• Účelové cvičenie s účasťou DHZ v Tisovci
     • Účelové cvičenie s účasťou DHZ v Tisovci

     •  

       Žiaci 2. ročníka sa v piatok zúčastnili účelového cvičenia, ktorého náplňou bola požiarna ochrana a jej význam. Pozvaných sme mali požiarnikov dobrovoľného hasičského zboru v Tisovci, p. Rado Sekáč a Ľubo Hanuska, ktorým veľmi pekne ďakujeme. Dozvedeli sa, ako majú postupovať v prípade vypuknutia požiaru, ako sa majú správať, aby k požiaru vôbec nedošlo. Dobrovoľníci praktickými ukážkami oživili naše účelové cvičenie a žiaci svojimi otázkami preukázali záujem o túto tematiku. V druhej časti sme sa venovali topografii a orientácii v teréne. Téma bola opäť zameraná na praktické zručnosti, akými sú práca s mapou, buzolou a mobilnými aplikáciami Hiking.sk alebo Mapy.cz a iné.

      Veríme, že zodpovedným prístupom budú žiaci predchádzať vzniku situácií ohrozujúcich ich život alebo život ostatných.

      Miriam Kubinská

      The Outdoor training

      On Friday September the 4th, 2020 the 2nd year students took part in an outdoor training which aim was to educate students on fire protection and its importance. We had invited members of voluntary fire fighters brigade here in Tisovec  Rado Sekáč and Ľubo Hanuska, whom we thank very much. They taught us how to behave in an event of a fire and what regulations to follow to avoid any case of fire. The students appreciated practical demonstrations and showed their interest in this topic with their questions. In the second part, we focused on topography and orientation in the country. The activities were again focused on practical skills such as working with a map, compass and mobile applications Hiking.sk or Mapy.cz and others. We believe that with a responsible approach, students will prevent situations that threaten their lives or the lives of others.

    • Otvorenie školského roka 2020/2021
     • Otvorenie školského roka 2020/2021

     • Vážení rodičia, Vážené kolegyne a kolegovia, milí žiaci!

      Začíname školský rok v čase sprísnených epidemických nariadení, v čase keď to čo platilo včera, dnes už neplatí.

      Každý deň sa mení epidemiologická situácia a s ňou sa menia aj nariadenia štátnych orgánov. Prináša to do každodenného života veľa zmien a neistoty.

      Tieto opatrenia sa budú týkať aj života školy a zmeny, ktoré nás čakajú si budú vyžadovať flexibilné riešenie danej situácie.

      Dotkne sa to každého jedného z nás, čo si bude vyžadovať otvorenú a kultúrnu komunikáciu, rešpektovanie nastolených pravidiel a svedomité plnenie študijných a pracovných povinností.

      Našim spoločným cieľom je vzdelávať a vychovávať žiakov, ktorí dokážu kriticky a tvorivo myslieť, spolupracovať, získané vedomosti aktívne používať a niesť zodpovednosť za svoju prácu a činy.

      Rovnako ako vzdelanie sú pre nás dôležité aj základné kresťanské hodnoty, ako rešpekt a úcta, čestnosť, láska, sloboda, sebaovládanie, pomoc druhým, či schopnosť odpúšťať.

      Schopnosť uplatňovať tieto hodnoty u každého z nás čoskoro preverí prichádzajúce obdobie sprísnených epidemických opatrení. No neľakajme sa!

      Kniha Jozua, 1 kapitola, 9 verš

      ,,Buď silný a udatný, neboj sa a neľakaj! Veď Pán, tvoj Boh je s tebou pri všetkom čo podnikneš.“

      Prajem nám všetkým – žiakom, rodičom, učiteľom a nepedagogickým zamestnancom – v prvom rade zdravie, silu a trpezlivosť,  aby sme boli schopní niesť záťaž nasledujúcich dní a zároveň nepoľaviť z hodnôt, ktoré preferujeme.

      ...

                                                                                                         Miroslava Štefániková

                                                                                                               riaditeľka školy

    • Team building
     • Team building

     • Kurz pre našich prvákov

      Team building sa bude konať v Tisovci a v jeho okolí v čase od 2. 9. 2020 do 4. 9. 2020.

      Náklady za kurz sú hradené zo zápisného.

      Žiaci sa zúčastnia rôznych indoorových a outdoorvých aktívít, preto je potrebné, aby si vzali vhodné oblečenie aj obuv na pobyt vonku, ale aj vo vnútorných priestorov v nepriaznivom počasí (potrebné sú prezúvky).

      Aktivity budú prebiehať pod vedením  triednych učiteliek, školskej spirituálky a amerických lektoriek.

      Cieľom tohto kurzu je prostredníctvom zábavných, pohybových a súťažno-zábavných aktivít podporiť vzájomnú komunikáciu, spoluprácu a integráciu účastníkov do skupiny.

      Prosíme Vás, aby ste pri nástupe doručili triednym učiteľkám vysvedčenie z posledného ročníka 8. alebo 9., ktorý ukončilo Vaše dieťa.

    • Informácie k začiatku školského roku 2020/2021
     • Informácie k začiatku školského roku 2020/2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      školský rok 2020/2021 začneme v utorok 1. septembra 2020 v tisovskom evanjelickom kostole Službami Božími so začiatkom o 15:00 hodine.

      Vzhľadom na situáciu a v súlade s manuálom opatrení pre školy a školské zariadenia vydané MŠ SR v čase koronavírusu, je potrebné, aby ste dodržiavali nasledovné opatrenia:

      Príchod do kostola:

      Pri vstupe do kostola je povinnosť mať rúško a dezinfikovať si pri vchode ruky!

      1) Žiaci 1. ročníka aj s rodičmi prídu do kostola bočným vchodom od tržnice o 14:30 hodine a sadnú si na určené miesto podľa pokynu triednych učiteliek, ktorým pri príchode odovzdajú vypísaný a podpísaný Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka pred nástupom do strednej školy.

      2) Žiaci vyšších ročníkov prichádzajú do kostola vchodom a v časových intervaloch uvedených v tabuľke, odovzdajú svojim triednym učiteľkám Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka pred nástupom do strednej školy a sadnú si na presne určené miesto.

      Trieda        Čas príchodu do kostola                  Vchod do kostola

      2.A                     14:40                                        Bočný vchod od tržnice

      2.B                     14:45                                        Bočný vchod od tržnice

      3.A                     14:50                                        Bočný vchod od tržnice

      3.B                     14:30                                        Hlavný vchod kostola

      4.A                     14:35                                        Hlavný vchod kostola

      4.B                     14:40                                        Hlavný vchod kostola

      5.A                     14:45                                        Hlavný vchod kostola

      5.B                     14:50                                        Hlavný vchod kostola

      Absolventi          14:55                                        Hlavný vchod kostola

      Prosíme žiakov, ktorí boli v termíne od 17. augusta 2020 do 31. augusta 2020 v zahraničí alebo sa zúčastnili hromadných podujatí, tak ako sú uvedené v zdravotnom dotazníku a nespĺňajú zdravotné kritériá pre nástup do školy, aby čo najskôr kontaktovali svoje triedne učiteľky.

      3) Ubytovanie žiakov na školskom internáte SOŠ v Tisovci bude možné v utorok 1. septembra 2020 od 13:00 hod. Ubytovanie bude prebiehať za dodržiavania určitých hygienických podmienok. Pred nástupom na internát je potrebné priniesť vypísaný a podpísaný Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka pred nástupom do strednej školy. Bližšie informácie týkajúce sa ubytovania budú zverejnené do 28. augusta 2020.

      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo dokument - Manuál opatrení pre stredné školy.

      Škola pripravila interné pokyny pre žiakov, zákonných zástupcov a zamestnancov platné od 1.septembra 2020.

      Pre tých, ktorí nemajú MS Word ale aj alternatíva pre ostatných Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka pred nástupom do strednej školy vo formáte editovateľného pdf.