• Workshop mediálnej výchovy
     • Workshop mediálnej výchovy

     • V dňoch od 30.11 do 4.12 prebiehal na našej škole workshopový týždeň. Aj napriek obmedzeniam dištančného vzdelávania sme pre žiakov pripravili zaujímavý program. V druhom ročníku prebiehal workshop mediálnej výchovy, ktorý bol zameraný na prevenciu a médiá.

      V pondelok sa žiaci oboznámili s médiami a publicistickým štýlom. O drogových závislostiach žiaci besedovali s pani Erikou Botlíkovou z organizácie Slovensko bez drog.

      V utorok sme pokračovali v tejto téme o nelátkových závislostiach. Pripomenuli sme si Deň Červených stužiek ako deň boja proti HIV/AIDS pozretím filmu Anjeli a prednáškou o tomto ochorení. Pestrý program pokračoval rovesníckym vzdelávaním, ktoré pripravili žiačky Alžbeta Chmelková a Júlia Borošová na tému O čom médiá mlčia – „Kazítka“ v elektronike vrámci projektu ElektroodpadDopad. O svojej práci nám porozprávala pani redaktorka TV JOJ Edita Hutková, ktorá sa venuje najmä spravodajstvu a Kriminovinám JOJ v našom regióne.

      Utorok a streda bola venovaná hoaxom, o ktorých žiakom prednášala pani riaditeľka Mgr. Miroslava Štefániková a pán Remeň. O počítačovej kriminalite a bezpečnosti na internete žiakom rozprávala kpt. Mgr. Lenka Lásová preventistka z PZ SR.

      Štvrtok sme venovali bezpečnému správaniu sa na internete sledovaním náučných videí z portálu ZMUDRI.sk a ukážok z filmu o počítačovej kriminalite a detskej pornografií „V sieti“. Žiaci absolvovali besedu o kyberšikane s pani psychologičkou Janou Cirákovou z CPPPPaP Rimavská Sobota.

      V piatok žiaci prezentovali svoje skupinové práce, ktoré tvorili počas celého týždňa na vybrané témy týkajúce sa prevencie. Ich práce boli vytvorené v publicistickom štýle. Napriek tomu, že pracovali znevýhodnení len v online prostredí, ich prístup bol veľmi svedomitý, ich práce boli originálne a nekonvenčné.

      Chcela by som sa poďakovať všetkým kolegom: pani Štefánikovej, Szczyrbovej, Ovčiarikovej, Dúbravskej, Kubinskej a pánovi Remeňovi za spoluprácu.

      Veľká vďaka patrí všetkým pozvaným hosťom, ktorí po prvýkrát prednášali cez internet a boli ochotní aj napriek ťažkostiam zúčastniť sa na našom workshope.

      Ďakujem aj žiakom za ich aktívny prístup a výbornú spoluprácu počas celého týždňa.

      Gabriela Antalová

     • BLAHOŽELÁME po druhý krát....

     • Konečne sa dozvedáme výsledky zo súťaže VIVAT GEORGIUS TRANOSCIUS (VGT).

      VGT je už 7. ročník medzinárodnej súťaže družobných gymnázií, ktoré chcú vytvárať priestor pre inšpiráciu, vzdelávanie a výmenu skúseností mladých ľudí.
      Základom je významná historická osobnosť – evanjelický kňaz Juraj Tranovský, ktorý sa narodil v Sliezsku na Morave, pôsobil v Poľsku, Česku a na Slovensku, kde i zomrel.


      Súťaž prebieha v žánrových kategóriách: duchovná poézia a próza (básne, duchovné zamyslenia, glosy), duchovná pieseň (autorská-vlastný text i hudba) – len pre gymnáziá, výtvarná, fotografická a filmová tvorba na duchovnú tému. Súťažiaci sú rozdelení do troch vekových skupín: 1.stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ a gymnáziá. Cieľom súťaže je prezentovať svet a hodnoty mladého človeka, ktorý je nielen ich príjemcom, ale hlavne ich tvorcom, uchovávateľom a šíriteľom.

      Našu školu zastupovali 6 žiaci v rôznych kategóriách. Avšak nakoniec  dve z nich sa umiestnili na krásnych miestach v literárnej kategórií – duchovná poézia.

      Alžbeta Smitalová na 2. mieste – s básňou Kamila a Martina Kováčiková na 1. mieste – s básňou Srdce.

      Ich básne a možno aj iné ukážky tejto súťaže zverejníme možno v ďalšom čísle nášho školského časopisu.

      SME HRDÍ NA VÁS a nech aj naďalej Vás vedie Duch Boží a inšpiruje k hodnotnej tvorbe, ktorá osloví každú generáciu...

      ...a samozrejme odmena je už na ceste k Vám...


      Povzbudzujeme aj ostatných žiakov našej školy, aby preukázali svoje talenty vo vyššie spomenutých oblastiach.

     • Gratulujeme výherkyni kvízu

     • Výhercom kvízu, ktorý sme zverejnili v školskom časopise Inteligent v rámci týždňa vedy a techniky, sa stáva Dominika Murínová z III.A triedy. Srdečne gratulujeme a v priebehu budúceho týždňa k Dominike poputuje aj balík s výhrou.

    • Študentská firma má za sebou Valné zhromaždenie konané netradičnou formou
     • Študentská firma má za sebou Valné zhromaždenie konané netradičnou formou

     • Vedenie našej tohtoročnej študentskej firmy Divergent predstúpilo pred akcionárov s cieľom získať podporu pre svoj podnikateľský plán.

      Valné zhromaždenie sa konalo vo štvrtok 19. 11. 2020 online formou v prostredí GoogleMeet.

      Na Valnom zhromaždení bolo prítomných 30 akcionárov, ktorí celkovo disponovali 80 hlasmi zo 100,.V úvode akcionári odsúhlasili program, jednotlivých členov orgánov VZ a stanovy. Nasledovalo prezentovanie podnikateľského plánu.

      Moderátorkou Valného zhromaždenia bola Emma Karasová, ktorá vždy postupne vyzvala vedenie firmy, aby predstavili svoje oddelenie.

      Ako prvý bol prednesený príhovor prezidentky Nikoly Machničovej, ktorá vo svojej reči spomenula všetky dôležité informácie o našej firme. Postupne potom predstavovali svoje oddelenia Andrej Repa (viceprezident pre ľudské zdroje), Veronika Pribylinová (manažér pre marketing), Lucia Fiľová (viceprezident pre výrobu), Emma Karasová (riaditeľka plesu), Barbora Gigacová (vedúca športového oddelenia), Michal Mihály (viceprezident pre financie) a Jakub Smital (riaditeľ zájazdu). Po zodpovedaní všetkých otázok akcionárov, bol podnikateľský plán a tým aj predstavenstvo našej firmy schválené. Posledným hlasovaním akcionári schválili členov dozornej rady.

      Aj keď toto Valné zhromaždenie bola jedna z výziev, ktoré postupne tento rok musíme zvládať, môžem v mene celej firmy povedať, že sme ho zvládli na jednotku a bez žiadnych nečakaných komplikácii, aj keď sme ho museli organizovať online formou.

      Text a foto: Matej Hank
      Preklad: Lucia Pohorelcová

      The student company has carried throught the General assemble in a non-traditional way.

      This year´s student company management has come to the shareholders in order to get their support for their business plan.

      General assemble was held online via GoogleMeet on Thursday 19th of November 2020.

      The General assemble was attended by 30 shareholders, who disposed of a total of 80 votes out of 100. In the begining the shareholders approved the agenda, individual members of the authorities of General assemble and bylaws. A presentation of the business plan followed.

      Emma Karasová was featured as the moderator of the program. Her job was to call out individual members of the management to introduce their departments.

      First, the company president Nikola Machničová, recited her speech, in which she mentioned all of the important information about our company. Afterwards Andrej Repa (vice president of human resources), Veronika Pribylinová (marketing manageress), Lucia Fiľová (vice president of production), Emma Karasová (prom director), Barbora Gigacová (head of sports department), Michal Mihály (vice president of finance) and Jakub Smital (trip director) introduced their departments. After answering all question from shareholders the business plan was approved and thus also the board of directors of our company. The shareholders approved members of the board of supervisors with the last voting.

      Even though this General assembly was only one of the challenges we have to manage throughout the year, I can say, in the name of our company, that we managed it without any complications although we had to run it online.

     • November 89 a EGT

     • V týchto dňoch si pripomíname 31. výročie Nežnej revolúcie. Nie je to okrúhle výročie, navyše opatrenia súvisiace s pandémiou korona vírusu  neumožňujú masové dôstojné pripomenutie si tohto významného medzníka  našich novodobých dejín. Urobili sme  to v škole a v meste vlani vo veľkom štýle,  vrátiac sa 30 rokov dozadu ,  pripomenúc si tieto udalosti manifestáciou, štrnganím  kľúčov,  prejavmi, hudbou. Všetko pripravili a zorganizovali žiaci. 

      Medzi významné a pozitívne výsledky Novembra 89 patrí aj založenie a pôsobenie našej školy. Dopad EGT má celoslovenský rozmer.  Výrazne však   ovplyvnil aj život v Tisovci a v regióne. Tisovčania veľmi ústretovo  privítali vznik novej školy, boli nápomocní pri jej vzniku a v období  rekonštrukcie budovy.  Na druhej strane  škola priniesla i benefity mestu. Zvýšila sa kúpna sila, narástli tržby, aj v krčmách. Tisovčania si prenajímaním bytov žiakom finančne prilepšili.  Deti dostali výborné vzdelanie, ktoré im otvorilo možnosti na trhu práce nielen doma, ale aj vo svete. Niektoré mohli študovať v rámci výmenného programu v USA, čo bez tejto možnosti by si  niektoré rodiny sotva mohli finančne dovoliť. Niektorí Tisovčania  sa dostali v rámci spolupráce s mestom Shenandoah  v Iowe  do Ameriky. Viacero rodín prišlo do kontaktu s Američanmi, buď s dobrovoľníkmi alebo učiteľmi. Treba povedať, že sa svojej hostiteľskej úlohy zhostili  na výbornú. Dodnes títo ľudia s láskou spomínajú na vynikajúce pohostinstvo, chutné jedlo a priateľskú atmosféru, ktorú v na Slovensku a v Tisovci  zažili. V rámci programov Európskej únie,  v programe školských firiem naše deti navštívili viaceré európske krajiny a my sme boli  recipročne hostiteľmi žiakov a učiteľov týchto krajín.   To nás  môže naplniť hrdosťou, že sme boli prirodzenými ambasádormi našej krajiny. Tisovec pozná generál v Pentagone,  poznajú ho v Bielom  dome. Koľkí slovenskí žiaci sa môžu pochváliť  gratuláciou od manželky bývalého amerického prezidenta Laury Bush  k maturite? Škola svojimi aktivitami, debatný klub, spevokoly, športové akcie a iné   urobila výborné meno mestu, dostala Tisovec do médií. Tisovec navštívili významné slovenské  osobnosti, včítane prezidentov  SR. Naši absolventi radi spomínajú na Tisovec a robia mu dobré meno.

      Toto všetko sa mohlo udiať vďaka zmene spoločenských pomerov pred 31 rokmi. Je dobré a nádejné, že idey Nežnej revolúcie, sloboda, demokracia, spravodlivosť, slušnosť,  dodržiavanie ľudských práv sú súčasťou  vzdelávania v škole, ktorá vznikla  po  Nežnej revolúcii.

      Helena Pašiaková, emeritná riaditeľka, členka Klubu 89

      Príspevok je skrátenou a upravenou verziou článku, uverejnenom na  mestskom webe.

       

    • Galéria myšlienok
     • Galéria myšlienok

     • Počas februára 2020 na Evanjelickom gymnáziu v Tisovci vznikala Galéria myšlienok, projekt pod koordináciou Natálie Hruškovej.

      Galéria je výchovno- umeleckým projektom, ktorého cieľom je nielen sprostredkovať estetický zážitok, ale i zdôrazniť vplyv hodnôt na bytie jednotlivca a vyzdvihnúť možnosť skvalitnenia života skrz nájdenie osobných odpovedí na otázky života.

      Galéria, pozostávajúca z nefiltrovaných odpovedí študentov, návštevníka jemne vovádza do hlbokých úvah a nalieha na potrebu sformulovania vlastných odpovedí na neúprosne bijúce otázky bytia.

      Pre pandemické reštrikcie galéria nadobudla i virtuálnu podobu, ktorú môžete nájsť na: www.galeria-myslienok.com

    • Kam po strednej
     • Kam po strednej

     • Vyšlo ďalšie číslo časopisu Kam po strednej, ktorého cieľom je pomôcť stredoškolákom pri výbere vysokej školy.

      Téma októbrového čísla je zameraná na štúdium prírodných vied, v časopise sú však informácie aj o štúdiu iných odborov. 

      Na každú strednú školu sme poštou poslali jedno vydanie časopisu.Veríme, že ste ho dostali.

      Časopis nájdete aj na webstránke:

      https://narodnekariernecentrum.sk/casopis-pre-stredoskolakov/

     • Staňme sa Anjelmi radosti.

     • Milí žiaci, rodičia, učitelia a priatelia EGT

       

      Pozývame Vás zapojiť sa do prekrásneho celoslovenského projektu, v ktorom každý z Vás môže byť tieto Vianoce pre nejakého starčeka Anjelom radosti, potešenia a zahriatia pri srdiečku.

      Všetci, ktorým nám to bude dopriate, spejeme k starobe. Všetci túžime celý život po láske, teple domova, po objatí... Doprajme tento pocit starčekom v domovoch dôchodcov a naplňme krabicu od topánok nielen darčekmi, no hlavne láskou a  milým prianím. Možno práve tento darček bude tým jediným, ktorý ich tieto Vianoce poteší.

       

      Čím a ako naplniť  krabicu od topánok sa dozviete na stránke www.kolkolasky.sk

      a v letáčiku. Zabaliť ju treba osobitne spodok a osobitne vrch, previazať špagátom(nemusí byť), kvôli následnej bezpečnostnej kontrole. 

       

      Kontaktnou osobou pre Klenovec, Hnúšťu,Tisovec a okolie je pani Andrea Roháriková.

      V prípade záujmu ju kontaktujte messengerom, alebo mailom rohadka@gmail.com

       

      Vaša krabica plná lásky môže potešiť dôchodcov v domovoch v  Klenovci, Tisovci aj v Hnúšti a verím, že sa nám to spolu podarí

       

      Zbiera sa v termíne   🔔23.11. - 6.12. 2020🔔

       

      ZBERNÉ MIESTA v Hnúšti:

                  - Basta- Záhradkárske potreby

                  - Kvetinárstvo Tulipán 

      ZBERNÉ MIESTO v Klenovci:

                  - Kvetinárstvo Lavender Alenka Figuliová

      ZBERNÉ MIESTA v Tisovci :

                   -Kvetinárstvo Tulipán

                   -MsKS Tisovec

       

      Tu môžete krabicu odovzdať v priebehu vyššie uvedených dvoch týždňov. Je ťažká doba a je potrebné dodržať všetky protipandemické opatrenia, ktoré sú uvedené na zdieľanej stránke.

       

      Ďakujeme všetkým a poprosíme zdieľať, aby sa o tom dozvedeli všetci tí, ktorým robí radosť potešiť druhého.

       

     • EGT medzi najlepšími školami JA Europe.

     •  

      Evanjelické gymnázium v Tisovci ja dlhé roky súčasťou programu JA Europe, ktorá  je najväčšou neziskovou organizáciou v Európe zameranou na prípravu mladých ľudí na zamestnanie a podnikanie.

      V minulom školskom roku bolo do programov JA Europe zapojených 55 000 škôl v 40 krajinách.

      Ceny Enterpreneurial School Awards sú každoročným ocenením vynikajúcich škôl, ktoré sa zasadzujú za vzdelávanie v oblasti podnikania v celej Európe.

       Do 6.ročníka The Enterpreneurial School Awards bol o vybraných a ocenených  39 škôl z 25 krajín sveta pre ich podnikateľskú víziu a vynikajúcu implementáciu programov výučby podnikania.

      Máme veľkú radosť , že sme boli medzi ocenenými školami a mohli sme byť súčasťou  online medzinárodného stretnutia ocenených škôl a učiteľov Junior Achievement.

      Veľké ďakujem  patrí všetkým našim žiakom a absolventom, ktorí za posledné roky pracovali v školských firmách a reprezentovali školu na národnej aj medzinárodnej úrovni, kde dosahovali výborné výsledky, čoho dôkazom je aj toto ocenenie.

      Veľké uznanie a vďaka patrí Ing. Ladislavovi Čajkovi, ktorý roky pracoval ako pedagóg aplikovanej ekonómie na našej škole a odovzdával žiakom svoje vedomosti aj skúsenosti.

      Nasledovníčkou Ing. Čajka je Ing. Erika Hrušková s ktorou v predchádzajúcom školskom roku spolupracoval a ktorá je postavená v čase korona krízy pred nové neštandardné situácie.

      Novovznikajúcej školskej firme Divergent prajeme veľa dobrých nápadov v podnikaní a energie pri zvládaní nových výziev v čase dištančného vzdelávania.

      Veríme, že ich zvládnu a prajeme im veľa úspechov v ich činnosti.

       

      EGT among the best schools in JA Europe.

      The Lutheran Grammar School in Tisovec has been a part of the JA Europe program for many years, it is the largest non-profit organization in Europe focused on preparing young people for employment and entrepreneurship.

      Last school year, 55 000 schools in 40 countries were involved in JA Europe programs.

      The Entrepreneurial School Awards are an annual award for outstanding schools which promote entrepreneurship education across Europe.

      The 6th year of The Entrepreneurial School Awards has had 39 schools from 25 countries selected and awarded for their entrepreneurial vision and excellent implementation of entrepreneurship education programs.

      We are very pleased to have been among the award-winning schools and to have taken part in the online international meeting of award-winning schools and Junior Achievement teachers.

      Many thanks to all our students and graduates who have worked in school companies in recent years and represented the school on a national and international level, where they have achieved excellent results, as evidenced by this award.

      An even bigger recognition and thanks belongs to Ing. Ladislav Čajko, who, for many years worked as a teacher of applied economics at our school and passed on his knowledge and experience to students.

      His follower is Ms. Ing. Erika Hrušková, with whom he had worked in the previous school year, and who is now facing new challenges during the corona crisis.

      We wish the newly emerging school company Divergent many good ideas in business and energy in meeting new challenges during distance learning.

      We believe that they can handle them and wish them much success in their activities.

    • Ambasádorská škola - Európa v klimatickej pohotovosti
     • Ambasádorská škola - Európa v klimatickej pohotovosti

     • Ahojte, určite ste už všetci počuli o projekte ambasádorská škola. V rámci tohto projektu nás Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku pozýva na na online diskusiu, ktorá sa bude konať v piatok 13. 11. 2020. Téma diskusie “Ako prispievame k riešeniu globálnej ekologickej krízy?” V prípade záujmu, kontaktujte p.Šmeckovú

     • Týždeň vedy a techniky 2020.

     • V týždni od 9. do 16. novembra 2020 sa na Slovensku realizuje Týždeň vedy a techniky, v rámci ktorého EGT každoročne pripravuje rôzne aktivity.

      V tomto čase dištančného vzdelávania si význam vedy a techniky pripomenieme na online hodinách a prostredníctvo rôznych online prednášok, webinárov, videí či filmov  - ponuku nájdete nižšie.

      V priebehu nasledujúcich dní vyjde elektronicky aj školský časopis, ktorý bude tematicky zameraný na vedu a techniku a bude Vás v ňom čakať súťaž, v ktorej môžete vyhrať rôzne ceny.

      Veríme, že sa zapojíte v čo najväčšom počte.

       

      PONUKA:

      Vypočujte si zaujímavú prednášku...

      Pondelok, 9. november 2020

      Pondelok s neurológiou

      Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR pripravilo podujatie pod názvom Pondelok s neurológiou, ktorého cieľom je priblížiť verejnosti vývoj mozgu a príčiny čoraz väčšieho počtu porúch spánku. Aké je vysvetlenie? Otázok do budúcnosti je zatiaľ viac ako odpovedí...

      Dva bloky prednášok, predpoludním o 9.00 hod. a popoludní o 17:00 hod. Obidve prednášky budú následne sprístupnené pre širokú verejnosť aj online. Viac info tu:

      https://www.tyzdenvedy.sk/o-tyzdni-vedy-a-techniky/podujatia-organizatorov/pondelok-s-neurologiou.html?page_id=6923

       

      Utorok, 10. 11. 2020

      Obloha dnes

      Prezentácia zaujímavostí pozorovateľných na hviezdnej oblohe v tomto období online. Prednáška o 19:00 hod. Viac tu:

      https://www.tyzdenvedy.sk/buxus/generate_page.php?page_id=14626

        

      Streda 11. november 2020

      Svetelné znečistenie... Čo nám hrozí?

      Online premietanie dvoch dokumentov o 16:00 hod. a 18:00 hod. Viac info tu:

      https://fvf.cvtisr.sk/sk/festival-vedeckych-filmov/program.html?page_id=2255

      Hubblov vesmírny ďalekohľad - 30 rokov objavov

      Online prednáška astronóma Rudolfa Gálisa o vesmírnom ďalekohľade a jeho objavoch (19:00 hod.). Viac tu:

      https://www.tyzdenvedy.sk/buxus/generate_page.php?page_id=14627

        

      Kedykoľvek...

      Mutácie génov

      https://www.youtube.com/watch?v=7dEKwggFrRg

      Matematické záhady šírenia koronavírusu

      https://www.youtube.com/watch?v=sOAdfdPuPXA

      ..a mnohé ďalšie...

      https://www.youtube.com/playlist?list=PLqiGU4u5LkCFQGpAdj0gx9aal2TwCRD4O

        

      Pozrite a prečítajte si zaujímavú stránku alebo časopis...

      Kto sú laureáti Nobelových cien v tomto roku, za čo boli Nobelové ceny udelené a kto vlastne bol Nobel?

      https://www.nobelprize.org/

       

      Zaujímavé články z vedy a techniky v slovenskom časopise Quark

      https://www.quark.sk/

       

       Pozrite si zaujímavý film...

      Všimli ste si, že tento rok mal v kinách premiéru nový film o vedkyni?

      Radioactive (2019)
      Neuveriteľný, no skutočný príbeh ženy, matky, manželky a vedkyne - Marie Curie-Sklodowskej. V biednych podmienkach drevenej kôlne, s deravou strechou - honosne nazvanej laboratórium, znáša výpary, žiarenie, pred ktorým sa nechráni a kde celé hodiny mieša železnou tyčou vriacu masu- sa jej podarí získať decigram čistého rádia. Úspech sa dostaví v roku 1902. Týmto objavom rádia navždy zmenila tvár vedy.

       

       Krv v mobiloch – dokumentárny film 52 min.

      https://www.youtube.com/watch?v=St3ebyZJ228&t=1159s

      Napadlo vás niekdy, že sa vo vašom mobile môžu skrývať vzácne minerály postriekané krvou obetí vojny v Demokratickej republike Kongo? Dánsky režisér Frank Piasecki Poulsen svoje pátranie začína na Svetovom mobilnom kongrese v Barcelone. Ku svojmu zdeseniu zisťuje, že mu žiadny z výrobcov nemôže zaručiť, že práve jeho mobily nemaúí s neľútostnou vojnou o náleziská minerálov v Demokratickej republike Kongo nic spoločné. Vydáva sa preto na miesto činu a po náročnej ceste sa dostáva do jednej z najväčších baní v regióne v konžskom Bisie.

      Vrámci projektu Živica , Elektroodpad dopad

       

      https://www.youtube.com/watch?v=xmbH65-q0Ko

      Žiarovková konšpirácia – dokument 52 min

      Dokument zobrazujúci neetické správanie sa k zákazníkovi v súvislosti s elektronikou

      Pravda o programovanej kazivosti elektronických výrobkov.

       

       

    • Hurá von s Plantnetom
     • Hurá von s Plantnetom

     • Naša škola bola vybratá ako jedna z 20 škôl do medzinárodného výukového projektu určeného pre stredné školy Hurá von s Plantnetom.

      Hurá von s Pl@ntNetom je projekt, ktorý realizuje CEEV Živica v spolupráci s francúzskymi vedcami a vývojármi mobilnej aplikácie Pl@ntNet a botanikmi zo Štátnej ochrany prírody. Projekt potrvá do augusta 2021 

      Okrem nového spôsobu vyučovania vonku školy vďaka projektu rozvinú spoluprácu v oblasti „Citizen Science“ a stanú sa „občianskymi výskumníkmi“ pri mapovaní terénu a zbere dát (fotiek rastlín).

      Čo získa škola zapojením do projektu?
      – metodickú a odbornú podporu pri zavedení novej formy vyučovania vonku od Živice a vedcov zo ŠOP v celej dobe trvania projektu;
      – vyskúša si prepojenie vedeckého prístupu spojeného so zberom dát s populárnym spôsobom vzdelávania sa pomocou moderných technológií priamo v teréne;
      – svojím výskumom sa študenti budú spolupodieľať na tvorbe online vzdelávacieho nástroja podporujúceho využívania IT a moderných technológií v procese vzdelávania na školách;
      – 5 najlepších tímov zo zapojených škôl čaká 3 – dňový bádateľský zážitkový pobyt;

      Čo sa od nás očakáva ?

      aktívna účasť školského tímu na projekte 
      – nadšenie pre prácu v prírodnom teréne a s použitím moderných technológií 

      Myslím, že to to všetko sa dá zvládnuť a už sa tešíme na nové výzvy a spoluprácu.(GA)

    • Projekt ELEKTROODPAD -DOPAD
     • Projekt ELEKTROODPAD -DOPAD

     • Našu školu EGT ako jednu z 20 škôl vybrala CEEV Živica do projektu Elektroodpad –dopad.

      V dňoch od 3.11 do 5.11 sa online kurzu projektu  zúčastnia pani Gabriela Antalová ako koordinátorka a žiačky Júlia Borošová a Alžbeta Chmelková z 2.A. 

      Cieľom projektu je zvýšiť ekologické povedomie žiakov a širokej verejnosti v oblasti odpadového hospodárstva. Dúfame , že získame nové námety pre ďalšie činnosti a podporu pri bádaní o svete okolo nás.

      Mobil, počítač, tablet...
      Počas obdobia, kedy sme  nútení pracovať online sú našimi denno-dennými pomocníkmi.
      Po doslúžení tvoria však elektrospotrebiče odpad, ktorého množstvo neustále narastá a dopad na planétu Zem je obrovský!

      Väčšina z tohto materiálu úplne nesprávne končí na bežných skládkach odpadu, pričom mnohé časti sa ešte dajú veľmi vhodne a ekologicky zužitkovať.

      Aj my chceme prispieť ku zlepšeniu životného prostredia a nezaťažovať prostredie škodlivým odpadom. Preto  bude v našej škole umiestnený zberný kontajner firmy SEWA. Môžete do neho nosiť staré už opotrebované elektrospotrebiče a zariadenia.

      Aký elektroodpad patrí do kontajnera?

      Kontajner slúži výlučne pre malé elektrozariadenia, ktoré sú vyobrazené na samolepkách, resp. pre také elektro, ktoré sa zmestí do kontajnera:

      kalkulačky, mobily, holiace strojčeky, fény, kulmy a žehličky na vlasy, rýchlovarné kanvice, mixéry, stolové lampy, malé rádia, fotoaparáty, kamery, nástroje pre domácnosť – vŕtačky, skrutkovače, atď., elektrické zubné kefky a všetko čo sa zmestí do kontajnera.

      Do kontajnera nezbierajte:

      • žiarivky a batérie

      V prípade, že máte doma aj staré elektrobatérie môžete ich nosiť do takéhoto zberného boxu :

      Odmeny za zber elektorodpadu od firmy SEWA :

      Všetky školy za zber elektroodpadu  firma odmeňuje podľa množstva vyzbieraného elektra.

      Získať môžeme športové potreby, ktoré využijeme na hodinách telesnej výchovy alebo iných športových aktivitách(GA)

    • Reformácia - Čo sa to deje vôkol nás a ako môžeme na to reagovať?
     • Reformácia - Čo sa to deje vôkol nás a ako môžeme na to reagovať?

     • Pred viac ako 500 rokmi si možno aj takéto otázky kládol Martin Luther pri pohľade na svet okolo seba. Čo sa to deje vôkol nás?  Či už pri pohľade na svet; na dištančné vzdelávanie; na situáciu, ktorá sa bytostne dotýka len mňa samotného; či kvôli tomu, že nás v blízkej budúcnosti čaká celoplošné testovanie kvôli pandémii Covid-19.

      Nech sa to týka čohokoľvek, chcem nás povzbudiť k tomu, aby sme aj tento „chaos“ prijali ako príležitosť k zastaveniu sa. Ako príležitosť k vybočeniu z našich vychodených koľají. Ako príležitosť k renovácií. Neopakujme staré spôsoby, staré chyby, nemajme poruke len to naše – veď ja už teraz viem, ako to dopadne... Zahoďme všetky naše sťažnosti, deštruktívnu kritiku a začnime podnikať vlastnú cestu vnútornej premeny.

      Príkladom veľkej premeny je Martin Luther, ktorý sa svedomitým štúdiom Biblie, modlitbou, odovzdanosťou Bohu mal odvahu postaviť za biblické pravdy.

      A vyjadril to nielen vo svojich 95 tézach proti odpustkom, ktoré pribil na dvere Wittenberského chrámu. Na Slovensku sa tieto tézy po prvý krát prečítali práve v roku 1520 v Ľubici pri Kežmarku – bude tomu 500 rokov.

      Luther sa snažil nájsť odpovede na problémy vtedajšieho sveta prostredníctvom Biblie. Aj my sa snažme hľadať vhodné odpovede pre náš svet a svet okolo nás. Jedinou Bibliou, ktorú si možno niektorí ľudia môžu prečítať je život veriaceho. Akú „Bibliu“ si ľudia okolo nás čítajú z nášho života ako učiteľov a žiakov na kresťanskej škole?

      Luther počas svojho života tiež prežil pandémiu a po jej skončení napísal toto:  „Budem prosiť Boha aby nás milostivo ochránil. Potom budem vykurovať (pozn. oheň a dym bol jediný spôsob dezinfekcie, aký vtedy poznali), aby som pomohol vyčistiť vzduch. Budem podávať lieky a brať ich. Budem sa vyhýbať miestam a osobám, kde moja prítomnosť nie je potrebná, aby som sa nenakazil a tým náhodou nespôsobil, že sa iní nakazia a tak im spôsobil smrť v dôsledku mojej nedbanlivosti. Ak si ma Boh chce vziať, On si ma určite nájde. Ja som urobil všetko, čo odo mňa očakáva, a preto nie som zodpovedný ani za svoju vlastnú smrť ani za smrť iných. Ak ma však môj blížny potrebuje, nebudem sa mu vyhýbať a pôjdem k nemu slobodne.“ Všimnime si, že toto je bohabojná viera, pretože nie je ani drzá a bezohľadne hlúpa, a ani nepokúša Boha. Martin Luther v r. 1527

      Som človek, ktorý dokáže svoju vieru v praxi? Viem rešpektovať nariadenia iných? Viem pomôcť, ak je nutné? Viem sa stiahnuť a nebyť stredobodom pozorností za každú cenu? Vyhrocujem situáciu a teším sa z reakcií iných?

      Odpovede si už musí nájsť každý sám. Vieme, čo urobil Luther, ktorého si Pamiatku reformácie pripomíname 31.10.

      To čo urobíme dnes, čaká na naše rozhodnutie. I napriek tomu, že nevieme odvrátiť, či zmeniť vonkajšie okolnosti v momentálnom okamihu, tak môžeme meniť seba! Tú energiu neistoty, strachu a chaosu investujme sebe samým, ale v prítomnosti Boha. Dovoľme Mu, nech pracuje v našom živote - na našom srdci a v našej mysli😊

      Majme túžbu sa premieňať. Vnútorne formujme základy nášho charakteru, ktorý iným prezradí, akým človekom som, poprípade sa stávam. Nechajme sa viesť Duchom Božím ako najlepším radcom pre náš život. Verím, že vtedy bude náš život mať zmysel a cieľ v súlade s Božím plánom.

      Dôverujme, že Pán Boh nás pevne drží i počas týchto dní a nezabúdajme na to, že tento svet potrebuje premenených ľudí, ktorí sa len tak ľahko nedajú ovplyvniť zlom vôkol nich. Ako to vyjadril apoštol Pavel: A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením mysle, aby ste vedeli rozpoznať, čo je vôľa Božia, totiž, čo je dobré, milé a dokonalé.

         List Rímskym 12,2 

                                         Lýdia Naďová – školská farárka

      Pripájam informácie kedy si budete môcť vypočuť alebo sledovať služby Božie k Pamiatke reformácie v našich médiách...

      Poprípade mnohé evanjelické CZ vysielajú svoje služby Božie online... bližšie info nájdete na FB alebo na stránkach jednotlivých cirkevných zborov...

     • Historicky prvá online ceremónia DofE na Slovensku aj vo svete.

     • V pondelok 26.októbra 2020 sa o 17. hodine konala historicky prvá online ceremónia DofE na Slovensku aj vo svete, ktorej sme boli súčasťou.  Oceneným sa prihovorili významné osobnosti ako syn Vojvodu z Edinburghu princ Edward, bývalý a súčasný veľvyslanec Spojeného kráľovstva na Slovensku, prezidentka SR Zuzana Čaputová a desiatky významných slovenských osobností.

      Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu je program, ktorý dáva mladým ľuďom vo veku 14 až 24 rokov šancu komplexne rozvinúť svoje schopnosti a charakterové vlastnosti pre reálny život, naplniť svoj potenciál a pomôcť im uspieť v živote.

      Veľké poďakovanie patrí všetkým učiteľom, ktorí na programu DofE na škole spolupracujú :            

      • pani Gabike Antalovej, ktorá celý program na škole zastrešuje a pôsobí aj ako vedúca programu,
      • pani Miriam Kubinskej, ktorá pôsobí ako cvičiteľka a hodnotiteľka dobrodružných expedícií,
      • pani Lýdii Naďovej, ktorá pôsobí ako vedúca programu,
      • pánovi Jurajovi Remeňovi, ktorý pôsobí ako cvičiteľ a hodnotiteľ dobrodružných expedícií,
      • pani Miroslave Štefánikovej, ktorá pôsobí ako vedúca programu a zároveň aj ako cvičiteľka a hodnotiteľka dobrodružných expedícií,
      • pani Zuzane Vojtekovej, ktorá pôsobí ako vedúca programu a zároveň aj ako cvičiteľka a hodnotiteľka dobrodružných expedícií,
      • všetkým ostatným kolegom, ktorí pomáhajú našim žiakom pri plnení cieľov.

       

      Súčasťou ceremónie bola aj prítomnosť 20 veľkých firiem a organizácií na Slovensku, ktoré sa rozhodli pri výberových procesoch uznávať absolventov zlatej úrovne DofE. K niektorým univerzitám v Európe, ktoré pri prijímaní na štúdium udeľujú absolventom DofE extra body, tak pribudla pre absolventov  vyššia šanca zamestnať sa v niektorých slovenských firmách.

       

      Medzi ocenenými na všetkých úrovniach DofE boli aj naši žiaci.

      Sme na Vás hrdí a gratulujeme.

      Na zlatej úrovni získali ocenenie naše absolventky, ktorým program Dofe pomohol dostať sa na vytúžené univerzity doma aj v zahraničí:

      Anna Celanová

      Bianka Felnerová

      Denisa Krštieňová

      Alexandra Kúdelková

      Andrea Uličná

      Na striebornej úrovni dosiahli ocenenie dievčatá, ktoré splnili náročné ciele a prekonali ťažké podmienky dobrodružnej expedície v Nízkych Tatrách:

      Ema Mecková

      Dominika Murínová

      Tatiana Schmidtová

      • Na bronzovej úrovni úspešné zvládli stanovené ciele aj expedície:

      Tomáš Bobka

      Júlia Borošová

      Lenka Bubelýniová

      Alžbeta Chmelková

      Denis Dovala

      Emma Karasová

      Megan Margetová

      Paulína Sedláková

      Henrieta Vengrínová

      Zároveň chceme absolventov povzbudiť, aby pokračovali v programe na vyššej úrovni a ostatných, aby sa nebáli do tohto skvelého programu zapojiť.

       

       

      The historically first online DofE ceremony.

       

      On Monday, October 26, 2020 at 5 pm, the historically first online DofE ceremony took place in Slovakia and in the world, of which we were a part. The winners were addressed by important personalities such as the son of the Duke of Edinburgh, Prince Edward, the former and current ambassador of the United Kingdom to Slovakia, the President of the Slovak Republic Zuzana Čaputová and dozens of Slovak figures.

      The Duke of Edinburgh International Award is a programme that gives young people aged 14 to 24 a chance to comprehensively develop their skills and character traits for real life, fulfil their potential and help them succeed in life.

      Many thanks to all teachers who collaborate on the DofE programme at the school:            

      • Ms. Gabika Antalová, who covers the entire programme and also acts as the programme leader
      • Ms. Miriam Kubinska, who coaches and evaluates adventure expeditions
      • Ms. Lýdia Naďová, the programme leader
      • Mr. Juraj Remeň, who coaches and evaluates adventure expeditions
      • Ms. Miroslava Štefániková, the programme leader who also coaches and evaluates adventure expeditions
      • Ms. Zuzana Vojteková, the programme leader who also coaches and evaluates adventure expeditions
      • all other colleagues who assist our students in achieving their goals

       

      Twenty large companies and Slovak organizations, which decided to recognize DofE gold-level graduates in the selection processes, were also present at the ceremony. Some universities in Europe award extra points to DofE graduates on their applications, and now the graduates will also have a better chance to find work in some Slovak companies.

       

      Our students were among the awarded at all levels of DofE.

      We are proud of you and congratulation.

      Our graduates, who were awarded the golden level and whom programme DofE also helped to be accepted at their desired universities at home and abroad:

      Anna Celanová

      Bianka Felnerová

      Denisa Krštieňová

      Alexandra Kúdelková

      Andrea Uličná

      Girls who met demanding goals and overcame the difficult conditions of an adventure expedition in the Low Tatras achieved the award at the silver level:

      Ema Mecková

      Dominika Murínová

      Tatiana Schmidtová

      Those who met the set goals and expeditions at the bronze level:

      Tomáš Bobka

      Júlia Borošová

      Lenka Bubelýniová

      Alžbeta Chmelková

      Denis Dovala

      Emma Karasová

      Megan Margetová

      Paulína Sedláková

      Henrieta Vengrínová

      At the same time, we would like to encourage graduates to continue in the higher levels and others not to be afraid and get involved in this great programme.

       

       

       

       

    • Školská firma si zvolila predsedníctvo, vznikol aj názov
     • Školská firma si zvolila predsedníctvo, vznikol aj názov

     • Novovzniknutá školská firma má za sebou výberové konanie na najvyššie pozície firmy, ktoré sa konalo vo štvrtok 1. októbra. Za prezidentku firmy bola zvolená Nikola Machničová, ktorá vyhrala v konkurencii Andreja Repu a Patrika Hurika.

      Okrem prezidentky si firemníci volili aj viceprezidentov pre jednotlivé odbory. Viceprezidentom pre ľudské zdroje bude Andrej Repa. Funkciu viceprezidenta pre výrobu bude zastávať Lucia Fiľová. Marketingu bude šéfovať Filip Palaš a viceprezidentom pre financie bude Michal Mihály.

      Na prvom stretnutí si členovia firmy zvolili aj názov. Jednohlasne sa všetci zhodli na názve Divergent, čo v preklade do slovenčiny znamená odlišný.

      Tohtoročná firma je aj plná noviniek: novým pedagogickým dozorom je Erika Hrušková, ktorá vystriedala Ladislava Čajka, výberové konanie sa konalo hlasovaním členov firmy, nie odbornej poroty a pribudli aj nové pozície vo firme: riaditeľ plesu a zájazdu, sociálne podnikanie či podnikanie bez hranic.

      Prehľad všetkých pozícii v tohtoročnej školskej firmy Divergent:

      Prezidentka firmy: Nikola Machničová
      Viceprezident pre ľudské zdroje: Andrej Repa
      Viceprezident pre financie: Michal Mihály
      Viceprezident pre marketing: Filip Palaš
      Viceprezident pre výrobu: Lucia Fiľová

      Oddelenie marketingu: Veronika Pribylinová, Simona Strigáčová, Matej Hank, Tatiana Schmidtová
      Oddelenie financií: Michal Šulko, Aneta Čelinská, Lukáš Ferencz, Jana Tomengová
      Oddelenie výroby: Veronika Rusnáková, Natália Debnárová, Ema Mecková, Barbora Gigacová
      Oddelenie ľudských zdrojov: Lucia Pohorcelová, Liana Mesíková

      Dozorná rada: Patrik Hurik

      Riaditeľ plesu: Emma Karasová
      Riaditeľ zájazdu: Jakub Smital

      Podnikanie bez hraníc: Kristína Stieranková

      Sociálne podnikanie: Tereza Fedorová

    • Sme Ambasádorskou školou Európskeho parlamentu
     • Sme Ambasádorskou školou Európskeho parlamentu

     • Kancelária Európskeho parlamentu v spolupráci s agentúrou Neuropea realizuje vzdelávací program, ktorý je zameraný na žiačky a žiakov stredných a odborných škôl. Tento vzdelávací program má názov Ambasádorská škola Európskeho parlamentu. Cieľom je šíriť povedomie o Európskej únií a európskej parlamentnej demokracii medzi ľudmi. Presne tohto programu sme sa zúčastnili aj my a naša škola sa dnes pýši titulom “Ambasádorskej školy”. Osem žiakov z egt po celý minulý rok aktívne vzdelávalo o Európskej únii od tých najmenších- škôlkárov, po tých najstarších- dôchodcov. Pred pár dňami sme dostali titul ktorý bude visieť na našej škole a taktiež sme ako jednotlivci získali diplomy ako odmenu za našu tvrdú prácu. Dúfame, že tento program zaujme aj mladšie ročníky a žiaci EGT v ňom budú poctivo pokračovať.

      The office of the European Parliament in collaboration with the agency Neuropea are launching a new educational program that is aimed at students of various high schools. This educational program is called The Ambassador School of The European Parliament. The goal of this particular program is to spread awareness about the European Union and The European Parliament and its democracy among people. Our school also has taken a part in this program and today, we can proudly say that our school was given the title of “The Ambassador School”. Eight students of EGT have been actively teaching all sorts of people - from the youngest to the oldest members of our society- all about The European Union last year. We are happy we have received an official documental title that will be hanged on a wall in our school. Individual students have also received their certificates as a result of their hard work. We sincerely hope that this program will be able to attract the interest of younger students and that our school will be able to continue to be a part of this program in the future as well.