• Poďakovanie študentke Aničke Luptákovej
     • Poďakovanie študentke Aničke Luptákovej

     • Milá pani riaditeľka a triedna pani profesorka,týmto chceme poďakovať Vašej študentke z nášho Cirkevného zboru ECAV Lučenec Aničke Luptákovej, ktorá sa ako  dobrovoľníčka  prihlásila pomôcť pri varení polievky pre bezdomovcov. Náš Cirkevný zbor ECAV Lučenec už 4 roky varí polievku pre bezdomovcov, a tým sa zapája do charitatívnej   služby kresťanských cirkvi v meste Lučenec,ktoré od konca októbra do začiatku apríla  sa striedajú pri varení polievky pre bezdomovcov. Táto polievka sa vydáva v Nocľahárni pre bezdomovcov na Olbrachtovej ulici.  V stredu, 9.12.2020 sme spolu s Aničkou na fare navarili  polievku na stredu a na štvrtok, cícerovú a kapustovú.  Boli sme ju  spolu vydať v Nocľahárni od 12:00 do 13:00 hod.  Veľmi si vážime jej ochotu aj záujem, čo je ojedinelé, lebo väčšinou sa do našej služby zapájajú dôchodcovia.  Verím, že je to dobrá skúsenosť aj pre ňu. Prikladáme aj fotku, ktorú sme si spolu urobili, škoda, že nám nenapadlo odfotiť sa aj pri výdaji polievky v Nocľahárni. Týmto  zároveň prosíme o jej ospravedlnenie za neúčasť na dištančnom vyučovaní. S pozdravom Mária Hroboňová, ev. farárka a Ľudovít Hroboň, zborový farár CZ ECAV Lučenec

     • Workshop v piatom ročníku

     • Aj v tomto školskom roku predmetová komisia anglického jazyka pripravila päť dní rôznorodých aktivít zameraných na prípravu na písomný test z anglického jazyka. Žiaci absolvovali vyučovanie v blokoch, ktoré boli zamerané na čítanie s porozumením, počúvanie s porozumením, zhrnutie gramatických javov týkajúcich sa slovies- gramatických časov, podmienkových viet, trpného a činného rodu. Štvrtý blok bol zameraný na utvrdenie si vedomosti v oblasti využívania členov, jednotlivých zámen ako aj  čísiel a rodov podstatných mien. Cieľom piateho bloku bolo zopakovať si a utvrdiť si vedomosti týkajúce sa slovotvorby v angličtine.  Posledný deň workshopu bol venovaný simulácii on line maturitného testu. Žiaci cez portál Edu page absolvovali maturitný test, kde po jeho ukončení zistili svoj výsledok okamžite. V rámci workshopu sa zoznámili s rôznymi prístupmi a stratégiami, ktoré sa využívajú nielen pri maturitnom testovaní, ale aj pri rôznych medzinárodných skúškach.

      Workshop in the fifth year

      Also this school year, the English Department prepared five days of various activities aimed at preparation for a written test in English. Students learnt in blocks, which were focused on reading comprehension, listening comprehension, summary of grammatical phenomena, including verbs-grammatical tenses, conditional sentences, passive and active voice. The fourth block was focused on consolidating knowledge in the use of articles, individual pronouns as well as numbers and genera of nouns. The aim of the fifth block was to review and consolidate their knowledge of word formation in English. The last day of the workshop was dedicated to the simulation of the online Maturita test. Studnts through the Edu portal page took the Maturita  test, where they found out their result immediately after its completion. During the workshop, they got acquainted with various approaches and strategies that are used not only for  Maturita testing, but also in various international exams.

      (ZV)

    • Vianočná pošta
     • Vianočná pošta

     • Ahojte egéťáci :-)

      Za pomoci školského časopisu môžete vyčarovať úsmev na tvári vašich spolužiakov, učiteľov či kamarátov z EGT. Pýtate sa ako? Tu je návod: zaprajte im prostredníctvom vianočnej pošty krásne sviatky. Napíšte vinš (nezabudnite dopísať meno odosielateľa a prijímateľa + triedu) na mail: skolskycasopisegt@gmail.com, najneskôr do 13.12. 2020. Všetky priania uverejníme v najbližšom čísle nášho časopisu Inteligent. Aj takýmto spôsobom môžete urobiť niekomu nesmiernu radosť :-)

    • Workshop čitateľskej gramotnosti
     • Workshop čitateľskej gramotnosti

     • V dňoch od 30.11. do 04.12. 2020 sa žiaci štvrtého ročníka zúčastnili online workshopu s názvom Čitateľská gramotnosť. Cieľom workshopu bolo, aby si žiaci osvojili čitateľské zručnosti potrebné na efektívnu prácu s textom. Počas celého týždňa pracovali naši zverenci s rozličnými druhmi textov a o ich usilovnosti svedčia aj vysoké výsledné percentá zo záverečného testu. Veríme, že po ukončení workshopu egeťáci disponujú takými čitateľskými kompetenciami, ktoré im umožnia zvládnuť externú časť maturitnej skúšky bez akýchkoľvek stresov a s excelentnými výsledkami :-)

    • Workshop kritického myslenia
     • Workshop kritického myslenia

     • V dňoch  od 30. 11. do 4. 12. žiaci sa  prvých ročníkov zúčastnili workshopu kritického myslenia. Cieľom workshopu bolo vytvoriť argumentačnú esej na tému Písanie domácich úloh je prežitok. Môžeme konštatovať, že všetci žiaci pracovali  veľmi dôsledne a pozorne. Naučili sa pracovať s argumentami,  dokazovať ich a používať. Dokázali používať rôzne zdroje informácií   a zaznamenávať ich. Veríme , že poznatky , ktoré získali na workshope, využijú aj v budúcnosti na iných vyučovacích predmetoch.

    • Workshop finančnej gramotnosti
     • Workshop finančnej gramotnosti

     • V dňoch 30.11. až 4.12. sa na našej škole realizoval workshopový týždeň v netradičnej forme. Zúčastnili sme sa ho dištančne, formou online hodín. My, tretiaci, sme sa tento týždeň zamerali na tému finančnej gramotnosti. Týždeň sme odštartovali spoločným stretnutím, kde sme sa oboznámili s témou a plánom na nasledujúce dni. Boli sme rozdelení do skupín, v ktorých sme pracovali na zadaných úlohách. Venovali sme sa finančnej matematike, dozvedeli sme sa viac o finančnom trhu a o nástrahách práce s financiami. V stredu nás čakala prvá hodina s externou prednášajúcou, p. Rosiarovou Hláskovou, kde sme si vyskúšali vypĺňanie daňového priznania. Vo štvrtok sme mali prednášku s p. Havrilom zo spoločnosti Partners Group, ktorý nám predstavil finančné plánovanie. Posledný deň sme zavŕšili prednáškou s p. Perončíkovou zo spoločnosti OVB Allfinanz a.s., kde sme sa dozvedeli užitočné informácie o II. pilieri. Všetky prednášky boli veľmi zaujímavé a získali sme množstvo nových informácií, ktoré nám v budúcnosti určite pomôžu. V mene ročníka by som sa chcela poďakovať všetkým prednášajúcim a samozrejme aj pani učiteľkám, ktoré nás týmto týždňom sprevádzali.

      J. Šuhajová, 3.A trieda

      The workshop week was held in our school from November 30th to December 4th in a non-traditional form. We participated in it in the form of online classes. We, the third graders, focused on the topic of financial literacy. We started the week off by talking through the week's plan and we were acquainted with the topic. We were divided into groups in which we worked on the assigned tasks. We focused on financial mathematics, we learned more about the financial market and our upcoming work with finances. On Wednesday we had the first lesson with an external lecturer, Mrs. Rosiarová Hlásková, where we tried filling in the tax return. On Thursday we had a lecture with Mr. Havrila from the Partners Group, who presented financial planning to us. We finished off with a lecture with Mrs. Perončíková from OVB Allfinanz a.s., where we learned more about the II. pillar. All topics were very interesting and we got a lot of new information that will help us in the future. On behalf of both of the classes, I would like to thank all the lecturers and, of course, the teachers who accompanied us throughout the week.

      J. Šuhajová, 3.A trieda

    • Workshop mediálnej výchovy
     • Workshop mediálnej výchovy

     • V dňoch od 30.11 do 4.12 prebiehal na našej škole workshopový týždeň. Aj napriek obmedzeniam dištančného vzdelávania sme pre žiakov pripravili zaujímavý program. V druhom ročníku prebiehal workshop mediálnej výchovy, ktorý bol zameraný na prevenciu a médiá.

      V pondelok sa žiaci oboznámili s médiami a publicistickým štýlom. O drogových závislostiach žiaci besedovali s pani Erikou Botlíkovou z organizácie Slovensko bez drog.

      V utorok sme pokračovali v tejto téme o nelátkových závislostiach. Pripomenuli sme si Deň Červených stužiek ako deň boja proti HIV/AIDS pozretím filmu Anjeli a prednáškou o tomto ochorení. Pestrý program pokračoval rovesníckym vzdelávaním, ktoré pripravili žiačky Alžbeta Chmelková a Júlia Borošová na tému O čom médiá mlčia – „Kazítka“ v elektronike vrámci projektu ElektroodpadDopad. O svojej práci nám porozprávala pani redaktorka TV JOJ Edita Hutková, ktorá sa venuje najmä spravodajstvu a Kriminovinám JOJ v našom regióne.

      Utorok a streda bola venovaná hoaxom, o ktorých žiakom prednášala pani riaditeľka Mgr. Miroslava Štefániková a pán Remeň. O počítačovej kriminalite a bezpečnosti na internete žiakom rozprávala kpt. Mgr. Lenka Lásová preventistka z PZ SR.

      Štvrtok sme venovali bezpečnému správaniu sa na internete sledovaním náučných videí z portálu ZMUDRI.sk a ukážok z filmu o počítačovej kriminalite a detskej pornografií „V sieti“. Žiaci absolvovali besedu o kyberšikane s pani psychologičkou Janou Cirákovou z CPPPPaP Rimavská Sobota.

      V piatok žiaci prezentovali svoje skupinové práce, ktoré tvorili počas celého týždňa na vybrané témy týkajúce sa prevencie. Ich práce boli vytvorené v publicistickom štýle. Napriek tomu, že pracovali znevýhodnení len v online prostredí, ich prístup bol veľmi svedomitý, ich práce boli originálne a nekonvenčné.

      Chcela by som sa poďakovať všetkým kolegom: pani Štefánikovej, Szczyrbovej, Ovčiarikovej, Dúbravskej, Kubinskej a pánovi Remeňovi za spoluprácu.

      Veľká vďaka patrí všetkým pozvaným hosťom, ktorí po prvýkrát prednášali cez internet a boli ochotní aj napriek ťažkostiam zúčastniť sa na našom workshope.

      Ďakujem aj žiakom za ich aktívny prístup a výbornú spoluprácu počas celého týždňa.

      Gabriela Antalová

     • BLAHOŽELÁME po druhý krát....

     • Konečne sa dozvedáme výsledky zo súťaže VIVAT GEORGIUS TRANOSCIUS (VGT).

      VGT je už 7. ročník medzinárodnej súťaže družobných gymnázií, ktoré chcú vytvárať priestor pre inšpiráciu, vzdelávanie a výmenu skúseností mladých ľudí.
      Základom je významná historická osobnosť – evanjelický kňaz Juraj Tranovský, ktorý sa narodil v Sliezsku na Morave, pôsobil v Poľsku, Česku a na Slovensku, kde i zomrel.


      Súťaž prebieha v žánrových kategóriách: duchovná poézia a próza (básne, duchovné zamyslenia, glosy), duchovná pieseň (autorská-vlastný text i hudba) – len pre gymnáziá, výtvarná, fotografická a filmová tvorba na duchovnú tému. Súťažiaci sú rozdelení do troch vekových skupín: 1.stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ a gymnáziá. Cieľom súťaže je prezentovať svet a hodnoty mladého človeka, ktorý je nielen ich príjemcom, ale hlavne ich tvorcom, uchovávateľom a šíriteľom.

      Našu školu zastupovali 6 žiaci v rôznych kategóriách. Avšak nakoniec  dve z nich sa umiestnili na krásnych miestach v literárnej kategórií – duchovná poézia.

      Alžbeta Smitalová na 2. mieste – s básňou Kamila a Martina Kováčiková na 1. mieste – s básňou Srdce.

      Ich básne a možno aj iné ukážky tejto súťaže zverejníme možno v ďalšom čísle nášho školského časopisu.

      SME HRDÍ NA VÁS a nech aj naďalej Vás vedie Duch Boží a inšpiruje k hodnotnej tvorbe, ktorá osloví každú generáciu...

      ...a samozrejme odmena je už na ceste k Vám...


      Povzbudzujeme aj ostatných žiakov našej školy, aby preukázali svoje talenty vo vyššie spomenutých oblastiach.

     • Gratulujeme výherkyni kvízu

     • Výhercom kvízu, ktorý sme zverejnili v školskom časopise Inteligent v rámci týždňa vedy a techniky, sa stáva Dominika Murínová z III.A triedy. Srdečne gratulujeme a v priebehu budúceho týždňa k Dominike poputuje aj balík s výhrou.

    • Študentská firma má za sebou Valné zhromaždenie konané netradičnou formou
     • Študentská firma má za sebou Valné zhromaždenie konané netradičnou formou

     • Vedenie našej tohtoročnej študentskej firmy Divergent predstúpilo pred akcionárov s cieľom získať podporu pre svoj podnikateľský plán.

      Valné zhromaždenie sa konalo vo štvrtok 19. 11. 2020 online formou v prostredí GoogleMeet.

      Na Valnom zhromaždení bolo prítomných 30 akcionárov, ktorí celkovo disponovali 80 hlasmi zo 100,.V úvode akcionári odsúhlasili program, jednotlivých členov orgánov VZ a stanovy. Nasledovalo prezentovanie podnikateľského plánu.

      Moderátorkou Valného zhromaždenia bola Emma Karasová, ktorá vždy postupne vyzvala vedenie firmy, aby predstavili svoje oddelenie.

      Ako prvý bol prednesený príhovor prezidentky Nikoly Machničovej, ktorá vo svojej reči spomenula všetky dôležité informácie o našej firme. Postupne potom predstavovali svoje oddelenia Andrej Repa (viceprezident pre ľudské zdroje), Veronika Pribylinová (manažér pre marketing), Lucia Fiľová (viceprezident pre výrobu), Emma Karasová (riaditeľka plesu), Barbora Gigacová (vedúca športového oddelenia), Michal Mihály (viceprezident pre financie) a Jakub Smital (riaditeľ zájazdu). Po zodpovedaní všetkých otázok akcionárov, bol podnikateľský plán a tým aj predstavenstvo našej firmy schválené. Posledným hlasovaním akcionári schválili členov dozornej rady.

      Aj keď toto Valné zhromaždenie bola jedna z výziev, ktoré postupne tento rok musíme zvládať, môžem v mene celej firmy povedať, že sme ho zvládli na jednotku a bez žiadnych nečakaných komplikácii, aj keď sme ho museli organizovať online formou.

      Text a foto: Matej Hank
      Preklad: Lucia Pohorelcová

      The student company has carried throught the General assemble in a non-traditional way.

      This year´s student company management has come to the shareholders in order to get their support for their business plan.

      General assemble was held online via GoogleMeet on Thursday 19th of November 2020.

      The General assemble was attended by 30 shareholders, who disposed of a total of 80 votes out of 100. In the begining the shareholders approved the agenda, individual members of the authorities of General assemble and bylaws. A presentation of the business plan followed.

      Emma Karasová was featured as the moderator of the program. Her job was to call out individual members of the management to introduce their departments.

      First, the company president Nikola Machničová, recited her speech, in which she mentioned all of the important information about our company. Afterwards Andrej Repa (vice president of human resources), Veronika Pribylinová (marketing manageress), Lucia Fiľová (vice president of production), Emma Karasová (prom director), Barbora Gigacová (head of sports department), Michal Mihály (vice president of finance) and Jakub Smital (trip director) introduced their departments. After answering all question from shareholders the business plan was approved and thus also the board of directors of our company. The shareholders approved members of the board of supervisors with the last voting.

      Even though this General assembly was only one of the challenges we have to manage throughout the year, I can say, in the name of our company, that we managed it without any complications although we had to run it online.

     • November 89 a EGT

     • V týchto dňoch si pripomíname 31. výročie Nežnej revolúcie. Nie je to okrúhle výročie, navyše opatrenia súvisiace s pandémiou korona vírusu  neumožňujú masové dôstojné pripomenutie si tohto významného medzníka  našich novodobých dejín. Urobili sme  to v škole a v meste vlani vo veľkom štýle,  vrátiac sa 30 rokov dozadu ,  pripomenúc si tieto udalosti manifestáciou, štrnganím  kľúčov,  prejavmi, hudbou. Všetko pripravili a zorganizovali žiaci. 

      Medzi významné a pozitívne výsledky Novembra 89 patrí aj založenie a pôsobenie našej školy. Dopad EGT má celoslovenský rozmer.  Výrazne však   ovplyvnil aj život v Tisovci a v regióne. Tisovčania veľmi ústretovo  privítali vznik novej školy, boli nápomocní pri jej vzniku a v období  rekonštrukcie budovy.  Na druhej strane  škola priniesla i benefity mestu. Zvýšila sa kúpna sila, narástli tržby, aj v krčmách. Tisovčania si prenajímaním bytov žiakom finančne prilepšili.  Deti dostali výborné vzdelanie, ktoré im otvorilo možnosti na trhu práce nielen doma, ale aj vo svete. Niektoré mohli študovať v rámci výmenného programu v USA, čo bez tejto možnosti by si  niektoré rodiny sotva mohli finančne dovoliť. Niektorí Tisovčania  sa dostali v rámci spolupráce s mestom Shenandoah  v Iowe  do Ameriky. Viacero rodín prišlo do kontaktu s Američanmi, buď s dobrovoľníkmi alebo učiteľmi. Treba povedať, že sa svojej hostiteľskej úlohy zhostili  na výbornú. Dodnes títo ľudia s láskou spomínajú na vynikajúce pohostinstvo, chutné jedlo a priateľskú atmosféru, ktorú v na Slovensku a v Tisovci  zažili. V rámci programov Európskej únie,  v programe školských firiem naše deti navštívili viaceré európske krajiny a my sme boli  recipročne hostiteľmi žiakov a učiteľov týchto krajín.   To nás  môže naplniť hrdosťou, že sme boli prirodzenými ambasádormi našej krajiny. Tisovec pozná generál v Pentagone,  poznajú ho v Bielom  dome. Koľkí slovenskí žiaci sa môžu pochváliť  gratuláciou od manželky bývalého amerického prezidenta Laury Bush  k maturite? Škola svojimi aktivitami, debatný klub, spevokoly, športové akcie a iné   urobila výborné meno mestu, dostala Tisovec do médií. Tisovec navštívili významné slovenské  osobnosti, včítane prezidentov  SR. Naši absolventi radi spomínajú na Tisovec a robia mu dobré meno.

      Toto všetko sa mohlo udiať vďaka zmene spoločenských pomerov pred 31 rokmi. Je dobré a nádejné, že idey Nežnej revolúcie, sloboda, demokracia, spravodlivosť, slušnosť,  dodržiavanie ľudských práv sú súčasťou  vzdelávania v škole, ktorá vznikla  po  Nežnej revolúcii.

      Helena Pašiaková, emeritná riaditeľka, členka Klubu 89

      Príspevok je skrátenou a upravenou verziou článku, uverejnenom na  mestskom webe.

       

    • Galéria myšlienok
     • Galéria myšlienok

     • Počas februára 2020 na Evanjelickom gymnáziu v Tisovci vznikala Galéria myšlienok, projekt pod koordináciou Natálie Hruškovej.

      Galéria je výchovno- umeleckým projektom, ktorého cieľom je nielen sprostredkovať estetický zážitok, ale i zdôrazniť vplyv hodnôt na bytie jednotlivca a vyzdvihnúť možnosť skvalitnenia života skrz nájdenie osobných odpovedí na otázky života.

      Galéria, pozostávajúca z nefiltrovaných odpovedí študentov, návštevníka jemne vovádza do hlbokých úvah a nalieha na potrebu sformulovania vlastných odpovedí na neúprosne bijúce otázky bytia.

      Pre pandemické reštrikcie galéria nadobudla i virtuálnu podobu, ktorú môžete nájsť na: www.galeria-myslienok.com

    • Kam po strednej
     • Kam po strednej

     • Vyšlo ďalšie číslo časopisu Kam po strednej, ktorého cieľom je pomôcť stredoškolákom pri výbere vysokej školy.

      Téma októbrového čísla je zameraná na štúdium prírodných vied, v časopise sú však informácie aj o štúdiu iných odborov. 

      Na každú strednú školu sme poštou poslali jedno vydanie časopisu.Veríme, že ste ho dostali.

      Časopis nájdete aj na webstránke:

      https://narodnekariernecentrum.sk/casopis-pre-stredoskolakov/

     • Staňme sa Anjelmi radosti.

     • Milí žiaci, rodičia, učitelia a priatelia EGT

       

      Pozývame Vás zapojiť sa do prekrásneho celoslovenského projektu, v ktorom každý z Vás môže byť tieto Vianoce pre nejakého starčeka Anjelom radosti, potešenia a zahriatia pri srdiečku.

      Všetci, ktorým nám to bude dopriate, spejeme k starobe. Všetci túžime celý život po láske, teple domova, po objatí... Doprajme tento pocit starčekom v domovoch dôchodcov a naplňme krabicu od topánok nielen darčekmi, no hlavne láskou a  milým prianím. Možno práve tento darček bude tým jediným, ktorý ich tieto Vianoce poteší.

       

      Čím a ako naplniť  krabicu od topánok sa dozviete na stránke www.kolkolasky.sk

      a v letáčiku. Zabaliť ju treba osobitne spodok a osobitne vrch, previazať špagátom(nemusí byť), kvôli následnej bezpečnostnej kontrole. 

       

      Kontaktnou osobou pre Klenovec, Hnúšťu,Tisovec a okolie je pani Andrea Roháriková.

      V prípade záujmu ju kontaktujte messengerom, alebo mailom rohadka@gmail.com

       

      Vaša krabica plná lásky môže potešiť dôchodcov v domovoch v  Klenovci, Tisovci aj v Hnúšti a verím, že sa nám to spolu podarí

       

      Zbiera sa v termíne   🔔23.11. - 6.12. 2020🔔

       

      ZBERNÉ MIESTA v Hnúšti:

                  - Basta- Záhradkárske potreby

                  - Kvetinárstvo Tulipán 

      ZBERNÉ MIESTO v Klenovci:

                  - Kvetinárstvo Lavender Alenka Figuliová

      ZBERNÉ MIESTA v Tisovci :

                   -Kvetinárstvo Tulipán

                   -MsKS Tisovec

       

      Tu môžete krabicu odovzdať v priebehu vyššie uvedených dvoch týždňov. Je ťažká doba a je potrebné dodržať všetky protipandemické opatrenia, ktoré sú uvedené na zdieľanej stránke.

       

      Ďakujeme všetkým a poprosíme zdieľať, aby sa o tom dozvedeli všetci tí, ktorým robí radosť potešiť druhého.

       

     • EGT medzi najlepšími školami JA Europe.

     •  

      Evanjelické gymnázium v Tisovci ja dlhé roky súčasťou programu JA Europe, ktorá  je najväčšou neziskovou organizáciou v Európe zameranou na prípravu mladých ľudí na zamestnanie a podnikanie.

      V minulom školskom roku bolo do programov JA Europe zapojených 55 000 škôl v 40 krajinách.

      Ceny Enterpreneurial School Awards sú každoročným ocenením vynikajúcich škôl, ktoré sa zasadzujú za vzdelávanie v oblasti podnikania v celej Európe.

       Do 6.ročníka The Enterpreneurial School Awards bol o vybraných a ocenených  39 škôl z 25 krajín sveta pre ich podnikateľskú víziu a vynikajúcu implementáciu programov výučby podnikania.

      Máme veľkú radosť , že sme boli medzi ocenenými školami a mohli sme byť súčasťou  online medzinárodného stretnutia ocenených škôl a učiteľov Junior Achievement.

      Veľké ďakujem  patrí všetkým našim žiakom a absolventom, ktorí za posledné roky pracovali v školských firmách a reprezentovali školu na národnej aj medzinárodnej úrovni, kde dosahovali výborné výsledky, čoho dôkazom je aj toto ocenenie.

      Veľké uznanie a vďaka patrí Ing. Ladislavovi Čajkovi, ktorý roky pracoval ako pedagóg aplikovanej ekonómie na našej škole a odovzdával žiakom svoje vedomosti aj skúsenosti.

      Nasledovníčkou Ing. Čajka je Ing. Erika Hrušková s ktorou v predchádzajúcom školskom roku spolupracoval a ktorá je postavená v čase korona krízy pred nové neštandardné situácie.

      Novovznikajúcej školskej firme Divergent prajeme veľa dobrých nápadov v podnikaní a energie pri zvládaní nových výziev v čase dištančného vzdelávania.

      Veríme, že ich zvládnu a prajeme im veľa úspechov v ich činnosti.

       

      EGT among the best schools in JA Europe.

      The Lutheran Grammar School in Tisovec has been a part of the JA Europe program for many years, it is the largest non-profit organization in Europe focused on preparing young people for employment and entrepreneurship.

      Last school year, 55 000 schools in 40 countries were involved in JA Europe programs.

      The Entrepreneurial School Awards are an annual award for outstanding schools which promote entrepreneurship education across Europe.

      The 6th year of The Entrepreneurial School Awards has had 39 schools from 25 countries selected and awarded for their entrepreneurial vision and excellent implementation of entrepreneurship education programs.

      We are very pleased to have been among the award-winning schools and to have taken part in the online international meeting of award-winning schools and Junior Achievement teachers.

      Many thanks to all our students and graduates who have worked in school companies in recent years and represented the school on a national and international level, where they have achieved excellent results, as evidenced by this award.

      An even bigger recognition and thanks belongs to Ing. Ladislav Čajko, who, for many years worked as a teacher of applied economics at our school and passed on his knowledge and experience to students.

      His follower is Ms. Ing. Erika Hrušková, with whom he had worked in the previous school year, and who is now facing new challenges during the corona crisis.

      We wish the newly emerging school company Divergent many good ideas in business and energy in meeting new challenges during distance learning.

      We believe that they can handle them and wish them much success in their activities.

    • Ambasádorská škola - Európa v klimatickej pohotovosti
     • Ambasádorská škola - Európa v klimatickej pohotovosti

     • Ahojte, určite ste už všetci počuli o projekte ambasádorská škola. V rámci tohto projektu nás Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku pozýva na na online diskusiu, ktorá sa bude konať v piatok 13. 11. 2020. Téma diskusie “Ako prispievame k riešeniu globálnej ekologickej krízy?” V prípade záujmu, kontaktujte p.Šmeckovú

     • Týždeň vedy a techniky 2020.

     • V týždni od 9. do 16. novembra 2020 sa na Slovensku realizuje Týždeň vedy a techniky, v rámci ktorého EGT každoročne pripravuje rôzne aktivity.

      V tomto čase dištančného vzdelávania si význam vedy a techniky pripomenieme na online hodinách a prostredníctvo rôznych online prednášok, webinárov, videí či filmov  - ponuku nájdete nižšie.

      V priebehu nasledujúcich dní vyjde elektronicky aj školský časopis, ktorý bude tematicky zameraný na vedu a techniku a bude Vás v ňom čakať súťaž, v ktorej môžete vyhrať rôzne ceny.

      Veríme, že sa zapojíte v čo najväčšom počte.

       

      PONUKA:

      Vypočujte si zaujímavú prednášku...

      Pondelok, 9. november 2020

      Pondelok s neurológiou

      Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR pripravilo podujatie pod názvom Pondelok s neurológiou, ktorého cieľom je priblížiť verejnosti vývoj mozgu a príčiny čoraz väčšieho počtu porúch spánku. Aké je vysvetlenie? Otázok do budúcnosti je zatiaľ viac ako odpovedí...

      Dva bloky prednášok, predpoludním o 9.00 hod. a popoludní o 17:00 hod. Obidve prednášky budú následne sprístupnené pre širokú verejnosť aj online. Viac info tu:

      https://www.tyzdenvedy.sk/o-tyzdni-vedy-a-techniky/podujatia-organizatorov/pondelok-s-neurologiou.html?page_id=6923

       

      Utorok, 10. 11. 2020

      Obloha dnes

      Prezentácia zaujímavostí pozorovateľných na hviezdnej oblohe v tomto období online. Prednáška o 19:00 hod. Viac tu:

      https://www.tyzdenvedy.sk/buxus/generate_page.php?page_id=14626

        

      Streda 11. november 2020

      Svetelné znečistenie... Čo nám hrozí?

      Online premietanie dvoch dokumentov o 16:00 hod. a 18:00 hod. Viac info tu:

      https://fvf.cvtisr.sk/sk/festival-vedeckych-filmov/program.html?page_id=2255

      Hubblov vesmírny ďalekohľad - 30 rokov objavov

      Online prednáška astronóma Rudolfa Gálisa o vesmírnom ďalekohľade a jeho objavoch (19:00 hod.). Viac tu:

      https://www.tyzdenvedy.sk/buxus/generate_page.php?page_id=14627

        

      Kedykoľvek...

      Mutácie génov

      https://www.youtube.com/watch?v=7dEKwggFrRg

      Matematické záhady šírenia koronavírusu

      https://www.youtube.com/watch?v=sOAdfdPuPXA

      ..a mnohé ďalšie...

      https://www.youtube.com/playlist?list=PLqiGU4u5LkCFQGpAdj0gx9aal2TwCRD4O

        

      Pozrite a prečítajte si zaujímavú stránku alebo časopis...

      Kto sú laureáti Nobelových cien v tomto roku, za čo boli Nobelové ceny udelené a kto vlastne bol Nobel?

      https://www.nobelprize.org/

       

      Zaujímavé články z vedy a techniky v slovenskom časopise Quark

      https://www.quark.sk/

       

       Pozrite si zaujímavý film...

      Všimli ste si, že tento rok mal v kinách premiéru nový film o vedkyni?

      Radioactive (2019)
      Neuveriteľný, no skutočný príbeh ženy, matky, manželky a vedkyne - Marie Curie-Sklodowskej. V biednych podmienkach drevenej kôlne, s deravou strechou - honosne nazvanej laboratórium, znáša výpary, žiarenie, pred ktorým sa nechráni a kde celé hodiny mieša železnou tyčou vriacu masu- sa jej podarí získať decigram čistého rádia. Úspech sa dostaví v roku 1902. Týmto objavom rádia navždy zmenila tvár vedy.

       

       Krv v mobiloch – dokumentárny film 52 min.

      https://www.youtube.com/watch?v=St3ebyZJ228&t=1159s

      Napadlo vás niekdy, že sa vo vašom mobile môžu skrývať vzácne minerály postriekané krvou obetí vojny v Demokratickej republike Kongo? Dánsky režisér Frank Piasecki Poulsen svoje pátranie začína na Svetovom mobilnom kongrese v Barcelone. Ku svojmu zdeseniu zisťuje, že mu žiadny z výrobcov nemôže zaručiť, že práve jeho mobily nemaúí s neľútostnou vojnou o náleziská minerálov v Demokratickej republike Kongo nic spoločné. Vydáva sa preto na miesto činu a po náročnej ceste sa dostáva do jednej z najväčších baní v regióne v konžskom Bisie.

      Vrámci projektu Živica , Elektroodpad dopad

       

      https://www.youtube.com/watch?v=xmbH65-q0Ko

      Žiarovková konšpirácia – dokument 52 min

      Dokument zobrazujúci neetické správanie sa k zákazníkovi v súvislosti s elektronikou

      Pravda o programovanej kazivosti elektronických výrobkov.