• DEŇ ZEME 2021
     • DEŇ ZEME 2021

     • Deň Zeme sme si pripomenuli 22. apríla. Začal sa oslavovať v roku 1970 ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia. Deň Zeme nám pripomína našu závislosť na zemských zdrojoch a upozorňuje nás na dopady ľudskej činnosti na životné prostredie.

      Keďže počas dňa Zeme stále prebiehalo dištančné vyučovanie, pripravili sme na EGT výzvu pre všetkých žiakov a zamestnancov školy:

      ZAČNI KDE SI - POUŽI, ČO MÁŠ - UROB, ČO MÔŽEŠ

      Ďakujeme všetkým žiakom a zamestnancom, ktorí sa zapojili do výzvy, vyzbierali hromadu odpadu a pomohli prírode. Boli by sme radi, keby sa táto výzva stala pre každého z nás osobnou výzvou a nie len výzvou aprílovou.

       

      We reminded Earth Day on April 22nd. People started to celebrat in 1970 as a response to widespread environmental damage. Earth Day reminds us of our dependence on Earth resources and draws our attention to the impact of human activity on the environment.

      As  we were learning remotely on the Earth Day, we prepared an EGT challenge for all students and school staff:

      START, WHERE YOU ARE- USE WHAT YOU HAVE - DO WHAT YOU CAN

      We thank all the students and staff who took part in the challenge, collected a pile of waste and helped our countryside. We hope this challenge can become a personal challenge for each of us and not just in April .

     • Akčný deň Elektroodpadu

     • V utorok 25.5. sme  na Chapli usporiadali Akčný deň Elektroodpadu. Členky nášho akčného tímu si pripravili pre spolužiakov prezentáciu o našom projekte. Hovorili sme o dopade hromadenia odpadu na životné prostredie a klimatických zmenách, ktoré spôsobuje nesprávne zaobchádzanie s elektroodpadom.

      Na záver si žiaci mohli overiť svoje vedomosti v krátkom kvíze o elektroodpade a recyklácii. Výťazky  súťaže si odniesli malé ekoceny   / dobíjateľné batérie, plátenú ekotašku či frisbee od Sewa a.s. /

      Ďakujeme vám za aktívnu účasť a tešíme sa na ďalšie aktivity, ktoré budeme pre vás organizovať.

      Gabika Antalová a Alžbeta Chmelková

    • Projekt ENTER pre školy 2020 na EGT
     • Projekt ENTER pre školy 2020 na EGT

     • Naša škola sa zapojila na prelome rokov 2020/21 do grantovej výzvy Nadačného fondu Telekom. V rámci tohto projektu sme získali finančný príspevok na zakúpenie mikro:bitov a rozširujúcich sád.

      Projekt sa nám podarilo úspešne zrealizovať napriek nepriaznivej situácii ohľadom pandémie Covidu. Všetky aktivity sa preniesli do online priestoru v rámci dištančného vzdelávania. Len teraz od 10. mája sme aktivity realizovali aj prezenčne priamo v škole.

      Projekt nám sprostredkoval možnosť nakúpiť potrebné komponenty a tak sa každý žiak v rámci predmetu Internet Vecí (IoT) mohol aktívne a prakticky zapojiť do ovládania mikro:bitov, pripájania rôznych senzorov, ktoré merajú veličiny z okolitého sveta.

      Jeden krát skúsiť a vidieť je viac ako sto krát počuť. Žiaci merali, navrhovali rôzne zariadenia, prenášali namerané hodnoty cez komunikačné kanály do počítača, ale aj na web.

      Všetky aktivity projektu podporil Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis.

     • Infokampaň projektu Hurá von s Pl@ntNetom

     • V máji končí náš školský projekt Hurá von s Pl@ntNetom . Náš tím na projekte pracoval aj počas dištančného vzdelávania . Krátky súhrn našej páce si môžete pozrieť na priloženom linku . 

      https://www.youtube.com/watch?v=xLGNhsJl6PM

      Mgr. Gabriela Antalová a autorka videa Alžbeta Chmelková

     • Projekt ElektroOdpad-dopad na ZŠ V.Mináča v Klenovci

     • ElektroOdpad-dopad V piatok 7.5.2021 sme zrealizovali rovesnícke vzdelávanie tentokrát na Základnej škole V. Mináča v Klenovci. Stretnutie so žiakmi 8.ročníka bolo pre nás výnimočné, lebo sme boli po dlhom čase opäť na riadnom vyučovaní v škole. Pre žiakov sme pripravili prezentáciu o elektroodpade ale aj aktivity, pri ktorých pracovali v malých skupinkách. Na hodine vládla živá a tvorivá atmosféra, žiaci vytvárali svoje návrhy ako prebieha život elektrospotrebičov, ako ich čo najlepšie recyklovať. Dozvedeli sa o živote ľudí, ktorí pracujú pri ťažbe, výrobe či triedení elektrospotrebičov . Tieto témy žiakov ale aj vyučujúce zaujali a dohodli sme sa aj na ďalšej spolupráci v rámci projektu. Týmto sa chceme poďakovať riaditeľstvu školy za spoluprácu a vytvorenie podmienok na realizáciu nášho rovesníckeho vzdelávania a tým rozšíriť povedomie o správnom zbere a recyklácii rôznych druhov elektro-odpadu. Ďakujeme aj žiakom za ich aktívny a tvorivý prístup a tešíme sa na dalšie spoločné stretnutie.

       Mgr. Gabika Antalová, Alžbeta Chmelková, Henrieta Vengrínová

       

      On Friday 7.5.2021, we organized a peer education at primary school V.Mináč in Klenovec. Meeting with the 8th grade students was very special, because after a long time, we were able to meet with them face to face at their class. We prepared a presentation about electro waste for students, together with some activities, and they were working on it together in a small groups. There was an exciting and creative atmosphere, where students were creating their own ideas about the life of an electrical appliances, and how to recycle. They found out about the life of a people, who work at the mines, manufactures, or recycling the electric appliances. Students, together with their teachers, found the theme really interesting and we made an another arrangement on the project and our cooperation. By this way, we would like to thank the principal of the school, for cooperation and creating terms for realization of our peer education and by that way, spread awareness about the right way of recycling different types of electro waste. We would also like to say a big thanks to the students for their active and creative behavior, and we are looking forward to another meeting.

      Translation: Júlia Borošová 2.A

     • Elektroodpad-dopad rovesnícke vzdelávanie

     • Dňa 5.5.2021 sme zrealizovali ďalšie rovesnícke vzdelávanie tentokrát  na Základnej škole Dr. V. Clementisa v Tisovci. Pretože pandemická situácia nedovoľuje zúčastniť sa vyučovania priamo v škole, uskutočnili sme online stretnutie so žiakmi 7. a 5. ročníka pričom žiaci boli už prezenčne v škole. Na hodinách sme si pre žiakov pripravili prezentáciu o elektroodpade ale aj aktivity, pri ktorých sa mohli zabaviť a zapájať všetci. Aj keď bol takýto spôsob rovesníckeho vzdelávania  pre nás nový, úspešne sme to zvládli a žiaci sa so záujmom zapájali do aktivít. Žiaci mali veľa dobrých postrehov a informácií o téme recyklácie rôznych druhov odpadu aj vďaka projektu Zelená škola, ktorý aktívne prebieha na ich škole.

      Týmto sa chceme poďakovať riaditeľstvu školy a pani učiteľke Mgr. Petre Kertész za spoluprácu a podporu pri realizácií nášho projektu. Zároveň chceme poďakovať žiakom a všetkým, ktorí nám pomohli technicky zrealizovať vyučovanie.

      Mgr. Gabika Antalová, Alžbeta Chmelková, Henrieta Vengrínová

     • Od 10.5.2021 začína EGT prezenčné vyučovanie.

     • Od 10.5.2021 začína EGT prezenčné vyučovanie – okres Rimavská Sobota prešiel do ružovej farby.

      Škola sa riadi pokynmi Covid automatu, podľa zaradenia okresu v ktorom sídli.

      Prezenčné vyučovanie je povinné aj pre žiakov z iných okresov (bez ohľadu na farbu okresu z ktorého prichádzate).

      Vyučovanie bude prebiehať podľa rozvrhu hodín platného od 10.mája 2021.

      Pri vstupe do školy žiak do 18.rokov nepotrebuje žiadne potvrdenie.

      Žiak nad 18.rokov sa preukáže Vyhlásením o bezinfekčnosti.(v prílohe na EduPage)

      Príchod do školy od 10.5.2021

      • Odporúčame minimalizovanie zhromažďovania osôb pred školou a pred školským internátom.
      • Zakazuje sa vstup do školy rodičom a iným osobám. V prípade potreby osobného stretnutia s vedením školy, učiteľmi alebo ekonómkou zvoňte pri zadnom vchode školy, vypíšte a podpíšte formulár o bezinfekčnosti  a dodržiavajte epidemiologické nariadenia – rúško, dezinfekcia, odstup.
      • Pri vstupe do budovy školy je povinnosť mať rúško, dezinfikovať si ruky - bezdotyková dezinfekcia  a dodržiavať odstup 2 metre.
      • Žiaci 1. a 2. ročníka vchádzajú do školy hlavným vchodom – pravou stranou cez dvere okolo bufetu do šatne.
      • Žiaci 3. a 4.ročníka vchádzajú do školy hlavným vchodom – ľavou stranou priamo do šatne.
      • Žiak po vstupe do školy ide priamo k svojej skrinke, kde sa prezuje a okamžite sa presunie do triedy podľa rozvrhu.
      • Žiaci povinne nosia rúško všade vo vnútorných priestoroch školy.
      • Žiak si umýva ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami.
      • V kmeňových triedach sú žiakom k dispozícii dezinfekčné prostriedky.
      • Toalety v škole sú vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami (obrúskami) pre bezpečné osušenie rúk.
      • Telesná a športová výchova bude prebiehať len vo vonkajšom prostredí. Žiaci sú povinní si priniesť cvičebný úbor vhodný aj do chladnejšieho počasia.

       

      Odchod zo školy

      • Žiak pri odchode zo školy ide priamo k svojej skrinke, kde sa prezuje a okamžite opustí budovu školy rovnakou cestou ako pri jej príchode.
      • V čase zvýšených epidemiologických opatrení školy je zakázané zdržiavať sa v šatniach nad rámec nevyhnutných úkonov (prezutie, odloženie kabátov, študijných materiálov a i.).
      • V prípade nepriaznivého počasia sa dochádzajúci žiaci zdržiavajú do odchodu autobusu/vlaku vo vymedzených priestoroch šatne.

       

      Odporúčania

      • Žiaci, ktorí majú záujem o obed v pondelok 10.5.2021, kontaktujte poskytovateľa a objednajte si obed ( jedáleň ZŠ 047 54 93 309, reštaurácia Centrál – 0903 268 539, 0903 293 924 )
      • Žiaci, ktorí bývajú na internáte sa môžu nasťahovať v nedeľu podvečer (ako obvykle). V prípade konkrétnejších informácií ohľadom internátu Vás budeme informovať.

       

     • Informácia k prijímacím skúškam.

     • Vážení rodičia, milí uchádzači o štúdium na EGT,

      prijímacie skúšky na Evanjelické gymnázium v Tisovci sa budú konať v termínoch: 05.05.2021 a 12.05.2021 v súlade s aktuálnymi pokynmi ministra školstva - https://www.minedu.sk/data/att/19439.pdf.

      Pozvánky na prijímacie skúšky Vám budú zaslané elektronickou poštou (cez EduPage a emailom) alebo listovou zásielkou (ak ste neuviedli email) v priebehu pondelka 26.04.2021.

      Prosíme Vás, aby ste si na uvedené termíny zabezpečili platné antigénové testy, bez ktorých nebude možné prijímacie skúšky absolvovať.

      Tešíme sa na Vás.

       

     • Mental Health Day

     • Dňa 21.4.2021 sa na EGT konal Deň Mentálneho Zdravia. Na základe požiadavky žiakov tento deň zorganizovala členka žiackej rady Kristína Stieranková v spolupráci s absolventkou výmenného programu FLEX, Ksenijou Edelinski B.Sc. zo Srbska. Počas tohto dňa sa konali dva webináre v angličtine, prvý ráno o 9:00 pre A triedy a druhý poobede o 12:30 pre B triedy. Viedla ich Ksenija a cieľom webinárov bolo oboznámiť žiakov so závažnosťou problémov súvisiacich s mentálnym zdravým u mnohých ľudí. Lektorka priblížila štyri okruhy, týkajúce sa tejto témy: "Závažnosť a jazyk", "Pomáhanie druhým", "Naše vlastné mentálne zdravie" a "Psychoterapia". Taktiež poskytla žiakom materiály, ktoré im pomôžu s ich mentálnych zdravým v budúcnosti. Celkovo sa webinárov zúčastnilo 162 žiakov a dostali sme pozitívnu spätnú väzbu. Všetky materiály a nahrávku z webináru môžete nájsť na týchto linkoch:

      https://uloz.to/tamhle/D5airqFaGvfc (webinár)

      https://uloz.to/tamhle/2pAWg45oChFJ  (materiály: prezentácia, worksheets,...). 

      Prosíme Vás, aby ste vyplnili tento dotazník ako spätnú väzbu: shorturl.at/jAX37 

       

      On April 21, at the request of our students, a member of the school council, Kristína Stieranková, cooperated with an alumna of the Future Leaders Exchange program, Ksenija Edelinski B.Sc. from Serbia, and organized a Mental Health Day at EGT. There were two webinars in English during this day. The first one was at 9 am for the A classes and the second one was at 12.30 pm for the B classes. Ksenija led the webinars, and the main goal was to familiarize students with the importance of the mental health problems that many people face and to educate them about four main topics: "Relevance and language", "Helping others," "Our own mental health", "Psychotherapy". She also provided students with materials to help them with their mental health in the future. Overall, 162 students attended webinars and we received positive feedback from them. You can find all the materials and a recording of the webinar here:

      https://uloz.to/tamhle/D5airqFaGvfc (mental health day webinar)

      https://uloz.to/tamhle/2pAWg45oChFJ (materials). 

      And please fill out this survey as feedback: shorturl.at/jAX37 

       

     • Výzva projektu EletroOdpad-Dopad

     • Výzva projektu EletroOdpad-Dopad

      Chceš urobiť niečo pre zlepšenie životného prostredia? Máš doma nefunkčné, staré elektrické zariadenia ako sú monitory, notebooky, telefóny, varné kanvice alebo inú drobnú elektroniku?

      Zapoj sa do našej výzvy a prines ich do budovy školy!

      Ku dňu Zeme (22.4) sme si pre vás pripravili výzvu, do ktorej sa môžete zapájať do konca mesiaca apríl.

      Pravidlá výzvy:

      1. Vyzbieraj doma čo najviac elektroodpadu
      2. Prines elektroodpad do školy
      3. Sprav si fotku! Na fotke musí byť vidieť tvoj elektroodpad a zbernú nádobu ( ak sa kvôli karanténnym opatreniam nemôžeš dostaviť do školy odfoť a odváž svoj elektroodpad doma)
      4. Fotku pošli pani Antalovej na adresu gantalova@gmail.com

      Čo môžeš získať?

      V prvom rade pomôžeš životnému prostrediu a traja najaktívnejší z vás dostanú zaujímavé ceny a zároveň získajú body do súťaže tried.  

    • Workshop - Príprava na maturitnú skúšku
     • Workshop - Príprava na maturitnú skúšku

     • V dňoch od 22.03. do 26.03. 2021 sa uskutočil pre štvrtý ročník workshop pod názvom – Príprava na maturitnú skúšku. Cieľom workshopu bolo pripraviť žiakov za pomoci rôznorodých úloh a aktivít z gramatickej a literárnej zložky na internú časť maturitnej skúšky a zároveň zdokonaliť ich komunikačné schopnosti v predmetoch SJL a LIS. I napriek skutočnosti, že hneď v prvý deň o 11.00 hod. minister školstva oznámil správu – maturanti nebudú písať ani sloh a nebudú ani ústne odpovedať – žiaci pracovali celý týždeň ako včielky. V rámci tohto týždňa sa venovali aj písaniu rôznych slohových útvarov. Vyskúšali si písanie úvahy, príležitostného prejavu, opisu či životopisu. Slohové práce boli napísané na excelentnej úrovni, hodnej maturanta, o čom svedčia aj záverečné známky z workshopu. V tomto prípade sa potvrdila známa veta: “Kde je vôľa, tam je cesta”.

      From 22nd to 26th of March there was a Slovak language workshop for the fourth year students called – Getting ready for Maturita exam. The workshop goal was to prepare students for the internal part of the exam and to enhance their communication skills in the Slovak language and literature, using various tasks and activities. Even though on the first day of this workshop the Minister of Education announced that the final exam, written and verbal, is to be cancelled, students still did their best and approached their work responsibly. During the week students wrote different types of essays. They learnt how to write reflective essay, special occasion speech, descriptive essay and curriculum vitae (CV). All essays were excellently written and Maturita worthy, which was reflected by the final grades. We could say that a famous expression, “Where there is a will, there is a way”, has been applied here.

    • Workshop globálneho vzdelávania
     • Workshop globálneho vzdelávania

     • Náš tretiacky workshopový týždeň sme začali témou uhlíkovej stopy a zároveň sme zistili, aká je tá naša. Následne sme pracovali v skupinách a tvorili prezentácie o rôznych krajinách sveta a ich uhlíkovej stope.

      Pomocou učenia sa navzájom – tvorením prezentácii v skupinách, sme sa dozvedeli toho veľa nového. Tento týždeň bol veľmi poučný z viacerých hľadísk. Nielen z aktuálnych tém ako napríklad koronavírus alebo očkovanie, ale zároveň aj iných už dlho spomínaných tém ako napríklad klíma alebo voda. 22.3.2021 sme si taktiež pripomenuli Svetový deň vody.

      Počas workshopu sme si povedali aj o ohrozených druhoch zvierat a za prednášku chceme veľmi pekne poďakovať pani Ing. Jane Šmídtovej. Workshop sme zakončili témou o elektroodpade, kde sme mali možnosť vypočuť si prednášku od našich mladších spolužiačok z 2.A triedy.

      Touto cestou by sme chceli poďakovať všetkým prednášajúcim a zároveň aj pani učiteľkám - RNDr  J. Kobelovej, Mgr. M. Štefánikovej, Mgr. G. Antalovej, Mgr. T. Pohorelskej, Ing. E. Guzmovej.  ktoré nás sprevádzali celým workshopovým týždňom.

       

      Workshop of global education

      We started our third year workshop week with a topic about the carbon footprint and at the same time we found what ours is. Afterwards, we worked in groups and created presentations about different countries of the world and their carbon footprint.

      We learned a lot of new things by teaching each other – by creating group presentations. This week has been very informative in several aspects. Not only thank to current topics such as coronavirus or vaccination but also other topics that have been around for a long time such as climate or water. Speaking of water, this week, on Monday 22nd of March we also remembered the World Water Day.

      During the workshop we also talked about endangered species of animals and we would like to thank Ing. Jana Šmídtová. We ended our workshop with a topic on electronic waste where we had the opportunity to listen to a lecture from our younger classmates from the 2A.

      We would like to take this opportunity to thank all the lecturers, but also the teachers – RNDr. J. Kobelová, Mgr. M. Štefániková, Mgr. G. Antalová, Mgr. T. Pohorelská and Ing. E. Guzmová who accompanied us through our workshop week.

       

      Text and translation: D. Dorčáková, M. Törköly

     • Debatný workshop

     • 25. marec je v kalendári zapísaný ako Deň zápasu za ľudské práva. Človek, ktorý  nepochybne bojoval za ľudské práva, bol Alexander Dubček. Bol schopný veľkých zmien v spoločnosti? Mohol zmeniť svet?

      Túto otázku sme si počas debatného workshopu  položili niekoľkokrát. Niektorí v tom majú celkom jasno, iní možno ešte stále dumajú. V živote človeka je  dôležité vedieť vyjadriť názor a bojovať za svoje hodnoty. V tomto duchu sme pracovali  počas celého týždňa.

      Kto bol Alexander Dubček?  Ako funguje debata?  Aký mal dopad na svet čin ženy menom Rosa Parks ?

      Ako sme pracovali?

      Hneď v pondelok sme mali niekoľko zaujímavých prednášok. Počas prvých dvoch hodín sme sa oboznamovali s prvkami charakteristického štýlu, ďalšia hodina patrila   zvukovej stránke jazyka. Workshop pokračoval  hodinou o samotnom Alexandrovi Dubčekovi.

       Boli sme rozdelení do skupín, v ktorých sme neskôr pracovali. Výsledkom bola simulovaná vedecká konferencia na tému Osobnosť Alexandra Dubčeka. Ako účastníci tejto konferencie sme prezentovali slávnostné prejavy, diskusné príspevky, ale aj riadenú debatu.

       Samozrejme, v rámci workshopu  sme mali zakomponované aj hodiny angličtiny s lektorkou Anastasiou Rosnau, ktorá nám porozprávala o histórii černošskej komunít . Všetky naše poznatky sme využili pri písaní anglickej eseje s témou  Can an uneducated person change the world ?. Celý workshop sme zakončili v piatok, kedy sme prezentovali naše práce pred ostatnými a spoločne sme si ich vyhodnotili.

      Čo sme sa dozvedeli?

      Tento týždeň si podľa mňa viacerí uvedomili niekoľko dôležitých vecí. V prvom rade sme sa naučili, ako použiť fakty v náš prospech a taktiež  ako prezentovať svoj názor, čo je asi to najdôležitejšie. Dozvedeli sme sa o významnej osobnosti našej histórie.  Tu by som rada zdôraznila meno Alexandra Dubčeka- bojovníka za slobodu, ktorý sa nebál vystúpiť z rady a bojoval za celú republiku. Pre mnohých z nás sa určite stal vzorom a motiváciou. Uvedomujeme si jeho odkaz . Keď niečo chceme, musíme za to bojovať. Dubček vštepil ľuďom zásady, ktoré si pripomíname dodnes. Príkladom toho je aj pamätný deň 25.3., kedy si už 33 rokov pripomíname Deň zápasu za ľudské práva. V tomto duchu  sa niesli aj hodiny angličtiny. Rozoberali  sme osobnosti černošskej komunity, ktorým sa podarilo zmeniť svet, a tak priviesť  ich život k lepšiemu. Spomenuli sme si jednu z najdôležitejších udalostí tohto krutého obdobia. Čin ženy menom Rosa Parks, ktorá  odmietla prenechať svoje miesto na sedenie v autobuse,  odštartoval hnutie o rasovej rovnocennosti. Dokázala, že niekedy stačí málo, aby sa niečo zmenilo.

      Nakoniec môžem napísať len to, že tento workshop nám ukázal to , aby sme verili samému sebe a nebáli sa robiť veci inak. Sme radi, že sme dostali príležitosť zúčastniť sa ho.

                                                                                  Nina Vavreková 1. B

       

      Can an uneducated person change the world? We have been asking this question many times this week. Some of us are clear about it, others might always muse. But in our lives, it is important to know how to express our opinions and fight for our values. In that spirit,  we worked at last week´s workshop. How we worked last week, who was Alexander Dubček, what happened after Rosa Parks´s act ... You can read about all of it in this article.

      What was the last week like?

      First, we had a lot of interesting lectures on Monday morning. Two of them were about a characteristic writing style. The next one was about phonetics. We ended it up with a lecture about Alexander Dubček and what he did in the past. They divided us into three groups of few people. We have worked in these groups for the rest of the week. The first group was working with Miss L. Naďová. The result should be a speech about Alexander Dubček. The next group had to write a speech about Dubček´s role in 1968. The third group was in charge of a debate with a theme: Can an uneducated person change the world. Both of the groups did it with Miss J. Ovčiariková´s help. Also, for the rest of the week, we had certain classes that helped us with our final work. Of course, we had English classes with our lector A. Rosnou. She was talking about American history, especially about the black community movement. All of this information we utilized in an essay with the same theme as the debate group had. We ended up the workshop on Friday with a presentation of the work we had done before.

      What did we learn?

      I think everyone realized some important things. In the first place, we learned how to use facts to our benefit. Also, we learned how we can present our opinion properly. That is, supposedly the most important. We found out what happened in the past and how it has affected the present. I would love to highlight a person, Alexander Dubček- a fighter for liberty, who was not afraid to speak and fight for Czechoslovakia. He and his acts surely inspired all of us. Dubček instilled principles for people that we have been commemorating for many many years. A great example is Memorial Day on March 25- the Memorial day of the fight for human rights. We also talked about this topic in the mentioned English class. Specifically, about activists of the black community in 1955. We mentioned one of many events of this cruel period. When Rosa Parks, a woman who rejected an order to vacate a seat in favor of white passengers completely changed the world. She proved that sometimes little is enough to make changes.

      At last, I can say only that this workshop showed us that we should believe in ourselves and not be afraid to be different. We are happy that we had a chance to participate..

                                                                                           Nina Vavreková 1. B

    • IKT Workshop 2021
     • IKT Workshop 2021

     • V týždni od 22. do 26. marca 2021,  žiaci 2.ročníka Evanjelického gymnázia v Tisovci pod vedením p. Szczyrbovej a p. Remeňa usilovne pracovali na informatickom workshope, kde vytvárali ročenky a tablá rôznych typov.

      Niektorí vytvárali elektronické, iní zase papierové. Poniektorí však sledovali prácu ostatných a neskôr ich prácu zdokumentovali v prezentácii.

      Nie vždy všetko išlo ako po masle. Upravovanie fotiek, zháňanie potrebných materiálov nám zobralo viac času, než sme si všetci predstavovali. Týždeň, ktorý sme na naše výtvory potrebovali, sa nám na konci zdal akosi prikrátky. Kreativita, spolupráca a usilovnosť nám v našej robote nesmeli chýbať. V časoch, akých žijeme dnes, nám dištančné vzdelávanie dalo taktiež nemálo zabrať, no každý z nás sa s tým perfektne popasoval a podal čo najlepší výkon.

      Nechýbala nám ani prednáška s p. Hruškovou o našej školskej firme, pri ktorej sme sa dozvedeli ako sa taká firma vytvára a spravuje. S p. Antalovou sme mali aj prednášku o bezpečnosti na internete.

      Po celé tieto dni sme sa všetci snažili a naša snaha sa nám vyplatila. Naučili sme sa vytvárať webové stránky, upravovať fotografie, vytvárať elektronické tablá a ročenky, ako to v školskej firme EGT vyzerá a chodí, a ako sa máme chrániť pred predátormi na internete.

      Naše produkty: e-tablo_5.A e-tablo_5.B tablo_5.A tablo_5.B ročenka_A_triedy ročenka_B_triedy www_A www_B videoročenka_A videoročenka_B

       

      Zapísali: Júlia Borošová, Timea Mecková, Jana Silingová, Laura Šusteková

    • EGT Memory
     • EGT Memory

     • Milí priatelia EGT, milí žiaci Egeťáci,

      keď sa pozerám spätne na našu školu a na to, čo sme spolu dosiahli, s hrdosťou môžem konštatovať, sa nám podarilo zaujímavé dielo. Vy, absolventi EGT, nech ste kdekoľvek a v akejkoľvek pozícii, ste tým najcennejším, čím sa Tisovec, slávny svojou minulosťou, rozpačitý svojou prítomnosťou a neistý svojou budúcnosťou, môže prezentovať.

      EGT, our miracle school! Vy ste súčasťou tohto zázraku a vy ste sa na tomto zázraku aktívne podieľali. Aby sa zachovali spomienky na školu a boli inšpiráciou pre budúcnosť, obraciam sa na vás s prosbou podeliť so svojimi zážitkami. Chcela by zozbierať a sprístupniť v tlačenej a elektronickej forme spomienky ľudí, spätých s EGT- žiakov, učiteľov, rodičov, dobrovoľníkov, priateľov školy. Obsah a rozsah spomienok nechávam na vás. Môže to byť jedna udalosť, môže to byť generalizácia, môže to byť vyjadrenie, ako EGT ovplyvnilo váš život, čokoľvek, s čím by ste sa chceli podeliť. Vyhradzujem si však právo vo finálnej verzii upraviť váš príspevok. Na konci príspevku uveďte prosím vy, žiaci, roky, kedy ste študovali na EGT a stručne opíšte hlavé udalosti vašej životnej cesty od EGT po súčasnosť. Vy, priatelia EGT, uveďte roky, a pozíciu, v ktorej ste spolupracovali so školou. Môžete pripojiť i fotografiu.

      Svoj príspevok pošlite prosím do 30. júna 2021 na emailovú adresu egt.memory@gmail.com, ktorá bola pre tento účel vytvorená. Prosím, podeľte sa s touto mojou prosbou s so známymi, spolužiakmi, kamarátmi, s ktorými ste v kontakte.

      Ďakujem vám za váš čas a teším sa na spomínanie s vami.

      Helena Pašiaková, helena.pasiakova@gmail.com

      P.S. Aby sa nám uľahčila finálna podoba, prosím, aby ste svoje príspevky, ak je to možné, formátovali nasledovne: (inštrukciu pripravila Martinka Paľová, najlepšia sekretárka)

      • typ písma: Times New Roman
      • veľkosť písma: text 12, obyčajné písmo, nadpis 12 tučné písmo, riadkovanie :1,5
      • okraje, ktoré si pri použití formátu A4 nastavíte sú:
       • hrný a dolný okraj: 2,5 cm od hornej alebo dolnej hrany listu papiera
       • ľavý kraj :3 cm od ľavej hrany listu papiera
       • pravý kraj : tiež 3 cm od pravej hrany listu papiera
       • záhlavie a päta :1,9 cm
      • odsadenie prvého riadku v odstavci: 1,25 cm
    • Prvý odvoz elektroodpadu
     • Prvý odvoz elektroodpadu

     • V stredu 17.3.2021 nám firma SEWA a. s. zabezpečila prvý odvoz vyzbieraného elektroodpadu na zberný dvor ZEDKO s. r. o. Spolu s dvoma veľkými krabicami zaplnenými elektroodpadom nám bola firma ochotná odviesť aj nefunkčné žiarivky z neónových svietidiel. Ďakujeme zamestnancom školy, ktorí ochotne pomáhajú pri zbere i odovzdávaní elektroodpadu.

      Týmto vás chceme vyzvať, aby ste ďalej nosili elektroodpad a staré batérie do budovy školy. Hneď pri vzadnom vchode sú umiestnené zberné nádoby na elektroodpad a batérie.

      Ďakujeme za vašu snahu a podporu.

      Foto: Zuzana Smitalová

      Text :Alžbeta Chmelková 2.A a Mgr. Gabriela Antalová

    • Snívaj s nami! Súťaž pre mladých spisovateľov v anglickom jazyku
     • Snívaj s nami! Súťaž pre mladých spisovateľov v anglickom jazyku

     • Každý sníva inak. Niekto sníva o slobode, ostatní zas o peniazoch alebo sláve.

      Akú tvár má tvoj sen? Je príjemný alebo sa viac ponáša na nočnú moru?

      Končí sa dobre alebo zle?

      Ak si študent strednej školy a chceš sa s nami podeliť o svoje sny, zlepšiť sa v angličtine, tvorivom písaní a zapojiť sa do súťaže o ceny v hodnote až 100E, choď na 1000dreams.sk, kde sa dozvieš viac informácií.