• Dištančné vzdelávanie OZNAM

     • MŠVVaŠ podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní

      (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

      s účinnosťou od 12. októbra 2020 do odvolania

      rozhodlo nasledovne:

      mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v stredných školách

      podľa § 32 školského zákona,

      riaditelia stredných škôl zabezpečia dištančné vzdelávanie žiakov SŠ.

      ***

      Evanjelické gymnázium v Tisovci bude pokračovať v dištančnom vzdelávaní podľa rozvrhu,

      bližšie informácie sa zverejňujú na EduPage školy.

      ***

      naliehavom prípade sa v škole bude nachádzať službukonajúca osoba

      v čase od 09:00 do 12:00 hod., kedy nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle:

      sekretariát školy                        047/55 11 700

      hospodár školy                          047/55 11 704

      referent školy                           047/55 11 709

      Mimo tohto času sa môžete s nami skontaktovať na telefónnych číslach:

      • v prípade nejakých špecifických požiadaviek a otázok (vedenie školy)

                 Mgr. Miroslava Štefániková, riaditeľka (Hnúšťa)             0908 852 995

                 Mgr. Jaroslava Szczyrbová, zást. riaditeľky (Tisovec)    0908 962 319

      • v prípade doručenia poštovej zásielky (THP úsek)

                 Ing. Hana Homoľová, zást. pre ekonomické veci (Tisovec)   0911 179 854

                 Zuzana Smitalová, referentka školy (Hačava-Skálie)            0917 247 531

                 Mgr. Martina Paľová, sekretárka (Klenovec)                         0903 492 746

       

      Za pochopenie Vám ďakujeme.

    • Dištančné vzdelávanie od piatku 9.10.2020
     • Dištančné vzdelávanie od piatku 9.10.2020

     • Vážení kolegovia, rodičia a milí žiaci,z dôvodu potvrdenia  vírusu Covid 19 u žiaka našej školy prechádza škola do Oranžovej fázy. 

      Riaditeľka školy vyhlasuje od piatku 9.októbra 2020 dištančné vzdelávanie pre celú školu, z dôvodu nútenej karantény veľkej skupiny učiteľov.

      Ukončenie dištančného vzdelávanie je predbežne stanovené na utorok 13.10.2020.

      Prosíme žiakov o zodpovedný prístup k dištančnému vzdelávaniu. Predpokladáme, že prezenčné vzdelávanie začne v stredu 14.10.2020. V prípade nových skutočností Vás budeme o zmenách okamžite informovať.

      Prajem všetkým veľa trpezlivosti a sily.

      Miroslava Štefániková, riaditeľka školy

     • Ocenenia DofE - Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu dorazila do EGT

     • V pondelok 5.októbra 2020 o 8,00 hodine ráno zastalo pred našou školou auto  s pracovníkmi slovenskej pobočky DofE. Riaditeľ DofE na Slovensku Marián Zachar osobne priniesol ocenenia, ktoré odovzdal do rúk riaditeľky školy pani Miroslave Štefánikovej a koordinátorke programu na škole pani Gabriele Antalovej. Poďakoval za prácu, ktorú v rámci programu na škole robíme. Vysoko ocenil nasadenie účastníkov programu a ich vedúcich v čase zvýšených epidemických opatrení. 

      Veľmi nás teší, že sa našim žiakom darí plniť úlohy v rámci programu DofE.

      5 dievčat - absolventiek z roku 2019 - si preberie ocenenie na najvyššej zlatej úrovni. Sú prvými, ktoré záskali ocenenie na zlatej úrovni v banskobystrickom kraji. 

      Na sriebornej úrovni si preberú ocenenia 3 dievčatá a ďalších 10 chlapcov a dievčat získalo ocenenie na bronzovej úrovni.

      Blahoželáme všetkým oceneným a o spôsobe  odovzdania cien ich budeme čoskoro informovať.

    • Voľby do firmy
     • Voľby do firmy

     • Výberove konanie do školskej firmy. 

      Ako každý rok, aj tento rok sa žiakom štvrtého ročníka naskytla možnosť stať sa členmi školskej firmy a tak si čo i len na chvíľu vyskúšať podnikanie a to, ako funguje akciová spoločnosť v praxi. 

      Ako každá firma, aj naša musí mať vedenie, ktoré bude zodpovedať za jej chod a jej úspešný rast. 

      Práve preto sa dňa 01.10. 2020 o 14.30 v učebni 211 uskutoční výberové konanie do študentskej firmy. Členovia firmy si budú voliť svojho prezidenta, ktorý bude mať na starosti vedenie firmy ale aj viceprezidentov či riaditeľov daných oddelení, ktorí sa stanú pravou rukou riaditeľa firmy. 

      Na výberové konanie sa môže prísť pozrieť ktokoľvek a tak podporiť kandidátov a aj samotnú firmu. 

      Tešíme sa na vás.

    • Úspechy žiakov - Róbert Bejtic
     • Úspechy žiakov - Róbert Bejtic

     • Počas víkendu 26.-27.9.2020 sa vo Svätom Jure za prísnych epidemiologických podmienok konali Majstrovstvá Slovenska v terénnej a 3D lukostreľbe. Počas oboch dní každý strelec spolu vystrelil 196 šípov. Za klub ŠK Orlík Sliač študent EGT Róbert Bejtic získal titul Majstra Slovenska v kategórii Kadet BB (Barebow). Počas finále boli zároveň vyhlásení aj víťazi  SP v terénnej a 3D lukostreľbe. Robert získal 1. miesto za víťazstva vo všetkých kolách SP.

    • Teambuilding prvákov
     • Teambuilding prvákov

     • Team-building v okolí Tisovca

      Na začiatku školského roka sa prváci stali „obeťou“ team-buildingu. Prvý deň spolupráce a komunikácie si najskôr všetci napísali test z anglického jazyka. Následne sa spoločne s triednymi učiteľkami, anglickými lektorkami a školskou farárkou vybrali do Meditation Garden, kde sa pokúsili lepšie spoznať. Učiteľky pre nás pripravili rôzne poznávacie aktivity. Po týchto aktivitách sa všetci premiestnili na Šťavicu, kde spoznávanie pokračovalo rôznymi hrami na spoluprácu.

      Druhý deň team-buildingu sa odohrával pri cirkevnej chate v Rejkove. Tu sa prváci rozdelili na tímy a museli spolupracovať hlavne pri aktivitách zameraných na šport. Museli sa popasovať napríklad s trojnohým behom alebo vymotať sa zo zamotaného kruhu. Taktiež sme si tu opiekli špekačky, poniektorí aj marshmallow.

      Posledný deň si učiteľky pripravili aktivitu zameranú na spoznávanie Tisovca. Cieľom bolo pomocou anglickej indície identifikovať daný objekt a pri ňom sa čo najkreatívnejšie odfotiť. Hodnotila sa rýchlosť a kreativita fotiek. Keď už bola súťaž vyhodnotená, začala sa ďalšia. V tejto bolo cieľom vymenovať všetkých z prvého ročníka. Hoci sa to zdá neuveriteľné, no niektorí to dokázali. Nakoniec sme každý tím nakreslili strom s našimi očakávaniami. Aj napriek korone si prváci mohli naplno užiť teambuildingJ

      Text: Jonáš Bábela a Laura Chovancová

      Preklad: EGT

      Foto: EGT

      Team-building around Tisovc

      At the beginning of the school term our first year students became the victims of team building. At the start of the first day of cooperation and communication everybody took a test in the English language. Then they went to the meditation garden accompanied by their class teachers, American lectors and the school pastor, and tried to get to know each other a little better. The teachers have prepared many "get to know" activities. Afterwards, they all went to Šťavica, where they played many introductory games focused on cooperation.

      The second day of team building took place at a church cottage in Rejkovo. The students were divided into teams and had to work together in a variety of sport disciplines such as three- legged run or getting out of a tangled circle. They also roasted sausages and some people even tried roasting marshmallows.

      On the last day the teachers prepared an activity focused on exploring Tisovec. The main goal was to identify places based on clues written in English and then take the most creative picture in front of them. Rating was based on creativity and the speed of completing the tasks. As soon as the competition ended, another one started. Its whole point was to tell the names of all students joining the first year. Even though it sounds unreal, some of the students actually did it. At the end of the day, each team drew their own tree of expectations. Our first graders could fully enjoy their team building despite the corona virus pandemic.

    • Športový deň trochu inak
     • Športový deň trochu inak

     • Súčasťou netradičného školského roka bol aj netradičný Európsky športový deň o čo sa postaral tak často spomínaný COVID. V rámci Európskeho týždňa športu sme sa aj my, žiaci EGT, zapojili do tejto celoeurópskej aktivity.
      V utorok 22. septembra žiaci súťažili za svoje triedy v rôznych športových disciplínach: ako hod na kôš, skok do diaľky z miesta, zhyby, hod medicinbalom, výdrž v planku či prekážková dráha. Medzi jednotlivé disciplíny bol tento rok zaradený aj spomienkový beh Petra Šóšika. Pre prísne hygienické opatrenia žiaci bežali po triedach, nie po ročníkoch. Najpozitívnejšie hodnotili žiaci súťaženie formou workoutových aktivít, ktoré pripravili a zorganizovali členovia občianskeho združenia Back to Elements v Tisovci - za čo im ďakujeme.
      K výkonu nás povzbudzovalo pekné počasie a aj náš učiteľský zbor. Naši spolužiaci sa ani tento rok nenechali zahanbiť a podali výborné výkony. Poslanie #BEACTIVE tak bolo opäť úspešne naplnené.
      Víťazom srdečne blahoželáme a dúfame, že sa takto stretneme aj budúci rok už v tradičnom režime.

      A part of this untraditional school year was an equally untraditional European sports day – thanks to COVID. During the European week of sports, EGT students decided to join this European activity despite the epidemiologic situation.
      On Tuesday, September 22, students competed for their classes in various disciplines : such as basketball, jumping, pullups, medicine ball throw, plank and obstacle course. The memorial run of Peter Šóšik was also one of the disciplines this year. Because of the strict hygienic precautions, students had to participate with their classmates instead of everyone running together. The favorite discipline was the workout training, which was prepared and organized by the members of the organization Back to Elements in Tisovec – which was highly appreciated!
      We were motivated by the fresh weather and our teachers. Our classmates once again did not disappoint and did a great job. The mission of the #BEACTIVE project was succesfully completed.
      Congratulations to the winners and we hope to meet again like this next year, but in a traditional setting.

      Johanka Šuhajová a Max Törköly, 3.A

       

     • Pomôž Tisovskému spolku aktívneho pohybu a vitality.

     • Tisovský spolok aktívneho pohybu je komunita mladých ľudí zapálených pre šport. Ako občianske združenie a mládežnícka organizácia si dokázali sami vybudovať tréningové centrum, ktoré prerobili zo starého školského skladu. Dnes ich športovisko pravidelne navštevujú všetky vekové skupiny.  Hlavnou myšlienkou je byť vzorom pre mladšie generácie a viesť ich k pohybu a starším ročníkom prinavrátiť chuť do života vďaka všestrannosti  pohybových aktivít.

      Svojim každedenným hlasovaním môžete pomôcť získať finančný príspevok, ktorý im pomôže podporovať pohybu chtivých nadšencov v Tisovci, teda aj mnohých z Vás.

      https://www.olympic.sk/ukazsa/tisovsky-spolok-aktivneho-pohybu-vitality

     • CLEAN - UP DAY

     • Táto aktivita je organizovaná účastníčkou program FLEX, Kristínou Stierankovou. Ak máte akékoľvek otázky, kľudne sa jej opýtajte.

      Postavte sa globálnemu problému s odpadkami a postarajte sa s nami o Zem oslavou dňa “CLEAN-UP”! Môžete to urobiť takto:

      Počas tohto a ďalšieho týždňa (12. - 20. septembra) choďte von, vyberte oblasť, ktorú chcete vyčistiť, a pozbierajte odpadky, ktoré vidíte. Potom nám pošlite niekoľko fotografií, videí, ktoré nasnímate počas upratovania (obrázky odpadu, ktorý pozbierate, oblasť pred a po vyčistení, fotografie/video seba v akcii, prírody, riek, kopcov vo vašom okolí alebo čokoľvek iné, čo vás napadne, by bolo dokonalé).

      Tieto fotografie / videá môžete posielať na mail (kstierankova@americancouncils.org). Zašlite nám prosím aj stručný popis: V ktorej oblasti ste čistili? (Mesto, štát) Ako dlho vám to trvalo? Koľko-krát ste upratovali (jedenkrát je skvelé, ale ak to urobíte viackrát, chceme to vedieť 😊) Koľko ľudí upratovalo s vami? Môžete nám tiež poslať voliteľnú správu vrátane citátov o prírode, ktoré sa vám páčia, vašich názorov na problém s odpadkami vo svete, o aktivite CLEAP-UP deň, atď.

      Keď dostaneme vaše fotografie / videá, urobíme finálne video obsahujúce vašu cestu upratovania, oslavu a propagáciu tohto dňa. Dúfam, že sa k nám pripojíte a že sa spolu postaráme o miesto, v ktorom žijeme.

       

      *** Pre vašu bezpečnosť: pri čistení používajte rukavice a po čistení si dôkladne umyte ruky! ***

       

      #cleanupday2020 #cleanupday #takecareoftheearth #trashproblems

       

      This activity is organized by FLEX program alumna, Kristina Stierankova. If you have any questions, please reach out to her!

      Stand-up against the global trash problem and take care of the Earth by celebrating the CLEAN-UP DAY with us! Here is how you can do it:

      During this and the next week (12th-20th September), just go outside, choose an area to clean and pick up the trash you see. Then send us some photos, videos you take during cleaning-up (pictures of the trash you collect, an area before and after you clean it, pictures/videos of yourself in the action, the nature, rivers, hills near you, or anything else that comes to your mind would be perfect).

      You can send these photos/videos via email (kstierankova@americancouncils.org). Please send us also a brief description: What area did you clean? (Where?) How long did it take you? How many times did you clean-up (one time is great, but if you do it more than once, we want to know that 😊) How many people went with you? (You can definitely go by yourself.) You can also send us an optional message including quotes about the nature you like, your opinions about the trash problem in the world, about this CLEAN-UP activity and so on).

      After we receive your photos/videos, we will make a final video containing your journey of cleaning-up, celebrating and promoting this day.

      I hope you join us and that we will together take care of the place we live in.

       

      ***For your safety: use gloves when cleaning and after you clean-up, wash your hands properly! ***

       

      #cleanupday2020 #cleanupday #takecareoftheearth #trashproblems

       

    • Účelové cvičenie s účasťou DHZ v Tisovci
     • Účelové cvičenie s účasťou DHZ v Tisovci

     •  

       Žiaci 2. ročníka sa v piatok zúčastnili účelového cvičenia, ktorého náplňou bola požiarna ochrana a jej význam. Pozvaných sme mali požiarnikov dobrovoľného hasičského zboru v Tisovci, p. Rado Sekáč a Ľubo Hanuska, ktorým veľmi pekne ďakujeme. Dozvedeli sa, ako majú postupovať v prípade vypuknutia požiaru, ako sa majú správať, aby k požiaru vôbec nedošlo. Dobrovoľníci praktickými ukážkami oživili naše účelové cvičenie a žiaci svojimi otázkami preukázali záujem o túto tematiku. V druhej časti sme sa venovali topografii a orientácii v teréne. Téma bola opäť zameraná na praktické zručnosti, akými sú práca s mapou, buzolou a mobilnými aplikáciami Hiking.sk alebo Mapy.cz a iné.

      Veríme, že zodpovedným prístupom budú žiaci predchádzať vzniku situácií ohrozujúcich ich život alebo život ostatných.

      Miriam Kubinská

      The Outdoor training

      On Friday September the 4th, 2020 the 2nd year students took part in an outdoor training which aim was to educate students on fire protection and its importance. We had invited members of voluntary fire fighters brigade here in Tisovec  Rado Sekáč and Ľubo Hanuska, whom we thank very much. They taught us how to behave in an event of a fire and what regulations to follow to avoid any case of fire. The students appreciated practical demonstrations and showed their interest in this topic with their questions. In the second part, we focused on topography and orientation in the country. The activities were again focused on practical skills such as working with a map, compass and mobile applications Hiking.sk or Mapy.cz and others. We believe that with a responsible approach, students will prevent situations that threaten their lives or the lives of others.

    • Otvorenie školského roka 2020/2021
     • Otvorenie školského roka 2020/2021

     • Vážení rodičia, Vážené kolegyne a kolegovia, milí žiaci!

      Začíname školský rok v čase sprísnených epidemických nariadení, v čase keď to čo platilo včera, dnes už neplatí.

      Každý deň sa mení epidemiologická situácia a s ňou sa menia aj nariadenia štátnych orgánov. Prináša to do každodenného života veľa zmien a neistoty.

      Tieto opatrenia sa budú týkať aj života školy a zmeny, ktoré nás čakajú si budú vyžadovať flexibilné riešenie danej situácie.

      Dotkne sa to každého jedného z nás, čo si bude vyžadovať otvorenú a kultúrnu komunikáciu, rešpektovanie nastolených pravidiel a svedomité plnenie študijných a pracovných povinností.

      Našim spoločným cieľom je vzdelávať a vychovávať žiakov, ktorí dokážu kriticky a tvorivo myslieť, spolupracovať, získané vedomosti aktívne používať a niesť zodpovednosť za svoju prácu a činy.

      Rovnako ako vzdelanie sú pre nás dôležité aj základné kresťanské hodnoty, ako rešpekt a úcta, čestnosť, láska, sloboda, sebaovládanie, pomoc druhým, či schopnosť odpúšťať.

      Schopnosť uplatňovať tieto hodnoty u každého z nás čoskoro preverí prichádzajúce obdobie sprísnených epidemických opatrení. No neľakajme sa!

      Kniha Jozua, 1 kapitola, 9 verš

      ,,Buď silný a udatný, neboj sa a neľakaj! Veď Pán, tvoj Boh je s tebou pri všetkom čo podnikneš.“

      Prajem nám všetkým – žiakom, rodičom, učiteľom a nepedagogickým zamestnancom – v prvom rade zdravie, silu a trpezlivosť,  aby sme boli schopní niesť záťaž nasledujúcich dní a zároveň nepoľaviť z hodnôt, ktoré preferujeme.

      ...

                                                                                                         Miroslava Štefániková

                                                                                                               riaditeľka školy

    • Team building
     • Team building

     • Kurz pre našich prvákov

      Team building sa bude konať v Tisovci a v jeho okolí v čase od 2. 9. 2020 do 4. 9. 2020.

      Náklady za kurz sú hradené zo zápisného.

      Žiaci sa zúčastnia rôznych indoorových a outdoorvých aktívít, preto je potrebné, aby si vzali vhodné oblečenie aj obuv na pobyt vonku, ale aj vo vnútorných priestorov v nepriaznivom počasí (potrebné sú prezúvky).

      Aktivity budú prebiehať pod vedením  triednych učiteliek, školskej spirituálky a amerických lektoriek.

      Cieľom tohto kurzu je prostredníctvom zábavných, pohybových a súťažno-zábavných aktivít podporiť vzájomnú komunikáciu, spoluprácu a integráciu účastníkov do skupiny.

      Prosíme Vás, aby ste pri nástupe doručili triednym učiteľkám vysvedčenie z posledného ročníka 8. alebo 9., ktorý ukončilo Vaše dieťa.

    • Informácie k začiatku školského roku 2020/2021
     • Informácie k začiatku školského roku 2020/2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      školský rok 2020/2021 začneme v utorok 1. septembra 2020 v tisovskom evanjelickom kostole Službami Božími so začiatkom o 15:00 hodine.

      Vzhľadom na situáciu a v súlade s manuálom opatrení pre školy a školské zariadenia vydané MŠ SR v čase koronavírusu, je potrebné, aby ste dodržiavali nasledovné opatrenia:

      Príchod do kostola:

      Pri vstupe do kostola je povinnosť mať rúško a dezinfikovať si pri vchode ruky!

      1) Žiaci 1. ročníka aj s rodičmi prídu do kostola bočným vchodom od tržnice o 14:30 hodine a sadnú si na určené miesto podľa pokynu triednych učiteliek, ktorým pri príchode odovzdajú vypísaný a podpísaný Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka pred nástupom do strednej školy.

      2) Žiaci vyšších ročníkov prichádzajú do kostola vchodom a v časových intervaloch uvedených v tabuľke, odovzdajú svojim triednym učiteľkám Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka pred nástupom do strednej školy a sadnú si na presne určené miesto.

      Trieda        Čas príchodu do kostola                  Vchod do kostola

      2.A                     14:40                                        Bočný vchod od tržnice

      2.B                     14:45                                        Bočný vchod od tržnice

      3.A                     14:50                                        Bočný vchod od tržnice

      3.B                     14:30                                        Hlavný vchod kostola

      4.A                     14:35                                        Hlavný vchod kostola

      4.B                     14:40                                        Hlavný vchod kostola

      5.A                     14:45                                        Hlavný vchod kostola

      5.B                     14:50                                        Hlavný vchod kostola

      Absolventi          14:55                                        Hlavný vchod kostola

      Prosíme žiakov, ktorí boli v termíne od 17. augusta 2020 do 31. augusta 2020 v zahraničí alebo sa zúčastnili hromadných podujatí, tak ako sú uvedené v zdravotnom dotazníku a nespĺňajú zdravotné kritériá pre nástup do školy, aby čo najskôr kontaktovali svoje triedne učiteľky.

      3) Ubytovanie žiakov na školskom internáte SOŠ v Tisovci bude možné v utorok 1. septembra 2020 od 13:00 hod. Ubytovanie bude prebiehať za dodržiavania určitých hygienických podmienok. Pred nástupom na internát je potrebné priniesť vypísaný a podpísaný Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka pred nástupom do strednej školy. Bližšie informácie týkajúce sa ubytovania budú zverejnené do 28. augusta 2020.

      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo dokument - Manuál opatrení pre stredné školy.

      Škola pripravila interné pokyny pre žiakov, zákonných zástupcov a zamestnancov platné od 1.septembra 2020.

      Pre tých, ktorí nemajú MS Word ale aj alternatíva pre ostatných Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka pred nástupom do strednej školy vo formáte editovateľného pdf.