaň projektu.

      V dňoch od 7.6 do 9.6. 2021 sme sa zúčastnili odmenového pobytu v školiacom centre CEEV Živica v Záježovej. Počas pobytu sme odprezentovali svoju prácu pred zástupcami škôl a tvorcom aplikácie Pierrom Bonnetom z Francúzska, naučili sme sa mnoho nového, zažili sme množstvo zábavy, team-buildingovych aktivít a získali sme nových priateľov. Výstupom projektu bude pripravovaný dokument o využití aplikácie Pl@ntNet na vyučovaní pre širokú verejnosť v ktorom budeme účinkovať.

      Chceme sa poďakovať CEEV Živica, Ivane Poláčkovej a Františkovi Cimmermanovi za spoluprácu a príjemný pobyt.

      Our team of the project Hurá von s Pl@ntNetom which consists Mgr. Gabriela Antalová, Denis Dovala, Milota Rajchelová, Emma Karasová and Alžbeta Chmelková, was chosen within the five best schools in Slovakia for the most inspiring info campaign of the project.

      We participated in a reward stay at the CEEV Živica educational center in Záježová between the days of 7th and 9th June. During the stay, we presented our work in front of school representatives and Pl@ntNet application creator Pierre Bonnet from France. We learnt lots of new things, experienced a lot of fun and team building activities and we found new friends there. The output of the project will be a prepared public document on the use of the Pl@ntNet application for teaching in which we will participate

      .We would also like to thank CEEV Živica, Ivana Poláčková and František Cimmerman for cooperation and a pleasant stay in Záježová. 

      Text : Alžbeta Chmelková, Gabriela Antalová Foto: CEEV Živica

     • Deň narcisov

     • Žiaľ, aj rok 2021 pokračuje v znamení koronavírusu. Napriek mnohým uvoľneniam opatrení proti šíreniu covidu sa jubilejný - 25. ročník  Dňa narcisov - musí zaobísť bez našich tradičných dobrovoľníkov v uliciach. EGT je škola, ktorá dôverne Deň narcisov pozná, pretože naši žiaci boli nenahraditeľnými pomocníkmi pri zbierke v uliciach. Veľmi sme dúfali, že toho roku už budeme zbierku organizovať opäť. Vzhľadom k situácii, aj keď nie tradične, Deň narcisov nemôže mať pauzu, lebo ani rakovina pauzu nemá. Pacienti našu pomoc potrebujú, preto potrebujeme Deň narcisov, ktorý je najväčším zdrojom príjmu na pokrytie všetkých nákladov spojených s projektami pre ľudí s onkologickým ochorením, ale tiež na projekty preventívne - pre zdravú populáciu.

       Boli by sme Vám  veľmi vďační, ak by ste podporili Deň narcisov. 

      Od 7.6. do 20.6. je možné zaslať SMS na  číslo 848 (v hodnote 3 eurá).

      Veríme, že i keď iný, ako tradičný, aj tento ročník Dňa narcisov nám umožní naďalej poskytovať účinnú pomoc onkologickým pacientom, ktorí sa na nás s dôverou a nádejou na pomoc obracajú. 

    • Úspech v sociálnom podnikaní
     • Úspech v sociálnom podnikaní

     • Sociálne podnikanie

      Sociálne podnikanie je medzinárodná súťaž, ktorá spája mladých a nápaditých ľudí, študentov stredných a základných škôl, ktorí chcú riešiť sociálne problémy v rôznych oblastiach našej spoločnosti. Naša spoločnosť Divergent preto neváhala a vytvorila tím Sociálneho podnikania, ktorý vymyslel skvelý nápad – Časostroj, s ktorým reprezentovali firmu v súťaži, kde sa zúčastnilo ďalších 250 škôl z celého Slovenska.

      Prvý školský týždeň po korona-pauze sme sa my, Tereza Fedorová, Kristína Stieranková a Dominika Šinková, žiačky štvrtého ročníka, zúčastnili národného finále v projekte Social Innovation Rely. Finále sa konalo 11. mája a prebiehalo online formou prostredníctvom MS Teams. Spomedzi desiatich najlepších tímov sme sa umiestnili na treťom mieste, čo považujeme za obrovský úspech.

      Časostroj je aplikácia, Google mapa, ktorej úlohou je oživiť spomienky pamätníkov. Spoluprácou so seniormi dokazujeme, že aj ich veková kategória je pre spoločnosť dôležitá a ich zážitky môže prežívať práve pomocou nášho projektu. Autentickou audio-nahrávkou, či fotkami približujeme prijímateľovi príbehy seniorov a ich spomienky na dané miesto, budovu či kultúrnu pamiatku, tak udržujeme pomocou Časostroja stále nažive.

       

      Social Innovation Relay

      Social Innovation Relay is an international competition connecting young and creative students from primary and high schools who want to deal with social problems in different areas of today´s society. Therefore, our school company Divergent did not hesitate, and has created a Social Entrepreneurship team. The team of three students came up with a great idea – The Time Machine, with which they represented our company in this competition. Another 250 teams from different Slovak schools took part in this project.

      The first week after being back at school, did we, Tereza Fedorová, Kristína Stieranková a Dominika Šinková, 4 graders, participate in the national final round of Social Innovation Relay. It took place on May 11, via MS Teams. Among 10 Slovak teams, we won the third place and we see it as a great success.

      The Time Machine will be an application – Google map. Its role will be to bring old memories back to life. By cooperating with the elderly we can show them, that they are very important part of our society and their memories can be shared with other people through our unique project. Thanks to the authentic audio recordings and photos connecting with certain places, will we interpret the memories of our grandparents to the users of the application. This way, we will keep those memories alive for other generations.

       

      TEXT: Terka Fedorová

      PREKLAD: Kristína Stieranková

    • EGT online letný anglický tábor
     • EGT online letný anglický tábor

     • Pozor!!!

      Prichádza informácia práve pre TEBA!

      Nevieš čo budeš robiť počas letných prázdnin?

      Tak neváhaj a prihlás sa na „EGT online letný anglický tábor – ATTRACTION“, ktorý organizuje Evanjelické gymnázium v Tisovci v spolupráci s americkými organizáciami Mission of Christ a Concordia University v Nebraske.

       

      Letný tábor sa uskutoční v dňoch od 19. júla do 23. júla 2021, v čase od 13:00 do 15:00 hod. z pohodlia domova, cez webovú aplikáciu ZOOM. Určený je pre žiakov 7. – 9. ročníka ZŠ a stredoškolákov vo veku od 13 do 16 rokov. Cena tábora je zadarmo. Jediné, čo potrebuješ urobiť, je zaregistrovať sa do 25. júna 2021 a musíš mať počítač s kamerou, reproduktormi a internetovým pripojením. Šancu na účasť v letnom tábore má ten, kto sa prvý prihlási. Berieme len prvých 30 zaregistrovaných.

      Link na registráciu (prihlasovací formulár): https://forms.gle/AeKh2g2KGpfnb7CZ8

       

      Prečo by sa mal prihlásiť?

      Lebo ... chceš stretnúť nových ľudí z druhej polovice zemegule?

      Lebo ... sa obávaš, že zabudneš angličtinu počas letných prázdnin?

      Lebo ... sa chceš zlepšiť v angličtine zábavnou formou cez skupinky, väčšie skupinové aktivity - zamyslenia, hry, konverzáciu, či modlitbu?

      Lebo ... si chceš precvičiť rozprávanie a počúvanie s rodenými Američanmi tvárou tvár?

      Lebo ... chceš niečo zažiť toto leto namiesto osamelého a nudného sedenia doma?

       

      Je zabezpečené aj tlmočenie – žiakmi našej školy z vyšších ročníkov.

       

      Kontaktná osoba

      Mgr. Lýdia Naďová, školská farárka

      Evanjelické gymnázium, Jesenského 836, 980 61 Tisovec

      E-mail: lydia.nadova@egt.sk

      Tel. č.: 0907 070 621

       

      „Veď Boh nám nedal ducha bojazlivosti, ale ducha sily, lásky a rozvahy.“

      2 TIM 1:7

     • GRADUATION CEREMONY 2021

     • V piatok 28. mája 2021 sa po roku opäť za prísnych epidemických opatrení konala definitívna rozlúčka s našimi piatakmi - slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení – GRADUATION.
      Podujatie začalo bohoslužbami v Evanjelickom kostole v Tisovci, kde slávnostnú kázeň predniesol biskup ZD ECAV Mgr. Ján Hroboň.
      Potom riaditeľka školy, Miroslava Štefániková, predstavila prítomných hostí. Oficiálnu časť moderovali žiaci EGT Henrieta Vengrínová a Lukáš Ferencz. Preberanie vysvedčení spestrilo aj čítanie ,,častušiek“, keďže tohtoroční absolventi boli vinou Corony ochudobnení o stužkovú slávnosť.

      Prítomným sa prihovorili triedne učiteľky RNDr. Jana Kobelová a Mgr. Erika Guzmová. Za 5.A predniesli poďakovanie Marianna Dobisová a Slavomír Šmídt. Za 5.B sa prihovorili absolventi Lea Domská a Alex Milan Koščo.

      Po prevzatí vysvedčení nasledovalo odovzdávanie ocenení  Laudatio Industriae, ktoré v tomto roku získali – Janka Baranová (5.B), Marianna Dobisová (5.A), Pavel Chmelko (5.B) a Slavomír Šmídt (5.A).

      Po zaznení študentskej hymny Gaudeamus Igitur sa prostredníctvom videoprojekcie absolventom prihovorila školská farárka Mgr. Lýdia Naďová a bývala lektorka Stephanie Parkinson – Lund.


      Na záver oficiálnej časti v kostole pani Mgr. Iveta Jančíková v mene rodičov pogratulovala absolventom a poďakovala učiteľom za úsilie, ktoré vynaložili pri vzdelávaní ich detí.

      Našim absolventom želáme všetko dobré do ďalšieho osobného, študijného a profesijného života.

      A veríme, že si uchovajú pekné spomienky na študentský život na našej škole.

      video TU fotky TU

       

      -----------------------------------------

       

      On Friday, May 28, 2021, after a year, and again under strict epidemic measures, a final farewell, the GRADUATION, was held for our 5th graders.

      The event began with services in the Evangelical Church in Tisovec, where Bishop ZD ECAV Mgr Ján Hroboň delivered the solemn preach.

      Then the school principal Miroslava Štefániková introduced the guests present. The official part was presented by EGT students Henrieta Vengrínová and Lukáš Ferencz. Reading the certificates was enriched by  " častuška"  reading ( a short funny poem about individual students) since due to Corona the graduates missed their Ribbon Night

      The class teachers RNDr. Jana Kobelová and Mgr. Erika Guzmová made their speeches. Graduates Marianna Dobisová and Slavomír Šmídt thanked for 5.A. students and graduates Lea Domská and Alex Milan Koščo spoke for 5.B.

      Then Laudatio Industriae awards were given to Janka Baranová (5.B), Marianna Dobisová (5.A), Pavel Chmelko (5.B) and Slavomír Šmídt (5.A).

      After the student anthem Gaudeamus Igitur, the graduates were greeted by school pastor Mgr. Lýdia Naďová and former lecturer Stephanie Parkinson - Lund.

       

      At the end of the official part, Mrs. Mgr. Iveta Jančíková congratulated the graduates and thanked the teachers for their efforts in educating their students.

      We wish our graduates all the best for the following personal, study, and professional life.