• Overnightový teambuilding študentskej firmy Greenture
     • Overnightový teambuilding študentskej firmy Greenture

     • Študentská firma Greenture nedávno zažila intenzívny overnightový teambuilding, ktorý pozdvihol tímový duch a kreativita študentov.

      Počas tejto nezabudnuteľnej udalosti sme sa venovali rôznym spoznávacím hrám a osobnostnej analýze, čo posilnilo vzájomné väzby. Výsledkom bolo naštartovanie našej kreativity a my sme mohli začať intenzívne pracovať na výrobe produktu – ovsených a pohánkových kašičiek s pridaním moringy, či intenzívne sa venovať príprave na medzinárodný veľtrh JA študentských firiem, ktorý nás už onedlho čaká. Pripravovali sme si prezentáciu a prezentovanie o našej študentskej firme.

      S odhodlaním a spoluprácou sme dokončili prácu v skorých ranných hodinách druhého dňa, konkrétne o 3:00 ráno. Táto nočná snaha nám nielen poskytla potešenie z dokončenej práce, ale aj posilnila náš záväzok voči spoločnému cieľu. Tento teambuilding nám otvoril priestor na nové myšlienky a perspektívy, čím sme získali neoceniteľný náskok v našom tvorivom procese.

      Vzhľadom k podpore pani Paľovej sme si uvedomili, že sme nielen kolegovia, ale aj ľudia s rovnakým smerovaním. Jej oddanosť a podpora nám umožnili realizovať sa a posunúť sa ďalej, zároveň by sme  sa chceli poďakovať našej konzultantke pani Hruškovej, ktorá nás prišla podporiť a povzbudiť k ďalšej práci a taktiež nám poskytla cenné rady pri fungovaní firmy.

      Sme vďační za tento zážitok, ktorý nám nielen posilnil tímový duch, ale tiež nás priblížil k úspechu nášho projektu, ktorý sme už mali možnosť vidieť aj na vianočných trhoch v Revúcej, hneď o dva dni po teambuldingu.

      Greenture, š. f. s podporou organizácie JA Slovensko

      Text: N. N. Vavreková (IV. B)

      Foto: - ŠF -

      Greenture a student company participating in JA Slovakia project recently experienced an intense overnight teambuilding event that elevated team spirit and creativity.

      During this memorable occasion, we engaged in various ice-breaking activities and personality analyses, strengthening our bonds. The result was a boost in creativity, which helped us to be ready to work on our product- oat and buckewheat porridge with addition of moringa powder. We also focused on preparing for the upcoming internation JA Student company Fair.

      With determination and collaboration, we completed the task in the early morning hours of the second day, at 3:00 a.m. This effort not only provided us with the satisfaction of a finished project but also reinforced our commitment to a shared goal. The overnight teambuilding opened up space for new ideas and perspectives, giving us an invaluable head start in our creative process.

      Given the support from Mrs. Paľová, we realized that we are not just colleagues but individuals with the same direction. Her dedication and support allowed us to move forward. We also want to express our gratitude to our consultant, Mrs. Hrušková, who came to support and encourage us, providing valuable advice on running the company.

      We are grateful for this experience, which not only strengthened our team spirit but also brought us closer to the success of our project, showed at the Christmas markets in Revúca just two days after the team-building. 

      Greenture, š. c. with the support of JA Slovensko

      Text: N. N. Vavreková (IV. B)

      Foto: - ŠF -

    • Workshop finančnej gramotnosti
     • Workshop finančnej gramotnosti

     • Žiaci tretieho ročníka sa celý týždeň venovali ekonomickým témam, ktorých cieľom bolo prispieť k zvýšeniu ich finančnej gramotnosti. Témami ich sprevádzali učitelia školy, ako aj externí prednášajúci. Žiaci uvažovali o princípoch fungovania finančného trhu, o produktoch, ktoré im trh ponúka a vypracovali prípadovú štúdiu reflektujúcu aktuálnu situáciu na finančnom trhu. Na hodinách počítali príklady zamerané na zhodnotenie investovaných prostriedkov, výpočet úrokov z úverových produktov, výpočet odvodových položiek zamestnanca, ako aj príklady súvisiace s geometrickým rastom a poklesom. Hrou Finančná sloboda sa dostali do simulovaného historického obdobia na finančných trhoch a sami prijímali rozhodnutia, ktoré im generovali zisky alebo straty. Súťažiacim s najvyšším ziskom (Gréta Zacherová, Michaela Hudecová) pán Štofira zo spoločnosti OVB Allfinanz Slovensko, a.s. odovzdal diplom. Na svoje osobné finančné rozhodnutia sa žiaci pozreli spoločne so zamestnancami spoločnosti Partners Group. Manželia Iždinskí reprezentujúci spoločnosť Rodof, spol. s.r.o. žiakov previedli svetom podnikania v spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.) a systémom zdanenia nielen v tejto forme podnikania. Žiakom dali možnosť zapojiť sa do súťaže vypracovaním prípadovej štúdie. Vyhodnotenie súťaže prebehne formou vyžrebovania víťaza, ktorý získa 3-hodinový vstup do wellness zariadenia. Súčasťou workshopu bol aj prednáškový blok p. Štofiru venujúci sa základným princípom fungovania 2. piliera a aktuálnej situácii v tejto oblasti na Slovensku. Workshop bol obohatený prednáškou p. Halušťoka z neziskovej organizácie Biblia a financie. Žiaci sa na svoje finančné rozhodnutia pozreli z biblického pohľadu, ktorý nás vyzýva k múdremu hospodáreniu, sporeniu, ale aj k dávaniu z toho, čo máme.  Guzmová E.

       

       

      The students of the third year spent the whole week on economic topics, the aim of which was to contribute to the increase of their financial literacy. The topics were accompanied by school teachers as well as external lecturers. The students thought about the principles of the functioning of the financial market, about the products that the market offers them and developed a case study reflecting the current situation on the financial market. During the lessons, they calculated examples focused on the evaluation of invested funds, calculation of interest from loan products, calculation of employee contribution products, as well as examples related to geometric growth and decline. With the Financial freedom game, they got into a simulated historical period in the financial markets and made decisions themselves that generated profits or losses. The contestant with the highest profit (Gréta Zacherová, Michaela Hudecová) got the diploma from Mr. Štofira from the company OVB Allfinanz Slovensko, a.s. The students looked at their personal financial decisions together with the employees of Partners Group. Mr. and Mrs. Iždinski representing the company Rodof, spol. Ltd. demonstrated global business in a limited liability company and the taxation system not only in this form of business. They gave the students the opportunity to participate in the competition by developing a case study. The evaluation of the competition will take place in the form of a drawing of the winner, who will receive a 3-hour entry to the wellness facility. The workshop also included a lecture block by Mr. Štofira dedicated to the basic principles of the functioning of the 2nd pillar and the current situation in this area in Slovakia. The workshop was enriched by a lecture by Mr. Halušťok from the non-profit organization Bible and finance. The students looked at their financial decision from a biblical perspective, which calls us to manage wisely, save, but also to share what we have. Guzmová E. 

    • Len jeden z aktívnych týždňov v študentskej firme GREENTURE
     • Len jeden z aktívnych týždňov v študentskej firme GREENTURE

     • Od pondelka do piatku 20. – 24. novembra 2023 členovia študentskej firmy GREENTURE prežili len jeden z mnohých aktívnych týždňov.

      V pondelok a utorok počas veľkej prestávky na 200-kách zorganizovali super akciu „Ulov si svojho zelenáča“, ktorá spočívala v tom, že členovia študentskej firmy ponúkli do „dražby“ svoje kreatívne, športové, umelecké a kognitívne schopnosti či vlastné nadanie, ktoré si ostatní študenti mohli vydražiť. Zároveň aj vyučujúci školy dali študentskej firme do dražby rôzne ponuky a  benefity, ktoré budú môcť žiaci použiť.

      Ďalším podujatím, ktoré ŠF organizuje budú Vianočné trhy v Budapešti a počas tohto týždňa si záujemci mali možnosť vyplatiť spomínaný zájazd. Keďže záujemcov bolo veľa a miest málo, táto akcia bola propagovaná s myšlienkou „Kto skôr zaplatí, ten sa zúčastní!“.  A tak to v strede týždňa počas veľkej prestávky vyzeralo na 200-tách, ako keby sa niečo rozdávalo zadarmo. 

      Keďže sa ŠF rozhodla vyrábať ovsené kašičky s pridaním super-potraviny 21. storočia - moringy, ktorá má vysoké množstvo výživových látok, vitamínov a antioxidantov, tak veľkú prestávku využili aj na predaj svojho produktu. A aj z predaja kašičiek mali dobrý pocit, pretože spätná väzba od „zákazníkov“ - študentov a učiteľov školy bola zatiaľ len pozitívna.

      A aby toho nebolo málo, tak v posledný deň v týždni zavŕšili vzdelávaním na online školení manažmentu s Alumni, ktorú zorganizovala organizácia JA SLOVENSKO. Cieľom školenia bolo zoznámenie študentov so systémom fungovania a riadenia komerčnej firmy tak, aby vedeli získané poznatky reálne uplatniť pri vedení svojej študentskej firmy. Bol vytvorený priestor na výmenu skúseností a riešenie konkrétnych problémov, s ktorými sa môžeme bežne stretnúť v praxi.

      Mimoriadne akčný týždeň majú za sebou a kopec akcií ešte pred sebou.

      Želáme im veľa pozitívnej energie v ich ďalších aktivitách.

      Text a foto: - egt -

    • 17. november
     • 17. november

     • Dňa 16.11.2023 sme si na CHAPEL pripomenuli jeden z najvýznamnejších dní na ceste k  slobode - výročie 17. novembra. Hosť, Samuel Abrahám, rektor BISLA, si s nami spomenul na dôvody jeho emigrácie a tiež, prečo sa vrátil. Spomínanie bolo obohatené predstavami žiakov a pedagógov o slobode.  V ďalšej časti sa nám prihovoril p. farár Ticháň a jeho hosť p. farár Pačmár. Najcennejšie odkazy dlhoročných  pripomienok Dňa boja za slobodu a demokraciu sú: 

      • sloboda je veľmi zraniteľná a ľahko môžeme o ňu prísť našou ľahostajnosťou
      • nemáme strácať nádej, lebo sme vyspelá spoločnosť, hoci to tak nevnímame
      • študenti majú zachovávať odvahu postaviť sa za seba.

      text: J. Šmecková

      foto: M. Gazdíková (I. A)

       

      On November 16, we commemorated at CHAPEL one of the most important days on the road to freedom - the anniversary of November 17. Our guest, Samuel Abraham, Rector of BISLA, reminisced with us about the reasons for his emigration and also why he returned. The recollection was enriched by the students' and teachers' ideas about freedom.  In the next part, we were addressed by the pastors, Mr. Ticháň and his guest Mr. Pačmár. The most precious messages of the long-standing commemorations of the Day of Struggle for Freedom and Democracy are: 

      • freedom is very vulnerable and we can easily lose it by our indifference
      • we should not lose hope because we are an advanced society, even if we don't see it that way
      • students have the courage to stand up for themselves.

       

       

       

       

       

    • EGT na Burze stredných škôl v Revúcej
     • EGT na Burze stredných škôl v Revúcej

     • Dňa 16.11.2023 – štvrtok naša škola prijala pozvanie na ďalšiu prezentáciu našej školy a my, žiaci tretieho ročníka, sme sa zúčastnili ,,Burzy informácií‘‘, ktorá sa konala v Kultúrnom dome v Revúcej. Burza informácií bola určená najmä žiakom ZŠ v Revúcej a blízkeho okolia, ale aj ich rodičom, ktorí mali možnosť prostredníctvom prezentácie, a najmä osobného kontaktu, spoznať aj našu školu. Ďakujeme za pozvanie a veľmi príjemnú atmosféru zamestnancom Úradu práce sociálnych vecí a rodiny v odbore vzdelávania. Veríme, že sa s mnohými uvidíme aj na našom DOD 1.2.2024 u nás na EGT v Tisovci.​​​​​​

      Text: S. Bencsiková (III.B)

      Foto: M. Kubinská

      EGT at the Secondary School Exchange in Revúca On 16.11.2023 - Thursday, our school accepted an invitation to the next presentation of our school and we, the students of the third grade, took part in the "Information Exchange", which took place in the Cultural Center in Revúca. The information  exchange was intended mainly for elementary school students in Revúca and the surrounding area, but also for their parents,who had the opportunity to get to know our school through the presentation, and especially through personal contact. 

      We thank the employees of the Office of Social Affairs and Labor in the field of education for the invitation and the very pleasant  atmosphere. We believe that we will see many of you at our DOD on February 1, 2024 at our EGT in Tisovec.

      Text: S. Bencsiková (III.B)

      Foto: M. Kubinská

    • Stužková slávnosť V. A triedy
     • Stužková slávnosť V. A triedy

     • Druhá tohtoročná stužková slávnosť, sa uskutočnila v piatok 10.11.2023 v Mestskej sále v Tisovci, kde študentom z V.A triedy boli slávnostné odovzdané maturitné stužky.

      Text a foto: J. Máliková (V.A)

    • Namakaný deň
     • Namakaný deň

     • V stredu 8.11.2023 sa štvrtáci zo semináru z informatiky zúčastnili na akcii “Namakaný deň” v Košiciach, kde sme sa naučili, ako pracovať s Tinkercadom, MakeCode či AI. Prednášali nám aj o alternatívnych zdrojoch energie, čiernej skrinke alebo autíčka na vodíkový pohon. Zároveň sa tam diali aj tvorivé dielne, na ktorých sme sa priamo s prednašajúcimi učili programovať hry s Micro:bitom, Arduinom alebo Raspbery pi pico. V budove sa nachádzal aj technický unikátny výťah - paternoster, ktorých je na slovensku iba 5.

    • Burza stredných škôl v Detve
     • Burza stredných škôl v Detve

     • Dňa 7.11.2023 – utorok sa naša škola prijala pozvanie a zúčastnila sa prezentovania  našej školy na „Burze informácií“, ktorá sa konala v Kultúrnom centre Andreja Sládkoviča v Detve. Burza informácií bola určená najmä žiakom ZŠ v Detve a okolí, ale aj ich rodičom, ktorí mali možnosť prostredníctvom prezentácií, ale aj osobného kontaktu s našimi študentami spoznať aj našu školu.

      Verím, že sa s mnohými stretneme aj na DOD 1.2.2024 u nás na EGT.

      Text a foto: M. Kubinská

    • Týždeň zdravého životného štýlu
     • Týždeň zdravého životného štýlu

     • Pred jesennými prázdninami sme mali v škole týždeň zdravého životného štýlu.

      Počas celého týždňa sme žiakom a učiteľom ponúkali cez prestávky zdravé pochúťky.

      Mohli sme ochutnať pre mnohých netradičnú cviklovú nátierku, zeleninový šalát a ako osvieženie tento rok neúrody , tak cenné jablčka a banány. Okrem toho sme sa rozprávali o zdravej životospráve a seminaristi merali záujemcom krvný tlak a hladinu cukru v krvi. Zahriali sme sa zdravým bylinkovým čajom a na hodinách biológie sme sa rozprávali o využití liečivých rastlín v kuchyni.

      Text: Gabika Antalová

      Foto: -egt-

      Healthy lifestyle week

      Before the autumn holidays, we had a healthy lifestyle week at school.

      Throughout the week, we offered pupils and teachers healthy snacks during breaks.

      We were able to taste beetroot spread, which is not traditional for many, a vegetable salad and, as a refresher for this year's poor harvest of apples, valuable apples and bananas. In addition, we talked about a healthy lifestyle, and the seminarians measured the blood pressure and blood sugar levels of those interested. We warmed up with healthy herbal tea and during the biology class we talked about the use of medicinal plants in the kitchen.

      Text: Gabika Antalová

      Foto: -egt-

    • Spoznávame Francúzsko s Erasmus+
     • Spoznávame Francúzsko s Erasmus+

     • V dňoch 9. – 19. 10. 2023 sme  spoznávali Francúzsko vďaka partnerskej škole Lycée  Saint Benoit v Angers a projektu Erasmus+. Program sme mali ozaj pestrý.

      Prvé tri dni sme strávili v hlavnom meste Francúzska – v Paríži.

      Navštívili sme známe pamiatky – od Eiffelovej veže a Versailles, cez Víťazný oblúk i La Défense, až po Baziliku Sacré-Coeur. Chvíle voľného času sme využili na ochutnávku francúzskej kuchyne, spoznávanie parížskych štvrtí, no najmä na sledovanie života vo veľkomeste s chrumkavým croissantom i kávou v ruke.

      Ani sme sa nenazdali a naše kroky smerovali do mesta Angers. Tam sme sa rozdelili a ako jednotlivci sme strávili víkend vo francúzskych rodinách. Nový týždeň sme odštartovali na vyučovacích hodinách v družobnej škole.

      Naše spoločné potulky Francúzskom však pokračovali aj cez týždeň. Navštívili sme zámok Chambord, mesto Saint Malo, ale i Dom Leonarda da Vinciho a Terru Botanicu. Nádherný Mont Saint Michel bol zážitok zážitkov! Jednoznačne vystihuje výrok “nezažiješ, nepochopíš”.

      Bolo to poriadne dobrodružstvo! Čím viac si prezerám fotky z Francúzska, tým viac verím tomu, že sa nám to celé nesnívalo. A preto mi ostáva povedať len jedno.

      V mene všetkých žiakov, ktorí boli súčasťou pobytu vo Francúzsku, ĎAKUJEM pani učiteľke Zuzane Vojtekovej, pani učiteľke Janette Ovčiarikovej a pani učiteľke Jane Kobelovej!

      Ďakujeme, že sa nás, EGeŤákov, hoci len na pár dní, stali Francúzi!

      Text a foto: Iveta Ďurišová (III. B)

    • Halloween párty študentskej firmy Greenture
     • Halloween párty študentskej firmy Greenture

     • V strašidelný štvrtkový večer sa všetky strašidlá a masky z EGT stretli a rozpútali najlepšiu Halloweensku párty, aká tu kedy bola!

      Študentská firma Greenture zorganizovala 26.10.2023 ich prvú oficiálnu akciu Haunted School Party. Každý, kto mal záujem prísť zabaviť sa, bol vítaný. EGeŤákov čakal bohatý program od oficiálneho otvorenia s tanečným vystúpením, tombolou, prehliadkou masiek až po poriadnu tancovačku. Okrem toho mali účastníci možnosť vyrobiť si svoju tekvičku, triafať duchov a vyvolených čakala cesta odvahy. Nechýbalo ani občerstvenie a úžasná výzdoba, ktoré zdobila celú chill-our zónu. Keďže akcia slúžila ako prvá príležitosť ochutnať aj náš produkt, kto mal záujem mohol si zakúpiť našu kašičku s moringou za akciovú cenu.  

      Sme veľmi vďační každému, kto nás prišiel podporiť a zabaviť sa s nami. Zároveň by sme chceli poďakovať spoločnosti JA Slovensko, vďaka ktorej máme príležitosť realizovať sa a ukázať naše talenty!

      Text: N. N. Vavreková (IV.B)

      Foto: Greenture, š. f.

      On a spooky Thursday evening, all the ghosts and masks from EGT gathered and unleashed the best Halloween party ever seen here!

      Greenture, a new student company, organized their first official event on October 26th- the Haunted School Party. Anyone interested in having a good time was welcome. EGT members were in for a rich program, from the official opening with a dance performance, a raffle, mask parade, to a proper dance party. In addition, they had the opportunity to draw their own pumpkins, play pumpkin pong, and the chosen ones embarked on a journey of courage. Snacks and amazing decorations that adorned the entire chill-out zone were not lacking. Since the event served as the first opportunity to taste our product, we offered everyone a special deal on our oatmeals.

      We are very grateful to everyone who came to support and have fun with us. At the same time, we would like to thank JA Slovakia, thanks to which we have the opportunity to make our ideas come to life.

      Text: N. N. Vavreková (IV.B)

      Foto: Greenture, š. f.

    • Biznis fórum! - Rozbehni sa! Academy
     • Biznis fórum! - Rozbehni sa! Academy

     • V utorok 24. októbra 2023 sa EGeŤáci zúčastnili workshopu Biznis fórum! Prednášajúcim bol Jozef Kováč, programový manažér ROZBEHNI SA! Workshop bol zameraný na obohatenie znalostí, zručností a schopností z podnikateľskej oblasti. Študenti sa naučili ako rozbehnúť inovatívne podnikateľské nápady bez rizika a zároveň majú možnosť Tí, ktorých podnikanie zaujme prihlásiť sa so svojím super nápadom do inkubátora a získať 300 € grant. Tento program podporuje rozvoj zručností 21. storočia a koná sa s podporou Rozvojovej agentúry BBSK, n. o. DOBRÝ KRAJ.

      Text a foto: - egt-

    • Vzdelávanie študentskej firmy GREENTURE na webinároch
     • Vzdelávanie študentskej firmy GREENTURE na webinároch

     • V dňoch 20. a 23. októbra 2023 sa niektorí študenti Greenture, š. f., zúčastnili zaujímavých webinárov:

      VIDEO AKO NAJFUNKČNEJŠÍ KOMUNIKAČNÝ NÁSTROJ SÚČASNOSTI s Nazarijom Kľujevom naším bývalým absolventom školy, ako aj absolventom Aplikovanej ekonómie a v súčasnosti režisérom a producentom v spoločnosti TOXPRO, ktorá sa zameriava na fullservis produkciu v oblasti reklamy a filmu. 

      NA VLNE AI s Petrom Miškusom, marketingovým manažérom JA Slovensko, študenti diskutovali o možnostiach a využití umelej inteligencie, ktorá môže pomôcť študentom pri dosiahnutí úspechu nielen v študentskej firme, ale aj v osobnom živote.

      Ďakujeme organizácii Ja Slovensko za množstvo príležitostí, ktoré nám ponúka, čím napomáha pri vzdelávaní našich žiakov v rôznych oblastiach. 

      Text a foto: -egt-

      Video: Greenture, š. f. 

     • Návšteva Domova dôchodcov v Tisovci

     • Dňa 19.10 (stredu) sme my, žiaci prvého a tretieho ročníka, pripravili program pre dôchodcov v Tisovci. Predstavili sme im náš program. Zaspievali sme si s dôchodcami pesničku Boh je láska. Pesničku si behom sekundy seniori obľúbili a spievali ju spoločne s nami. Žiačka prvého ročníka Lucka Palašová prečítala svoju vlastnú básničku, ktorú napísala pri príležitosti mesiaca úcty voči starším. Po prednese sme sa išli hrať so seniormi známu hru Bingo, ktorú sme si pre nich pripravili. Dôchodcom sa neskutočne táto hra páčila. Zažili sme smiech, zábavu, spev, ale aj sme sa porozprávali so seniormi o ich dňoch v domove dôchodcov v Tisovci.  Veríme, že sme našou návštevou seniorom spríjemnili poobedie a tešíme sa na ďalšie stretnutie. 😊

      Text: Sabri Bencsiková, Aďka Pockľanová

      On 19.10 (Wednesday), we, first and third-year students, prepared a program for pensioners in Tisovec. We presented our program to them. We sang the song God is love with the pensioners. They were astonished by our song, that it made them sing it with us together. A first grader Lucka Palašová read her poem that she made up on the topic. After the poem, we went to play the well-known Bingo game with the seniors, which we had prepared for them. The pensioners liked this game. We had fun: we were singing, but also talking with seniors about their days in the retirement home in Tisovec. We believe that we made the seniors' afternoon more pleasant with our visit and we look forward to the next meeting.

    • Ustanovujúce valné zhromaždenie GREENTURE, š. f.
     • Ustanovujúce valné zhromaždenie GREENTURE, š. f.

     • V utorok 17.10.2023 sa uskutočnilo ustanovujúce valné zhromaždenie novej študentskej firmy Greenture. Členovia firmy si poctivo pripravili podnikateľský plán, ktorý následne odprezentovali svojim akcionárom. Pri počte 81% uznášania schopných prítomných akcionárov bol program študentskej firmy úspešne odsúhlasený. Už teraz vieme potvrdiť, že nás čaká rok plný skvelých podujatí, ktoré si firma pre žiakov školy pripravila. Okrem toho mali firemníci pripravené milé pohostenie v podobe muffiniek so základnou zložkou produktu firmy - Moringou. O nej, ale aj o produkte firmy Greenture sa môžete viac dozvedieť na sociálnych sieťach študentskej firmy: greenture.sk alebo priamo v škole. Členovia študentskej firmy ďakujú všetkým akcionárom ako aj podporovateľom za účasť na valnom zhromaždení a sme radi za vašu dôveru, ktorú ste odovzdali našej študentskej firme Greenture. Ďakujeme aj organizácii JA Slovensko za možnosť zapojenia sa do tohto projektu a získať tak zručnosti, skúsenosti a poznatky z oblasti podnikania.

      Text: N. N. Vavreková (IV. B)

      Foto: E. Kyzúrová (IV. A)

      On Tuesday, October 17 general assembly of new school company Greenture took place at EGT. Business plan had been prepared and then presented to the stockholders. The plan was successfully approved. We are happy to announce that there are lots of interesting events planned for this school year. The staff also prepared muffins with their main ingredient- extract of Moringa. You can get to know what Moringa is through our instagram profile greenture.sk or directly from the members of our company. We appreciate all the participants and the ones who put their trust into us- Greenture school company. We are also grateful to JA Slovakia to participate in this project. We see it as a great opportunity to gain new skills and experiences in the field of business. Your Greenture.

      Text: N. N. Vavreková (IV. B)

      Foto: E. Kyzúrová (IV. A)

    • Stretnutie absolventov po 10 rokoch
     • Stretnutie absolventov po 10 rokoch

     • Dňa 8. septembra sa absolventi EGT (2008 - 2013) stretli, aby si spoločne zaspomínali na časy strávené v školských laviciach. Stretávku začali vo svojej kmeňovej triede, kde sa spoločne porozprávali o svojom súčasnom pôsobení. Pozvanie na stretnutie prijala pani riaditeľka Miroslava Štefániková, pani učiteľky triedne Jaroslava Szczyrbová a Katarína Jakubcová a pani emeritná riaditeľka Helena Pašiaková. Výnimočnou návštevou bola Ms. Rachel Liptak, ktorá prijala pozvanie a do Tisovca priletela kvôli stretávke absolventov až z ďalekých Spojených štátov.

      Zuzana Szalaiová, absolventka 2013

      On September 8th, the graduates of EGT (2008 - 2013) gathered to reminisce about the times spent in their school desks. They began the reunion in their homeroom, where they discussed their current activities. The invitation was accepted by the school principal Miroslava Štefániková, class teachers Jarosiava Szczyrbová and Katarína Jakubcová, as well as the retired principal Helena Pašiaková. A special guest was Ms. Rachel Liptak, who accepted the invitation and flew to Tisovec for the reunion from afar all the way to United States.